URZĄD MIASTA STALOWEJ WOLI
bip.gov.pl
Urząd Miasta Stalowa Wola
Urząd Miasta
Stalowa Wola

KARTA USŁUGI

ŚR - 15 WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

Data dodania:
2018-07-27 09:07:45

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy przyjmowane są w Wydziale Świadczeń Rodzinnych i Społecznych ul. Wolności 7 pokój nr 8 od dnia 1 sierpnia 2018 r.

Konieczność ustalenia alimentów na dziecko od drugiego z rodziców w przypadku ubiegania się
o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka przez osobę samotnie wychowującą dziecko

Zgodnie z dodanym do art. 7 pkt 5 lit. e i art. 15b ust. 4 pkt 2 lit a-e ustawy o świadczeniach rodzinnych, zasiłek rodzinny i jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka na dane dziecko nie przysługuje, jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko (pojęcie to zdefiniowane jest w art. 3 pkt 17a ww. ustawy) nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:
a) drugie z rodziców dziecka nie żyje;
b) ojciec dziecka jest nieznany;
c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
d) sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka
i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
e) dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną
w porównywalnych i powtarzających się okresach.
 Zgodnie z art. 24a ust. 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych, w przypadku gdy osoba samotnie wychowująca dziecko, której prawo do świadczeń rodzinnych w stosunku do danego dziecka uzależnione jest od ustalenia na rzecz tego dziecka od jego rodzica świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, złoży wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka i nie dołączy do wniosku tego tytułu wykonawczego, podmiot realizujący świadczenia rodzinne przyjmuje wniosek
 w zakresie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych w stosunku do tego dziecka, wyznacza termin 3 miesięcy na dostarczenie tytułu wykonawczego. W przypadku dostarczenia tytułu wykonawczego lub innych dokumentów poświadczających okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 5 lit. e i art. 15b ust. 4 pkt 2 lit. a-e ww. ustawy, w wyznaczonym terminie, świadczenia rodzinne przysługują od miesiąca złożenia wniosku, jeżeli spełnione są pozostałe warunki uprawniające do świadczenia. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
W przypadku, gdy osoba samotnie wychowująca dziecko nie dostarczy, w ww. terminie, tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, potwierdzającego ustalenie na rzecz dziecka od jego rodzica świadczenia alimentacyjnego, ponieważ sąd wydał postanowienie
w przedmiocie odmowy udzielenia zabezpieczenia w sprawie o alimenty, bieg terminu, o którym mowa w art. 24a ust. 4 ww. ustawy, ulega zawieszeniu do dnia dostarczenia tytułu wykonawczego lub innych dokumentów poświadczających okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 5 lit. e i art. 15b ust. 4 pkt 2 lit. a-e ustawy.
W ww. sytuacji, świadczenia rodzinne przysługują:
1) od miesiąca złożenia wniosku, nie wcześniej niż od miesiąca, od którego rodzic został zobowiązany do zapłaty alimentów, jeżeli spełnione są pozostałe warunki uprawniające
do świadczenia – w przypadku dostarczenia tytułu wykonawczego,
2) od miesiąca złożenia wniosku, jeżeli spełnione są pozostałe warunki uprawniające
do świadczenia – w przypadku dostarczenia dokumentów poświadczających okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 5 lit. e i art. 15b ust. 4 pkt 2 lit. a-e.           
Powyższe regulacje będą miały zastosowanie przy ustalaniu prawa do prawa do zasiłku rodzinnego na okres rozpoczynający się 1 listopada 2017 r. oraz prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka od 1 listopada 2017 r.
 
Nowe regulacje dotyczące stosowania przepisów o  utracie i uzyskaniu dochodu
Od 1 sierpnia 2017 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące ustalania dochodu rodziny, które będą miały zastosowanie do przyznawania świadczeń rodzinnych, tj. zasiłku rodzinnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego na nowy okres zasiłkowy rozpoczynający się 1 listopada 2017 r. (nowe, opisane regulacje w tym zakresie, nie mają zastosowania do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka).
Nowe regulacje wyłączają stosowanie przepisów dotyczących utraty i uzyskania dochodu w sytuacji, gdy wnioskodawca lub członek jego rodziny utraci dochód z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej i w okresie 3 miesięcy od daty utraty dochodu ponownie uzyska dochód u tego samego pracodawcy, zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpocznie pozarolniczą działalność gospodarczą.
Ulega zmianie definicja dochodu w zawarta w art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, zgodnie z jej nowym brzmieniem, dochodem jest m.in. dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – dochód z tego tytułu nie będzie już w ustalany w oparciu o oświadczenie członka rodziny, lecz w oparciu o odpowiednie dane z zaświadczenia z urzędu skarbowego dołączanego do wniosku przez osobę ubiegającą się, które to dane będą podstawą do ustalenia dochodu z tego tytułu.
Ustalając dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów  o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczeń rodzinnych, przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia, przez ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do dnia 1 sierpnia każdego roku.
Zgodnie z nowym brzmieniem art. 23 ust. 4 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, do wniosku dołącza się odpowiednio zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:
a)  formie opłacanego podatku,
b)  wysokości przychodu,
c)  stawce podatku,
d)  wysokości opłaconego podatku
-w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczeń rodzinnych.
Ww. przepisy dotyczące ustalania dochodu z działalności opodatkowanej w formach ryczałtowych, będą miały zastosowanie po raz pierwszy przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres rozpoczynający się od 1 listopada 2017 r.
 
 
Składanie oświadczeń wyłącznie przez wnioskodawcę
Od 1 sierpnia 2017 r., odpowiednie oświadczenia dotyczące dochodów nieopodatkowanych oraz wielkości gospodarstwa rolnego za poszczególnych członków swojej rodziny, składa, czyli wypełnia i podpisuje osoba wnioskująca o świadczenia rodzinne, a nie jak dotychczas, członek rodziny, którego dotyczą dane zawarte w danym oświadczeniu.
Dotyczy to także składanych od dnia 1 sierpnia 2017 r. jeszcze na obecny okres zasiłkowy/świadczeniowy, w oparciu o dotychczasowy stan prawny obowiązujący do 31 lipca 2017 r., oświadczeń o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

Nowe formularze wniosków
 
Od 1 sierpnia br. wnioski o świadczenia rodzinne opublikowane są na stronie  Biuro Informacji Publicznej Urzędu Miasta zakładka FORMULARZE Wydział Świadczeń Rodzinnych i Społecznych,
a także do pobrania w formie papierowej - w Biurze Obsługi Klienta świadczeń rodzinnych przy ul. Wolności 7 pok. Nr 8 oraz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 
Zachęcamy do składania wniosków za pomocą:
Empatia mrpips.gov.pl,
Bankowość elektroniczna,
ePUAP,
PUE$ ZUS,
 
Ostatnio dodane
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2019-08-20
data dodania: 2019-08-20
data dodania: 2019-08-20
data dodania: 2019-08-20
data dodania: 2019-08-20
data dodania: 2019-08-20
data dodania: 2019-08-20
data dodania: 2019-08-20
data dodania: 2019-08-20
data dodania: 2019-08-20
Przetargi
Wyniki przetargów
data dodania: 2019-07-23
Treści
data dodania: 2019-08-20
data dodania: 2019-08-20
Newsletter
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wygenerowano: 23 sierpnia 2019r. 16:16:11
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.