URZĄD MIASTA STALOWEJ WOLI
bip.gov.pl
Sonda
Urząd Miasta Stalowa Wola
Urząd Miasta
Stalowa Wola

KARTA USŁUGI

PP 09

PP 09 - Zmiana decyzji o warunkach zabudowy dotyczy decyzji o warunkach zabudowy wydanych w oparciu o ustawę z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Data dodania:
2018-05-28 12:41:50

 

 1. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA.
Wydział Planowania Przestrzennego 37-450 Stalowa Wola, ul. Narutowicza 14 (I- piętro, pokój nr 21-22  telefon/fax 15 643 34 75, telefon 15 643 34 74).
 
 1. PODSTAWA PRAWNA.
 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257.),
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 ze zm.).
 
 1. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY.
 1. Wypełniony wniosek (druk do pobrania w Wydziale Planowania Przestrzennego  ul. Wolności 9, pokój nr 21 i 22 lub na stronie internetowej www.bip.stalowawola.pl zakładka zagospodarowanie przestrzenne- wnioski – druk PP-09.
 2. Zgoda stron na zmianę decyzji o warunkach zabudowy.
 3. Kserokopia decyzji, do której wnioskowane są zmiany.
 
 1. OPŁATY.
 1. Opłata skarbowa od wydania decyzji  przeniesienia  wynosi 10, 00 zł.
 2. Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się z chwilą złożenia wniosku na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Stalowej Woli ul. Wolności 7 - Nr 06 1020 4913 0000 9202 0117 4630 Bank PKO BP Oddział  w Stalowej Woli (z dopiskiem opłata skarbowa za zmianę decyzji o warunkach zabudowy). Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku. Oryginał dowodu zapłaty może zostać zwrócony podmiotowi dokonującemu zapłaty wyłącznie na żądanie.
 3. Zgodnie z art. 7. ustawy o opłacie skarbowej zwalnia się od opłaty skarbowej:
  a) pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne,urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu  i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
b) jednostki budżetowe,
 1. jednostki samorządu terytorialnego;
 d) organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia – wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
e) osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa;
f) osoby fizyczne prowadzące czynną ochronę gatunkową oraz osoby fizyczne, których gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie narażone jest na szkody wyrządzane przez gatunki zwierząt chronionych nieobjęte odszkodowaniem Skarbu Państwa - wyłącznie w zakresie przedmiotów opłaty skarbowej związanych z ochroną przyrody.
Uwaga: Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.
 
 1. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY.
Wniosek zostaje załatwiony w trybie decyzji administracyjnej nie później niż w terminie do 30 dni.
 
 1. TRYB ODWOŁAWCZY.
Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnobrzegu. Termin wniesienia odwołania od decyzji – 14 dni, liczony od dnia jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Stalowej Woli.
 
 1. UWAGI.
Odbiór w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta w Stalowej Woli ul. Wolności 9  (I- piętro, pokój nr 21 i 22, od poniedziałku do piątku  w godzinach 730 do 1530).
 
8. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.   w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (GDPR- General Data Protection Regulation–tekst opublikowany  w Dzienniku UE) zwanym dalej RODO informuję, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Stalowej Woli z siedzibą w 37-450 Stalowa wola, ul. Wolności 7.
 2. Dane inspektora ochrony danych są dostępne na stronie internetowej bip.stalowawola.pl w zakładce Urząd Miasta, DANE TELEADRESOWE URZĘDU, e-mail iod@stalowawola.pl telefon +48 15 6433571
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku w sprawie zmiany decyzji o warunkach zabudowy.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa tj. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego, ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 5. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jeśli będzie to konieczne, dane będą udostępniane innym administratorom oraz osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych oraz innym stronom postępowania, które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Wymienieni odbiorcy danych zostaną zobowiązani do zachowania danych osobowych w poufności w procesie ich przetwarzania.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa oraz zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm.).
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
 9. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 pkt.1.c RODO.
 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku o zmianę decyzji o warunkach zabudowy.
 12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
PP-09_wniosek zmiana decyzji.doc Plik doc 59392
Ostatnio dodane
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2019-02-05
data dodania: 2019-02-05
data dodania: 2019-02-05
data dodania: 2019-02-05
data dodania: 2019-02-05
data dodania: 2019-02-05
data dodania: 2019-02-05
data dodania: 2015-03-24
data dodania: 2015-01-12
data dodania: 2015-01-07
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
Newsletter
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wygenerowano: 20 lutego 2019r. 03:56:45
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.