URZĄD MIASTA STALOWEJ WOLI
bip.gov.pl
Urząd Miasta Stalowa Wola
Urząd Miasta
Stalowa Wola

KARTA USŁUGI

ŚR 15

ŚR-08 Informacja w sprawie przyjęcia programu "Stalowowolska Duża Rodzina"

Data dodania:
2015-12-16 11:31:10

                                                                                                                                                                           
                                                                           
UCHWAŁA Nr XVIII/209/15
RADY MIEJSKIEJ w STALOWEJ WOLI
z dnia 13 listopada 2015 r
w sprawie przyjęcia programu "Stalowowolska Duża Rodzina"
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym        (Dz. U. z 2015r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz  art  27 i art. 28 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny  (Dz. U. z 2014 r. poz. 1863 z późn. zm.)
uchwala się co następuje:
 § 1.
 Przyjmuje się program "Stalowowolska Duża Rodzina" obowiązujący na terenie Gminy  Stalowa Wola stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
      § 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stalowej Woli.
      § 3.
 Uchyla się uchwałę Nr. LXIX/989/14/2014r Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 28 września 2014r.w sprawie wprowadzenia na terenie Stalowej Woli programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą ”Stalowowolska Karta Dużej Rodziny”
        §4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016r.
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                           
 Załącznik
 do Uchwały Nr Nr XVIII/209/15  Rady Miejskiej w Stalowej Woli  z dnia 13 listopada 2015r
                                                           
 
Program "Stalowowolska Duża Rodzina"
Program "Stalowowolska Duża Rodzina", zwany dalej "Programem", skierowany jest do rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Stalowej Woli.
 
I.     Celem Programu jest:
1/    tworzenie przyjaznego klimatu dla rodzin i rozbudzanie wrażliwości społecznej na potrzeby rodzin;
2/    poprawa warunków życia i wzmocnienie kondycji rodzin poprzez eliminację ograniczeń i barier ekonomiczno-społecznych;
3/    zapewnienie rodzinom dostępu do informacji o ofercie oraz do korzystania  z różnych form wspólnego spędzania czasu;
4/    wyrównywanie szans rozwojowych dzieci i młodzieży pochodzących z różnych rodzin i środowisk,
5/    przeciwdziałanie dyskryminacji dzieci ze względu na ich pochodzenie z rodzin zagrożonych marginalizacją.
 
II. W Programie mogą brać udział rodziny zamieszkałe na terenie Gminy    Stalowa Wola posiadające  Kartę Dużej Rodziny, zwanej dalej Kartą.
 
III.  Instrumentami służącymi realizacji celu Programu są:
1) zapewnienie osobom objętym Programem korzystniejszego od ogólnie obowiązującego dostępu do towarów i usług lub innych form działalności:
a)    zapewnienie osobom objętym Programem ulg polegających na:
 
-  50% zniżce na bilet wstępu na basen Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ,
-  bezpłatnych przejazdach na podstawie biletu dla dzieci z rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie miasta Stalowej Woli do ukończenia 18 roku życia,      a w przypadku pobierania nauki w szkole lub w szkole wyższej nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia. Bezpłatne bilety dla dziecka z rodziny wielodzietnej, będą wydawane przez Operatora Publicznego Transportu Zbiorowego na podstawie okazanej Karty Dużej Rodziny, a w przypadku dziecka, które ukończyło 18 rok życia również legitymacji szkolnej , studenckiej lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
b)    stworzenie możliwości przystąpienia do Programu podmiotom prywatnym prowadzącym działalność gospodarczą, w celu świadczenia usług na rzecz osób objętych Programem, na określonych przez nie preferencyjnych warunkach.
2)    potwierdzeniem uprawnień do korzystania z instrumentów służących realizacji Programu jest  Karta Dużej Rodziny wydana mieszkańcom Stalowej Woli.
 
IV.1.Przystąpienie do Programu podmiotów innych niż stalowowolskie     samorządowe instytucje kultury, miejskie jednostki organizacyjne i spółki komunalne, o których mowa w punkcie III  1.b, następuje na podstawie wniosku o przystąpieniu do realizacji Programu przez zainteresowany podmiot oraz podpisanie porozumienia     z Prezydentem Miasta Stalowej Woli.
2. Potwierdzeniem faktu uczestnictwa w Programie są informacje umieszczane       w witrynach lub przy wejściach do obiektów ww. podmiotów w formie naklejki, informacji zamieszczanej na stronie internetowej Urzędu Miasta Stalowej Woli.
 
V.   1.Koordynatorem Programu jest Naczelnik Wydziału Świadczeń Rodzinnych           i Społecznych Urzędu Miasta  Stalowej Woli.
   2. Koordynator Programu podaje do publicznej wiadomości informację                o przysługujących rodzinie wielodzietnej uprawnieniach poprzez wskazanie strony internetowej Urzędu Miasta Stalowej Woli, na których jest zamieszczony wykaz uprawnień przysługujących na podstawie Programu.
   3. Koordynator Programu, poza obowiązkiem wskazanym w pkt.2 informuje członków rodzin wielodzietnych o przysługujących im uprawnieniach przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Stalowej Woli aktualnego wykazu uprawnień przysługujących na podstawie Programu
VI.1. Koszt uprawnień udzielonych  przez samorządowe instytucje kultury, miejskie jednostki organizacyjne i spółki komunalne jest finansowany ze środków finansowych zabezpieczonych w budżecie  Gminy Stalowa Wola.
   2. Koszt uprawnień udzielonych w ramach Programu przez podmioty                  o których mowa w pkt. IV.1 , które przystąpiły do Programu, nie jest finansowany    z budżetu Gminy Stalowa Wola.
 
VII.     Koordynator Programu do dnia 30 kwietnia każdego roku będzie przedkładał Radzie Miejskiej w Stalowej Woli informację o realizacji  Programu za  rok ubiegły.

INFORMACJA O PRZYSŁUGUJĄCYCH RODZINIE WIELODZIETNEJ UPRAWNIENIACH OBOWIĄZUJACYCH OD 1 STYCZNIA 2016 ROKU

-  50% zniżki  na bilet wstępu na basen Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ,
-  bezpłatne przejazdy na podstawie biletu dla dzieci z rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie miasta Stalowej Woli do ukończenia 18 roku życia,      a w przypadku pobierania nauki w szkole lub w szkole wyższej nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia. Bezpłatne bilety dla dziecka z rodziny wielodzietnej, będą wydawane przez Operatora Publicznego Transportu Zbiorowego na podstawie okazanej Karty Dużej Rodziny, a w przypadku dziecka, które ukończyło 18 rok życia również legitymacji szkolnej , studenckiej lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności


 
Ostatnio dodane
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2019-08-20
data dodania: 2019-08-20
data dodania: 2019-08-20
data dodania: 2019-08-20
data dodania: 2019-08-20
data dodania: 2019-08-20
data dodania: 2019-08-20
data dodania: 2019-08-20
data dodania: 2019-08-20
data dodania: 2019-08-20
Przetargi
Wyniki przetargów
data dodania: 2019-07-23
Treści
data dodania: 2019-08-20
data dodania: 2019-08-20
Newsletter
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wygenerowano: 23 sierpnia 2019r. 15:04:21
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.