Dostawa, instalacja, utrzymanie oznakowania drogowego pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonanie i utrzymanie oznakowania poziomego na drogach gminnych i wewnętrznych Gminy Stalowa Wola w latach 2019 – 2020
POKAŻ WYNIK PRZETARGU

ZMIANY:
2019-01-30 13:12:37: Dodano wynik do przetargu
2018-12-31 10:59:17: Dodano plik ogłoszenie o zmianie ogłoszenia I.pdf
Więcej >>>
2018-12-31 10:57:12: Zmiana ogłoszenia o zamówieniu oraz treści SIWZ  poprzez zmianę numeru referencyjnego postepowania oraz przesunięcie terminu składania ofert

Dostawa, instalacja, utrzymanie oznakowania  drogowego pionowego i  urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonanie i utrzymanie oznakowania poziomego na drogach gminnych i wewnętrznych Gminy Stalowa Wola w latach 2019 – 2020


1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja, utrzymanie oznakowania  drogowego pionowego i  urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonanie i utrzymanie oznakowania poziomego na drogach gminnych i wewnętrznych Gminy Stalowa Wola w latach 2019 – 2020,  w tym:

1.1.  Oznakowanie pionowe na sieci ulic miejskich o kategorii dróg gminnych dł. 111,3 km  oraz 18 km dróg wewnętrznych obejmuje:

         - ustawienie nowych znaków drogowych zgodnie z warunkami ich umieszczania na  
            drogach zawartymi w „Szczegółowych warunkach technicznych dla znaków drogowych  
            pionowych” (DZ.U.nr 220  z 2003 r. poz.2181-zał. Nr 1) w tym realizacja zatwierdzonych  
            projektów organizacji
ruchu;

   -  montaż tablic z nazwami ulic i tabliczek pod znakami;

   -  montaż słupków, barierek łańcuchowych, progów zwalniających, tablic prowadzących

   -  demontaż zbędnych lub zniszczonych znaków,

   -  naprawa uszkodzonego oznakowania:

          - odwrócenie na właściwą stronę tarczy znaku lub tablicy,

          - wymiana uchwytów lub śrub od uchwytów,

          - wyprostowanie słupka od znaku lub wygrodzeń łańcuchowych ( U – 12 ),

          - zabetonowanie słupka w sytuacjach awaryjnych,

          - naprawa bądź uzupełnienie uszkodzonego przęsła łańcuchowego,

    - naprawa bądź uzupełnienie elementów progu zwalniającego,

    - naprawa bądź uzupełnienie starej tarczy znaku

1.2.  Przedmiotem zamówienia jest również realizacja oznakowania poziomego jezdni,

       ulic i parkingów  gminnych na terenie miasta Stalowa Wola wykonanego zgodnie z

       warunkami ich umieszczenia na drogach, zawartymi w Szczegółowych warunkach 
 technicznych dla znaków drogowych poziomych
(Dz. U. Nr 220 z 2003 r. poz. 2181-zał.
 Nr 2) .

           Oznakowanie poziome cienkowarstwowe atestowaną farbą drogową białą na sieci ulic
             gminnych utwardzonych dł. 92,4 km oraz parkingach obejmuje:

       -  znaki podłużne;

       -  strzałki;

        -  znaki poprzeczne;

        -  znaki uzupełniające.

         Ogólna powierzchnia drogowych znaków poziomych wynosi ok. 7 900 m2 .

             W/w powierzchnia usług może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu,

1.3.   Wymagania techniczne:

              Znaki drogowe pionowe;

 - Znaki drogowe powinny spełniać  wymagania techniczne zawarte w „Szczegółowych warunkach technicznych dla znaków drogowych pionowych...”  /Dz.U.Nr 220 z 2003 r. poz.2181-zał. Nr 1/  a ponadto:

      - materiały do znaków pionowych /folia, blacha/ powinny posiadać atest;

      - lico znaku drogowego winno być wykonane z folii odblaskowej I lub II generacji;

      - podkład tarczy znaku drogowego wykonany z blachy ocynkowanej gr. 1,5 mm, 
    odginany krawędziowo;

      - słupek do znaku /dł. 3,0 -4,5m/  wykonany z rury stalowej fi 60 mm malowany na kolor
         szary, ustawiony w fundamencie betonowym o wym. 25x25x40 cm;

      - znaki drogowe pionowe powinny posiadać certyfikat /znak bezpieczeństwa „B”/.

        Znaków drogowych poziomych:

           - Farba do malowania cienkowarstwowego nawierzchni ulic miejskich i parkingów

             winna spełniać wymagania techniczne zawarte w :”Szczegółowych warunkach

          technicznych dla znaków drogowych poziomych” /Dz. U. Nr 220 z 2003 r. poz. 2181-

           zał. Nr 2/.

               - Farba powinna posiadać atest.

 

2.    Wykonawca zobowiązany będzie do:

1)    Zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących podczas realizacji zamówienia następujące czynności:

- utrzymanie i malowanie oznakowania poziomego

- montaż słupków pod znaki pionowe oraz wygrodzenie łańcuchowe

Zamawiający wymaga aby osoby wykonujące czynności wymienione w ppkt. 1)
w ramach zadania, dotyczące wszelkich w ramach łączącego je z pracodawcą stosunku pracy świadczyły ją osobiście, w miejscu i czasie wskazanym przez pracodawcę, pod jego kierownictwem z podporządkowaniem służbowym, za wynagrodzeniem, z prawem do urlopu.

2)    Przekazania Zamawiającemu w dniu rozpoczęcia realizacji zamówienia listy osób, które będą wykonywać czynności, o których mowa w pkt.5 ppkt. 1) w trakcie realizacji zamówienia. Lista ta w przypadku zmiany osoby/osób wykonujących czynności, o których mowa  pkt. 5  ppkt. 1) winna być każdorazowo niezwłocznie aktualizowana.

3)    Przedstawienia na wezwanie zamawiającego dowodów potwierdzających zatrudnienie na umowę o pracę osób, o których mowa w pkt. 5 ppkt. 1-2 (np. oświadczenie wykonawcy/podwykonawcy, oświadczenia osób zatrudnionych o których mowa w pkt. 5 ppkt.1-2).

4)    W przypadku powierzenia przez wykonawcę części zamówienia obejmującej wykonanie czynności o których mowa w ppkt. 1) na rzecz podwykonawcy, obowiązki wynikające
 z pkt 5 ppkt 1-3 dotyczą także podwykonawcy.

5)    W przypadku niewywiązania się przez wykonawcę (podwykonawcę) z obowiązków
o których mowa w pkt. 5 ppkt. 1-3, zamawiający  przewiduje sankcje zgodnie
z załączonym do SIWZ wzorem umowy.

Data składania ofert:
2019-01-11 12:00:00
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyUrząd Miasta Stalowa Wola
WytworzyłNadbereżny Lucjusz 2018-12-21 14:06:00
PublikującyMagdalena Wrońska-Bulec 2018-12-21 14:05:59
Modyfikował(a) Dariusz Hofman 2019-01-30 13:12:37
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz plik 404.47 KbPlik pdf
2. SIWZ - pobierz plik 982.74 KbPlik pdf
3. Formularz ofertowy + załączniki- pobierz plik 161.00 KbPlik doc
4. Wzór umowy - pobierz plik 561.34 KbPlik pdf
5. Przedmiar robót - pobierz plik 284.10 KbPlik pdf
6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia I - pobierz plik 201.48 KbPlik pdf

Rejestr zmian