URZĄD MIASTA STALOWEJ WOLI
bip.gov.pl
Urząd Miasta Stalowa Wola
Urząd Miasta
Stalowa Wola

KARTA USŁUGI

EZ 02

EZ 02 - Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Data dodania:
2019-03-06 12:51:26

 

1. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

 

Wydział Edukacji i Zdrowia Urząd Miasta Stalowa Wola, ul Wolności 9, 37-450 Stalowa Wola  I piętro  pok.12 tel.15 643 34 77

 

2. PODSTAWA PRAWNA

 

a)Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018r. poz. 996 ze zm.);

b) Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.);

c)  Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016r., poz. 1808);

d) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013.1);

e) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014 r. poz. 232);

f)  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010 r. Nr 244, poz. 1626 ze zm.)- dotyczy ZSZ;
g) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2017 r., poz. 1644)- dotyczy szkół branżowych;

h) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. poz. 53 Nr 311); 

 

3. WYMOGI FORMALNE

 

Zgodnie z art. 122 ustawy Prawo oświatowe, dofinansowanie kosztów kształcenia przysługuje pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli:

1.pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;

2.młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt. 1.

 

Dofinansowanie przysługuje w wysokości:

 

1.w przypadku nauki zawodu - 8.081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy,  z tym, że jeżeli okres kształcenia będzie krótszy niż 36  miesięcy kwota dofinansowania będzie wypłacana w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia

2.w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia. W art. 122 ust. 11 ustawy Prawo oświatowe dodana została  regulacja, która dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników nakazuje traktować, jako pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dn. 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art.  107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. UE L 352). Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

 

Do wniosku pracodawca obowiązany jest  dołączyć  :

- Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy na umowę  o pracę;

-  Umowę o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego;

-  Świadectwo pracy młodocianego pracownika;

-  Dokumenty potwierdzające krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy;

-  Dokument potwierdzający datę złożenia egzaminu zawodowego przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym (dyplom, świadectwo lub zaświadczenie);

-  Pełnomocnictwo w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika;

- Zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymane w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

- Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

 

Wszystkie załączane do wniosku dokumenty w formie  kserokopii należy potwierdzić "ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM"

Zgodnie z § 3a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014 r. poz. 232) o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem pracodawca zawiadamia burmistrza (wójta, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego.

 

4. OPŁATY

 

Nie pobiera się.

 

5.  SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

Zgodnie z Art. 122 ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. 2017. poz. 59) oraz Kodeksem Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2017. poz. 1257 j.t.)

 

6.      TRYB ODWOŁAWCZY

 

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2017. poz. 1257 j.t.)

 

Ostatnio dodane
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2019-05-06
data dodania: 2019-05-06
data dodania: 2019-05-06
data dodania: 2019-05-06
data dodania: 2019-05-06
data dodania: 2019-05-06
data dodania: 2019-05-06
data dodania: 2019-04-09
data dodania: 2019-04-09
data dodania: 2019-04-09
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
Newsletter
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wygenerowano: 26 maja 2019r. 12:04:07
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.