URZĄD MIASTA STALOWEJ WOLI
bip.gov.pl
Urząd Miasta Stalowa Wola
Urząd Miasta
Stalowa Wola

KARTA USŁUGI

ITP 03A - Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

Data dodania:
2017-06-20 08:43:20

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa z nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej
Informacje o procedurze  
1. Kiedy należy zgłosić zamiar usunięcia drzewa/drzew z nieruchomości :
Obowiązek zgłoszenia zamiaru wycięcia drzewa z działki stanowiącej własność osoby fizycznej/osób fizycznych występuje, gdy wycinka nie ma związku z działalnością gospodarczą  i dotyczy drzewa, którego obwód pni  mierzony na wysokości 5 cm przekracza:
a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,
b) 65cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew
2. Kto jest upoważniony do wniesienia zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa/drzew z nieruchomości :
Właściciel nieruchomości lub właściciele nieruchomości. W przypadku współwłasności zgłoszenie winni podpisać wszyscy współwłaściciele nieruchomości. Dopuszczalne jest dołączenie do zgłoszenia pisemnej zgody pozostałych współwłaścicieli nieruchomości na usunięcie drzew, których zgłoszenie to dotyczy ( jeżeli nie podpisali tego zgłoszenia ). W przypadku działania przez pełnomocnika w imieniu właściciela/właścicieli nieruchomości należy do zgłoszenia dołączyć pełnomocnictwo imienne upoważniające do zaciągania zobowiązań finansowych wraz z oryginałem dowodu zapłaty należnej opłaty skarbowej – opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie  pełnomocnictwa  lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej)
3. Kompletność zgłoszenia :
Zgłoszenie jest kompletne wówczas, gdy jest podpisane przez właściciela/właścicieli nieruchomości oraz zawiera dane : imię, nazwisko i adres zgłaszającego/zgłaszających – właściciela/współwłaścicieli  nieruchomości, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma zostać usunięte tj. nr ewidencyjny działki, nr obrębu, nazwę ulicy, rysunek lub mapka określająca usytuowanie drzewa na nieruchomości, oryginał lub uwierzytelniona kopia pełnomocnictwa ( jeżeli zgłaszający ustanowił pełnomocnika ) oraz dowód wniesienia opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo, gdy nie zachodzi przesłanka do zwolnienia z tej opłaty.
W przypadku niekompletnego zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa (nieposiadającego danych identyfikujących osobę/y zgłaszajacą/e, nieruchomość lub bez załącznika graficznego lub mapy) organ w drodze postanowienia nakłada obowiązek jego uzupełnienia z zakreśleniem nieprzekraczalnego terminu 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Nałożenie przez organ obowiązku uzupełnienia zgłoszenia w trybie postanowienia przerywa bieg terminu na wniesienie sprzeciwu.
W przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia zgodnie z obowiązkiem nałożonym w drodze postanowienia, organ będzie mógł odstąpić od przeprowadzenia oględzin w terenie, pomimo ustalenia terminu ich przeprowadzenia i wniesie sprzeciw do zgłoszenia.
Uwaga. Wniesienie sprzeciwu przez organ wyklucza możliwość usunięcia drzewa wskazanego w zgłoszeniu.
Kiedy wnoszący zgłoszenie zamiaru usuniecia drzewa jest uprawniony do dokonania wycięcia drzewa :
W przypadku, gdy zgłoszenie jest kompletne organ, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, dokonuje oględzin w terenie w celu ustalenia nazwy gatunku drzewa i obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm od poziomu terenu, a w przypadku, gdy na tej wysokości drzewo posiada kilka pni – obwodu każdego z tych pni, nie posiada pnia – obwodu pnia poniżej korony drzewa. Następnie, w terminie 14 dni od dnia dokonania oględzin organ może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw (przy czym za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej operatora albo w przypadku, o którym mowa w art. 39¹ Kpa – dzień wprowadzenia do systemu teleinformatycznego). Do 14 dniowego terminu na wniesienie przez organ sprzeciwu należy doliczyć kilka dni na przekazanie ewentualnego rozstrzygnięcia organu ( decyzji o sprzeciwie ) za pośrednictwem operatora pocztowego.
Jeżeli w podanym powyżej terminie organ nie wniesie sprzeciwu to wówczas wnoszący zgłoszenie jest uprawniony do usunięcia drzewa/drzew, których to zgłoszenie dotyczy, w terminie 6 miesięcy licząc od dnia przeprowadzenia oględzin w terenie.
Uwaga : W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin w terenie, jego usunięcie może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.
 
Kiedy organ może wnieść sprzeciw do zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa :
Organ może wnieść sprzeciw do zgłoszenia w przypadku :
1. lokalizacji drzewa:
a)  na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
b)  na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
c)  na terenach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5 ustawy z dnia 16 kwietnia 20014 roku o ochronie przyrody;
2. spełnienia przez drzewo kryteriów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 20014 roku o ochronie przyrody, tj. w przypadku spełnienia przez drzewo kryteriów  uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody określonych przez Ministra Środowiska w drodze rozporządzenia.
 
 1. Kiedy organ obligatoryjnie wnosi sprzeciw do zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa:
Organ   obligatoryjnie wnosi sprzeciw do zamiaru usunięcia drzewa w przypadku gdy:
a) zgłoszenie dotyczy usunięcia drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na jego usunięcie,
b) wnioskodawca nie uzupełni zgłoszenia zgodnie z obowiązkiem nałożonym w drodze postanowienia
 
 1. Konsekwencje usunięcia drzewa bez dokonania zgłoszenia o zamiarze jego usunięcia lub przez upływem terminu na wniesienie sprzeciwu, a także pomimo wniesienia sprzeciwu :
W przypadku usunięcia drzewa bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem terminu na wniesienie sprzeciwu, a także pomimo wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia, organ wymierza administracyjną karę pieniężną za usunięcie  drzewa bez zezwolenia.
 
 1. Zgłoszenie zamiaru usuniecia drzewa, a wykorzystanie nieruchomości, na której rosło drzewo, którego zgłoszenie dotyczyło :
Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -  Prawo budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1, uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

Miejsce : Urząd Miasta w Stalowej Woli
Wydział Inwestycji, Transportu i Pozyskiwania Funduszy
ul. Wolności 9, pok. nr 9
w godzinach: 7:30 - 15:30
w dniach : od poniedziałku do piątku
adres do korespondencji :
Urząd Miasta w Stalowej Woli
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola

Wymagane dokumenty : Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa winno zawierać niżej wskazane dane i załącznik :
 • imię, nazwisko i adres zgłaszającego ( dodatkowo nr telefonu kontaktowego ) - właściciela/współwłaścicieli  nieruchomości,
 • oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma zostać usunięte:
  nr ewidencyjny działki, nr obrębu, nazwę ulicy,
 • rysunek lub mapka określająca usytuowanie drzewa na nieruchomości,
 • oryginał lub uwierzytelniona kopia pełnomocnictwa, jeżeli zgłaszający ustanowił pełnomocnika,
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo, gdy nie zachodzi przesłanka do zwolnienia z tej opłaty.  
 1. Sposób załatwienia sprawy : Dokonanie zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa z działki stanowiącej własność/współwłasność osoby fizycznej/osób fizycznych, gdy wycinka nie ma związku z działalnością gospodarczą.

  Zgłoszenie należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Stalowej Woli, ul.Wolności 7 ( parter ) lub złożyć w formie dokumentu elektronicznego podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
  Aby można było złożyć wniosek poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP), wymagane jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP (konto jest bezpłatne).
   
 2. Opłaty : Złożenie zgłoszenia wraz z załącznikami ( za wyjątkiem udzielonego pełnomocnictwa ) jest bezpłatne.
   
  Za udzielenie pełnomocnictwa (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827: załącznik „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia” – część IV) należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł ( gdy nie zachodzi przesłanka do zwolnienia z tej opłaty ).
  Za wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827: załącznik „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia” – część II, pkt 21) należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 17 zł ( gdy nie zachodzi przesłanka do zwolnienia z tej opłaty).
  Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest Prezydent Miasta Stalowa Wola. Opłatę skarbową za udzielone pełnomocnictwo można wnieść przelewem rachunek bankowy Gminy Stalowa Wola.
   
 3. Procedura, tryb i czas załatwienia sprawy :
   
 4. W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ dokonuje oględzin w terenie w celu ustalenia nazwy gatunku drzewa i obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm od poziomu terenu, a w przypadku, gdy na tej wysokości drzewo posiada kilka pni – obwodu każdego z tych pni, nie posiada pnia – obwodu pnia poniżej korony drzewa. Organ udostępnia protokół z oględzin wyłącznie na wniosek zgłaszającego.
Uwaga :
 1. Brak możliwości przeprowadzenia oględzin w terenie wyklucza możliwość usunięcia drzewa na podstawie zgłoszenia wniesionego do organu.
 2. W przypadku braku możliwości wejścia na teren nieruchomości, na której usytuowane jest planowane do usunięcia drzewo lub w przypadku braku możliwości identyfikacji drzewa na jej terenie z uwagi na nieobecność zgłaszającego podczas umówionych przez organ oględzin, konieczne będzie wyznaczenie kolejnego terminu ich przeprowadzenia. Wskazany wyżej termin dla wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia liczyć się będzie od dnia przeprowadzenia skutecznych oględzin.
 3. W przypadku konieczności przeprowadzenia kilku oględzin w terenie z uwagi na liczbę drzew zgłoszonych do usunięcia, 14. dniowy termin na wniesienie sprzeciwu liczy się od daty przeprowadzenia ostatnich oględzin na nieruchomości.  
 4. W terminie 14 dni od dnia dokonania oględzin organ może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw.
 5. W przypadku niekompletnego zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa (nieposiadającego danych identyfikujących osobę/y zgłaszajacą/e, nieruchomość lub bez załącznika graficznego lub mapy) organ w drodze postanowienia nakłada obowiązek jego uzupełnienia z zakreśleniem nieprzekraczalnego terminu 7. dni od dnia doręczenia postanowienia. Nałożenie przez organ obowiązku uzupełnienia zgłoszenia w trybie postanowienia przerywa bieg terminu na wniesienie sprzeciwu.
  Uwaga :
  W przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia zgodnie z obowiązkiem nałożonym w drodze postanowienia, organ będzie mógł odstąpić od przeprowadzenia oględzin w terenie, pomimo ustalenia terminu ich przeprowadzenia i wniesie sprzeciw do zgłoszenia.
 6. Organ może przed upływem terminu 14 dni od dnia przeprowadzenia oględzin wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w pkt 2, oraz uprawnia do usunięcia drzewa.
   
 7. Tryb odwolawczy :
   
 8. Na postanowienie w sprawie usunięcia braków w zgłoszeniu nie przysługuje zażalenie.
 9. Odwołanie od decyzji w sprawie sprzeciwu do zamiaru usunięcia drzewa składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu w terminie 14. dni od dnia doręczenia/odebrania decyzji,  za pośrednictwem Prezydenta Miasta Stalowa Wola.
   
 10. Podstawa prawna :
  Podstawa prawna dotycząca zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa -  art. 83f  ust. 4 - 20 wprowadzony art. 1 pkt 3b ustawy z dnia 11 maja 2017r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2017r. poz. 1074 ).
Ostatnio dodane
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2019-05-06
data dodania: 2019-05-06
data dodania: 2019-05-06
data dodania: 2019-05-06
data dodania: 2019-05-06
data dodania: 2019-05-06
data dodania: 2019-05-06
data dodania: 2019-04-09
data dodania: 2019-04-09
data dodania: 2019-04-09
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
Newsletter
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wygenerowano: 23 maja 2019r. 22:49:47
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.