URZĄD MIASTA STALOWEJ WOLI
bip.gov.pl
Urząd Miasta Stalowa Wola
Urząd Miasta
Stalowa Wola

KARTA USŁUGI

USC 05

USC 05 - Małżeństwo cywilne

Data dodania:
2015-03-29 05:23:13

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Stanu Cywilnego w Stalowej Woli

pl. Ks. J. Skoczyńskiego 12

37-450 Stalowa Wola

tel. 15 643 34 44

e-mail: usc@stalowa wola.pl

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 

Narzeczeni: pełnoletni obywatele polscy

 • ważne dowody osobiste narzeczonych – do wglądu,

 • dowód zapłaty opłaty skarbowej.

 Narzeczeni: niepełnoletnia kobieta

 • w/w dokumenty

oraz

 • prawomocne postanowienie sądu opiekuńczego zezwalające na zawarcie małżeństwa – dotyczy kobiety niepełnoletniej, która ukończyła 16 lat.

 • Narzeczeni: obcokrajowiec

 • ważny paszport – do wglądu,

 • odpis zagranicznego aktu urodzenia,

 • oraz dodatkowo

 • osoba rozwiedziona– odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, albo odpis aktu małżeństwa

  z dokumentem potwierdzającym jego rozwiązanie,

 • wdowiec - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o zgonie, albo odpis aktu małżeństwa

  z dokumentem potwierdzającym zgon np. odpis aktu zgonu,

 • dokument o zdolności prawnej, który powinien zawierać następujące dane:

 • -    imię i nazwisko

 • -    datę i miejsce urodzenia

 • -    imiona i nazwiska rodowe rodziców

 • -    miejsce zamieszkania

 • -    dokładnie określony stan cywilny (kawaler, panna, rozwiedziony(a), wdowiec, wdowa)

 • -    klauzulę, że według prawa ojczystego nie ma przeszkód prawnych do zawarcia małżeństwa

  przez wymienioną w dokumencie osobę. 

 • Dokument o zdolności prawnej wydaje właściwy organ państwa cudzoziemca np. urząd stanu

 • cywilnego. Nie stanowi dokumentu o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa oświadczenie

 • złożone przez cudzoziemca np. przed notariuszem lub innym organem ani też zaświadczenie

 • o stanie cywilnym.

 •  
 • Jeżeli otrzymanie dokumentu o zdolności prawnej napotyka na trudne do przezwyciężenia przeszkody,

 • sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia dokumentu.

 •  

 • Dokumenty w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego

 • wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości lub uprawnionego do dokonywania

 • takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego

 • (EOG) albo konsula. 

 • Jeżeli cudzoziemiec nie posługuje się językiem polskim w mowie i w piśmie, podczas składania

 • zapewnień przedślubnych oraz w czasie udzielania ślubu konieczna jest obecność tłumacza przysięgłego.

  Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.

SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

Ślub cywilny można zawrzeć w każdym USC, bez względu na miejsce zamieszkania narzeczonych.

 

Formalności związane ze zgłoszeniem zamiaru zawarcia małżeństwa, odebranie zapewnień

o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz ustaleniem terminu ślubu wymagają

osobistego stawiennictwa narzeczonych.

 

 

Termin zawarcia małżeństwa

Małżeństwo nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia złożenia dokumentów (podpisania pisemnych zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa). Z ważnych względów kierownik USC może zezwolić jednak na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu. W tym celu należy złożyć do kierownika wniosek o skrócenie terminu ze szczegółowym uzasadnieniem przyczyny skrócenia terminu..

 

OPŁATY

 

Opłacie skarbowej podlega:

 • sporządzenie aktu małżeństwa – 84 zł

 • wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa – 39 zł

 

 • Opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego – 1000 zł

​​

 • Zwolniony z opłaty skarbowej jest:

  ·        pierwszy odpis skrócony aktu małżeństwa 

TRYB ODWOŁAWCZY

 

Kierownik USC odmawia udzielenia ślubu cywilnego, gdy stwierdzi, że w świetle prawa polskiego istnieją okoliczności wyłączające zawarcie zamierzonego małżeństwa powiadamiając na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika USC może wystąpić do Sądu Rejonowego w Stalowej Woli, Wydziału Rodzinnego i Nieletnich o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez kierownika USC uzasadniają odmowę udzielenia ślubu. Prawomocne postanowienie sądu jest wiążące dla kierownika USC.

 

INFORMACJE DODATKOWE

 

Wiek narzeczonych

Nie mogą zawrzeć małżeństwa osoby niemające ukończonych lat 18, ubezwłasnowolnione całkowicie, dotknięte chorobą psychiczną, spokrewnione lub spowinowacone w linii prostej oraz już pozostające w innym związku małżeńskim.

Z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcia małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat 16.

Oświadczenie o nazwisku

Każdy z małżonków może złożyć oświadczenie o wyborze nazwiska, jakie będzie nosił po zawarciu małżeństwa. Małżonkowie mogą nosić wspólne nazwisko będące dotychczasowym nazwiskiem jednego z nich albo zachować swoje dotychczasowe nazwiska, albo połączyć je z nazwiskiem drugiego małżonka (kolejność połączonych nazwiska może być dowolna).

 

Nazwisko dziecka

Dziecko, co do którego istnieje domniemanie, że pochodzi od męża matki, nosi nazwisko będące nazwiskiem obojga małżonków. Jeżeli małżonkowie mają różne nazwiska, dziecko nosi nazwisko wskazane w ich zgodnych oświadczeniach. Małżonkowie mogą wskazać nazwisko jednego z nich albo nazwisko utworzone przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka. Oświadczenia w sprawie nazwiska dziecka są składane jednocześnie z oświadczeniami małżonków. Jeżeli małżonkowie nie złożyli zgodnych oświadczeń w sprawie nazwiska dziecka , nosi ono nazwisko składające się z nazwiska matki i dołączonego do niego nazwiska ojca. Przy sporządzeniu aktu urodzenia pierwszego wspólnego dziecka małżonkowie mogą złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego zgodne oświadczenia o zmianie wskazanego przez nich nazwiska dziecka. 

 

 

PODSTAWA PRAWNA

Art.31, 76-79,art.85 pkt.5 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego

(Dz.U. z 2014 r. poz.1741 z późn. zm.).

Art. 1 § 1, art. 3-7, art. 9 § 1, art. 15 i art. 88 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r., Kodeks rodzinny i opiekuńczy (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 788 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.).

Ustawa o funkcjach konsulów Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 13 lutego 1984 r. (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 215, poz. 1823 z późn. zm.).

Prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U. Nr 80, poz. 432 oraz z 2014 r. poz. 827)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego (Dz.U. z dnia 22 stycznia 2015r. poz.180)

 

Ostatnio dodane
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2019-05-06
data dodania: 2019-05-06
data dodania: 2019-05-06
data dodania: 2019-05-06
data dodania: 2019-05-06
data dodania: 2019-05-06
data dodania: 2019-05-06
data dodania: 2019-04-09
data dodania: 2019-04-09
data dodania: 2019-04-09
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
Newsletter
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wygenerowano: 26 maja 2019r. 11:56:23
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.