URZĄD MIASTA STALOWEJ WOLI
bip.gov.pl
Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym na potrzeby transportu zbiorowego na obszarze Miasta Stalowa Wola wraz z wykonaniem robót budowlanych związanych z infrastrukturą systemu
Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym na potrzeby transportu zbiorowego na obszarze Miasta Stalowa Wola wraz z wykonaniem robót budowlanych związanych z infrastrukturą systemu

 1. Przedmiotem zamówienia jest  zaprojektowanie, wykonanie, dostawa, montaż i wdrożenie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (SDIP), na potrzeby transportu zbiorowego, na terenie MOF Stalowej Woli, wraz  z wykonaniem robót budowlanych związanych z infrastrukturą systemu, – w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego, w tym: min. 30 szt. dwustronnych wyświetlaczy LED w 30 lokalizacjach wraz z konstrukcjami wsporczymi
  (w skład konstrukcji wchodzi obudowa wyświetlacza, połączenie z konstrukcją nośną i montaż na wysięgniku), min. 3 szt. biletomatów stacjonarnych, wyposażenie dyspozytorni, serwerowni i punktu obsługi klienta oraz wykonanie stosownych przyłączy elektroenergetycznych.
 2. Zamówienie zostało podzielone na II części:
Część I – System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (SDIP)
Część II –  Serwerownia
 1. Szczegółowy zakres zamówienia określają:
 1. Załącznik nr 1 do SIWZ – Specyfikacja Techniczna
 2. Załącznik nr 2 do SIWZ – Program  Funkcjonalno-Użytkowy 
 1. MOF – miejski obszar funkcjonalny obejmujący  (Gminę Stalowa Wola, Gminę i Miasto Nisko, Gminę Zaleszany oraz Gminę Pysznica).
 2. Wszystkie elementy infrastruktury zostaną umieszczone na terenie Stalowej Woli.
 3. Przed przygotowaniem oferty zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej na obszarze planowanej inwestycji, obejmującej analizę lokalizacji poszczególnych przystanków i jej infrastruktury technicznej oraz warunków technicznych, technologicznych  dotyczących adaptacji pomieszczeń przeznaczonych pod serwerownię i POK.
 4. Nieprzeprowadzenie wizji lokalnej nie zwalnia wykonawcy z obowiązku prawidłowej wyceny oferty oraz przeprowadzenie pełnowartościowych prac we wskazanych obiektach.
 5. Zadanie obejmuje zaprojektowanie i budowę nowoczesnego Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej zapewniającego pasażerom bieżącą informację wizualną na specjalnie skonstruowanych w tym celu tablicach elektronicznych, urządzeniach mobilnych jak i w pojazdach komunikacji zbiorowej. SDIP zapewni bieżącą informację o ruchu pojazdów z uwzględnieniem zmieniających się natężeń ruchu.
 6. System musi wykorzystywać urządzenia pokładowe zamontowane w pojazdach, zapewniając lokalizację pojazdu oraz przekazanie informacji do dyspozytorni.
 7. Dane uzyskiwane z systemów pokładowych pojazdów muszą być wykorzystywane przez system do bieżącego informowania pasażerów poprzez wyświetlenie na bieżąco aktualizowanych godzin przyjazdu i odjazdu pojazdów zgodnie z ich aktualnym odchyleniem od realizowanego rozkładu jazdy.
 8. Projekt zakłada wykonanie wszystkich elementów systemu kompleksowo. System będzie zainstalowany na serwerach w nowej serwerowni, która zlokalizowana będzie w budynku Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o., ul. Komunalna 3. Na serwerach będą umieszczone i archiwizowane dane dotyczące całego systemu.
 9. 1). Aby system działał poprawnie, musi składać się z podsystemów:
 1. dynamicznej informacji pasażerskiej przekazującego bieżącą informację na tablice zlokalizowane na przystankach, który online będzie przekazywał rzeczywistą informacje o czasie przyjazdu danej linii, (SDIP)
 2. mobilnej informacji pasażerskiej dostępnego na urządzeniach przenośnych takich jak
      smartfony i tablety
 3. nadzoru ruchu, w którego skład wejdzie aplikacja do zarządzania pojazdami na terenie zajezdni oraz dynamicznie podczas pracy pojazdu na linii. System ma za zadanie zintegrować zdalny dostęp do wyposażenia pojazdu, umożliwić kontakt dyspozytora z kierującym pojazdem oraz zapewnić możliwość zmiany danych wyświetlanych wewnątrz autobusów,
 4. emisji prezentacji multimedialnych i komunikatów specjalnych w pojazdach,
 5. zarządzania monitoringiem wizyjnym umożliwiający zdalny dostęp do kamer zlokalizowanych na obszarze przystanków (tablice), w obrębie biletomatów stacjonarnych oraz w autobusach,
 6. biletu elektronicznego, oparty na karcie będącej nośnikiem informacji o wykupionej przez pasażera usłudze przewozowej.
         2). W ramach w/w podsystemów funkcjonować będą następujące  komponenty funkcjonalne:
             -  pozyskiwania danych i ich archiwizacji
             -  przetwarzania danych i wspomagania decyzji,
             -  zarządzania ruchem i planowania,
             -  informacji dla użytkowników,
-regulacji systemu opłat w zakresie biletu elektronicznego
Podsystem zajezdniowy i dyspozytorski (c)  wraz z wydzielonym Systemem Dynamicznej Informacji Pasażerskiej współdzielić będą podsystem lokalizacji pojazdów wykorzystujący łączność pomiędzy stacjami mobilnymi pojazdów i stacjami sieci dostępowej teleinformatycznej.
System biletu elektronicznego (f) będzie autonomicznym instrumentem zarządzania transportem publicznym. Poprzez funkcje biletu elektronicznego Miejski Zakład Komunalny będzie dysponował aktualną (dla celów dyspozytorskich) i archiwizowaną  (dla celów planistycznych) informacją o potokach transportu publicznego.
 1. Zadanie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem robót i dostaw opracowanym/-i przez Wykonawcę, który zostanie wyłoniony w niniejszym przetargu. Harmonogram/-y będzie musiał być zatwierdzony przez Zamawiającego.
 2. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa V Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 5.4 Niskoemisyjny transport miejski – projekt  pod nazwą Mobilny MOF Stalowej Woli.
 3. Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia postępowania w przypadku nieuzyskania dofinansowania ze środków funduszy zewnętrznych.
 4. Wykonawca zobowiązany jest do:
 1. Zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących podczas realizacji zamówienia następujące czynności w zakresie  II części zamówienia-Serwerownia:
- montaż, uruchomienie i konfigurację urządzeń sieciowych, serwerowych
 i oprogramowania
Zamawiający wymaga aby osoby wykonujące czynności w ramach zadania, dotyczące wszelkich wyżej wymienionych robót w ramach łączącego je z pracodawcą stosunku pracy świadczyły ją osobiście, w miejscu i czasie wskazanym przez pracodawcę, pod jego kierownictwem, z podporządkowaniem służbowym, za wynagrodzeniem,
z prawem do urlopu.
 1. Przekazania zamawiającemu w dniu rozpoczęcia realizacji zamówienia listy osób, które będą wykonywać czynności, o których mowa w pkt. 16 ppkt. 1) w trakcie realizacji zamówienia. Lista ta w przypadku zmiany osoby/osób wykonujących w/w czynności winna być każdorazowo aktualizowana.
 2. W przypadku powierzenia przez wykonawcę części zamówienia obejmującej wykonanie czynności o których mowa w pkt.16  ppkt. 1) na rzecz podwykonawcy, obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących te czynności dotyczyć będzie także podwykonawcy.
 3.  Przedstawienia na wezwanie zamawiającego dowodów potwierdzających zatrudnienie na umowę o pracę osób, o których mowa w pkt 16 ppkt. 1-3 (np. oświadczenie wykonawcy, oświadczenia osób zatrudnionych o których mowa w pkt.16 ppkt.1-3).
 4. W przypadku niewywiązania się przez wykonawcę (podwykonawcę) z obowiązków,
  o których mowa w pkt 16 ppkt.1-3, zamawiający przewiduje sankcje zgodnie
  z załączonym do SIWZ wzorem umowy.
 1. Nazwy i kod robót wiodących wg CPV:
       - 48813000-0 – Systemy informacji ruchu pasażerskiego
 1. Dodatkowe kody CPV:
- 48813100-1 – Elektroniczne tablice informacyjne
- 48813200-2 – System informacji pasażerskiej czasu rzeczywistego
- 64227000-3 – Zintegrowane usługi telekomunikacyjne
- 72300000-8 – Usługi w zakresie danych
- 72318000-7 – Usługi przesyłu danych
- 71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
- 71242000-6 – Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
- 45213311-6 – Roboty budowlane w zakresie przystanków autobusowych
- 44212320-8 – Konstrukcje różne
- 45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne
- 48000000-8 – Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
- 32420000-3 – urządzenia serwerowe
- 45400000-1 – Roboty wykończeniowe
Data składania ofert:
2018-11-14 12:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-11-14 12:00:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyUrząd Miasta Stalowa Wola
WytworzyłNadbereżny Lucjusz 2018-10-02 12:43:00
PublikującyMagdalena Wrońska-Bulec 2018-10-05 14:58:00
Modyfikował(a) Magdalena Wrońska-Bulec 2019-01-02 15:19:33
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o zamówieniu SDIP - pobierz plik 182.67 KbPlik pdf
2. SIWZ - SDIP - pobierz plik 976.69 KbPlik pdf
3. Formularz ofertowy SDIP cz.I + załączniki - pobierz plik 158.50 KbPlik doc
4. Formularz ofertowy SDIP cz.II + załączniki - pobierz plik 183.00 KbPlik doc
5. JEDZ SDIP - pobierz plik 215.50 KbPlik doc
6. Specyfikacja techniczna SDIP - pobierz plik 2.26 MBPlik pdf
7. PFU+załączniki SDIP - pobierz plik 2.36 MBPlik rar
8. Wzór umowy + załaczniki SDIP - cz.I - pobierz plik 993.50 KbPlik rar
9. Wzór umowy + załaczniki SDIP - cz.II - pobierz plik 795.34 KbPlik rar
10. Passmark Software CPU Banchmarks - pobierz plik 1.99 MBPlik pdf
11. Passmark Software- Video Card - pobierz plik 942.51 KbPlik pdf

Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wygenerowano: 26 maja 2019r. 21:23:53
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.