URZĄD MIASTA STALOWEJ WOLI
bip.gov.pl
Rozbudowa sali gimnastycznej PSP nr 3 w Stalowej Woli

ZMIANY:
2018-11-09 14:11:38: Dodano wynik do przetargu
2018-09-26 14:21:34: Odpowiedzi na niektóre pytania Wykonawców złożone po terminie z art.38 ust.1
Więcej >>>
2018-09-25 13:05:19: Odpowiedzi na pytania Wykonawcy z dn. 13.09.2018r.
2018-09-25 00:00:00: Odpowiedzi na pytania Wykonawcy z dn. 12.09.2018r. - cz.2
2018-09-19 10:26:11: KOREKTA Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 12.09.2018r.- cz.I
2018-09-18 08:48:53: Odpowiedzi na pytania Wykonawcy z dnia 10.09.2018r.
2018-09-17 15:41:18: Dodano plik Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 12.09.2018r. -cz I.pdf
2018-09-17 15:36:13: Dodano plik Zmiana ogł. o zam. I.pdf
2018-09-17 15:33:50: Dodano plik Uzupełnienie dokumentacji projektowej.rar
2018-09-17 15:31:52: Dodano plik Decyzja pozwolenie na wycinkę drzew PSP 3 sala gimnastyczna.pdf
2018-09-17 15:30:53: Zmiana treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu - zmiana terminu składania ofert, uzupełnienie dokumentacji projektowej
2018-09-13 13:13:55: Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 04.09.2018 r.
2018-09-13 13:08:47: Dodano plik Uzupełnienie dokumentacji projektowej - Architektura wnętrz.rar
2018-09-13 13:07:49: Uwaga  Wszyscy Oferenci - zmiana treści SIWZ poprzez uzupełnienie dokumentacji projektowej.
Rozbudowa sali gimnastycznej PSP nr 3 w Stalowej Woli
  
 
  1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa sali gimnastycznej PSP nr 3 w Stalowej Woli.
      Zamówienie obejmuje roboty budowlane oraz instalacyjne sanitarne i elektryczne w zakresie     
      rozbudowy sali gimnastycznej przy budynku szkoły.
1 .1. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu.
Budowa dotyczy budynku sali gimnastycznej sportowej z pomieszczeniami towarzyszącymi przy istniejącym budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Stalowej Woli. Budynek szkoły z salą gimnastyczną połączony zostanie przejściami na każdej kondygnacji istniejącego budynku bezpośrednio do strefy szatniowej budynku projektowanego. Do projektowanego budynku można wejść także niezależnie jednym z wejść od strony zachodniej lub od strony wschodniej. Parter obiektu planuje się podzielić funkcjonalnie na część z szatniami szkolnymi oraz część sali sportowej i jej zaplecza. Drugie piętro również uzyska funkcjonalny podział na strefę administracyjną (sekretariat oraz gabinet dyrekcji), strefę szatniową szkolną oraz strefę sportową gdzie znajdować się będą trzy sale: siłownia, sala do zajęć fitness oraz sala do zajęć korekcyjnych. Na I piętrze zaprojektowano także wejście na trybunę. Ostatnia kondygnacja mieścić będzie pomieszczenie wentylatorni oraz szatni szkolnej. W projektowanym obiekcie przewidziano niezbędne wyposażenie techniczne i sanitarne służące do prawidłowego funkcjonowania szkoły i sali gimnastycznej w zależności od potrzeb.
 
  1.2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego oraz jego dostosowanie do krajobrazu.
Projektowany budynek swoją formą zgodny jest z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Osiedla Śródmieście Stalowa Wola z 30.03. 2007 r. oraz Zmianami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Osiedla Śródmieście Stalowa Wola z 06.11.2009 r. i 17.02.2017r., co przedstawiono na rysunkach.
Wytyczne spełniono na zasadach:
- Budynek nie przekracza zadanej linii zabudowy pochodzącej z MPZP oraz łączy się z istniejącym budynkiem szkoły w układzie trzykondygnacyjnym.
- Budynek posiada wysokość w najwyższym punkcie 11,98 m przez co nie przekracza wysokości zabudowy sąsiadującej oraz nie przytłacza istniejącej, modernistycznej zabudowy będącej     w strefie ochrony konserwatorskiej.
- Budynek jest zadaszony dachem płaskim o spadku 2,6% nad strefą szatniową szkolną i strefą pomieszczeń towarzyszących oraz dachem szedowym nad salą gimnastyczną.
Materiały wykończeniowe nowego budynku zaprojektowano tak, by wizualnie oddzielać istniejącą szkołę od projektowanej sali, jednak zjawisko to ma miejsce poprzez różnicę kolorystyki elewacji, która ma być śnieżnobiała z domieszką miki, nawiązującej do pobliskiej zabudowy kamienicznej. Nie wprowadza się okładzin z tworzyw sztucznych oraz jaskrawych kolorów, aby w możliwie płynny i subtelny sposób nawiązać do modernistycznej zabudowy.
- Budynek projektowany został połączony z istniejącym w układzie trzykondygnacyjnym.
- Projektowany budynek charakteryzuje się nowoczesnymi rozwiązaniami.
- Obiekt przystosowano dla osób niepełnosprawnych.
- Miejsca parkingowe zostały zapewnione na działce inwestora w ilości łącznie 16 miejsc w tym dwa dla osób niepełnosprawnych.
- Ewentualne uciążliwości nie będą wykraczały poza granice działki terenu własnego Inwestora.
Parter obiektu podzielono funkcjonalnie na część z szatniami szkolnymi oraz strefę szatni sportowych połączoną bezpośrednio z salą gimnastyczną. Zgodnie z wytycznymi zaprojektowano 4 szatnie z węzłami sanitarnymi i natryskami, 1 dużą szatnie dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych, pokój trenerów z zapleczem sanitarnym oraz pomieszczenie obsługi sprzątającej. Ponadto na parterze znajduje się sala gimnastyczna z dostępem do dwóch magazynów na sprzęt sportowy. Na życzenie Zamawiającego sala ma możliwość podziału na trzy odrębne części poprzez kotarę z siatki i materiału pełnego sterowaną elektrycznie. Dzięki temu na sali mogą być prowadzone jednocześnie różne zajęcia sportowe w ramach wychowania fizycznego. Obiekt posiada hol komunikacyjny z reprezentacyjną klatką schodową nawiązującą do architektury modernizmu. W holu spotykają się wejścia: bezpośrednie ze szkoły, wejście z zewnątrz na zielony dziedziniec oraz wejście główne do projektowanego budynku. Oprócz tego przewidziano także dwa dodatkowe wyjścia ewakuacyjne bezpośrednio na zewnątrz z sali gimnastycznej oraz korytarza w strefie szatni sportowej. W głównej części wejściowej zlokalizowano pomieszczenie portiera zapewniające wgląd zarówno na zewnątrz jak i do środka budynku. W projektowanej części szatni szkolnej przewiduje się otwartą strefę z szafkami szkolnymi, metalowymi dostosowanymi wielkością do wieku korzystających. Na piętrze zaprojektowano wydzieloną strefę pracowników administracyjnych szkoły (sekretariat oraz dyrekcja) poprzez wydzielenie dwóch osobnych pomieszczeń z przeszkleniami od strony projektowanego zielonego dziedzińca. Z holu na piętrze jest dostęp do szatni szkolnej, trzech sal o charakterze sportowo-rekreacyjnym oraz na trybuny mieszczące 84 osoby. Bezpośrednio z trybun jest możliwość wyjścia bezpośrednio na zewnętrzne schody ewakuacyjne. Ostatnia kondygnacja łączy dwie funkcje: pomieszczenie techniczne wentylatorni oraz strefę szatni szkolnej. Wentylatornia obsługuje wszystkie pomieszczenia z wyjątkiem sali gimnastycznej, do której przewidziano osobną strefę techniczną. Znajduje się ona na poziomie -1, pod schodami zewnętrznymi. Zaprojektowano tam również magazyn dla boisk zewnętrznych oraz toaletę koedukacyjną dla użytkowników boisk. Klatki schodowe planuje się oddymiać za pomocą klap dymowych z funkcją wyłazu o pow. czynnej min. 5% powierzchni klatki schodowej w rzucie poziomym. Układ komunikacyjny pozwala na swobodne funkcjonowanie sali gimnastycznej i szkoły zarówno w czasie zajęć szkolnych jak i po ich zakończeniu.
 
1.3. Układ konstrukcyjny i zastosowane rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe.
Konstrukcja budynku przewidziana jest w technologii tradycyjnej. Słupy i belki żelbetowe wypełnione bloczkiem silikatowym. Dach szedowy w konstrukcji stalowej opartej na słupach żelbetowych.
Budynek sali gimnastycznej stanowi układ o konstrukcji w rozstawie osiowym 6 m na słupach     i belkach . Wypełnienie stanowi bloczek silikatowy grubości 25 cm, izolowany wełną mineralną   z welonem szklanym gr 20 cm, kryty metodą lekką-mokrą tynkiem mineralnym szlachetnym  o niskiej ziarnistości w kolorze białym z dodatkiem materiału o wyglądzie miki.
Cokół izolowany styropianem EPS/XPS ponad terenem pokryty tynkiem cokołowym w kolorze białym (cokół nieoddzielony płaszczyznowo i kolorystycznie od reszty powierzchni elewacji). Stropy i schody żelbetowe, monolityczne. Dach sali gimnastycznej szedowy ocieplony wełną mineralną na konstrukcji stalowej. Doświetlenie sali gimnastycznej w górnej części obiektu z płyt poliwęglanowych.
Ściany wewnętrzne białe, zewnętrzne białe z dodatkiem o wyglądzie miki. Podłoga sali gimnastycznej na legarach wykończona parkietem dębowym. Podłoga siłowni na sklejce i piance PCV wykończona wykładziną sportową. Obudowa instalacji w siłowni z paneli o zwiększonej odporności na uderzenia mechaniczne. Pomieszczenia mokre (pom. umywalni, łazienek oraz toalet) z podłogą  i ścianami wykładanymi płytkami ceramicznymi na wysokość min. 2 m. Komunikacja oraz pozostałe pomieszczenia wykończone płytkami gresowymi. W szatniach podłoga z płytek ceramicznych, ściany malowane na biało. We wszystkich toaletach kabiny z z laminatów HPL na konstrukcji aluminiowej. W łazienkach szatniowych kabiny z laminatów HPL z drzwiami przesuwnymi. Wszystkie elementy wystroju i wyposażenia wnętrz oraz posadzki powinny być wykonane z materiałów nierozprzestrzeniających ogień.
 
1.4. Zestawienie parametrów obiektu:
- powierzchnia zabudowy budynku projektowanego: 1 231,3 m2
- całkowita powierzchnia użytkowa: 2 632,8 m2
- kubatura: 24 024,6 m3
- całkowita wysokość budynku mierzona do poziomu kalenicy: 11,98 m
  1. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa w tym wykaz zmian nieistotnych do projektu, specyfikacje techniczne oraz przedmiary robót stanowiące załączniki do SIWZ.
  2. Przedmiot zamówienia w zakresie robót budowlanych należy oszacować i wykonać według zamieszczonego projektu, natomiast  w zakresie wyposażenia sportowego należy przygotować zgodnie z parametrami wykazanymi w przedmiarach robót. Dostawa wyposażenia nieujętego w przedmiarach, a wykazanego w projekcie będzie  przedmiotem odrębnego postępowania o zamówienie publiczne.
  3. Roboty będą realizowane w trakcie funkcjonowania szkoły. Wykonawca będzie musiał uzgadniać z zarządcą obiektu kolejność robót i prowadzić roboty w taki sposób, aby była możliwość użytkowania obiektu. 
  4. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Ministerstwa Sportu i Turystyki, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.
  5. Zadanie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem robót opracowanym przez Wykonawcę, który zostanie wyłoniony w niniejszym przetargu. Harmonogram będzie musiał być zatwierdzony przez Zamawiającego.
  6. Materiały uzyskane w trakcie rozbiórek przedstawiające wartość użytkową lub materialną zostaną przekazane Zamawiającemu.
  7. Lokalizacja przedmiotu zamówienia: 37-450 Stalowa Wola, ul. Prymasa Wyszyńskiego 14, działki nr ewid. 2234, 2239 w obrębie 0003 Centrum.
  8. Warunki dostępności dla osób niepełnosprawnych.
    Budynek jest dostępny dla osób niepełnosprawnych w części parteru.
 
Data składania ofert:
2018-10-03 12:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-10-03 12:00:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyUrząd Miasta Stalowa Wola
WytworzyłNadbereżny Lucjusz 2018-09-03 16:10:00
PublikującyMagdalena Wrońska-Bulec 2018-09-03 16:10:00
Modyfikował(a) Magdalena Wrońska-Bulec 2018-11-09 14:11:38
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o zamówieniu-pobierz plik 428.01 KbPlik pdf
2. SIWZ - pobierz plik 1023.18 KbPlik pdf
3. Formularz ofertowy + załączniku - pobierz plik 152.00 KbPlik doc
4. Wzór umowy - pobierz plik 705.55 KbPlik rar
5. Dokumentacja projektowa - pobierz plik 265.97 MBPlik rar
6. STWiOR-pobierz plik 1.08 MBPlik rar
7. Przedmiary robót-pobierz plik 911.50 KbPlik rar
8. Uzupełnienie dokumentacji projektowej - Architektura wnętrz 2.06 MBPlik rar
9. Pozwolenie na wycinkę drzew-pobierz plik 4.43 MBPlik pdf
10. Uzupełnienie II dokumentacji projektowej - pobierz plik 5.92 MBPlik rar
11. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia I - pobierz plik 220.53 KbPlik pdf
12. Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dn. 12.09.2018r. cz.I 567.52 KbPlik pdf

Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wygenerowano: 19 czerwca 2019r. 03:52:06
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.