URZĄD MIASTA STALOWEJ WOLI
bip.gov.pl
Wyniki przetargów:
Przebudowa drogi gminnej nr 100935R ul. Kochanowskiego i nr 100932R ul. Poprzecznej cz. 2 w Stalowej Woli

ZP – II.271.34.2019                                                                  Stalowa Wola, 9 sierpnia  2019 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

 

           Zamawiający  – Gmina  Stalowa  Wola,  działając  na  podstawie  art.  92  ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa drogi gminnej nr 100935R ul. Kochanowskiego i nr 100932R ul. Poprzecznej cz. 2 w Stalowej Woli wybrana  została  w  dniu  9 sierpnia 2019 r.  oferta wykonawcy Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno – Drogowego „Inżdróg” Sp. z o.o.  z siedzibą w Stalowej Woli przy ul. Wrzosowej 97.

 

         Kryterium wyboru ofert była cena, okres gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia oraz jakość oferowanych materiałów. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę niepodlegającą odrzuceniu na kwotę  1 446 737,33 zł brutto. Ponadto wykonawca zadeklarował iż udzieli gwarancji i rękojmi na okres 7 lat oraz zadeklarował użycie rur fi 400 i fi 800 PP (lite jednorodne) SN 16.

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny,  okresu gwarancji i rękojmi oraz jakości materiałów, następującą punktację:

 

 

 
 

Nr oferty

 
 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

 
 

Liczba punktów w kryterium cena (Kc)

 
 

Liczba punktów w kryterium okres gwarancji i rękojmi (Kg)

 
 

Liczba punktów w kryterium jakość materiałów (Kj)

 
 

Łączna liczba punktów

 
 

1.

 
 

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno – Drogowego „Inżdróg” Sp. z o.o.
ul. Wrzosowa 97,

 

 37-450 Stalowa Wola

 
 

60,00

 
 

35,00

 
 

5,00

 
 

100,00

 
 

2.

 
 

Konsorcjum firm:

 

PBI Infrastruktura S.A. ul. Kolejowa 10E, 23-200 Kraśnik – Lider

 

PBI WMB Sp. z o.o.  ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz – Partner

 
 

56,10

 
 

35,00

 
 

5,00

 
 

96,10

 
 

3.

 
 

F.H.U.P. Bruk-Mar Łukasz Marut

 

Cisów Las 5a

 

 37-433 Bojanów

 
 

Nie dotyczy

 
 

Nie dotyczy

 
 

Nie dotyczy

 
 

Nie dotyczy

 
 

 

 
       −        Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 

-        Zamawiający w toku postępowania odrzucił  ofertę wykonawcy:

 

1.      F.H.U.P. Bruk-Mar Łukasz Marut Cisów Las 5a 37-433 Bojanów. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego z dnia 22 lipca 2019 r. nie przedłużył bądź nie wniósł nowego wadium, tym samym oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. pkt 7b) ustawy Pzp.

 

           Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp., umowa może zostać podpisana w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

Generuj PDF
Remonty cząstkowe ulic w Stalowej Woli 2019/2020
ZP – II.271.35.2019                                                                            Stalowa Wola, 6 sierpnia 2019 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający  – Gmina  Stalowa  Wola,  działając  na  podstawie  art.  92  ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Remonty cząstkowe ulic w Stalowej Woli 2019/2020”  wybrana  została  w  dniu  6 sierpnia  2019 r. dla części I zamówienia oferta wykonawcy Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. z siedzibą w Staszowie przy ul. Rakowskiej 33.
         Kryterium wyboru ofert była cena, okres gwarancji na wykonane nakładki z masy mineralno–bitumicznej (AC16W, AC11S, AC8S) na gorąco oraz czas naprawy ubytku. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę niepodlegającą odrzuceniu na kwotę 1 290 885,00 zł brutto. Ponadto wykonawca zadeklarował iż udzieli 5 lat gwarancji na wykonane nakładki z masy mineralno–bitumicznej oraz czas naprawy ubytku będzie wynosił 1 dzień licząc od zgłoszenia przez Zamawiającego.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla części I zamówienia oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, okresu gwarancji oraz czasu naprawy ubytku, następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena (Kc) Liczba punktów w kryterium czas naprawy ubytku (Kt) Liczba punktów w kryterium okres gwarancji (Kg) Łączna liczba punktów
1. Przedsiębiorstwo MOLTER Sp. z o.o.
Rudna Mała 47b
36-060 Głogów Małopolski
45,21 30,00 10,00 85,21
2. Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o.
 ul. Rakowska 33
28-200 Staszów
60,00 30,00 10,00 100,00
3. Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno – Drogowego „Inżdróg” Sp. z o.o.
ul. Wrzosowa 97
37-450 Stalowa Wola 
50,15 30,00 10,00 90,15
 
Ponadto wybrana  została  w  dniu  6 sierpnia  2019 r. dla części II zamówienia oferta wykonawcy Zakład Produkcyjno-Usługowy „DROTECH” Witold Waśkiewicz z siedzibą w Turbi przy ul. Przemysłowej 12,  37-415 Zaleszany.
         Kryterium wyboru ofert była cena, okres gwarancji na wykonane nawierzchnie z kostki brukowej, kamiennej i z płytek chodnikowych oraz czas naprawy ubytku. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę niepodlegającą odrzuceniu na kwotę 735 758,00 zł brutto. Ponadto wykonawca zadeklarował iż udzieli 5 lat gwarancji na wykonane nawierzchnie z kostki brukowej, kamiennej i z płytek chodnikowych oraz czas naprawy ubytku będzie wynosił 1 dzień licząc od zgłoszenia przez Zamawiającego.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla części II zamówienia oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, okresu gwarancji oraz czasu naprawy ubytku, następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena (Kc) Liczba punktów w kryterium czas naprawy ubytku (Kt) Liczba punktów w kryterium okres gwarancji (Kg) Łączna liczba punktów
1. Mokbudplus Robert Bąk
ul. Sienkiewicza 178
 39-400 Tarnobrzeg
55,38 30,00 10,00 95,38
2. Zakład Produkcyjno-Usługowy „DROTECH” Witold Waśkiewicz
ul. Przemysłowa 12,  Turbia 37-415 Zaleszany
60,00 30,00 10,00 100,00
3. MAT-BUD Mateusz Litwiński ul. Czerniawy 16
37-400 Nisko
56,77 30,00 10,00 96,77
 
Zamawiający w toku postępowania dla części I i II zamówienia nie odrzucił oferty żadnego z wykonawców oraz nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców.
           Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa dla części I i II zamówienia może zostać podpisana w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 
Generuj PDF
Budowa placu zabaw przy ul. Podleśnej 4
ZP-II.271.36.2019                                                                                                                                              Stalowa Wola, dnia 23 lipca  2019 r.
 
 
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy  z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 1lipca  2019 r.  pn.:Budowa placu zabaw przy ul. Podleśnej 4,
w dniu 23 lipca 2019 r. zgodnie z art. 91 ustawy Pzp, wybrana została oferta Wykonawcy:
 mokbudplus Robert Bąk ul. Sienkiewicza 178; 39-400 Tarnobrzeg
Wyżej wymieniony Wykonawca złożył ofertę w postępowaniu na kwotę brutto: 198 510,86 zł.  Ponadto zadeklarował 7 letni okres gwarancji i rękojmi na wykonane zadanie.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły niżej wymienione podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie wskazanych kryteriów oceny następującą punktację:
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów
 w kryterium
cena
Liczba punktów
w kryterium
okres gwarancji i rękojmi
Łączna liczba punktów
1 DRO-MAR Marcin Dróżdż
00-107 Warszawa ul. Próżna nr 5 lok. 25 Oddział Makowiec ul. Radomska138
 26-640 Skaryszew
48,83 20 68,83
2  mokbudplus Robert Bąk
 ul. Sienkiewicza 178
 39-400 Tarnobrzeg
60,00 40 100
Generuj PDF
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji Zamawiającego pn. „BUDOWA CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORA”, w systemie „pod klucz” (wraz ze wszystkimi innymi pracami, które umożliwią uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem).
ZP – II.271.29.2019                                                                         Stalowa Wola, 27 czerwca 2019 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
           Zamawiający  – Gmina  Stalowa  Wola,  działając  na  podstawie  art.  92  ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji Zamawiającego pn. „BUDOWA CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORA”, w systemie „pod klucz” (wraz ze wszystkimi innymi pracami, które umożliwią uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem)”  wybrana  została  w  dniu  27 czerwca  2019 r.  oferta wykonawcy Zakład Remontowo-Budowlany Józef Bajek Nowosielec 288, 37-400 Nisko.
         Kryterium wyboru ofert była cena, okres gwarancji i rękojmi oraz doświadczenie pracowników  wykonawcy wyznaczonych do realizacji zamówienia (zespół projektowy). Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę niepodlegającą odrzuceniu na kwotę 4.269.401,94 zł brutto. Ponadto wykonawca zadeklarował iż okres gwarancji i rękojmi będzie wynosił7 lat oraz wykazał doświadczenie pracowników  wykonawcy wyznaczonych do realizacji zamówienia (zespół projektowy) w ilości 4 zadań.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, okresu gwarancji i rękojmi oraz doświadczenia pracowników wykonawcy wyznaczonych do realizacji zamówienia (zespół projektowy), następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
 
Liczba punktów w kryterium cena (Kc) Liczba punktów w kryterium okres gwarancji i rękojmi (Kg) Liczba punktów w kryterium
doświadczenie pracowników  wykonawcy wyznaczonych do realizacji zamówienia (zespół projektowy) (Kd)
Łączna liczba punktów
1. Zakład Remontowo-Budowlany Roman Olszowy ul. Szkolna 55
36-147 Kosowy
54,73 20,00 20,00 94,73
2. Zakład Remontowo-Budowlany Józef Bajek Nowosielec 288
37-400 Nisko
60,00 20,00 20,00 100,00
Generuj PDF
Przebudowa drogi gminnej nr 100933R ul. Kopernika i nr 100932R ul. Poprzecznej cz. 1 w Stalowej Woli
ZP-I.271.27.2019                                                                                             Stalowa Wola, 7 czerwca 2019 r.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa drogi gminnej nr 100933R ul. Kopernika i nr 100932R ul. Poprzecznej cz. 1 w Stalowej Woli wybrana została w dniu 7 czerwca 2019 r., oferta wykonawcy F.H.U.P. Bruk-Mar Łukasz Marut Cisów Las 5a, 37-433 Bojanów. Kryterium wyboru ofert była cena, okres gwarancji i rękojmi oraz zastosowanie do realizacji zadania rury o sprecyzowanej jakości (kryterium jakościowe). Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 2 049 269,55 zł brutto, zaproponował rury fi 400 i fi 800 PP (lite jednorodne) SN 16 oraz udziela gwarancji i rękojmi na okres 7 lat. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz terminu wykonania następującą punktację: 
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium okres gwarancji i rękojmi Liczba punktów w kryterium jakość materiałów: Rury kanalizacji deszczowej Łączna liczba punktów
1. Konsorcjum firm: PBI Infrastruktura S.A., ul. Kolejowa 10E, 23-200 Kraśnik – lider konsorcjum, PBI WMB Sp. z o. o., ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz – partner konsorcjum  
 
49,54
 
 
36
 
 
4
 
 
89,54
2. Bruk-Dar Dariusz Skawiński, Breń Osuchowski 91, 39-304 Czermin  
60
 
36
 
0
 
96
3. Zakład Remontowo Budowlany – Roman Olszowy, ul. Szkolna 55, 36-147 Kosowy  
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
4. F.H.U.P. Bruk-Mar Łukasz Marut, Cisów Las 5a, 37-433 Bojanów 56,02 36 4 96,02
5. Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno- Drogowego Inżdróg Sp. z o. o., ul. Wrzosowa 97, 37-450 Stalowa Wola  
 
Nie dotyczy
 
 
Nie dotyczy
 
 
Nie dotyczy
 
 
Nie dotyczy
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający odrzucił oferty wykonawców:
- Zakład Remontowo Budowlany – Roman Olszowy, ul. Szkolna 55, 36-147 Kosowy
- Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno- Drogowego Inżdróg Sp. z o. o., ul. Wrzosowa 97, 37-450 Stalowa Wola
O czym poinformował wykonawców w zgodzie z art. 92 ust 1 pkt 3 ustawy PZP podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
 • Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Generuj PDF
Zagospodarowanie terenów przyblokowych w rejonie budynków ul. Dmowskiego 2 i 3, Popiełuszki 41, Ofiar Katynia 18-22 - I etap
ZP – II.271.31.2019                                                                                                Stalowa Wola, dnia 23 maja 2019 r.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy  
z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 9 kwietnia 2019 r.  pn.:Zagospodarowanie terenów przyblokowych w rejonie budynków ul. Dmowskiego 2 i 3, Popiełuszki 41, Ofiar Katynia 18-22 – etap I, w dniu 23 maja 2019 r. zgodnie z art. 91 ustawy Pzp, wybrana została oferta Wykonawcy: db budownictwo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Armii Krajowej 8, 28-236 Rytwiany.
Wyżej wymieniony Wykonawca złożył ofertę w postępowaniu na kwotę brutto: 305 557,73 zł.  Ponadto zadeklarował 7 letni okres gwarancji i rękojmi na wykonane zadanie.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły niżej wymienione podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie wskazanych kryteriów oceny następującą punktację:
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów
 w kryterium
cena
Liczba punktów
w kryterium
okres gwarancji i rękojmi
Łączna liczba punktów
1 BRUK-DAR Dariusz Skawiński , Breń Osuchowska 91, 39-304 Czermin 48,63 40,00 88,63
2 MARMIR s.c. Marek Ziemniak i Mirosław Sabat, 36-053 Kamień, Nowy Kamień 238 50,13 40,00 90,13
3 db budownictwo sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 8, 28-236 Rytwiany 60,00 40,00 100,00
4 PBMH Firma Budowlana Zbigniew Bułaś ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola 50,52 40,00 90,52
5 Proffikop Mariusz Krawiec
 ul. Siedlanowskiego 10/71
37-450 Stalowa Wola
56,24 40,00 96,24
6 Zakład Betoniarski KOST-BRUK s.c.
37-410 Ulanów, Huta Deręgowska 76, Adam Lechoszest, Jerzy Bąk
56,08 40,00 96,08
7 Firma Handlowo Usługowo Produkcyjna Bruk-Mar Łukasz Marut Cisów Las 5a, 37-433 Bojanów 59,17 40,00 99,17
8 Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno-Drogowego „Inżdróg” sp. z o.o. ul. Wrzosowa 97, 37-450 Stalowa Wola 55,17 40,00 95,17
 
 
Generuj PDF
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Ks. Anny Lubomirskiej w Stalowej Woli”.
ZP-I.271.30.2019                                                                                                   Stalowa Wola, 22 maja 2019 r.
                                               
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Ks. Anny Lubomirskiej w Stalowej Woli” wybrana została w dniu 22 maja 2019 r., oferta wykonawcy InstalTur – mgr inż. Daniel Tur. Projektowanie, nadzory i wykonawstwo branży sanitarnej, ul. Kwiatowa 38, 37-403 Pysznica. Kryterium wyboru ofert była cena oraz termin wykonania zamówienia. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 16 490 zł brutto, oświadczył, iż wykona zamówienie w terminie 10 tygodni. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, oraz terminu wykonania następującą punktację: 
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium terminu wykonania Łączna liczba punktów
1. Firma Usługowa Instal-Net Paweł Jabłoński, ul. Gen. Sikorskiego 12/47, 23-400 Biłgoraj  
28,27
 
 
40
 
68,27
2. Usługi Projektowo-Inżynierskie Anna Kupiec, ul. Niezłomnych nr 2c, lok. 11, 37-450 Stalowa Wola  
50,74
 
40
 
90,74
3. InstalTur – mgr inż. Daniel Tur. Projektowanie, nadzory i wykonawstwo branży sanitarnej, ul. Kwiatowa 38, 37-403 Pysznica  
60
 
40
 
100
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił żadnej z ofert.
 • Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 
 
 
 
 
Generuj PDF
Budowa gminnej drogi publicznej – węzła komunikacji publicznej w rejonie ul. Sandomierskiej w Stalowej Woli

ZP – II.271.32.2019                                                                               Stalowa Wola, 20 maja  2019 r.


OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

            Zamawiający  – Gmina  Stalowa  Wola,  działając  na  podstawie  art.  92  ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa gminnej drogi publicznej – węzła komunikacji publicznej w rejonie ul. Sandomierskiej w Stalowej Woli wybrana  została  w  dniu  20 maja  2019 r.  oferta konsorcjum firm: PBI Infrastruktura S.A. z siedzibą w Kraśniku przy ul. Kolejowej 10E – Lider konsorcjum oraz PBI WMB Sp. z o.o. z siedzibą w Sandomierzu przy ul. Błonie 8 – partner konsorcjum.

         Kryterium wyboru ofert była cena, okres gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia oraz jakość oferowanych materiałów. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę niepodlegającą odrzuceniu na kwotę 1.287.880,47 zł brutto. Ponadto wykonawca zadeklarował iż udzieli gwarancji i rękojmi na okres 7 lat oraz zadeklarował wykonanie konstrukcji jezdni warstwy bitumiczne w formule: warstwa ścieralna AC11S 4cm + warstwa wiążąca AC16W 6 cm + warstwa podbudowy AC22P 7 cm.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny,  okresu gwarancji i rękojmi oraz jakości materiałów, następującą punktację :

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena (Kc)

Liczba punktów w kryterium okres gwarancji i rękojmi (Kg)

Liczba punktów w kryterium jakość materiałów (Kj)

Łączna liczba punktów

1.

BRUK-DAR Dariusz Skawiński, Breń Osuchowska 91, 39-304 Czermin

41,92

35,00

5,00

81,92

2.

Konsorcjum firm:

PBI Infrastruktura S.A. ul. Kolejowa 10E, 23-200 Kraśnik – Lider

PBI WMB Sp. z o.o.  ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz – Partner

60,00

35,00

5,00

100,00

3.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno – Drogowego „Inżdróg” Sp. z o.o.
ul. Wrzosowa 97,

 37-450 Stalowa Wola

58,92

35,00

0,00

93,92

 

 

  Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;

-        Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił  oferty żadnego z wykonawców.

           Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać podpisana w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

Generuj PDF
Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Stalowa Wola
ZP-I.271.20.2019                                                                                                             Stalowa Wola, 13 maja 2019 r
                                                          
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
            Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Stalowa Wola” wybrana została w dniu 13 maja 2019 r., oferta wykonawcy Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o., ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola. Kryterium wyboru ofert była cena, oraz pozostałe pozacenowe kryteria oceny. Wyżej wymieniony wykonawca złożył jedyną ofertę na kwotę 9 998 045,71 zł brutto. W pozacenowych kryteriach oceny oferty - deklarowane godziny pracy: od godz. 700 do godz. 1600, odbiór odpadów pojazdami spełniającymi normy EURO 5 i wyżej - 11 szt. (słownie jedenaście szt.), EURO 4 -9 szt. (słownie dziewięć szt.), baza transportowa położona jest w granicach administracyjnych Gminy Stalowa Wola – Tak. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz wymienionych pozacenowych kryteriów następującą punktację: 
Numer  oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Deklarowane godziny pracy Odbiór odpadów pojazdami spełniającymi normy EURO Odległość bazy transportowej
od granic
administracyjnych Gminy Stalowa Wola
(PO)
Łączna liczba punktów
 
 
1
Miejski Zakład Komunalny
Sp. z o. o.,
ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola
 
 
60
 
 
10
 
 
10
 
 
20
 
 
100

 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił żadnej z ofert.
 • Na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta niezwłocznie z pominięciem terminów o których mowa w art. 94 ust1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Generuj PDF
Budowa placu zabaw, „Ogrodu Zucha” i „Ogrodu Formalnego” na działkach nr ewid. 1342, 1343/9
ZP-II.271.26.2019                                                                                                     Stalowa Wola, dnia 9 maja 2019 r.
 
 
 
 
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2018 r., poz.1986 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzpunieważnia postępowanie pn.: „Budowa placu zabaw, „Ogrodu Zucha” i „Ogrodu Formalnego” na działkach nr ewid. 1342, 1343/9”,  z dnia 15 marca 2019 r.. z uwagi na fakt, iż cena jedynej złożonej w postępowaniu oferty (najkorzystniejszej oferty) przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a zamawiający nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty do ceny ofertowej.
Generuj PDF
Naprawa i modernizacja monitoringu wizyjnego przy ul. Kasprzyckiego w Stalowej Woli
ZP – II.271.28.2019                                                                                              Stalowa Wola, 30 kwietnia 2019 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający  – Gmina  Stalowa  Wola,  działając  na  podstawie  art.  92  ust. 2 ustawy
z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Naprawa i modernizacja monitoringu wizyjnego przy ul. Kasprzyckiego w Stalowej Woli”  wybrana  została  w  dniu  30 kwietnia  2019 r.  oferta wykonawcy CoverNET Damian Giecko z siedzibą w Stalowej Woli przy Al. Jana Pawła II 25A.
         Kryterium wyboru ofert była cena oraz termin realizacji zamówienia oraz okres gwarancji i rekojmi. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę niepodlegającą odrzuceniu na kwotę 107.010,00 zł brutto. Ponadto wykonawca zadeklarował iż wykona zamówienie w terminie 8 tygodni od dnia podpisania umowy oraz okres gwarancji i rękojmi będzie wynosił 5 lat.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz terminu realizacji zamówienia oraz okresu gwarancji i rękojmi, następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena (Kc) Liczba punktów w kryterium termin realizacji zamówienia (Kt) Liczba punktów w kryterium okres gwarancji i rekojmi (Kg) Łączna liczba punktów
1. INFOMECH Zakład Informatyki Janusz Mizera
ul. Okulickiego 95
37-450 Stalowa Wola
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
2. Zakład Usług Technicznych i Gospodarczych RESTEL Sp. z o.o. w organizacji
ul. Targowa 18 pok. 101
25-520 Kielce
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
3. Przedsiębiorstwo Ochrony Mienia i Usług Detektywistycznych „Security Office” sp. z o.o.
ul. Ks. Jałowego 29
 35-010 Rzeszów
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
4. Cyfrowe Sieci Multimedialne Sp. z o.o.
ul. E. Kwiatkowskiego 1
37-450 Stalowa Wola
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
5. CoverNET Damian Giecko
Al. Jana Pawła II 25A
37-450 Stalowa Wola
60,00 30,00 10,00 100,00
 
       
 
 
 
 
 
 
Generuj PDF
Budowa oświetlenia terenu przy budynku nr 25 przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki w Stalowej Woli
ZP – II.271.24.2019                                                                 Stalowa Wola, dnia 17 kwietnia 2019 r.
 
 
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy  
z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 1 marca 2019 r.  pn.:Budowa oświetlenia terenu przy budynku nr 25 przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki w Stalowej Woli ,
w dniu 17 kwietnia 2019 r., wybrana została oferta Wykonawcy: Zakład Usług Elektrycznych
EL-KAM Kamil Kowalski, Jeżowe 690B; 37-430 Jeżowe.

Wyżej wymieniony Wykonawca złożył ofertę w postępowaniu na kwotę brutto:
28 782,00 zł.  Ponadto zadeklarował 10 letni okres gwarancji i rękojmi na wykonane zadanie.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły niżej wymienione podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie wskazanych kryteriów oceny następującą punktację:
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów
 w kryterium
cena
Liczba punktów
w kryterium
okres gwarancji i rękojmi
Łączna liczba punktów
1 EL-Mag Magdalena Mysona
 ul. Wojska Polskiego 18

39-215 Czarna
43,47 0 43,47
2 Zakład Usług Elektrycznych
EL-KAM Kamil Kowalski
Jeżowe 690B
37-430 Jeżowe
60 40 100
3 ELEKTROTRAKT S.C.
Andrzej Jerzy Kowalski,
Ryszard Kowalski
ul. Partyzantów 4/38
37-450 Stalowa Wola
47,11 40 87,11
 
Generuj PDF
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa parkingu przy ul. Kwiatkowskiego 1 w Stalowej Woli”

ZP – II.271.22.2019                                                                       Stalowa Wola, 10 kwietnia 2019 r.


OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

          Zamawiający  – Gmina  Stalowa  Wola,  działając  na  podstawie  art.  92  ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa parkingu przy ul. Kwiatkowskiego 1 w Stalowej Woli wybrana  została  w  dniu  10 kwietnia  2019 r.  oferta wykonawcy PD Projekt inż. Paweł Dul z siedzibą przy ul. Topolowej 3 w Stalowej Woli.

         Kryterium wyboru ofert była cena oraz termin realizacji zamówienia. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę niepodlegającą odrzuceniu na kwotę 43.773,24 zł brutto. Ponadto wykonawca zadeklarował iż wykona zamówienie w terminie 17 tygodni od dnia podpisania umowy.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz terminu realizacji zamówienia, następującą punktację:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena (Kc)

Liczba punktów w kryterium termin realizacji zamówienia (Kt)

Łączna liczba punktów

1.

GEO-PROJEKT Invest Sp. z o.o.

ul. Urzędowska 139

23-200 Kraśnik

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

2.

VITARO Sp. z o.o.

ul. Świętokrzyska 30 lok. 63,

00-116 Warszawa,

Oddział: Dziepółć 3

97-500 Radomsko

59,31

40,00

99,31

3.

Zespół Projektowania i Obsługi Inżynierskiej Budownictwa Drogowego „ToMaR – DROG” T. Lis, M. Oleszczuk Sp. Jawna

ul. Mełgiewska 38B/14

20-234 Lublin

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

4.

PD Projekt inż. Paweł Dul

ul. Topolowa 3

37-464 Stalowa Wola

60,00

40,00

100,00

 

         Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać podpisana w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób
Generuj PDF
Budowa oświetlenia ulicznego na os. Zasanie – ETAP II

ZP – II.271.19.2019                                                                          Stalowa Wola, 28 marca  2019 r.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY


          Zamawiający  – Gmina  Stalowa  Wola,  działając  na  podstawie  art.  92  ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa oświetlenia ulicznego na os. Zasanie – ETAP II wybrana  została  w  dniu  28 marca  2019 r.  oferta Firmy Usługowej „EL-MAG” Magdalena Mysona z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 18, 39-215 Czarna.

         Kryterium wyboru ofert była cena oraz okres gwarancji na przedmiot zamówienia. Wyżej wymieniony wykonawca złożył jako jedyny ofertę niepodlegającą odrzuceniu na kwotę 123.038,17 zł brutto. Ponadto wykonawca zadeklarował iż udzieli gwarancji na okres 10 lat.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz okresu gwarancji, następującą punktację:

 

 

Nr oferty

 
 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

 
 

Liczba punktów w kryterium cena (Kc)

 
 

Liczba punktów w kryterium okres gwarancji (Kg)

 
 

Łączna liczba punktów

 
 

1.

 
 

Firma Usługowa „EL-MAG” Magdalena Mysona

 

Ul. Wojska Polskiego 18

 

39-215 Czarna

 
 

60,00

 
 

40,00

 
 

100,00

 

 

Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;

-        Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił  oferty żadnego z wykonawców.

        Na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta niezwłocznie z pominięciem terminów o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Generuj PDF
Utrzymanie i konserwacja urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg stanowiących własność Gminy Stalowa Wola oraz sygnalizacji świetlnej
ZP – II.271.21.2019                                                                   Stalowa Wola, dnia 18 marca 2019 r.
 
 
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy  
z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 19 lutego 2019 r.  pn.: „Utrzymanie i konserwacja urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg stanowiących własność Gminy Stalowa Wola oraz sygnalizacji świetlnej” w dniu 18 marca 2019 r., wybrana została oferta Wykonawcy:
ELEKTROTRAKT S.C.
Andrzej Jerzy Kowalski, Ryszard Kowalskiul. Partyzantów 4/38; 37-450 Stalowa Wola
Wyżej wymieniony Wykonawca złożył ofertę w postępowaniu na kwotę brutto: 524 053,80 zł.  Ponadto określił czas reakcji na usunięcie zgłoszonych usterek – 2 dni.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły niżej wymienione podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie wskazanych kryteriów oceny następującą punktację:
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów
 w kryterium
cena
Liczba punktów
w kryterium
okres gwarancji i rękojmi
Łączna liczba punktów
1 ELEKTROTRAKT S.C.
Andrzej Jerzy Kowalski,
Ryszard Kowalski
ul. Partyzantów 4/38
37-450 Stalowa Wola
60 40 100
 
Generuj PDF
Budowa monitoringu wizyjnego na terenie SKARPY przy ul. Działkowej w Stalowej Woli
ZP-I.271.18.2019                                                                                                  Stalowa Wola, 25 lutego 2019 r.
 
 
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
  Zamawiający – Gmina Stalowa Wola działając na podstawie art. 93 ust 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2018 r., poz. 1986), unieważnia postępowanie, pn. „Budowa monitoringu wizyjnego na terenie SKARPY przy ul. Działkowej w Stalowej Woli”. Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
Generuj PDF
Wykonanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowej na termomodernizację dla budynku mieszkalnego przy ulicy Rozwadowskiej 37 w Stalowej Woli

ZP-II.271.8.2019                                                                     Stalowa Wola, dnia 20 lutego 2019 r.
OKZ – V.271.72.2018                                                                    

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy  z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego z dnia
12 grudnia 2018 r
. pn.: Wykonanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowej na termomodernizację dla budynku mieszkalnego przy ulicy Rozwadowskiej 37 w Stalowej Woli”, w dniu 20 lutego 2019 r., wybrana została oferta Wykonawcy: PSJ PROJECT Sylwia Pękala Lipiny 219 a, 39-220 Pilzno.

Wyżej wymieniony Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę brutto: 39 507,60  zł   Ponadto zaoferował skrócenie terminu wykonania zamówienia o 14 dni w odniesieniu do terminu określonego w SIWZ.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły niżej wymienione podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie wskazanych kryteriów oceny następującą punktację:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów

 w kryterium
cena

Liczba punktów w kryterium
termin realizacji
(skrócenie terminu)

Łączna liczba punktów

1

Budownictwo Firma Doradczo – Inwestycyjna Jan Pluta
Wojków 63; 39-340 Padew Narodowa

11,71

40

51,71

2

PSJPROJECT Sylwia Pękala
Lipiny 219a; 39-220 Pilzno

44,83

40

84,83

3

JN Projekt Joanna Nytko
ul. Szujskiego 23/17; 33-100 Tarnów

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

4

Geo-Projekt Invest Sp. z o.o.
ul. Urzędowska 139; 23-200 Kraśnik

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

5

HSW – Zakład Projektowo – Technologiczny Sp. z o.o.
ul. Kwiatkowskiego 1

37-450 Stalowa Wola

60

0

60


ZP-II.271.8.2019                                                                                                        Stalowa Wola, dnia 14 marca 2019 r.
OKZ – V.271.72.2018                                                                    
 
 
 
 
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


            Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2018 r. poz. 1986), zwanej dalej ustawą Pzp,  unieważnia postępowanie pn.: Wykonanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowej na termomodernizację dla budynku mieszkalnego przy ulicy Rozwadowskiej 37 w Stalowej Woliz dnia 12 grudnia 2018 r. z  uwagi na fakt, iż postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, tj. upływ terminu wykonania zamówienia, z uwagi na przedłużające się postępowanie. Podpisanie umowy w zaistniałych okolicznościach prowadziłoby do zawarcia umowy o świadczenie niemożliwe,
a ponadto byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.
 
 
 
 
Generuj PDF
Przygotowanie infrastruktury na potrzeby organizacji Mistrzostw Europy w szybownictwie
ZP – II.271.15.2019                                                                                                       Stalowa Wola, 15 lutego  2019 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający  – Gmina  Stalowa  Wola,  działając  na  podstawie  art.  92  ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przygotowanie infrastruktury na potrzeby organizacji Mistrzostw Europy w szybownictwie”  wybrana  została  w  dniu  15 lutego  2019 r.  oferta wykonawcy Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Pysznicy przy ul. Wolności 295.
         Kryterium wyboru ofert była cena oraz okres gwarancji na przedmiot zamówienia. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 249.423,04 zł brutto. Ponadto wykonawca zadeklarował iż udzieli gwarancji na okres 60 miesięcy.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz okresu gwarancji, następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena (Kc) Liczba punktów w kryterium okres gwarancji (Kg) Łączna liczba punktów
1. HSW Zakład Projektowo – Technologiczny Sp. z o.o.
ul. Kwiatkowskiego 1
37-450 Stalowa Wola
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
2. Zakład Remontowo-Budowlany
Józef Bajek
Nowosielec 288
37-400 Nisko
47,38 40,00 87,38
3. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
 ul. Wolności 295
37-403 Pysznica
60,00 40,00 100,00
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania odrzucił  ofertę wykonawcy:
 1. HSW Zakład Projektowo – Technologiczny Sp. z o.o. ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola. Zamawiający wymagał od wykonawców wniesienia wadium do terminu składania ofert tj. do dnia 5 lutego 2019 r. do godziny 12:00. Wykonawca dokonał przelewu wadium w dniu 5 lutego 2019 r. jednak kwota wadium nie została zaksięgowana na koncie Zamawiającego do terminu składania ofert tj. 5 lutego 2019 r. do godziny 12:00. Tym samym oferta wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b), gdyż wadium nie zostało wniesione w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
        Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać podpisana w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Generuj PDF
Dostawa, instalacja, utrzymanie oznakowania drogowego pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonanie i utrzymanie oznakowania poziomego na drogach gminnych i wewnętrznych Gminy Stalowa Wola w latach 2019 – 2020
ZP-II.271.10.2019                                                        Stalowa Wola, 30 stycznia 2019 r
(OKZ – V.271.74.2018)                                                       
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
            Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa, instalacja, utrzymanie oznakowania drogowego pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonanie i utrzymanie oznakowania poziomego na drogach gminnych i wewnętrznych Gminy Stalowa Wola w latach 2019 - 2020” wybrana została w dniu 30 stycznia 2019 r., oferta wykonawcy DROMECH Oznakowanie Dróg Łopucka Płaza Spółka Jawna,  ul. Nowa 99, 37-400 Nisko. Kryterium wyboru ofert była cena, oraz pozostałe pozaceonwe kryteria oceny. Wyżej wymieniony wykonawca złożył jedyną ofertę na kwotę 454 300,50 zł brutto. W pozacenowych kryteriach oceny oferty: Okres gwarancji i rękojmi na znaki i urządzenia bezpieczeństwa (Kg1) wynosi 5 lat/-a (słownie: pięć lat) ,okres gwarancji i rękojmi na malowanie i odnawianie oznakowania poziomego( łącznie z P10,P11) (Kg2) wynosi 12 miesięcy (słownie dwanaście miesięcy, termin montażu, usunięcia usterki, oznakowania (montaż znaków A7 i B20) (Kt1) wynosi 3 godziny, (słownie trzy godziny, Termin montażu, usunięcia usterki, oznakowania (inne znaki do 7 sztuk) (Kt2) wynosi 4 godziny, (słownie cztery godziny), Termin montażu, usunięcia usterki, oznakowania (inne znaki powyżej 7 sztuk) (Kt3) wynosi 6 godzin, (słownie sześć godzin). W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz wymienionych pozacenowych kryteriów następującą punktację: 
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Pozacenowe kryteria oceny oferty Łączna liczba punktów
1. DROMECH Oznakowanie Dróg Łopucka Płaza Spółka Jawna,  ul. Nowa 99,
37-400 Nisko
 
60
 
40
 
100
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił żadnej z ofert.
 • Na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta niezwłocznie z pominięciem terminów o których mowa w art. 94 ust1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 
Generuj PDF
Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej w Stalowej Woli w rejonach nr 1 i nr 2
ZP –II.271.6.2019                                                                                           Stalowa Wola, 17 stycznia 2019 r.
(OKZ – V.271.70.2018)
 
  UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
 
            Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986) zawiadamia iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej w Stalowej Woli w rejonach nr 1 i nr 2”, zostało  w  dniu 17 stycznia 2019 r., unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp., ze względu na fakt nie złożenia żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Zamawiający niniejsze postępowanie o wartości przekraczającej progi unijne wszczął po dniu 18 października 2018 r. w związku z tym, komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Do dnia terminu składania ofert tj. 14 stycznia 2019 r. za pośrednictwem ePUAP oraz przy użyciu platformy miniPortal została złożona jedyna oferta wykonawcy Zakład Usługowy Budowy i Konserwacji Zieleni mgr inż. Maria Herecka-Kużdżał z siedzibą w Stalowej Woli przy Ul. Ks. J. Skoczyńskiego 10. Oferta podlega jednak odrzuceniu, gdyż przesłana za pośrednictwem ePUAP oraz platformy miniPortal nie jest w istocie ofertą – wykonawca przesłał jedynie kwalifikowany podpis elektroniczny którym została opatrzona oferta, brak zaś samej treści oferty.
Generuj PDF
Wykonanie audytu energetycznego i opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację dla budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Kochanowskiego przy ulicy Rozwadowskiej 10 w Stalowej Woli
ZP-II.271.7.2019                                                                                       Stalowa Wola, 11 stycznia 2019 r.
(OKZ – V.271.71.2018)
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wykonanie audytu energetycznego i opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację dla budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Kochanowskiego przy ulicy Rozwadowskiej 10 w Stalowej Woli” wybrana została w dniu 11 stycznia 2019 r., oferta wykonawcy POWERSUN Sp. z o. o., ul. Kowalska 9/2, 20-115 Lublin. Kryterium wyboru ofert była cena oraz termin wykonania zamówienia ( skrócenie terminu realizacji umowy). Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 23 370,00 zł w terminie wykonania zamówienia skróconym o 14 dni. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz terminu wykonania ( skrócenie terminu realizacji umowy) następującą punktację: 
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium terminu wykonania (skrócenie terminu realizacji umowy) Łączna liczba punktów
1. BUDOWNICTWO Firma Doradczo-Inwestycyjna Jan Pluta, Wojków 63
39-340 Padew Narodowa
 
19
 
40
 
59
2. Powersun Sp. z o. o.
ul. Kowalska 9/2
20-115 Lublin
 
60
 
40
 
100
3. PREDA Sp. z o. o. Sp. K.
ul. Technologiczna 2,
45-839 Opole
 
30,81
 
40
 
70,81
4. ZIK Studio Architektury i Urbanistyki Grzegorz Zarzycki
ul. Chęcińska 25/20
25-020 Kielce
 
45,60
 
40
 
85,60
5. SOLARSYSTEM S.C. Łapa M., Olesek W., Skorut-Nawara E. ul. Słowackiego 42, 32-400 Myślenice  
35,63
 
40
 
75,63
6. VITARO Sp. z o. o., ul. Świętokrzyska 30 lok. 63,
00-116 Warszawa
Oddział: Dziepółć 3,
97-500 Radomsko
 
13,41
 
20
 
33,41
7. Zakład Usług Budowlanych „KONZBUD” inż. Zbigniew Konopka, ul. Żurawia 23, 37-464 Stalowa Wola  
23,27
 
40
 
63,27
8. Studio 4-P Michał Ciotucha
ul. Podgórna 59 m. 43,
93-272 Łódź
 
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
 
 • Zamawiający nie wykluczył żadnego z wykonawców w postępowaniu.
 • Zamawiający odrzucił ofertę wykonawcy: Studio 4-P Michał Ciotucha, ul. Podgórna 59 m. 43,93-272 Łódź. Wykonawca nie odpowiedział na wezwanie dotyczące wyjaśnienia rażąco niskiej ceny. Oferta zostaje odrzucona na podstawie art. 89 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 • Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 
 
 
 
Generuj PDF
Termomodernizacja Stalowowolskich budynków Użyteczności Publicznej – Przychodnia numer 6 w Stalowej Woli
ZP-I.271.5.2019                                                                    Stalowa Wola, 4 stycznia 2019 r.
(OKZ – V.271.69.2018)                                           
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Termomodernizacja Stalowowolskich budynków Użyteczności Publicznej – Przychodnia numer 6 w Stalowej Woli” wybrana została w dniu 4 stycznia 2019 r., oferta wykonawcy Zakład Remontowo Budowlany Józef Bajek, Nowosielec 288, 37-400 Nisko. Kryterium wyboru ofert była cena oraz udzielona gwarancja i rękojmia. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 468 531,41 zł brutto, oświadczył, iż udzieli okresu gwarancji na okres 5 lat. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, oraz gwarancji i rękojmi następującą punktację: 
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium gwarancji i rękojmi Łączna liczba punktów
1. ZAW-BUD inż. Zawisza Damian, ul. Moniuszki 10, 28-100 Busko Zdrój  
49,32
 
40
 
89,32
2. Usługi Remontowo Budowlane Jerzy Nalepa, 37-450 Stalowa Wola, ul. Górka 10  
58,03
 
40
 
98,03
3. Firma Usługowo Handlowa ELBUDPOL Wiesław Małek, ul. Handlowa 13, 37-450 Stalowa Wola  
53,01
 
40
 
93,01
4. FAMIKO-BUD Sp. z o. o., Al. Kraśnicka 127/129, 20-718 Lublin  
41,71
 
40
 
81,71
5. PHU Jarosz Rafał, Zofianka Górna 77, 23-300 Janów Lubelski  
57,14
 
40
 
97,14
6. Zakład Remontowo Budowlany Józef Bajek, Nowosielec 288, 37-400 Nisko  
60
 
40
 
100
7. Zakład Remontowo-Budowlany Roman Olszowy, ul. Szkolna 55, 36-147 Kosowy 46,07 40 86,07
8. Przedsiębiorstwo Usługowe „WALBUD” Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 69B, 39-400 Tarnobrzeg  
49,70
 
40
 
89,70
9. MIWAX Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Wacław Grela, ul. B. Śmiałego 2a, 39-400 Tarnobrzeg  
50
 
40
 
90
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił żadnej z ofert.
 • Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Generuj PDF
Opracowanie projektu koncepcyjnego "Zadaszenie trybuny na stadionie lekkoatletycznym w Stalowej Woli”
OKZ-V.271.67.2018                                                           Stalowa Wola, dnia 4 grudnia 2018 r.
 
 
 
 
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

            Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2018 r., poz.1986), zwanej dalej ustawą Pzpunieważnia postępowanie pn.: „Opracowanie projektu koncepcyjnego zadaszenia trybuny na stadionie lekkoatletycznym w Stalowej Woli ”  z dnia 24 października 2018 r. z uwagi na fakt wystąpienia niemożliwej do usunięcia wady, uniemożliwiającej zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, tj. okoliczność upływu określonego w SIWZ terminu wykonania zamówienia – 20.12.2018 r.
Z uwagi na fakt trwającego postępowania o zmówienie publiczne, którego rozstrzygnięcie
 i wybór najkorzystniejszej oferty może nastąpić około terminu wskazanego jako końcowy do realizacji przedmiotu zamówienia zachodzi konieczność unieważnienia postępowania ponieważ jego kontynuacja prowadziłaby do zawarcia umowy o świadczenie niemożliwe, co skutkowałoby jej nieważnością.
 
Zamawiający informuje o możliwości przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w podobnym zakresie w roku budżetowym 2019.
Generuj PDF
Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym na potrzeby transportu zbiorowego na obszarze Miasta Stalowa Wola wraz z wykonaniem robót budowlanych związanych z infrastrukturą systemu
ZP-II. 271.3.2019                                                                                                 Stalowa Wola, dnia 2 stycznia 2019 r.
(OKZ – V.271.44.2018)                                                    
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy  z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 2 października 2018 r.  pn.:Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym na potrzeby transportu zbiorowego na obszarze Miasta Stalowa Wola wraz z wykonaniem robót budowlanych związanych z infrastrukturą systemu” – część II Serwerownia, w dniu  2 stycznia 2019 r., wybrana została oferta Wykonawcy:  
Oxygen Information Technology sp. z o.o.  ul. Domaniewska 37; 02-672 Warszawa
 
Wyżej wymieniony Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę dla części II części zamówienia, na kwotę brutto: 1 291 500,00 zł. Ponadto udzielił 10 lat gwarancji i rękojmi na oferowany sprzęt  dla obszaru sieciowego (przełączniki)  oraz ujednolicenie sprzętu dla obszaru serwerowego.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły niżej wymienione podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie wskazanych kryteriów oceny następującą punktację:
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów
 w kryterium
cena
Liczba punktów
w kryterium
okres gwarancji i rękojmi
Liczba punktów
w kryterium
ujednolicenie sprzętu dla obszaru serwerowego
Łączna liczba punktów
1 Oxygen Information Technology sp. z o.o.
ul. Domaniewska 37
02-672 Warszawa
60 20 20 100
ZP-II. 271.3.2019                                                                   Stalowa Wola, dnia 8 stycznia 2019 r.
(OKZ – V.271.44.2018)                                                    
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy  
z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym
 w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 2 października 2018 r.  pn.:Zaprojektowanie, dostawa
 i wdrożenie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym na potrzeby transportu zbiorowego na obszarze Miasta Stalowa Wola wraz z wykonaniem robót budowlanych związanych z infrastrukturą systemu” – część I SDIP, w dniu  8 stycznia 2019 r., wybrana została oferta Wykonawcy:
 R&G PLUS Sp. z o.o. ul. Traugutta 7, 39-300 Mielec
Wyżej wymieniony Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę dla części I części zamówienia,
na kwotę brutto: 4 523 669,40 zł.  Ponadto udzielił 60 m-cy gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły niżej wymienione podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie wskazanych kryteriów oceny następującą punktację:
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów
 w kryterium
cena
Liczba punktów
w kryterium
okres gwarancji i rękojmi
Łączna liczba punktów
1 R&G PLUS Sp. z o.o.
 ul. Traugutta 7
 39-300 Mielec
60 40 100
2 MPTECHNOLOGY SP. Z O.O.
ul. Portowa 13B
76-200 Słupsk
56,65 40 96,65


Generuj PDF
Realizacja szkoleń dla nauczycieli szkół podstawowych i liceum, podległych Gminie Stalowa Wola pt.: Aktywne kompetencje kluczowe (17 gr. x 14h)
OKZ – V.271.68.2018                                                                               Stalowa Wola, 18 grudnia 2018 r.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  pn. „Realizacja szkoleń dla nauczycieli szkół podstawowych i liceum, podległych Gminie Stalowa Wola pt.: Aktywne kompetencje kluczowe (17gr x 14h)”.” udzielanego na zasadach określonych w art. 138o ustawy Pzp., została w dniu 18 grudnia 2018 r. wybrana oferta wykonawcy – Podkarpackie Towarzystwo Edukacji Alternatywnej „Wszechnica” Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie przy ul. Rzeszowskiej 10.
         Kryterium wyboru ofert była cena, kwalifikacje zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, doświadczenie zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia oraz kryterium klauzule społeczne.
        Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 40.460,00 zł brutto. Ponadto wykonawca zadeklarował zatrudnienie na potrzeby realizacji zamówienia 1 osoby o której mowa w pkt. 13.5 Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne w wymiarze ½ etatu na okres obowiązywania umowy; wskazał iż kwalifikacje zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia to wykształcenie na poziomie magistra oraz wykazał doświadczenie zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia - od 6 do 10 zajęć/szkoleń/kursów/warsztatów o tematyce zbieżnej z tematem szkolenia.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, kwalifikacji zawodowych osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, doświadczenia zawodowego osób wyznaczonych do realizacji zamówienia oraz kryterium klauzule społeczne, następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena (Kc) Liczba punktów w kryterium kwalifikacje zawodowe (Kk) Liczba punktów w kryterium doświadczenie zawodowe (Kd) Liczba punktów w kryterium klauzule społeczne (Ks) Łączna liczba punktów
1. Galicyjskie Centrum Edukacji Sp. z o.o.
ul. Bronowicka 73
30-091 Kraków
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
2. BPR Consulting Paulina Zastróżna
 ul. Radwańska 27/2u
90-540 Łódź
38,61 0,00 0,00 10,00 48,61
3. Fundacja Szkoła Medialna
ul. Piwna 27/9
30-527 Kraków
48,90 0,00 20,00 10,00 78,90
4. EDU-IT Augustyn Niedbała Pieprzycki Sp. Jawna
ul. Hetmańska 62/3
35-078 Rzeszów
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
5. Podkarpackie Towarzystwo Edukacji Alternatywnej „Wszechnica” Sp. z o.o. ul. Rzeszowska 10
38-400 Krosno
60,00 0,00 20,00 10,00 90,00
6. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych
Al. Jerozolimskie nr 96 00-807 Warszawa
20,57 10,00 20,00 0,00 50,57
 
        Zamawiający w toku postępowania zamówienia odrzucił oferty wykonawców:
 1. Galicyjskie Centrum Edukacji Sp. z o.o. ul. Bronowicka 73, 30-091 Kraków 30-091 Kraków. Wykonawca pomimo wezwania przez Zamawiającego z dnia 27 listopada 2018 r. do złożenia wyjaśnień, w zakresie zaproponowanej ceny oraz czy jest w stanie w tej cenie wykonać prawidłowo przedmiot zamówienia zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, gdyż cena jest o blisko 70% niższa od szacunkowej wartości zamówienia oraz ponad 50% od średniej arytmetycznej pozostałych ofert. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie złożył wyjaśnień tym samym oferta podlega odrzuceniu na podstawie pkt. 11.7 Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne.
 2. EDU-IT Aufustyn Niedbała Pieprzycki Sp. Jawna ul. Hetmańska 62/3, 35-078 Rzeszów. Wykonawca pomimo wezwania przez Zamawiającego z dnia 5 grudnia 2018 r. do uzupełnienia załącznika nr 4 celem spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, nie uzupełnił dokumenty w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Zamawiający wymagał aby  wykonawca dysponował co najmniej 3 osobami (trenerami), oraz udokumentował ich doświadczenie zgodne z Ogłoszeniem o zamówieniu w załączniku nr  4. Z załączonego do oferty dokumentu nie wynika, aby tematyka szkoleń/kursów/zajęć  przypisanych osób którymi dysponuje wykonawca była zbieżna z tematem szkolenia oraz nie podano, iż szkolenia były skierowane do pracowników systemu oświaty. Tym samym Wykonawca, który nie spełnił warunków określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu podlega wykluczeniu na podstawie pkt. 4.4. Oferta podlega odrzuceniu na podstawie pkt. 11.7 Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne
Generuj PDF
Budowa wielopokoleniowych stref aktywności w ogródku Jordanowskim w Stalowej Woli
OKZ – V.271.62.2018                                                          Stalowa Wola, 11 grudnia 2018 r.
 
 
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
 
Zamawiający – Gmina Stalowa Wola działając na podstawie art.93 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2018 r., poz. 1986), unieważnia postępowanie, pn. „Budowa wielopokoleniowych stref aktywności w ogródku Jordanowskim w Stalowej Woli”. Cena najkorzystniejszej niepodlegającej odrzuceniu oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty. Zamawiający jednocześnie informuje, iż postępowanie będzie powtórzone bezzwłocznie po przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji.
Generuj PDF
Zagospodarowanie terenów przyblokowych w rejonie budynków ul. Dmowskiego 2 i 3, Popiełuszki 41, Ofiar Katynia 18-22 - I etap
OKZ-V.271.66.2018                                                                                                                               Stalowa Wola, dnia 4 grudnia 2018 r.
 
 
 

 
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 
            Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2018 r., poz.1986), zwanej dalej ustawą Pzpunieważnia postępowanie pn.: „Zagospodarowanie terenów przyblokowych w rejonie budynków ul. Dmowskiego 2i3, Popiełuszki 41, Ofiar Katynia 18-22 – etap I”  z dnia 24 października 2018 r. z uwagi na fakt, iż ceny złożonych w postępowaniu ofert  przewyższają kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a zamawiający nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty do ceny oferty najkorzystniejszej.
Generuj PDF
Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego pn. „Przebudowa dróg ul. Dąbrowskiego, Przedwiośnie, Targowej i Strażackiej w Stalowej Woli".
OKZ – V.271.64.2018                                                                       Stalowa Wola, 3 grudnia  2018 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający  – Gmina  Stalowa  Wola,  działając  na  podstawie  art.  92  ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego pn. „Przebudowa dróg ul. Dąbrowskiego, Przedwiośnie, Targowej i Strażackiej w Stalowej Woli” wybrana została w dniu 3 grudnia 2018 r., oferta wykonawcy Biuro Usług Budowlanych Andrzej Głąb z siedzibą w Stalowej Woli przy ul. Targowej 16/9.
         Kryterium wyboru ofert była cena oraz doświadczenie projektanta branży drogowej. Wyżej wymieniony wykonawca złożył jako jedyny ofertę na kwotę 307.500,00 zł brutto. Ponadto wykonawca wykazał iż dysponuje lub będzie dysponował kadrą - projektantem branży drogowej z 21 letnim stażem na przedmiotowym stanowisku. 
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz doświadczenia projektanta branży drogowej, następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena (Kc) Liczba punktów w kryterium doświadczenie projektanta branży drogowej (Kd) Łączna liczba punktów
1. Biuro Usług Budowlanych
Andrzej Głąb
Ul. Targowa 16/9
37-464 Stalowa Wola
60,00 40,00 100,00
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił żadnej z ofert;
        Na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit.a) ustawy Pzp., umowa może zostać podpisana niezwłocznie, tj. przed upływem terminów o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy Pzp.
Generuj PDF
Budowa ponadlokalnych kompleksów sportowo-rekreacyjnych w Stalowej Woli – Podwórko dla Pława
OKZ – V.271.59.2018                                                                                   Stalowa Wola, 26 listopada 2018 r.
 
 
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
 
Zamawiający – Gmina Stalowa Wola działając na podstawie art.93 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2018 r., poz. 1986), unieważnia postępowanie, pn. „Budowa ponadlokalnych kompleksów sportowo-rekreacyjnych w Stalowej Woli – Podwórko dla Pława”. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty. Zamawiający jednocześnie informuje, iż postępowanie będzie powtórzone bezzwłocznie po przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji.
Generuj PDF
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych, atramentowych i kserokopiarek na potrzeby Urzędu Miasta Stalowej Woli w latach 2018-2020.
OKZ – V.271.58.2018                                                                                        Stalowa Wola, 21 listopada  2018 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający  – Gmina  Stalowa  Wola,  działając  na  podstawie  art.  92  ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych, atramentowych i kserokopiarek na potrzeby Urzędu Miasta Stalowej Woli w latach 201-2020”  wybrana  została  w  dniu  21 listopada  2018 r.  oferta wykonawcy NEOPRINT Witold Burdzy z siedzibą w Stalowej Woli przy ul. Brandwickiej 67A.
         Kryterium wyboru ofert była cena, termin sukcesywnych dostaw fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych, atramentowych i kserokopiarek na potrzeby Urzędu Miasta Stalowej Woli oraz czas usunięcia awarii drukarki, urządzenia wielofunkcyjnego lub kserokopiarki spowodowanej zastosowaniem dostarczonego przez wykonawcę tonera lub atramentu. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 249.976,96 zł brutto. Ponadto wykonawca zadeklarował iż sukcesywne dostawy fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych, atramentowych i kserokopiarek na potrzeby Urzędu Miasta Stalowej Woli następować będą w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego; na czas usunięcia awarii drukarki, urządzenia wielofunkcyjnego lub kserokopiarki spowodowanej zastosowaniem dostarczonego przez wykonawcę tonera lub atramentu, wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii, zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu sprzęt zastępczy o porównywalnych parametrach technicznych.
       W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, terminu sukcesywnych dostaw oraz czasu dostawy urządzenia zastępczego, następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena (Kc) Liczba punktów w kryterium termin sukcesywnych dostaw (Kd1) Liczba punktów w kryterium czas dostawy urządzenia zastępczego (Kd2) Łączna liczba punktów
1. DMD S.C. Paweł Miturski, Dorota Miturska
Ul. Staroniwska 41B
35-101 Rzeszów
33,37 30,00 10,00 73,37
2. TMB Sp. z o.o.
Ul. Piastowska 202
42-202 Częstochowa
40,22 30,00 10,00 80,22
3. Golden Line Paweł Dostych
Ul. Krakowska 150
35-506 Rzeszów
30,60 30,00 10,00 70,60
4. NEOPRINT Witold Burdzy
Ul. Brandwicka 67A
37-464 Stalowa Wola
60,00 30,00 10,00 100,00
5. Hurt-Papier Ryszard Cebula Sp. Jawna
Ul. Podkarpacka 57B
35-082 Rzeszów
43,67 30,00 10,00 83,67
6. Biuro Plus Lucyna i Adam Koprtyra Sp. Jawna
Ul. Handlowa 4b
37-450 Stalowa Wola
58,10 30,00 10,00 98,10
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił żadnej z ofert;
        Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać podpisana w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Generuj PDF
Sporządzenie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stalowa Wola oraz III zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru usług produkcyjno – rzemieślniczych przy ul. Energetyków w rejonie Elektrowni Stalowa Wola – etap II.
OKZ – V.271.65.2018                                                                                             Stalowa Wola, 20 listopada  2018 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający  – Gmina  Stalowa  Wola,  działając  na  podstawie  art.  92  ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 t.j.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Sporządzenie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stalowa Wola oraz III zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru usług produkcyjno – rzemieślniczych przy ul. Energetyków w rejonie Elektrowni Stalowa Wola – etap II”  wybrana  została  w  dniu  20 listopada  2018 r.  oferta wykonawcy Budplan Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kordeckiego 20.
         Kryterium wyboru ofert była cena oraz doświadczenie głównego projektanta w zakresie należycie wykonanych co najmniej dwóch uchwalonych i opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Województwa miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub ich zmian oraz co najmniej dwóch studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub ich zmian - każdy obejmujący obszar miejski powierzchni nie mniejszej niż 1,0 ha. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 32.890,20 zł brutto. Ponadto wykonawca wykazał doświadczenie głównego projektanta w ilości opracowań: Plan miejscowy - 6 opracowań, Studium -  6 opracowań.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz doświadczenia głównego projektanta, następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena (Kc) Liczba punktów w kryterium doświadczenie głównego projektanta (Kd) Łączna liczba punktów
1. Konsorcjum: FOSS4G’S CLUSTER Sp. z o.o.
ul. Rydzowa 14/128,
91-211 Łódź – Lider,
GARD- Pracowania Urbanistyczno-Architektoniczna mgr inż. Arch. Anna Woźnicka
ul. Traktorowa 42 lok 2,
91-117 Łódź – Partner
41,99 40,00 81,99
2. Dolnośląskie Biuro Projektowania Urbanistycznego Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 134/24
 53-315 Wrocław
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
3. Budplan Sp. z o.o.
 ul. Kordeckiego 20
04-327 Warszawa
60,00 40,00 100,00
4. Paweł Pizło
ul. Narutowicza 2/6A
37-450 Stalowa Wola
42,22 40,00 82,22
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania odrzucił  ofertę wykonawcy:
 1. Dolnośląskie Biuro Projektowania Urbanistycznego Sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 134/24, 53-315 Wrocław. Wykonawca nie załączył do oferty wykazu kadry którą będzie dysponował podczas realizacji niniejszego zamówienia, tym samym Zamawiający nie był w stanie przyznać punktów wykonawcy w poza cenowym kryterium oceny ofert tj. doświadczenie głównego projektanta w zakresie należycie wykonanych co najmniej dwóch uchwalonych i opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Województwa miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub ich zmian oraz co najmniej dwóch studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub ich zmian - każdy obejmujący obszar miejski powierzchni nie mniejszej niż 1,0 ha.
        Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać podpisana w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Generuj PDF
Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu „STALOWA SOWA – Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Stalowa Wola”
OKZ – V.271.43.2018                                                                                                Stalowa Wola, 14 listopada 2018 r.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
na część 1 zamówienia
 
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu „STALOWA SOWA – Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Stalowa Wola” na część 1 zamówienia wybrana została w dniu 14 listopada 2018 r., oferta wykonawcy FHU Horyzont Krzysztof Lech, ul. 11 Listopada 21, 38-300 Gorlice. Kryterium wyboru ofert była cena, oraz termin wykonania zamówienia. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 1 066 466,45 zł brutto oraz termin wykonania od 1 do 39 dni kalendarzowych. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz terminu wykonania następującą punktację: 
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium termin wykonania Łączna liczba punktów
2. CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o. o., ul. Wolność 8 lok. 4, 26-600 Radom  
49,08
 
40
 
89,08
3. Zakład Systemów Komputerowych ZSK Sp z o. o., ul. Wadowicka 12, 30-415 Kraków  
49,50
 
40
 
89,50
 
4.
PRZP Systemy Informacyjne Sp. z o. o., ul. Kilińskiego 6, 28-230 Połaniec  
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
5. FHU Horyzont Krzysztof Lech, ul. 11 Listopada 21, 38-300 Gorlice 60 40 100
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający odrzuca ofertę PRZP Systemy Informacyjne Sp. z o. o., ul. Kilińskiego 6, 28-230 Połaniec na podstawie art. 89 ust 1 pkt 7a) ustawy Prawo Zamówień Publicznych z powodu nie otrzymania przez Zamawiającego do dnia dzisiejszego zgody na przedłużenie terminu związania z ofertą oraz wadium.
 • Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 

OKZ – V.271.43.2018                                                                                              Stalowa Wola, 27 listopada 2018 r.
 
POWTÓRNE OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
na część 1 zamówienia
 
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, unieważnia poprzednie ogłoszenie o wyborze z dnia 14 listopada 2018 r. i powtarza czynność wyboru oferty działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu „STALOWA SOWA – Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Stalowa Wola” na część 1 zamówienia wybrana została w dniu 27 listopada 2018 r., oferta wykonawcy FHU Horyzont Krzysztof Lech, ul. 11 Listopada 21, 38-300 Gorlice. Kryterium wyboru ofert była cena, oraz termin wykonania zamówienia. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 1 066 466,45 zł brutto + VAT odwrócony = 1 220 485,95 zł brutto oraz termin wykonania od 1 do 39 dni kalendarzowych. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz terminu wykonania następującą punktację: 
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium termin wykonania Łączna liczba punktów
2. CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o. o., ul. Wolność 8 lok. 4, 26-600 Radom  
56,18
 
40
 
96,18
3. Zakład Systemów Komputerowych ZSK Sp z o. o., ul. Wadowicka 12, 30-415 Kraków  
56,65
 
40
 
96,65
 
4.
PRZP Systemy Informacyjne Sp. z o. o., ul. Kilińskiego 6, 28-230 Połaniec  
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
5. FHU Horyzont Krzysztof Lech, ul. 11 Listopada 21, 38-300 Gorlice 60 40 100
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający odrzuca ofertę PRZP Systemy Informacyjne Sp. z o. o., ul. Kilińskiego 6, 28-230 Połaniec na podstawie art. 89 ust 1 pkt 7a) ustawy Prawo Zamówień Publicznych z powodu nie otrzymania przez Zamawiającego do dnia dzisiejszego zgody na przedłużenie terminu związania z ofertą oraz wadium.
 • Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 

 OKZ – V.271.43.2018                                                                                          Stalowa Wola, 4 grudnia 2018 r.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
na część 2 zamówienia
 
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu „STALOWA SOWA – Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Stalowa Wola” na część 2 zamówienia wybrana została w dniu 4 grudnia 2018 r., oferta wykonawcy Zakład Systemów Komputerowych ZSK Sp z o. o., ul. Wadowicka 12, 30-415 Kraków. Kryterium wyboru ofert była cena, oraz termin wykonania zamówienia. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 37 443,66 zł brutto oraz termin wykonania od 1 do 39 dni kalendarzowych. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz terminu wykonania następującą punktację: 
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium termin wykonania Łączna liczba punktów
1. Sebastian Mazurek „SEB-COMP”
ul. Kościelna 15A
07-106 Miedzna
 
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
3. Zakład Systemów Komputerowych ZSK Sp z o. o., ul. Wadowicka 12, 30-415 Kraków  
60
 
40
 
100
 
 • Zamawiający wykluczył z postępowania wykonawcę Sebastian Mazurek „SEB-COMP” z siedzibą przy ul. Kościelna 15A, 07-106 Miedzna. Uzasadnienie faktyczne i prawne zostało przesłane zgodnie z art. 92 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych osobnym pismem.
 • Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą
 • Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

OKZ – V.271.43.2018                                                                                              Stalowa Wola, 7 grudnia 2018 r.
 
 
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
 
Zamawiający – Gmina Stalowa Wola działając na podstawie art.93 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2018 r., poz. 1986), unieważnia postępowanie w części 3 zamówienia, pn. Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu „STALOWA SOWA – Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Stalowa Wola” ze względu na fakt nie złożenia żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu w wyżej wymienionym postępowaniu.

 

OKZ – V.271.43.2018                                                            Stalowa Wola, 20 grudnia 2018 r.
 
 
POWIADOMIENIE O POWTÓRZENIU CZYNNOŚCI BADANIA OFERT I UNIEWAŻNIENU WYBORU WYBRANEGO WYKONAWCY ORAZ ODRZUCENIU OFERTY
Dotyczy cz. 1 zamówienia
 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu „STALOWA SOWA – Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Stalowa Wola” – część 1 zamówienia.
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 192 ust 3 pkt 1  ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej ustawą Pzp., w związku z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej o sygn. akt: KIO 2428/18 zawiadamia iż, unieważnia czynność wyboru oferty firmy FHU Horyzont Krzysztof Lech z siedzibą przy ul.11 listopada 21; 38-300 Gorlice z jednoczesnym odrzuceniem oferty w/w wykonawcy na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2  i powtarza czynność badania ofert w części 1 zamówienia. Oferta wykonawcy odrzuconego nie zawierała dostatecznej konkretyzacji w zakresie pozycji „Komputer przenośny z systemem operacyjnym – TYP 1”. Na rynku nie istnieje bowiem produkt spełniający wymagania Zamawiającego z oznaczeniem „Lenovo Idea Pad 320-15”. Budzi to wątpliwości co do spełnienia wymagania postanowionego przez Zamawiającego tj. zaproponowania w ofercie fabrycznie nowego komputera w całości. ZP-I.271.01.2019                                                            Stalowa Wola, 11 stycznia 2019 r.
(OKZ – V.271.43.2018)                                                        
 
POWTÓRNE OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
na część 1 zamówienia
 
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, powtarza czynność wyboru oferty działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu „STALOWA SOWA – Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Stalowa Wola” na część 1 zamówienia wybrana została w dniu 11 stycznia 2019 r., oferta wykonawcy Zakład Systemów Komputerowych ZSK Sp z o. o., ul. Wadowicka 12, 30-415 Kraków. Kryterium wyboru ofert była cena, oraz termin wykonania zamówienia. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 1 292 655,04 zł brutto (w tym VAT odwrócony w kwocie 168 145,18 zł ) oraz termin wykonania od 1 do 39 dni kalendarzowych. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz terminu wykonania następującą punktację: 
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium termin wykonania Łączna liczba punktów
2. CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o. o., ul. Wolność 8 lok. 4, 26-600 Radom  
59,50
 
40
 
99,50
3. Zakład Systemów Komputerowych ZSK
Sp z o. o., ul. Wadowicka 12, 30-415 Kraków
 
60
 
40
 
100
 
4.
PRZP Systemy Informacyjne Sp. z o. o., ul. Kilińskiego 6, 28-230 Połaniec  
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
5. FHU Horyzont Krzysztof Lech, ul. 11 Listopada 21, 38-300 Gorlice Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający odrzuca ofertę
- PRZP Systemy Informacyjne Sp. z o. o., ul. Kilińskiego 6, 28-230 Połaniec na podstawie art. 89 ust 1 pkt 7a) ustawy Prawo Zamówień Publicznych z powodu nie otrzymania przez Zamawiającego do dnia dzisiejszego zgody na przedłużenie terminu związania z ofertą oraz wadium.
- FHU Horyzont Krzysztof Lech, ul. 11 Listopada 21, 38-300 Gorlice o czym został powiadomiony osobnym pismem w zgodzie z art. 92 ust 1 pkt 3 ustawy Pzp.
 • Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 
 


 
Generuj PDF
Rozbudowa sali gimnastycznej PSP nr 3 w Stalowej Woli
OKZ-V.271.53.2018                                                                                                                                 Stalowa Wola, dnia 8 listopada 2018 r.
 
 
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy  
z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 3 września 2018 r.  pn.: „Rozbudowa sali gimnastycznej PSP nr 3 w Stalowej Woli” w dniu
8 listopada 2018 r. wybrana została oferta Wykonawcy:
Konsorcjum firm:
TEXTOM Sp. z o.o. Al. Pokoju 1; 35-548 Kraków– Lider Konsorcjum
AJ Profibud Sp. z o.o. Sp. K  Chmielnik 277B, 36-016 Chmielnik – Partner Konsorcjum
Wyżej wymieniony Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu na kwotę brutto:
8 447 566,20 zł.  Ponadto na wykonany przedmiot zamówienia udzielił 5 lat gwarancji i rękojmi.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły niżej wymienione podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie wskazanych kryteriów oceny następującą punktację:
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów
 w kryterium
cena
Liczba punktów
w kryterium
okres gwarancji i rękojmi
Łączna liczba punktów
1 BUDIMEX S.A.
ul. Stawki 40
01-040 Warszawa
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
2 Konsorcjum firm:
TEXTOM Sp. z o.o. Al. Pokoju 1; 35-548 Kraków – Lider Konsorcjum
AJ Profibud Sp. z o.o. Sp. K  Chmielnik 277B, 36-016 Chmielnik – Partner Konsorcjum
 
60 40 100
Generuj PDF
Realizacja szkoleń dla nauczycieli szkół podstawowych i liceum w ramach projektu „STALOWA SOWA – rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Stalowa Wola”
OKZ – V.271.57.2018                                                                                 Stalowa Wola, 8  listopada 2018 r.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  pn. „Realizacja szkoleń dla nauczycieli szkół podstawowych i liceum w ramach projektu „STALOWA SOWA – rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Stalowa Wola” udzielanego na zasadach określonych w art. 138o ustawy Pzp., została w dniu 8 listopada 2018 r. dla części II zamówienia wybrana oferta wykonawcy – APHR Sp. z o.o. ul. Marywilska 67 lok. 76, 03-042 Warszawa.
         Kryterium wyboru ofert była cena, kwalifikacje zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, doświadczenie zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia oraz kryterium klauzule społeczne.
        Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na część II zamówienia na kwotę 23.655,00 zł brutto. Ponadto wykonawca zadeklarował zatrudnienie na potrzeby realizacji zamówienia 1 osoby o której mowa w pkt. 13.5 Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne w wymiarze ½ etatu na okres obowiązywania umowy; wskazał iż kwalifikacje zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia to wykształcenie na poziomie doktora oraz wykazał doświadczenie zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia - po 2 zajęcia/szkolenia/kursy/warsztaty o tematyce zbieżnej z tematem szkolenia.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, kwalifikacji zawodowych osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, doświadczenia zawodowego osób wyznaczonych do realizacji zamówienia oraz kryterium klauzule społeczne, następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena (Kc) Liczba punktów w kryterium kwalifikacje zawodowe (Kk) Liczba punktów w kryterium doświadczenie zawodowe (Kd) Liczba punktów w kryterium klauzule społeczne (Ks) Łączna liczba punktów
1. APHR Sp. z o.o.
ul. Marywilska 67 lok. 76 03-042 Warszawa
50,60 10,00 0,00 10,00 70,60
2. Anna Jurewicz Coaching Szkolenia Zarządzanie
ul. Bydgoska 78/1
87-100 Toruń 
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
3. Naukowy Zawrót Głowy Monika Pączek
Lutoryż 267
36-040 Boguchwała
60,00 0,00 0,00 0,00 60,00
 
dla części III zamówienia wybrana oferta wykonawcy – Sygnis New Technologies Sp. z o.o. ul. Trębacka 4/350, 00-074 Warszawa.
         Kryterium wyboru ofert była cena, kwalifikacje zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, doświadczenie zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia oraz kryterium klauzule społeczne.
        Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na część III zamówienia na kwotę 19.999,00 zł brutto. Ponadto wykonawca nie zadeklarował zatrudnienia na potrzeby realizacji zamówienia 1 osoby o której mowa w pkt. 13.5 Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne w wymiarze ½ etatu na okres obowiązywania umowy; nie wskazał iż kwalifikacje zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia to wykształcenie na poziomie doktora oraz wykazał doświadczenie zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia - po 5 zajęć/szkoleń/kursów/warsztatów o tematyce zbieżnej z tematem szkolenia.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, kwalifikacji zawodowych osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, doświadczenia zawodowego osób wyznaczonych do realizacji zamówienia oraz kryterium klauzule społeczne, następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena (Kc) Liczba punktów w kryterium kwalifikacje zawodowe (Kk) Liczba punktów w kryterium doświadczenie zawodowe (Kd) Liczba punktów w kryterium klauzule społeczne (Ks) Łączna liczba punktów
1. Sygnis New Technologies Sp. z o.o. ul. Trębacka 4/350
00-074 Warszawa
60,00 0,00 20,00 0,00 80,00
2. FORM Łukasz Brandt
ul. Piotra Skargi 13 lok. 1
 95-100 Zgierz
46,33 0,00 20,00 10,00 76,33
3. APHR Sp. z o.o.
ul. Marywilska 67 lok. 76 03-042 Warszawa
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
4. Anna Jurewicz Coaching Szkolenia Zarządzanie
ul. Bydgoska 78/1
87-100 Toruń 
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
5. PZ-FUN Paulina Zalewska
ul. Łamana 28/1
26-600 Radom
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
 
dla części IV zamówienia wybrana oferta wykonawcy – APHR Sp. z o.o. ul. Marywilska 67 lok. 76, 03-042 Warszawa.
         Kryterium wyboru ofert była cena, kwalifikacje zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, doświadczenie zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia oraz kryterium klauzule społeczne.
        Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na część IV zamówienia na kwotę 12.416,00 zł brutto. Ponadto wykonawca zadeklarował zatrudnienie na potrzeby realizacji zamówienia 1 osoby o której mowa w pkt. 13.5 Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne w wymiarze ½ etatu na okres obowiązywania umowy; nie wskazał iż kwalifikacje zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia to wykształcenie na poziomie doktora oraz wykazał doświadczenie zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia - ponad 5 zajęć/szkoleń/kursów/warsztatów o tematyce zbieżnej z tematem szkolenia.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, kwalifikacji zawodowych osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, doświadczenia zawodowego osób wyznaczonych do realizacji zamówienia oraz kryterium klauzule społeczne, następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena (Kc) Liczba punktów w kryterium kwalifikacje zawodowe (Kk) Liczba punktów w kryterium doświadczenie zawodowe (Kd) Liczba punktów w kryterium klauzule społeczne (Ks) Łączna liczba punktów
1. APHR Sp. z o.o.
ul. Marywilska 67 lok. 76 03-042 Warszawa
60,00 0,00 20,00 10,00 90,00
 
dla części V zamówienia wybrana oferta wykonawcy – BPR Consulting Paulina Zastróżna ul. Radwańska 27/2U 90-540 Łódź.
         Kryterium wyboru ofert była cena, kwalifikacje zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, doświadczenie zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia oraz kryterium klauzule społeczne.
        Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na część V zamówienia na kwotę 91.700,00 zł brutto. Ponadto wykonawca zadeklarował zatrudnienie na potrzeby realizacji zamówienia 1 osoby o której mowa w pkt. 13.5 Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne w wymiarze ½ etatu na okres obowiązywania umowy; nie wskazał iż kwalifikacje zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia to wykształcenie na poziomie doktora oraz wykazał doświadczenie zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia - po 4 zajęcia/szkolenia/kursy/warsztaty o tematyce zbieżnej z tematem szkolenia.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, kwalifikacji zawodowych osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, doświadczenia zawodowego osób wyznaczonych do realizacji zamówienia oraz kryterium klauzule społeczne, następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena (Kc) Liczba punktów w kryterium kwalifikacje zawodowe (Kk) Liczba punktów w kryterium doświadczenie zawodowe (Kd) Liczba punktów w kryterium klauzule społeczne (Ks) Łączna liczba punktów
1. BPR Consulting Paulina Zastróżna
Ul. Radwańska 27/2u
90-540 Łódź
60,00 0,00 15,00 10,00 85,00
2. APHR Sp. z o.o.
ul. Marywilska 67 lok. 76 03-042 Warszawa
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
3. Fundacja Szkoła Medialna ul. Piwna 27/9
30-527 Kraków
48,37 0,00 20,00 10,00 78,37
4. Anna Jurewicz Coaching Szkolenia Zarządzanie
ul. Bydgoska 78/1
87-100 Toruń 
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
 
        Zamawiający w toku postępowania zamówienia wykluczył następujących wykonawców:
 1.  APHR Sp. z o.o. ul. Marywilska 67 lok. 76 03-042 Warszawa – dla części III zamówienia. Wykonawca pomimo wezwania przez Zamawiającego z dnia 16 października do złożenia wyjaśnień w zakresie doświadczenia zawodowego osób wyznaczonych do realizacji zamówienia oraz dopuszczeniu do uzupełnienia załącznika nr 4 celem spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, nie wykazał spełnia powyższego warunku. Wykazane w załączniku nr  4 doświadczenie osoby (trenera) nie jest tożsame z wymaganym doświadczeniem wskazanym w Ogłoszeniu o zamówieniu.
 2. APHR Sp. z o.o. ul. Marywilska 67 lok. 76 03-042 Warszawa – dla części V zamówienia. Wykonawca pomimo wezwania przez Zamawiającego z dnia 16 października do złożenia wyjaśnień w zakresie doświadczenia zawodowego osób wyznaczonych do realizacji zamówienia oraz dopuszczeniu do uzupełnienia załącznika nr 4 celem spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, nie wykazał spełnia powyższego warunku. Zamawiający wymagał aby w zakresie V części zamówienia wykonawca dysponował co najmniej 3 osobami (trenerami), oraz udokumentował ich doświadczenie zgodne z Ogłoszeniem o zamówieniu w załączniku nr  4 – tymczasem wykonawca wykazał tylko dwie osoby (trenerów).
 3. Anna Jurewicz Coaching Szkolenia Zarządzanie ul. Bydgoska 78/1, 87-100 Toruń  - dla części II,III,IV i V zamówienia. Wykonawca na wezwanie przez Zamawiającego z dnia 16 października do złożenia wyjaśnień w zakresie zaproponowanej ceny za część II i III zamówienia oraz w zakresie doświadczenia zawodowego osób wyznaczonych do realizacji zamówienia dla części V zamówienia poinformował Zamawiającego, iż wycofuje swoją ofertę w związku z błędami w kalkulacji ceny oferty. Ponadto wykonawca na wezwanie Zamawiającego z dnia 30 października 2018 r. nie przedłużył terminu związania z ofertą
 4. PZ-FUN Paulina Zalewska ul. Łamana 28/1, 26-600 Radom – dla części III zamówienia – wykonawca na wezwanie Zamawiającego z dnia 30 października 2018 r. nie przedłużył terminu związania z ofertą.
 
 
OKZ – V.271.57.2018                                                                                             Stalowa Wola, 8  listopada 2018 r.
 
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
 
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego   pn.  „Realizacja  szkoleń  dla  nauczycieli  szkół  podstawowych i liceum  w  ramach  projektu  „STALOWA SOWA – rozwój  kompetencji kluczowych w Gminie Stalowa Wola” udzielanego na zasadach określonych w art. 138o ustawy Pzp., zostało w dniu 8 listopada 2018 r. zostało unieważnione dla części I zamówienia na podstawie pkt. 13.12. ppkt. 2 Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne ze względu na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.
W niniejszym postępowaniu na część I zamówienia zostały złożone oferty trzech wykonawców. Zamawiający w toku postępowania zamówienia wykluczył następujących wykonawców:
 1. APHR Sp. z o.o. ul. Marywilska 67 lok. 76 03-042 Warszawa. Wykonawca pomimo wezwania przez Zamawiającego z dnia 16 października do złożenia wyjaśnień w zakresie doświadczenia zawodowego osób wyznaczonych do realizacji zamówienia oraz dopuszczeniu do uzupełnienia załącznika nr 4 celem spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, nie wykazał spełnia powyższego warunku. Zamawiający wymagał aby w zakresie V części zamówienia wykonawca dysponował co najmniej 3 osobami (trenerami), oraz udokumentował ich doświadczenie zgodne z Ogłoszeniem o zamówieniu w załączniku nr  4 – tymczasem wykonawca wykazał tylko jedną osobę (trenera).
 2. Anna Jurewicz Coaching Szkolenia Zarządzanie ul. Bydgoska 78/1, 87-100 Toruń. Wykonawca na wezwanie przez Zamawiającego z dnia 16 października do złożenia wyjaśnień w zakresie zaproponowanej ceny za część II i III zamówienia oraz w zakresie doświadczenia zawodowego osób wyznaczonych do realizacji zamówienia dla części V zamówienia poinformował Zamawiającego, iż wycofuje swoją ofertę w związku z błędami w kalkulacji ceny oferty. Ponadto wykonawca na wezwanie Zamawiającego z dnia 30 października 2018 r. nie przedłużył terminu związania z ofertą.
Generuj PDF
Przebudowa i rozbudowa budynku Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Stalowej Woli
OKZ – V.271.56.2018                                                   Stalowa Wola, 30 października  2018 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający  – Gmina  Stalowa  Wola,  działając  na  podstawie  art.  92  ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 t.j.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Stalowej Woli”  wybrana  została  w  dniu  30 października  2018 r.  oferta Zakład Remontowo-Budowlany Józef Bajek Nowosielec 288, 37-400 Nisko.
         Kryterium wyboru ofert była cena oraz okres gwarancji i rękojmi. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 2.594.000,00 zł brutto. Ponadto wykonawca zadeklarował okres gwarancji i rękojmi – 60 miesięcy.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz okresu gwarancji i rękojmi, następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena (Kc) Liczba punktów w kryterium okres gwarancji i rękojmi (Kg) Łączna liczba punktów
1. Zakład Remontowo-Budowlany
Józef Bajek
Nowosielec 288
37-400
 
60,00
 
40,00
 
100,00
2. Zakład Remontowo-Budowlany
Roman Olszowy
ul. Szkolna 55
36-147 Kosowy
44,76 40,00 84,76
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił żadnej z ofert;
        Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać podpisana w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Generuj PDF
Rozbudowa monitoringu wizyjnego na obszarze parku linowego w Parku Miejskim w Stalowej Woli
OKZ – V.271.55.2018                                              Stalowa Wola, 22 października 2018 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Rozbudowa monitoringu wizyjnego na obszarze parku linowego w Parku Miejskim w Stalowej Woli” wybrana została w dniu  22 października 2018 r., oferta wykonawcy Przedsiębiorstwo Usługowe SEZAM Sp. z o. o., ul. Królowej Jadwigi 34, 33-300 Nowy Sącz. Kryterium wyboru ofert była cena oraz udzielona gwarancja. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 21 771,00 zł brutto, oświadczył, iż udzieli okresu gwarancji na okres 5 lat. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, oraz gwarancji i rękojmi następującą punktację: 
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium gwarancji Łączna liczba punktów
1. Przedsiębiorstwo Usługowe SEZAM Sp. z o. o.,
ul. Królowej Jadwigi 34,
33-300 Nowy Sącz
 
60
 
40
 
100
2. CoverNET Damian Giecko,
Al. Jana Pawła II 25A, 37-450 Stalowa Wola
 
36
 
40
 
76
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił żadnej z ofert.
 • Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 
Generuj PDF
Opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego dla zadania pn. „Łącznik pomiędzy obwodnicą (od węzła Solidarności) i istniejącą DK77 w Stalowej Woli o długości ok.1 km”

OKZ – V.271.61.2018                                                       Stalowa Wola, 16 października 2018 r.
 

  UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

 

            Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579) zawiadamia iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego dla zadania pn. „Łącznik pomiędzy obwodnicą (od węzła Solidarności) i istniejącą DK77 w Stalowej Woli o długości ok.1 km, zostało  w  dniu 16 października 2018 r., unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp., ze względu na fakt nie złożenia żadnej oferty.
Generuj PDF
Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Stalowej Woli.
OKZ – V.271.49.2018                                                                Stalowa Wola, 10 października 2018 r.
 
 
  UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
 
            Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579) zawiadamia iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Stalowej Woli”, zostało  w  dniu 10 października 2018 r., unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp., ze względu na fakt nie złożenia żadnej oferty.
Generuj PDF
Zakup sprzętu komputerowego do obsługi posiedzeń Rady Gminy
OKZ – V.271.52.2018                                                                                    Stalowa Wola, 5 października 2018 r.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup sprzętu komputerowego do obsługi posiedzeń Rady Gminy wybrana została w dniu 5 października 2018 r., oferta wykonawcy SUNTAR Sp. z o. o. , ul. Boya Żeleńskiego 5B, 33-100 Tarnów. Kryterium wyboru ofert była cena, oraz udzielona gwarancja. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 35 880,78 zł brutto okres gwarancji – 5 lat. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz gwarancji następującą punktację: 
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium gwarancji Łączna liczba punktów
1. QUATRO COMPUTERS Maciej Zachara, ul. Matejki 2, 35-064 Rzeszów 53,03 20 73,03
2. SUNTAR Sp. z o. o., ul. Boya Żeleńskiego 5B, 33-100 Tarnów 60 40 100
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił żadnej z ofert.
 • Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 

 OKZ – V.271.52.2018                                                                              Stalowa Wola, 15 października 2018 r.
 
POWTÓRNE OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, unieważnia poprzednie ogłoszenie o wyborze z dnia 5 października 2018 r. i działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup sprzętu komputerowego do obsługi posiedzeń Rady Gminy wybrana została w dniu 15 października 2018 r., oferta wykonawcy SUNTAR Sp. z o. o. , ul. Boya Żeleńskiego 5B, 33-100 Tarnów. Kryterium wyboru ofert była cena, oraz udzielona gwarancja. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 35 880,78 zł brutto + VAT ODWRÓCONY = 42 553,08 zł brutto oraz okres gwarancji – 5 lat. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz gwarancji następującą punktację: 
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium gwarancji Łączna liczba punktów
1. QUATRO COMPUTERS Maciej Zachara, ul. Matejki 2, 35-064 Rzeszów 60 20 80
2. SUNTAR Sp. z o. o., ul. Boya Żeleńskiego 5B, 33-100 Tarnów 57,24 40 97,24
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił żadnej z ofert.
 • Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 
 
 
Generuj PDF
Przebudowa oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu Al. Jana Pawła II i KEN w Stalowej Woli
OKZ-V.271.54.2018                                                                                           Stalowa Wola, dnia  2 października 2018 r.
 
 
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy  
z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 3 września 2018 r.  pn.: „Przebudowa oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu Al. Jana Pawła II i KEN w Stalowej Woli” w dniu 2 października 2018 r. wybrana została oferta Wykonawcy:
ELEKTROLAND Firma Projektowo Usługowa Instalacji  i Sieci Elektoenergetycznych do 30kV
Andrzej Jerzy Kowalski, ul. Partyzantów 4/38 37-450 Stalowa Wola
Wyżej wymieniony Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu na kwotę brutto:
109 470,00 zł.  Ponadto na wykonany przedmiot zamówienia udzielił 10 lat gwarancji i rękojmi.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły niżej wymienione podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie wskazanych kryteriów oceny następującą punktację:
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów
 w kryterium
cena
Liczba punktów
w kryterium
okres gwarancji i rękojmi
Łączna liczba punktów
1 Voltra Energy Sp. z o.o. ul. Krasnobrodzka, 03-214 Warszawa 34,51 40,00 74,51
2 ELEKTROLAND
Firma Projektowo Usługowa Instalacji  i Sieci Elektoenergetycznych do 30 kV
Andrzej Jerzy Kowalski
ul. Partyzantów 4/38
37-450 Stalowa Wola
60,00 40,00 100,00
3 Zakład Wykonawstwa ElektrycznegiTeletechnicznego
Adam Bednarowski
ul. Mickiewicza 164

37-455 Radomyśl nad Sanem
38,14 40,00 78,14
 
Generuj PDF
Opracowanie projektu: część I - budowa miejsc postojowych przy ul. Poniatowskiego 49, 51 część II – zagospodarowanie terenów międzyblokowych i budowy miejsc postojowych w rejonie Al. Jana Pawła II 26, 26a, 26b w Stalowej Woli
OKZ – V.271.51.2018                                                                                                      Stalowa Wola, 27 września 2018 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 t.j.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Opracowanie projektu: część I - budowa miejsc postojowych przy ul. Poniatowskiego 49, 51 część II – zagospodarowanie terenów międzyblokowych i budowy miejsc postojowych w rejonie Al. Jana Pawła II 26, 26a, 26b w Stalowej Woliwybrana została w dniu 27 września 2018  r.,  dla części I zamówienia oferta  wykonawcy  Biuro Usług Budowlanych Andrzej Głąb z siedzibą przy ul. Targowej 16/9 w  Stalowej Woli.
         Kryterium wyboru ofert była cena, oraz deklaracja skrócenia terminu realizacji zamówienia. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na część I zamówienia na kwotę 22.140,00 zł brutto. Ponadto wykonawca zadeklarował skrócenie terminu realizacji zamówienia o 14 dni. 
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz deklaracji skrócenia terminu realizacji zamówienia, następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena (Kc) Liczba punktów w kryterium skrócenie terminu realizacji zamówienia (Kg) Łączna liczba punktów
1. GEO-PROJEKT Invest Sp. z o.o.
ul. Urzędowska 139
23-200 Kraśnik
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
2. VITARO Sp. z o.o.
ul. Świętokrzyska 30/63
00-110 Warszawa,
Oddział: Dziepółć 3
97-500 Radomsko
15,88 0,00 15,88
3. Biuro Projektowe Dworaczyk-Architektura Ada Dworaczyk
ul. Warszawska 170D
39-400 Tarnobrzeg
54,00 40,00 94,00
4. Biuro Usług Budowlanych Andrzej Głąb
ul. Targowa 16/9
37-464 Stalowa Wola
60,00 40,00 100,00

dla części II zamówienia oferta  wykonawcy  Biuro Usług Budowlanych Andrzej Głąb z siedzibą przy ul. Targowej 16/9 w  Stalowej Woli.
         Kryterium wyboru ofert była cena, oraz deklaracja skrócenia terminu realizacji zamówienia. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na część II zamówienia na kwotę 61.500,00 zł brutto. Ponadto wykonawca zadeklarował skrócenie terminu realizacji zamówienia o 14 dni. 
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz deklaracji skrócenia terminu realizacji zamówienia, następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena (Kc) Liczba punktów w kryterium skrócenie terminu realizacji zamówienia (Kg) Łączna liczba punktów
1. GEO-PROJEKT Invest Sp. z o.o.
ul. Urzędowska 139
23-200 Kraśnik
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
2. VITARO Sp. z o.o.
ul. Świętokrzyska 30/63
00-110 Warszawa,
Oddział: Dziepółć 3
97-500 Radomsko
32,61 0,00 32,61
3. Biuro Projektowe Dworaczyk-Architektura Ada Dworaczyk
ul. Warszawska 170D
39-400 Tarnobrzeg
54,55 40,00 94,55
4. Biuro Usług Budowlanych Andrzej Głąb
 ul. Targowa 16/9
37-464 Stalowa Wola
60,00 40,00 100,00
 
        Zamawiający w toku postępowania dla części I i II zamówienia wykluczył następujących wykonawców:
 1.  GEO-PROJEKT Invest Sp. z o.o. ul. Urzędowska 139, 23-200 Kraśnik. Wykonawca zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp w terminie 3 dni od zamieszczenia ma stronie internetowej zamawiającego informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, oraz na wezwanie do uzupełnienia dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 ustawy przesłane do wykonawcy w dniu 21 września 2018 r., nie przedstawił zamawiającemu informacji o przynależności do tej samej Grupy Kapitałowej, a tym samym wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 ustawy.
Dla części I i II zamówienia na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Generuj PDF
Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół na potrzeby projektu STALOWA SOWA
 
 OKZ – V.271.44.2018                                                                                                                  Stalowa Wola, dnia 26 września 2018 r.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy  
z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 27 lipca 2018 r.  pn.: „Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół na potrzeby projektu STALOWA SOWA - Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Stalowa Wola”, w dniu 26 września 2018 r., wybrana została oferta Wykonawcy:  
GRUPA INVEST Sp. z o.o.  Giedlarowa 99a , 37-300 Leżajsk
w odniesieniu do  V i VI części zamówienia.
Wyżej wymieniony Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę dla części V i VI części zamówienia,
na kwoty brutto: 6 706,65 zł – część V i  5 977,80 zł – część VI.  Ponadto zadeklarował maksymalnie 29 dniowy termin realizacji dla części V i dla części VI zamówienia..
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły niżej wymienione podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie wskazanych kryteriów oceny następującą punktację:
Część V
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów
 w kryterium
cena
Liczba punktów
w kryterium
termin realizacji
Łączna liczba punktów
1 GRUPA INVEST Sp. z o.o.
Giedlarowa 99a
 37-300 Leżajsk
60 40 100
2 GREGO Grzegorz Król
ul. Ks. Pawła Pośpiecha 22/20
 41-800 Zabrze
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Część VI
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów
 w kryterium
cena
Liczba punktów
w kryterium
termin realizacji
Łączna liczba punktów
1 GRUPA INVEST Sp. z o.o.
Giedlarowa 99a
 37-300 Leżajsk
60 40 100
2 GREGO Grzegorz Król
ul. Ks. Pawła Pośpiecha 22/20
 41-800 Zabrze
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
3 PUH Meritum Adam Kruk
 ul. Struga 29
20-709 Lublin
46,07 40 86,07
4 ABC Artykuły Szkolne i Biurowe Adam Stręciwilk ul. KEN 13/5
 37-450 Stalowa Wola
43,93 40 83,93

 

 OKZ – V.271.44.2018                                                                                                         Stalowa Wola, dnia 4 października 2018 r.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy  z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 27 lipca 2018 r.  pn.: „Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół na potrzeby projektu STALOWA SOWA - Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Stalowa Wola” – część III Pomoce dydaktyczne do dodatkowych zajęć z konstruowania robotów w ośmiu szkołach podstawowych i liceum, w dniu 4 października  2018 r., wybrana została oferta Wykonawcy:  
AKCES edukacja Kurzyca, Piasecki Spółka Jawna
ul. Wysogotowska 9
62 – 081 Przeźmierowo
Wyżej wymieniony Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę dla części III części zamówienia, na kwotę brutto: 90 783,19 zł.
 Ponadto zadeklarował maksymalnie 29 dniowy termin realizacji zamówienia..
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły niżej wymienione podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie wskazanych kryteriów oceny następującą punktację:
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów
 w kryterium
cena
Liczba punktów
w kryterium
termin realizacji
Łączna liczba punktów
1 Biuro Inżynieryjne Martex
Marcin Puźniak
Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
2 AKCES edukacja  Kurzyca, Piasecki Spółka Jawna
ul. Wysogotowska 9
 62-081 Przeźmierowo
60 40 100
3 GRUPA INVEST Sp. z o.o.
Giedlarowa 99a
 37-300 Leżajsk
49,67 40 89,67
4 Part-AD Artur Dyrda
Grzechynia 635
34-220 Maków Podhalański
56,36 40 96,36
5 Biur-Pol Zbigniew Sobień
ul. 1905 roku 60
26-600 Radom
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
6 P.P.H.U. MatDel
Mateusz Delong
ul. Wileńska 46/15
94-011 Łódź
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

OKZ – V.271.44.2018                                                         Stalowa Wola, dnia 4 października 2018 r.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy  
z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego
z dnia 27 lipca 2018 r.  pn.: Dostawa pomocy dydaktycznych
do szkół na potrzeby projektu STALOWA SOWA - Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Stalowa Wola
” , w dniu 4 października 2018 r., wybrana została oferta Wykonawcy:  

PUH Meritum Adam Kruk ul. Struga 29, 20-709 Lublin

w odniesieniu do  IV i VII części zamówienia

Wyżej wymieniony Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę dla części IV i VII części zamówienia,
na kwoty brutto:
6 894,24 zł – część IV i  405 162,00 zł – część VII.  Ponadto zadeklarował następujące terminy dostawy:

-   1-29 dni dla części IV zamówienia

- 70-89 dni dla części VII zamówienia

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły niżej wymienione podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie wskazanych kryteriów oceny następującą punktację:

Część IV

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów

 w kryterium
cena

Liczba punktów
w kryterium
termin realizacji

Łączna liczba punktów

1

GRUPA INVEST Sp. z o.o.
Giedlarowa 99a

 37-300 Leżajsk

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

2

GREGO Grzegorz Król

ul. Ks. Pawła Pośpiecha 22/20

 41-800 Zabrze

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

3

PUH Meritum Adam Kruk
 ul. Struga 29
20-709 Lublin

60

40

100

Część VII

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów

 w kryterium
cena

Liczba punktów
w kryterium
termin realizacji

Łączna liczba punktów

1

GRUPA INVEST Sp. z o.o.
Giedlarowa 99a

 37-300 Leżajsk

55,58

0

55,58

2

PUH Meritum Adam Kruk
 ul. Struga 29
20-709 Lublin

60

40

100


 


 OKZ – V.271.44.2018                                                                                          Stalowa Wola, dnia 11 października 2018 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy  
z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 27 lipca 2018 r.  pn.: „Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół na potrzeby projektu STALOWA SOWA - Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Stalowa Wola” – część II Pomoce dydaktyczne do dodatkowych zajęć szachowych w ośmiu szkołach podstawowych i liceum, w dniu 11 października 2018 r., wybrana została oferta Wykonawcy:  
GRUPA INVEST Sp. z o.o.  Giedlarowa 99a , 37-300 Leżajsk
w odniesieniu do  II części zamówienia.
Wyżej wymieniony Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę dla części II zamówienia, na kwotę brutto: 12 635,85 zł.  Ponadto zadeklarował maksymalnie 29 dniowy termin realizacji zamówienia.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla części II zamówienia oferty złożyły niżej wymienione podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie wskazanych kryteriów oceny następującą punktację:
Część II
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów
 w kryterium
cena
Liczba punktów
w kryterium
termin realizacji
Łączna liczba punktów
1 GRUPA INVEST Sp. z o.o.
Giedlarowa 99a
37-300 Leżajsk
60 40 100
2 TESORA Marzena Paczyńska
ul. Elizy Orzeszkowej 38,
43-300 Bielsko -Biała
53,46 40 93,46
3 Biur-Pol Zbigniew Sobień
ul. 1905 roku 60
26-600 Radom
50,70 40 90,70
4 P.P.H.U. MatDel
Mateusz Delong
ul. Wileńska 46/15
94-011 Łódź
46,91 40 86,91
5 ABC Artykuły Szkolne i Biurowe Adam Stręciwilk ul. KEN 13/5
 37-450 Stalowa Wola
58,74 40 98,74


 OKZ – V.271.44.2018                                                        Stalowa Wola, dnia 17 października 2018 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy  
z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 27 lipca 2018 r.  pn.: „Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół na potrzeby projektu STALOWA SOWA - Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Stalowa Wola” – część I Pomoce dydaktyczne do dodatkowych zajęć z matematyki w ośmiu szkołach podstawowych, w dniu 17 października 2018 r., wybrana została oferta Wykonawcy:  
TESORA Marzena Paczyńska
ul. Elizy Orzeszkowej 38, 43-300 Bielsko-Biała
w odniesieniu do  I części zamówienia
Wyżej wymieniony Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę dla części I zamówienia, na kwotę brutto: 59 945,28 zł.  Ponadto zadeklarował maksymalnie 29 dniowy termin realizacji zamówienia.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla części I zamówienia oferty złożyły niżej wymienione podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie wskazanych kryteriów oceny następującą punktację:
Część I
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów
 w kryterium
cena
Liczba punktów
w kryterium
termin realizacji
Łączna liczba punktów
1 GRUPA INVEST Sp. z o.o.
Giedlarowa 99a
37-300 Leżajsk
57,42 40 97,42
2 Educarium Spółka z o.o.
ul. Grunwaldzka 207
85-451 Bydgoszcz
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
3 TESORA Marzena Paczyńska
ul. Elizy Orzeszkowej 38,
43-300 Bielsko -Biała
60,00 40,00 100,00
4 Biur-Pol Zbigniew Sobień
ul. 1905 roku 60
26-600 Radom
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
5 ABC Artykuły Szkolne i Biurowe Adam Stręciwilk ul. KEN 13/5
 37-450 Stalowa Wola
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy


 OKZ – V.271.44.2018                                                                                                                    Stalowa Wola, dnia 4 grudnia  2018 r.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy  z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 27 lipca 2018 r.  pn.: „Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół na potrzeby projektu STALOWA SOWA - Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Stalowa Wola” – część VIII Pomoce dydaktyczne do dodatkowych zajęć z bloku nauk przyrodniczych w ośmiu szkołach podstawowych oraz część IX Pomoce dydaktyczne do dodatkowych zajęć z bloku nauk przyrodniczych
w liceum  w dniu 4 grudnia 2018 r., wybrana została oferta Wykonawcy: 
TESORA Marzena Paczyńska
ul. Elizy Orzeszkowej 38, 43-300 Bielsko-Biała
Wyżej wymieniony Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę:
 –  dla części VIII zamówienia, na kwotę brutto: 294 707,06 zł
 –  dla części IX  zamówienia, na kwotę brutto: 16 269,14 zł.
  Ponadto zadeklarował maksymalnie 29 dniowy termin realizacji zamówienia dla obu części.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla części VIII i IX  zamówienia oferty złożyły niżej wymienione podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie wskazanych kryteriów oceny następującą punktację:
Część VIII i IX
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów
 w kryterium
cena
Liczba punktów
w kryterium
termin realizacji
Łączna liczba punktów
1 GRUPA INVEST Sp. z o.o.
Giedlarowa 99a
37-300 Leżajsk
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
2 Educarium Spółka z o.o.
ul. Grunwaldzka 207
85-451 Bydgoszcz
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
3 TESORA Marzena Paczyńska
ul. Elizy Orzeszkowej 38,
43-300 Bielsko -Biała
60,00 40,00 100,00
4 Biur-Pol Zbigniew Sobień
ul. 1905 roku 60
26-600 Radom
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
 

 

Generuj PDF
Opracowanie projektu budowy miejsc postojowych przy ul. Żeromskiego 8 oraz zagospodarowania terenów przyblokowych w rejonie ul. Staszica 13-18, ul. Popiełuszki 3-5 w Stalowej Woli.
OKZ – V.271.47.2018                                                                Stalowa Wola, dnia 13 września 2018 r.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy  z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 10 sierpnia 2018 r. pn.: „Opracowanie projektu budowy miejsc postojowych przy ul. Żeromskiego 8 oraz zagospodarowania terenów przyblokowych w rejonie ul.Staszica 13-18, ul. Popiełuszki 3-5 w Stalowej Woli”, w dniu 13 września 2018 r., wybrana została oferta Wykonawcy:  
Biuro Projektowe Dworaczyk – Ada Dworaczyk
ul. Warszawska  170 D, 39-400 Tarnobrzeg
 w odniesieniu do  I i II części zamówienia.
Wyżej wymieniony Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę dla części I  i II zamówienia,
na kwoty brutto: 20 910,00 zł – część I i 61 500,00 zł – część II.  Ponadto zaoferował skrócenie terminu wykonania zamówienia o 14 dni w odniesieniu do terminu określonego w SIWZ  na obie części zamówienia.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły niżej wymienione podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie wskazanych kryteriów oceny następującą punktację:
Część I
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów
 w kryterium
cena
Liczba punktów
w kryterium
termin realizacji (skrócenie terminu)
Łączna liczba punktów
1 PD PROJEKT inż. Paweł Dul
ul. Dolańskich 23, 39-410 Grębów
31,88 40,00 71,88
2 VITARO Sp. z o.o.
00-116 Warszawa
ul. Świętokrzyska 30 lok. 63
Oddział Dziepółć 3, 97-500 Radomsko
20,40 20,00 40,40
3 Biuro Usług Budowlanych Andrzej Głąb ul. Targowa 16/9
37-464 Stalowa Wola
52,58 40,00 92,58
4 Biuro Projektowe Dworaczyk-Architektura Ada Dworaczyk
ul. Warszawska 170D
39-400 Tarnobrzeg
60,00 40,00 100
Część II
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów
 w kryterium
cena
Liczba punktów
w kryterium termin realizacji (skrócenie terminu)
Łączna liczba punktów
1 VITARO Sp. z o.o.
00-116 Warszawa
ul. Świętokrzyska 30 lok. 63
Oddział Dziepółć 3, 97-500 Radomsko
25,00 20,00 45
2 Biuro Projektowe Dworaczyk-Architektura Ada Dworaczyk
ul. Warszawska 170D
39-400 Tarnobrzeg
60,00 40,00 100
Generuj PDF
Remonty cząstkowe ulic w Stalowej Woli 2018/2019

OKZ – V.271.46.2018                                                                                       Stalowa Wola, 13 września  2018 r.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

           Zamawiający  – Gmina  Stalowa  Wola,  działając  na  podstawie  art.  92  ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 t.j.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Remonty cząstkowe ulic  w   Stalowej  Woli  2018/2019”  wybrana  została  w  dniu  13 września  2018 r.  oferta wykonawcy   Przedsiębiorstwo  Budownictwa  Inżynieryjno-Drogowego „Inżdróg”  Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Wrzosowej 97 w Stalowej Woli.

         Kryterium wyboru ofert była cena, okres gwarancji oraz czasu naprawy ubytku. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 1.507.375,00 zł brutto. Ponadto wykonawca zadeklarował okres gwarancji (na pozycje 3 i 4 f. ofertowego) – 5 lat oraz czas naprawy ubytku od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego – 1 dzień.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, okresu gwarancji oraz czasu naprawy ubytku, następującą punktację:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena (Kc)

Liczba punktów w kryterium okres gwarancji (Kg)

Liczba punktów w kryterium czas naprawy ubytku (Kn)

Łączna liczba punktów

1.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno-Drogowego „Inżdróg” Sp. z o.o.

Ul. Wrzosowa 97

37-450 Stalowa Wola

 

60,00

 

30,00

 

10,00

 

100,00

2.

Przedsiębiorstwo MOLTER Sp. z o.o.
Rudna Mała 47b,

36-060 Głogów Małopolski

50,33

30,00

10,00

90,33

 

-        Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;

-        Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił żadnej z ofert;

        Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać podpisana w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

Generuj PDF
Zaprojektowanie i zagospodarowanie terenów: część I – rejon ul. PCK 8, część II – przy bloku ul. 1-go Sierpnia 22
 OKZ – V.271.45.2018                                                                   Stalowa Wola, dnia 4 września 2018 r.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy  
z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 13 czerwca 2018 r.  pn.: „Zaprojektowanie i zagospodarowanie terenów: część I – rejon ul. PCK 8 część II – przy budynku ul. 1-go Sierpnia 22”, w dniu 4 września 2018 r., wybrana została oferta Wykonawcy:  makbudplus Robert Bąk ul. Sienkiewicza 178, 39-400 Tarnobrzeg
 w odniesieniu do  I i II części zamówienia.
Wyżej wymieniony Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę dla części I  i II zamówienia, na kwoty brutto: 139 989,62 zł – część I i 73 349,99 zł – część II.  Ponadto udzielił 7 letniego okresu gwarancji i rękojmi na obie części zamówienia.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły niżej wymienione podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie wskazanych kryteriów oceny następującą punktację:
 
Część I
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów
 w kryterium
cena
Liczba punktów
w kryterium
okres gwarancji i rękojmi
Łączna liczba punktów
1 Mokbudplus Robert Bąk
ul. Sienkiewicza 178
39-400 Tarnobrzeg
60 40 100
2 PBMH-Firma Budowlana Zbigniew Bułaś
ul. Kwiatkowskiego 1
37-450 Stalowa Wola
44,93 40 88,93
Część II
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów
 w kryterium
cena
Liczba punktów
w kryterium
okres gwarancji i rękojmi
Łączna liczba punktów
1 Mokbudplus Robert Bąk
ul. Sienkiewicza 178
39-400 Tarnobrzeg
60 40 100
2 PBMH-Firma Budowlana Zbigniew Bułaś
ul. Kwiatkowskiego 1
37-450 Stalowa Wola
47,70 40 87,70
Generuj PDF
Zagospodarowanie terenów przyblokowych przy ul. Dmowskiego 12-19 w Stalowej Woli” w ramach projektu pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie w Gminie Stalowa Wola nowych terenów zielonych”.
OKZ – V.271.38.2018                                                             Stalowa Wola, 30 lipca 2018 r.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zagospodarowanie terenów przyblokowych przy ul. Dmowskiego 12-19 w Stalowej Woli” w ramach projektu pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie w Gminie Stalowa Wola nowych terenów zielonych” wybrana została w dniu 30 lipca 2018 r., oferta wykonawcy Apis Polska Sp. z o. o., ul. 3-go Maja 85, 37-500 Jarosław. Kryterium wyboru ofert była cena, oraz udzielona gwarancja i rękojmia. Wyżej wymieniony wykonawca złożył jedyną i najkorzystniejszą ofertę na kwotę 397 351,20 zł brutto okres gwarancji i rękojmi – 7 lat. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz gwarancji i rękojmi następującą punktację: 
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium gwarancji i rękojmi Łączna liczba punktów
1. Apis Polska Sp. z o. o., ul. 3-go Maja 85, 37-500 Jarosław 60 40 100
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił żadnej z ofert.
 • Na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta niezwłocznie z pominięciem terminów o których mowa w art. 94 ust1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Generuj PDF
Budowa drogi gminnej – bocznej od ul. Okulickiego w Stalowej Woli
OKZ – V.271.37.2018                                                                Stalowa Wola, dnia  30 lipca 2018 r.
 
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy  z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 20 czerwca 2018 r.  pn.: „Budowa drogi gminnej – bocznej od ul. Okulickiego
w Stalowej Woli ”, w dniu 30 lipca 2018 r., wybrana została oferta Wykonawcy:

Firma Budowlana REM-BUD – I Sp. J. Bronisław Drąg 37-450 Stalowa Wola al.Jana Pawła II 60 B.

Wyżej wymieniony Wykonawca jako jedyny złożył ofertę na realizację zadania (oferta najkorzystniejsza) na kwotę brutto: 3 477 568,63 zł. Ponadto na wykonany przedmiot zamówienia udzielił 3 letniego okresu gwarancji i rękojmi.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferta Wykonawcy  uzyskała, na podstawie wskazanych kryteriów oceny, następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów
 w kryterium
cena
Liczba punktów
w kryterium
okres gwarancji i rękojmi
Łączna liczba punktów
1 Firma Budowlana REM-BUD – I Sp. J. Bronisław Drąg 37-450 Stalowa Wola al. Jana Pawła II 60 B 60 0 60
 • Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił oferty wykonawcy
 • Zamawiający w toku postępowania nie wykluczył wykonawcy 
Generuj PDF
Zagospodarowanie terenów na działkach nr ewid. 1342, 1343/9
OKZ-V.271.39.2018                                                           Stalowa Wola, dnia 26 lipca 2018 r.
 
 
 
 
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
            Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2017 r., poz.1579), zwanej dalej ustawą Pzpunieważnia postępowanie pn.: „ Zagospodarowanie terenów na działkach nr ewid. 1342, 1343/9”
z dnia 27 czerwca 2018 r. z uwagi na fakt, iż cena jedynej złożonejw postępowaniu oferty (najkorzystniejszej oferty) przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
a zamawiający nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty do ceny ofertowej.
 
 
Generuj PDF
Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania centrum monitoringu wizyjnego miasta Stalowa Wola
OKZ-V.271.25.2018                                                             Stalowa Wola, dnia 26 lipca 2018 r.
 
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy  z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 23 maja 2018 r.  pn.: „Budowa infrastruktury informatycznej do funkcjonowania centrum monitoringu wizyjnego miasta Stalowa Wola”, w dniu 26 lipca 2018 r., wybrana została oferta Wykonawcy:
NIVER Sp. z o.o. ul. Cementowa 12B, 91-859 Łódź.
Kryterium oceny ofert stanowiły: cena, ujednolicenie sprzętu dla obszaru serwerowego, okres gwarancji
i rękojmi.
Wyżej wymieniony Wykonawca, jako jedyny złożył ofertę na wykonanie w/w zadania
na kwotę brutto:  849 561,00 zł. Ponadto Wykonawca zaoferował ujednolicenie sprzętu dla obszaru serwerowego oraz udzielił 3 letniego okresu gwarancji i rękojmi (5 lat  na zasilacz awaryjny), a jego oferta uzyskała w ogólnej ocenie 80 punków.
 
 
Generuj PDF
Odtworzenie dachu budynku przechowalni owoców w Parku w Charzewicach
OKZ-V.271.28.2018                                                                    Stalowa Wola, 20 lipca 2018 r.
 
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
            Zamawiający - Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Odtworzenie dachu budynku przechowalni owoców w Parku w Charzewicach” wybrana została w dniu 20 lipca 2018 r. oferta wykonawcy HSW Zakład Projektowo -Technologiczny Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola.
            Kryterium wyboru była cena, udzielona gwarancja i rękojmia. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 124 639,59 zł. brutto oraz oświadczył, iż udzieli okresu gwarancji i rękojmi na okres 5 lat (słownie pięć lat).
            W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły niżej wymienione podmioty, którym zamawiający przyznał na podstawie kryterium ceny oraz gwarancji i rękojmi następującą punktację:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium gwarancji i rękojmi Łączna liczba punktów
1. HSW Zakład Projektowo – Technologiczny, Spółka z o.o.,    37-450 Stalowa Wola, ul. Kwiatkowskiego 1  
60 pkt.
 
40 pkt.
 
100 pkt.
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego wykonawcy;
 • Żadna z ofert nie została odrzucona;
 • Na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a ustawy Pzp, umowa może zostać zawarta w formie pisemnej z pominięciem terminów o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 2 Pzp.
 
 
Generuj PDF
Przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej kolidującej z budową ul. Sandomierskiej w Stalowej Woli
OKZ – V.271.36.2018                                                                      Stalowa Wola, dnia 16 lipca 2018 r.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy  z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 13 czerwca 2018 r.  pn.: „Przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej kolidującej z budową ul.Sandomierskiej w Stalowej Woli”, w dniu 16 lipca 2018 r., wybrana została oferta Wykonawcy: Zakład Wykonawstwa Elektrycznego i Teletechnicznego Adam Bednarowski ul. Mickiewicza 164
Wyżej wymieniony Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę brutto: 178 350,00 zł.
Ponadto oświadczył, iż wykona zamówienie w terminie 2 miesięcy od daty podpisania umowy oraz udzielił 7 letniego okresu gwarancji i rękojmi.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły niżej wymienione podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie wskazanych kryteriów oceny następującą punktację:
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów
 w kryterium
cena
Liczba punktów
w kryterium
termin realizacji zamówienia
Liczba punktów
w kryterium
okres gwarancji i rękojmi
Łączna liczba punktów
1 Zakład Wykonawstwa ElektrycznegoTeletechnicznego Adam Bednarowski
ul. Mickiewicza 164, 37-455 Radomyśl nad Sanem
60 0 10 70
2 Usługi Telekomunikacyjne
 i Projektowe MARTEL
Marek Dzieciuch
Lenarczyce 96
 27-641 Obrazów
54,38 0 10 64,38
3 DORADZTWO TECHNICZNE, PROJEKTOWANIE, WYKONAWSTWO MICHAŁ WIĄCEK
Al. Warszawska 227B,lok. BB11
39-400 Tarnobrzeg
43,15 0 0 43,15
Generuj PDF
Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Stalowej Woli
OKZ-V.271.32.2018                                                                           Stalowa Wola, dnia 16 lipca 2018 r.
 
 
 
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
            Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2017 r., poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp, unieważnia postępowanie pn.: „Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Stalowej Woli” z uwagi na fakt niezłożenia żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu do dnia 16 lipca 2018 r. do godz. 12:00.
 
Generuj PDF
Remonty cząstkowe ulic w Stalowej Woli 2018/2019
OKZ – V.271.35.2018                                                                            Stalowa Wola, 13 lipca  2018 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający  – Gmina  Stalowa  Wola,  działając  na  podstawie  art.  92  ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 t.j.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Remonty cząstkowe ulic  w   Stalowej  Woli  2018/2019”  wybrana  została  w  dniu  13 lipca  2018 r.  dla   części II zamówienia, oferta wykonawcy Zakład Produkcyjno-Usługowy „DROTECH” Witold Waśkiewicz ul. Przemysłowa 12, Turbia, 37-415 Zaleszany.
         Kryterium wyboru ofert była cena oraz skrócenie terminu realizacji zamówienia. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 629.416,00 zł brutto. Ponadto wykonawca zadeklarował  okres gwarancji  (na  pozycje  1,2,10,11  f. ofertowego)  –
5 lat; czas naprawy ubytku od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego – 1 dzień. 
           W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, okresu gwarancji oraz czasu naprawy ubytku, następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena (Kc) Liczba punktów w kryterium okres gwarancji (Kg) Liczba punktów w kryterium czas naprawy ubytku (Kn) Łączna liczba punktów
1. Zakład Produkcyjno-Usługowy „DROTECH” Witold Waśkiewicz
ul. Przemysłowa 12, Turbia,
37-415 Zaleszany
60,00 10,00 30,00 100,00
2. Mokbudplus Robert Bąk
ul. Sienkiewicza 178
39-400 Tarnobrzeg
52,57 10,00 30,00 92,57
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił żadnej z ofert;
        Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać podpisana w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.


OKZ – V.271.35.2018                                                                          Stalowa Wola, dnia 20 lipca 2018 r.
 
 
 
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


            Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2017 r., poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp,  unieważnia postępowanie pn.: „Remonty cząstkowe ulic w Stalowej Woli 2018/2019 – część I,
z dnia 12 czerwca 2018 r. z  uwagi na fakt iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.
 
Generuj PDF
Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym na potrzeby transportu zbiorowego na obszarze Miasta Stalowa Wola wraz z wykonaniem robót budowlanych związanych z infrastrukturą systemu
OKZ – V.271.24.2018                                                           Stalowa Wola, dnia 5 lipca 2018 r.
 
 
 
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
            Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2017 r., poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp,  unieważnia postępowanie pn.: „Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym na potrzeby transportu zbiorowego na obszarze Miasta Stalowa Wola wraz z wykonaniem robót budowlanych związanych z infrastrukturą systemu”, realizowanego w ramach  projektu  dofinansowanego ze środków budżetu UE pn.: Mobilny MOF Stalowej Woli. RPO WP na lata        
2014 – 2020, Oś priorytetowa V Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 5.4 Niskoemisyjny transport miejski,  z dnia 10 maja 2018 r. z  uwagi na fakt niezłożenia żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Ponadto cena jedynej złożonej w postępowaniu oferty (z najniższą ceną) przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Generuj PDF
Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Ks. Anny Lubomirskiej w Stalowej Woli
OKZ – V.271.30.2018                                                                 Stalowa Wola, dnia 5 lipca 2018 r.
 
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy  
z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 30 maja 2018 r.  pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Ks. Anny Lubomirskiej w Stalowej Woli” w dniu 5 lipca 2018 r., wybrana została oferta Wykonawcy:
ELEKTROLAND
Firma Projektowo Usługowa Instalacji  i Sieci Elektoenergetycznych do 30 kV
Andrzej Jerzy Kowalski
ul. Partyzantów 4/38
37-450 Stalowa Wola
Wyżej wymieniony Wykonawca złożył ofertę w postępowaniu na kwotę brutto: 98 338,50 zł. Ponadto udzielił 10 lat gwarancji i rękojmi.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły niżej wymienione podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie wskazanych kryteriów oceny następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów
 w kryterium
cena
Liczba punktów
w kryterium
okres gwarancji i rękojmi
Łączna liczba punktów
1 ELEKTROLAND
Firma Projektowo Usługowa Instalacji  i Sieci Elektoenergetycznych do 30 kV
Andrzej Jerzy Kowalski
ul. Partyzantów 4/38
37-450 Stalowa Wola
60 40 100
 
 
Generuj PDF
Budowa parkingu przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Stalowej Woli - etap III (część południowa)
OKZ – V.271.26.2018                                                             Stalowa Wola, 5 lipca 2018 r.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa parkingu przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Stalowej Woli - etap III (część południowa) wybrana została w dniu 5 czerwca 2018 r., oferta wykonawcy Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna BRUK-MAR Łukasz Marut, Cisów Las 5a, 37-433 Bojanów. Kryterium wyboru ofert była cena, udzielona gwarancja i rękojmia oraz jakość materiałów. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 524 978,74 zł brutto okres gwarancji i rękojmi – 7 lat, zaproponowane jakościowe rozwiązanie wykonania przedmiotu zamówienia za pomocą materiałów: rury PEHD SN8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, gwarancji i rękojmi oraz jakości następującą punktację: 
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium gwarancji i rękojmi Liczba punktów w kryterium jakości materiałów Łączna liczba punktów
1. Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna BRUK-MAR Łukasz Marut, Cisów Las 5a, 37-433 Bojanów 60 38 0 98
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił żadnej z ofert.
 • Na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta niezwłocznie z pominięciem terminów o których mowa w art. 94 ust1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Generuj PDF
Miejskie integracyjne przedszkole i żłobek w Stalowej Woli
OKZ-V.271.31.2018                                                                        Stalowa Wola, 28 czerwca 2018 r.

 
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
 
 
           Zamawiający  –  Gmina  Stalowa  Wola,  działając  zgodnie z   art.   92  ust 1  pkt  7  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004 r.   Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U. z  2017 r., poz. 1579), zawiadamia, iż postępowanie pn. Miejskie integracyjne przedszkole i żłobek w Stalowej Wolizostało unieważnione na  podstawie  art. 93  ust 1  pkt  4 ustawy Pzp. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty.
Generuj PDF
Wykonanie areny wielosezonowej typu „kopuła” wraz z zapleczem sanitarnym
OKZ – V.271.29.2017                                              Stalowa Wola, 27 czerwca 2018 r.
 
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
 
Zamawiający – Gmina Stalowa Wola działając na podstawie art.93 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2017 r., poz. 1579), unieważnia postępowanie, pn. „Wykonanie areny wielosezonowej typu „kopuła” wraz z zapleczem sanitarnym” ze względu na fakt, iż złożono ofertę podlegającą odrzuceniu. Zamawiający informuje, iż odrzuca ofertę na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wykonawca nie uwzględnił całości przedmiotu zamówienia w wycenie oferty w związku z czym Zamawiający nie jest w stanie konwalidować oferty na mocy art. 87 ust 2 ustawy PZP.
 
Generuj PDF
Rozbudowa sali gimnastycznej PSP nr 3 w Stalowej Woli
OKZ-V.271.34.2018                                                                  Stalowa Wola, dnia 25 czerwca 2018 r.
 
 
 
 
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


            Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2017 r., poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp,  unieważnia postępowanie pn.:Rozbudowa sali gimnastycznej PSP nr 3 w Stalowej Woli”  z dnia
7 czerwca 2018 r. z  uwagi na fakt niezłożenia żadnej niepodlegającej odrzuceniu oferty.
 
Generuj PDF
UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY STALOWA WOLA WRAZ Z URZĘDEM MIASTA, JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY
OKZ – V.271.33.2018                                                           Stalowa Wola, 22 czerwca 2018 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Stalowa Wola wraz z Urzędem Miasta, Jednostkami Organizacyjnymi i Instytucjami Kultury” wybrana została w dniu 22 czerwca 2018 r. na część I zamówienia, oferta wykonawcy  Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Postępu 15b, 02-676 Warszawa. Kryterium wyboru ofert była cena oraz warunki ubezpieczenia. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 213 200,30 zł brutto, oraz odmówił akceptacji klauzul dodatkowych. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, oraz kryterium warunków ubezpieczenia następującą liczbę punktów: 
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium warunki ubezpieczenia Łączna liczba punktów
1. STU Ergo Hestia S.A.
Przedstawicielstwo Korporacyjne
w Krakowie, ul. Puszkarska 7I, B4B, bud. D, 30-644 Kraków
57,49 pkt 0,50 pkt 57,99 pkt
2.
 1. nterRisk TU S.A.
  Vienna Insurance Group, Oddział Rzeszów, ul. Kopisto 8b/510, 35 -315 Rzeszów
86,40 pkt 0,00 pkt 86,40 pkt
3. Generali TU S.A.
ul. Postępu 15b, 02-676 Warszawa
95,00 pkt 0,00 pkt 95,00 pkt
 
Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Stalowa Wola wraz z Urzędem Miasta, Jednostkami Organizacyjnymi i Instytucjami Kultury” wybrana została w dniu 22 czerwca 2018 r. na część II zamówienia, oferta wykonawcy  Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A Przedstawicielstwo Korporacyjne w Krakowie, ul. Puszkarska 7I, B4B, bud. D, 30-644 Kraków. Kryterium wyboru ofert była cena oraz warunki ubezpieczenia. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 69 670,00 zł brutto, oraz zaakceptował klauzulę funduszu prewencyjnego oraz klauzulę zniesienia franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, oraz kryterium warunków ubezpieczenia następującą liczbę punktów: 
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium warunki ubezpieczenia Łączna liczba punktów
1. STU Ergo Hestia S.A.
Przedstawicielstwo Korporacyjne
w Krakowie, ul. Puszkarska 7I, B4B, bud. D, 30-644 Kraków
95,00 pkt 5,00 pkt 100,00 pkt
2.
 1. nterRisk TU S.A.
  Vienna Insurance Group, Oddział Rzeszów, ul. Kopisto 8b/510, 35 -315 Rzeszów
44,14 pkt 0,00 pkt 44,14 pkt
 
Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Stalowa Wola wraz z Urzędem Miasta, Jednostkami Organizacyjnymi i Instytucjami Kultury” wybrana została w dniu 22 czerwca 2018 r. na część III zamówienia, oferta wykonawcy  Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A Przedstawicielstwo Korporacyjne w Krakowie, ul. Puszkarska 7I, B4B, bud. D, 30-644 Kraków. Kryterium wyboru ofert była cena oraz warunki ubezpieczenia. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 96 301, 80 zł brutto, oraz zaakceptował klauzulę gwarantowanej sumy ubezpieczenia (ubezpieczenie AC). W postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, oraz kryterium warunków ubezpieczenia: 
 
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium warunki ubezpieczenia Łączna liczba punktów
1. STU Ergo Hestia S.A.
Przedstawicielstwo Korporacyjne
w Krakowie, ul. Puszkarska 7I, B4B, bud. D, 30-644 Kraków
95,00 pkt 3,00 pkt 98,00 pkt
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego wykonawcy;
 • Żadna z ofert nie została odrzucona;
 • Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 
 
Generuj PDF
Budowa Otwartych Stref Aktywności w Stalowej Woli
OKZ – V.271.19.2018                                                           Stalowa Wola, 14 czerwca 2018 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa Otwartych Stref Aktywności w Stalowej Woli” wybrana została w dniu 14 czerwca 2018 r. na część I zamówienia, oferta wykonawcy  FIT PARK Sp. z o. o. Sp. k., ul. Powstańców Wielkopolskich 74, 87-100 Toruń. Kryterium wyboru ofert była cena oraz udzielona gwarancja i rękojmia. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 65 349,90 zł brutto, oświadczył, iż udzieli okresu gwarancji i rękojmi na okres 7 lat. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, oraz gwarancji i rękojmi następującą punktację: 
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium gwarancji i rękojmi Łączna liczba punktów
1. PT M. Ignaciuk, T. Dąbrowski s.c., ul. Marynarki Polskiej 96, 80-557 Gdańsk  
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
2. Weran Sp. z o. o.,
ul. Nowodworska 12/9, 54-433 Wrocław
 
47,26
 
40
 
87,26
3. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „Mevius” Mateusz Cichowski, Majdan Brzezicki 42, 21-050 Piaski  
48,77
 
20
 
68,77
4. FIT PARK Sp. z o. o. Sp. k., ul. Powstańców Wielkopolskich 74, 87-100 Toruń  
52,48
 
40
 
92,48
5. APIS Polska Sp. z o. o.,
ul. Kolaniki 19,
37-500 Jarosław
 
60
 
30
 
90
 
Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa Otwartych Stref Aktywności w Stalowej Woli” wybrana została w dniu 14 czerwca 2018 r. na część II zamówienia, oferta wykonawcy  APIS Polska Sp. z o. o., ul. Kolaniki 19, 37-500 Jarosław. Kryterium wyboru ofert była cena oraz udzielona gwarancja i rękojmia. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 109 965,73 zł brutto, oświadczył, iż udzieli okresu gwarancji i rękojmi na okres 6 lat. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, oraz gwarancji i rękojmi następującą punktację: 
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium gwarancji i rękojmi Łączna liczba punktów
1. PT M. Ignaciuk, T. Dąbrowski s.c., ul. Marynarki Polskiej 96, 80-557 Gdańsk  
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
2. Weran Sp. z o. o.,
ul. Nowodworska 12/9, 54-433 Wrocław
 
43,97
 
40
 
83,97
4. FIT PARK Sp. z o. o. Sp. k., ul. Powstańców Wielkopolskich 74, 87-100 Toruń  
55
 
0
 
55
5. APIS Polska Sp. z o. o.,
ul. Kolaniki 19,
37-500 Jarosław
 
60
 
30
 
90
 
Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa Otwartych Stref Aktywności w Stalowej Woli” wybrana została w dniu 14 czerwca 2018 r. na część III zamówienia, oferta wykonawcy  FIT PARK Sp. z o. o. Sp. k., ul. Powstańców Wielkopolskich 74, 87-100 Toruń. Kryterium wyboru ofert była cena oraz udzielona gwarancja i rękojmia. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 75 435,90 zł brutto, oświadczył, iż udzieli okresu gwarancji i rękojmi na okres 7 lat. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, oraz gwarancji i rękojmi następującą punktację: 
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium gwarancji i rękojmi Łączna liczba punktów
1. PT M. Ignaciuk, T. Dąbrowski s.c., ul. Marynarki Polskiej 96, 80-557 Gdańsk  
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
2. Weran Sp. z o. o., ul. Nowodworska 12/9, 54-433 Wrocław  
47,54
 
40
 
87,54
3. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „Mevius” Mateusz Cichowski, Majdan Brzezicki 42, 21-050 Piaski  
49,31
 
20
 
69,31
4. FIT PARK Sp. z o. o. Sp. k., ul. Powstańców Wielkopolskich 74, 87-100 Toruń 50,38
 
40
 
90,38
 
5. APIS Polska Sp. z o. o.,
ul. Kolaniki 19,
37-500 Jarosław
60
 
30
 
90
 
 
Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa Otwartych Stref Aktywności w Stalowej Woli” wybrana została w dniu 14 czerwca 2018 r. na część IV zamówienia, oferta wykonawcy  FIT PARK Sp. z o. o. Sp. k., ul. Powstańców Wielkopolskich 74, 87-100 Toruń. Kryterium wyboru ofert była cena oraz udzielona gwarancja i rękojmia. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 65 964,90 zł brutto, oświadczył, iż udzieli okresu gwarancji i rękojmi na okres 7 lat. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, oraz gwarancji i rękojmi następującą punktację: 
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium gwarancji i rękojmi Łączna liczba punktów
1. PT M. Ignaciuk, T. Dąbrowski s.c., ul. Marynarki Polskiej 96, 80-557 Gdańsk  
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
2. Weran Sp. z o. o., ul. Nowodworska 12/9, 54-433 Wrocław  
43,98
 
40
 
83,98
3. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „Mevius” Mateusz Cichowski, Majdan Brzezicki 42, 21-050 Piaski  
49,05
 
20
 
69,05
4. FIT PARK Sp. z o. o. Sp. k., ul. Powstańców Wielkopolskich 74, 87-100 Toruń 51,34 40 91,34
5. APIS Polska Sp. z o. o.,
ul. Kolaniki 19,
37-500 Jarosław
60
 
30
 
90
 
 
Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa Otwartych Stref Aktywności w Stalowej Woli” wybrana została w dniu 14 czerwca 2018 r. na część V zamówienia, oferta APIS Polska Sp. z o. o., ul. Kolaniki 19, 37-500 Jarosław. Kryterium wyboru ofert była cena oraz udzielona gwarancja i rękojmia. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 121 630,67 zł brutto, oświadczył, iż udzieli okresu gwarancji i rękojmi na okres 6 lat. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, oraz gwarancji i rękojmi następującą punktację: 
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium gwarancji i rękojmi Łączna liczba punktów
2. Weran Sp. z o. o., ul. Nowodworska 12/9, 54-433 Wrocław 45,47
 
40
 
85,47
 
4. FIT PARK Sp. z o. o. Sp. k., ul. Powstańców Wielkopolskich 74, 87-100 Toruń  
60
 
0
 
60
5. APIS Polska Sp. z o. o.,
ul. Kolaniki 19,
37-500 Jarosław
 
59,78
 
30
 
89,78
 
 • Zamawiający wykluczył z postępowania wykonawcę:
1 ) PT M. Ignaciuk, T. Dąbrowski s.c., z siedzibą przy ul. Marynarki Polskiej 96, 80-557 Gdańsk.
O czym poinformował wykonawców w zgodzie z art. 92 ust 1 pkt 3 ustawy PZP podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
 • Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 • Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Generuj PDF
Zakup i montaż urządzeń zabawowych wraz z elementami bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw i zakup trampoliny do Przedszkola nr 3 i Przedszkola nr 18 w Stalowej Woli na potrzeby projektu pt. „Przedszkolaki Stalowiaki – Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Stalowa Wola.
OKZ – V.271.23.2018                                                              Stalowa Wola, 5 czerwca 2018 r.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup i montaż urządzeń zabawowych wraz z elementami bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw i zakup trampoliny do Przedszkola nr 3 i Przedszkola nr 18 w Stalowej Woli na potrzeby projektu pt. „Przedszkolaki Stalowiaki – Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Stalowa Wola wybrana została w dniu 5 czerwca 2018 r., oferta wykonawcy APIS Polska Sp. z o. o., ul. 3-go Maja 85, 37-500 Jarosław. Kryterium wyboru ofert była cena, udzielona gwarancja i rękojmia oraz termin realizacji. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 70.827,75 zł brutto okres gwarancji i rękojmi – 5 lat; termin realizacji zamówienia – 8 tygodni. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, terminu realizacji oraz gwarancji i rękojmi następującą punktację: 
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium gwarancji i rękojmi Liczba punktów w kryterium terminu wykonania Łączna liczba punktów
1. APIS Polska Sp. z o. o.,
ul. 3-go Maja 85, 37-500 Jarosław
60 20 20 100
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił żadnej z ofert.
 • Na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta niezwłocznie z pominięciem terminów o których mowa w art. 94 ust1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Generuj PDF
Budowa prefabrykowanej stacji transformatorowej MRw-bpp 20/630, przyłącza kablowego SN i nn do zasilania stacji ładowania baterii akumulatorów autobusów elektrycznych
OKZ – V.271.17.2018                                                           Stalowa Wola, 17 maja 2018 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa prefabrykowanej stacji transformatorowej MRw-bpp 20/630, przyłącza kablowego SN i nn do zasilania stacji ładowania baterii akumulatorów autobusów elektrycznych” wybrana została w dniu 17 maja 2018 r., oferta wykonawcy  Zakład Wykonawstwa Elektrycznego i Teletechnicznego Adam Bednarowski, z siedzibą przy ul. Mickiewicza 164, 37-455 Radomyśl nad Sanem. Kryterium wyboru ofert była cena oraz termin wykonania zamówienia. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 265 680,00 zł w terminie wykonania zamówienia do 4 lipca 2018 roku. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz terminu wykonania następującą punktację: 
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium terminu wykonania Łączna liczba punktów
1. MIXEL firma elektryczna Kowalski Tomasz, ul. Koniecpolskiego 15, 37-450 Stalowa Wola,  
44,84
 
40
 
84,84
2. Zakład Wykonawstwa Elektrycznego i Teletechnicznego Adam Bednarowski, ul. Mickiewicza 164, 37-455 Radomyśl nad Sanem  
60
 
40
 
100
3. ZBT Wschód Sp. z o. o., ul. Turystyczna 132, 20-258 Lublin Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
 
 
 • Zamawiający nie wykluczył żadnego z wykonawców w postępowaniu.
 • Zamawiający odrzucił ofertę wykonawcy: ZBT Wschód Sp. z o. o., ul. Turystyczna 132, 20-258 Lublin. Wykonawca nie przedłużył terminu związania z ofertą oraz wadium na wezwanie Zamawiającego skierowane dnia 2 maja 2018 roku. Zamawiający odrzucił ofertę wykonawcy na podstawie art. 89 ust 1 pkt 7a ustawy
 • Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Generuj PDF
Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. ks. Anny Lubomirskiej w Stalowej Woli
 
OKZ-V.271.20.2018                                                                    Stalowa Wola, dnia  16 maja  2018 r.
 
 
 
 
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


            Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2017 r., poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp,  unieważnia postępowanie pn.: Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Ks. Anny Lubomirskiej w Stalowej Woli” z dnia 16 kwietnia 2018 r.  z  uwagi na fakt niezłożenia żadnej niepodlegającej odrzuceniu oferty.
 
Generuj PDF
Budowa linii światłowodowych do mobilnego MOF w Stalowej Woli.
OKZ – V.271.14.2018                                                            Stalowa Wola, 20 kwietnia 2018 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa linii światłowodowych do mobilnego MOF w Stalowej Woli” wybrana została w dniu 20 kwietnia 2018 r., oferta wykonawcy  Doradztwo Techniczne, Projektowanie, Wykonawstwo Michał Wiącek, z siedzibą przy ul. Frezerów 3, 20-209 Lublin. Kryterium wyboru ofert była cena,  udzielona gwarancja i rękojmia oraz termin. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 1 328 400,00 zł brutto, oświadczył, iż udzieli okresu gwarancji i rękojmi na okres 7 lat, oraz wykona zamówienie w terminie do 10 lipca 2018 roku. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, oraz gwarancji i rękojmi następującą punktację: 
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium gwarancji i rękojmi Liczba punktów w kryterium terminu wykonania Łączna liczba punktów
1. KRIS Sp. z o. o., 36-145 Widełka 40  
31,98
 
5
 
0
 
36,98
2. ATEM-Polska Sp. z o. o.,
ul. Łużycka 2, 81-537 Gdynia
 
28,21
 
5
 
10
 
43,21
3. Usługi Telekomunikacyjne i Projektowe „MARTEL” Marek Dziedziuch, Lenarczyce 96, 27-641 Obrazów  
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
4. Doradztwo Techniczne, Projektowanie, Wykonawstwo Michał Wiącek, ul. Frezerów 3, 20-209 Lublin  
60
 
10
 
30
 
100
 
 • Zamawiający wykluczył z postępowania wykonawcę:Usługi Telekomunikacyjne i Projektowe „MARTEL” Marek Dziedziuch, Lenarczyce 96, 27-641 Obrazów. Wykonawca nie złożył oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej samodzielnie w trybie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, ani na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. W związku z powyższym został on wykluczony na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp.
 • Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 • Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Generuj PDF
Opracowanie projektu uzbrojenia terenów inwestycyjnych- budowa drogi gminnej i kanalizacji sanitarnej w Stalowej Woli
OKZ – V.271.16.2018                                                              Stalowa Wola, 18 kwietnia  2018 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający  – Gmina  Stalowa  Wola,  działając  na  podstawie  art.  92  ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 t.j.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Opracowanie projektu uzbrojenia terenów inwestycyjnych – budowa drogi gminnej i kanalizacji sanitarnej w Stalowej Woli” wybrana została w dniu 18 kwietnia 2018 r., oferta wykonawcy Biuro Usług Budowlanych Andrzej Głąb z siedzibą w Stalowej Woli przy ul. Targowej 16/9.
         Kryterium wyboru ofert była cena oraz skrócenie terminu realizacji zamówienia. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 45.510,00 zł brutto. Ponadto wykonawca zadeklarował skrócenie terminu realizacji zamówienia o 14 dni. 
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz skrócenie terminu realizacji zamówienia, następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena (Kc) Liczba punktów w kryterium skrócenie terminu realizacji zamówienia (Kt) Łączna liczba punktów
1. Biuro Usług Budowlanych
Andrzej Głąb
Ul. Targowa 16/9
37-464 Stalowa Wola
60,00 40,00 100,00
2. PD PROJEKT inż. Paweł Dul
Ul. Dolańskich 23
39-410 Grębów
58,42 40,00 98,42
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił żadnej z ofert;
        Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać podpisana w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Generuj PDF
Budowa odcinka kolektora kanalizacji deszczowej w drodze wojewódzkiej nr 871 ul. Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli
OKZ – V.271.18.2018                                                                   Stalowa Wola, 16 kwietnia 2018 r.
 
 
  UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
 
            Zamawiający – Gmina Stalowa Wola,  działając zgodnie  z art.  92 ust. 1 pkt. 7 ustawyz dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. ( Dz.U. z 2017 r., poz. 1579), zawiadamia iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa odcinka kolektora kanalizacji deszczowej w drodze wojewódzkiej nr 871 ul. Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli”, zostało  w  dniu 16 kwietnia 2018 r., unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp., z  uwagi na fakt niezłożenia żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 
Generuj PDF
Budowa oświetlenia oraz monitoringu na terenie błoni n/Sanem w Stalowej Woli
OKZ – V.271.8.2018                                                                 Stalowa Wola, dnia 5 kwietnia 2018 r.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy  
z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 23 stycznia  2018 r.  pn.: „Budowa oświetlenia oraz monitoringu na terenie błoni n/Sanem w Stalowej Woli” w dniu  5 kwietnia  2018 r., wybrana została oferta Wykonawcy:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKOEL Michał Studnicki
Stanisławów 108; 23-460 Józefów
Wyżej wymieniony Wykonawca złożył ofertę w postępowaniu na kwotę brutto: 1 594 744,20 zł.  
Ponadto udzielił 10 lat gwarancji i rękojmi. W łącznej punktacji oferta wybranego Wykonawcy uzyskała 91,13 pkt. i była najkorzystniejszą ofertą.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły niżej wymienione podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie wskazanych kryteriów oceny następującą punktację:
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów
 w kryterium
cena
Liczba punktów
w kryterium
okres gwarancji i rękojmi
Łączna liczba punktów
1 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKOEL Michał Studnicki
Stanisławów 108, 23-460 Józefów
51,13 40 91,13
2 Zakład Wykonawstwa Elektrycznego Teletechnicznego Adam Bednarowski
ul. Mickiewicza 164
37-455 Radomyśl nad Sanem
41,18 0 41,18
3 MIXEL firma elektryczna
Kowalski Tomasz
ul. Koniecpolskiego 15
37-450 Stalowa Wola
41,70 20 61,70
4 SP-INSTAL Sebastian Przepiórski
ul. Długa 6/5
95-100 Zgierz
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
5 FUH ELBUDPOL  Wiesław Małek
ul. Handlowa 13
37-450 Stalowa Wola
38,12 40 78,12
 
 
Generuj PDF
Zagospodarowanie terenów przyblokowych przy ul. Żeromskiego 4 w Stalowej Woli.
OKZ – V.271.12.2018                                                     Stalowa Wola, 30 marca 2018 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 t.j.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zagospodarowanie terenów przyblokowych przy ul. Żeromskiego 4 w Stalowej Woli” wybrana została w dniu 30  marca  2018  r.,  oferta  wykonawcy  PROFFI  KOP   Mariusz  Krawiec  z   siedzibą  przy ul. Popiełuszki 36/16 w Stalowej Woli.
         Kryterium wyboru ofert była cena, okres gwarancji i rękojmi. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 199.811,78 zł brutto.   Ponadto  wykonawca   zadeklarował  że  na  przedmiot zamówienia udzieli gwarancji i rękojmi 7 lat. 
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz okresu gwarancji i rękojmi, następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena (Kc) Liczba punktów w kryterium okres gwarancji i rękojmi (Kg) Łączna liczba punktów
1. Konsorcjum firm:
 „ADMA” Zakład Remontowo – Budowlany Marian Adamczyk
ul. Kościuszki 68,
28-200 Staszów – Lider; Przedsiębiorstwo Budowlano – Inżynieryjne „ADMA” Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 68
28-200 Staszów – Partner
53,33 40,00 93,33
2. PROFFI KOP Mariusz Krawiec
ul. Popiełuszki 36/16
 37-450 Stalowa Wola
60,00 40,00 100,00
  PBMH – Firma Budowlana Zbigniew Bułaś ul. Kwiatkowskiego 1
37-450 Stalowa Wola
53,06 40,00 93,06
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił żadnej z ofert;
        Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać podpisana w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób
Generuj PDF
Budowa oświetlenia przy ul. Chopina 18-26 w Stalowej Woli
OKZ – V.271.15.2018                                                                        Stalowa Wola, 27 marca 2018 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
             Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie  art.  92  ust.  2   ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 t.j.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa oświetlenia przy ul. Chopina 18-26 w Stalowej Woliwybrana została w dniu 27 marca 2018 r., oferta wykonawcy „ELEKTRO-INSTAL” Paweł Sulicki Instalacje Elektryczne i Pomiary, Sokolniki, ul. Sandomierska 89, 39-432 Gorzyce.
          Kryterium wyboru ofert była cena oraz okres gwarancji i rękojmi. Wyżej wymieniony wykonawca złożył jako jedyny ofertę na kwotę 29.520,00 zł brutto oraz zadeklarował, iż okres gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia będzie wynosił  10 lat.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz okresu gwarancji i rękojmi,  następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium okres gwarancji  i rękojmi Łączna liczba punktów
1. „ELEKTRO-INSTAL” Paweł Sulicki Instalacje Elektryczne i Pomiary, Sokolniki,
ul. Sandomierska 89
39-432 Gorzyce
60,00 40,00 100,00
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania nie  odrzucił oferty żadnego z Wykonawców:
Na  podstawie  art.  94 ust.  2 pkt . 1 lit. a)  ustawy   Pzp.,  umowa  może  zostać zawarta
w formie pisemnej nie zwłocznie tj. przed terminem o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.
Generuj PDF
Budowa oświetlenia przy ul. Targowej w Stalowej Woli
OKZ – V.271.13.2018                                                                 Stalowa Wola, 23 marca 2018 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
             Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie  art.  92  ust.  2   ustawyz dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 t.j.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa oświetlenia przy ul. Targowej w Stalowej Woliwybrana została w dniu 23 marca 2018 r., oferta wykonawcy   ELEKTROBUDOWA S.C.  Andrzej  Kowalski,  Ryszard  Kowalski  z  siedzibą w Stalowej Woli przy ul. Partyzantów 4/38.
          Kryterium wyboru ofert była cena oraz okres gwarancji i rękojmi. Wyżej wymieniony wykonawca złożył jako jedyny ofertę na kwotę 73.800,00 zł brutto oraz zadeklarował, iż okres gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia będzie wynosił  10 lat.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz okresu gwarancji i rękojmi,  następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium okres gwarancji  i rękojmi Łączna liczba punktów
1. ELEKTROBUDOWA S.C.
Andrzej Kowalski, Ryszard Kowalski
Ul. Partyzantów 4/38
37-450 Stalowa Wola
60,00 40,00 100,00
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania nie  odrzucił oferty żadnego z Wykonawców:
Na  podstawie  art.  94 ust.  2 pkt . 1 lit. a)  ustawy   Pzp.,  umowa  może  zostać zawarta
w formie pisemnej nie zwłocznie tj. przed terminem o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.
 
Generuj PDF
Dostawa systemu paszportyzacji sieci szerokopasmowej i raportowania na potrzeby UKE
OKZ – V.271.10.2018                                                        Stalowa Wola, 15 marca 2018 r.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
           Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 t.j.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa systemu paszportyzacji sieci szerokopasmowej i raportowania na potrzeby UKEwybrana została w dniu 15 marca 2018 r., oferta wykonawcy FAST M.J. Orszańscy Sp. J. z siedzibą w Łodzi przy ul. Romanowskiej 55E pasaż lok. 7.
          Kryterium wyboru ofert była cena, okres gwarancji i rękojmi oraz czas reakcji na błąd. Wyżej wymieniony wykonawca złożył jako jedyny ofertę na kwotę 36.900,00 zł brutto oraz zadeklarował, iż okres gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia będzie wynosił  1 rok, oraz  czas reakcji na błąd o którym mowa w Rozdziale III SIWZ będzie wynosił 3 dni robocze.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, okres gwarancji i rękojmi oraz czasu reakcji na błąd,  następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium okres gwarancji  i rękojmi Liczba punktów w kryterium czas reakcji na błąd Łączna liczba punktów
1. FAST M.J. Orszańscy Sp. J.
ul. Romanowska 55E
 pasaż lok. 7,
91-174 Łódź
60,00 0,00 30,00 90,00
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania nie  odrzucił oferty żadnego z Wykonawców:
Na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a) ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej nie zwłocznie tj. przed terminem o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.
 
 
 
 
Generuj PDF
Zaprojektowanie i budowa parku linowego w Parku Miejskim w Stalowej Woli
OKZ – V.271.2.2018                                                      Stalowa Wola, 12 marca 2018 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zaprojektowanie i budowa parku linowego w Parku Miejskim w Stalowej Woli” wybrana została w dniu 12 marca 2018 r., oferta wykonawcy  UniPark s.r.o. Sladkovskeho 1606/13, Kralovo Pole, 612 00 Brno. Kryterium wyboru ofert była cena oraz udzielona gwarancja. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę niepodlegającą odrzuceniu na kwotę 2 446 470,00 zł brutto, oświadczył, iż udzieli okresu gwarancji na okres 5 lat. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, oraz gwarancji następującą punktację: 
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium gwarancji i rękojmi Łączna liczba punktów
1.  PROJECT OUTDOOR Polska Sp. z o. o. Sp. k. ul. Gen. J. Kustronia 99, 43-301 Bielsko-Biała Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
2. UniPark s.r.o. Sladkovskeho 1606/13, Kralovo Pole,
612 00 Brno
60 0
 
60
 
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania odrzucił oferty:
PROJECT OUTDOOR Polska Sp. z o. o. Sp. k. ul. Gen. J. Kustronia 99, 43-301 Bielsko-Biała
O czym poinformował wykonawców w zgodzie z art. 92 ust 1 pkt 3 ustawy PZP podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
 • Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
  OKZ – V.271.2.2018                                                      Stalowa Wola, 21 marca 2018 r.
   
   
                                   POWIADOMIENIE O POWTÓRZENIU CZYNNOŚCI
   
   
  Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zaprojektowanie i budowa parku linowego w Parku Miejskim w Stalowej Woli”.
            Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 181 ust. 2 w związku z art. 181 ust 1 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, iż w związku z otrzymaniem informacji o zaniechaniu czynności do której Zamawiający jest zobowiązany unieważnia czynność wyboru oferty i powtarza czynność badania oferty Wykonawcy najkorzystniejszego.
  OKZ – V.271.2.2018                                                      Stalowa Wola, 22 marca 2018 r.
   
                            POWTÓRZENIE CZYNNOSCI WYBORU WYKONAWCY:
                                                OGŁOSZENIE O WYBORZE
   
   
            Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 w związku z art. 181 ust 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zaprojektowanie i budowa parku linowego w Parku Miejskim w Stalowej Woli” wybrana została po powtórzeniu czynności badania ofert w dniu 22 marca 2018 r., oferta wykonawcy  UniPark s.r.o. Sladkovskeho 1606/13, Kralovo Pole, 612 00 Brno. Kryterium wyboru ofert była cena oraz udzielona gwarancja. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę niepodlegającą odrzuceniu na kwotę 2 446 470,00 zł brutto, oświadczył, iż udzieli okresu gwarancji na okres 5 lat. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, oraz gwarancji następującą punktację: 
   
  Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium gwarancji i rękojmi Łączna liczba punktów
  1.  PROJECT OUTDOOR Polska Sp. z o. o. Sp. k. ul. Gen. J. Kustronia 99, 43-301 Bielsko-Biała Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
  2. UniPark s.r.o. Sladkovskeho 1606/13, Kralovo Pole,
  612 00 Brno
  60 0
   
  60
   
   
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania odrzucił oferty:
 • PROJECT OUTDOOR Polska Sp. z o. o. Sp. k. ul. Gen. J. Kustronia 99, 43-301 Bielsko-Biała
  O czym poinformował wykonawców w zgodzie z art. 92 ust 1 pkt 3 ustawy PZP podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
 • Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Generuj PDF
Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF Stalowa Wola
OKZ – V.271.7.2018                                                              Stalowa Wola, 9 marca 2018 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF Stalowa Wola wybrana została w dniu 9 marca 2018 r., oferta wykonawcy  ZRB KOREM Kazimierz Koc Sp. j., 37-430 Jeżowe 701. Kryterium wyboru ofert była cena oraz udzielona gwarancja i rękojmia. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 9 200 000 zł brutto, oświadczył, iż udzieli okresu gwarancji i rękojmi na okres 7 lat. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, oraz gwarancji i rękojmi następującą punktację: 
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium gwarancji i rękojmi Łączna liczba punktów
1. Zakład Remontowo-Budowlany Roman Olszowy, ul. Szkolna 55, 36-147 Kosowy 43,26 40 83,26
2. ZRB KOREM Kazimierz Koc sp. j., 37-430 Jeżowe 701 60
 
40
 
100
 
 
Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił żadnej z ofert.
 • Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 
 
 
Generuj PDF
Zagospodarowanie terenów przyblokowych pomiędzy ul. Popiełuszki 7 a ul. Staszica 13 w Stalowej Woli
OKZ – V.271.05.2018                                                            Stalowa Wola, 6 marca 2018 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 t.j.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zagospodarowanie terenów przyblokowych pomiędzy ul. Popiełuszki 7 a ul. Staszica 13 w Stalowej Woli” wybrana została w dniu 6 marca 2018 r., oferta wykonawcy Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna Bruk-Mar Łukasz Marut Cisów Las 5a, 37-433 Bojanów.
         Kryterium wyboru ofert była cena, okres gwarancji i rękojmi oraz jakość materiałów. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 2.551.609,86 zł brutto. Ponadto wykonawca zadeklarował że na przedmiot zamówienia udzieli gwarancji i rękojmi 7 lat; podczas realizacji zamówienia użyje rur kanalizacji deszczowej typu PEHD SN 10 oraz rury PP SN 12,5. 
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, okresu gwarancji i rękojmi oraz jakość materiałów, następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena (Kc) Liczba punktów w kryterium okres gwarancji i rękojmi (Kg) Liczba punktów w kryterium jakość materiałów (Kj) Łączna liczba punktów
1. Konsorcjum firm:
 „ADMA” Zakład Remontowo – Budowlany Marian Adamczyk
ul. Kościuszki 68,
28-200 Staszów – Lider; Przedsiębiorstwo Budowlano – Inżynieryjne „ADMA” Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 68
28-200 Staszów – Partner
56,71 38,00 0,00 94,71
5. Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna Bruk-Mar Łukasz Marut
Cisów Las 5a,
37-433 Bojanów
60,00 38,00 2,00 100,00
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił żadnej z ofert;
        Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać podpisana w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Generuj PDF
Utrzymanie urządzeń ochrony środowiska na terenie Gminy Stalowa Wola
OKZ – V.271.4.2017                                                         Stalowa Wola, 2 marca 2018 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Utrzymanie urządzeń ochrony środowiska na terenie Gminy Stalowa Wola.” wybrana została w dniu 2 marca 2018 r., oferta wykonawcy  Unimark Sp. z o. o., ul. Niwy 38, 34-100 Wadowice. Kryterium wyboru ofert była cena, termin wykonania zamówienia oraz udzielona gwarancja. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 781 941,60 zł brutto, oświadczył, iż posiada kadrę do wykonania zamówienia z 6 letnim doświadczeniem. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, oraz doświadczenia kadry następującą punktację:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium doświadczenia kadry Łączna liczba punktów
1. Unimark Sp. z o. o.,
ul. Niwy 38,
34-100 Wadowice 
 
60
 
40
 
100
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił żadnej oferty;
 • Na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit a) ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta niezwłocznie z pominięciem terminów o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Generuj PDF
Budowa oświetlenia ulicznego na os. Zasanie – etap I
OKZ – V.271.6.2018                                                                     Stalowa Wola, dnia 27  lutego  2018 r.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy  
z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 16 stycznia  2018 r.  pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego na os. Zasanie w Stalowej Woli” w dniu 27 lutego 2018 r., wybrana została oferta Wykonawcy:
ELEKTROBUDOWA S.C. Andrzej Jerzy Kowalski , Ryszard Kowalski
ul. Partyzantów 4/38, 37-450 Stalowa Wola
Wyżej wymieniony Wykonawca złożył ofertę w postępowaniu na kwotę brutto:
108 113,70 zł.  Ponadto udzielił 10 lat gwarancji i rękojmi. W łącznej punktacji oferta wybranego Wykonawcy uzyskała 93,92 pkt. i była najkorzystniejszą ofertą.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły niżej wymienione podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie wskazanych kryteriów oceny następującą punktację:
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów
 w kryterium
cena
Liczba punktów
w kryterium
okres gwarancji i rękojmi
Łączna liczba punktów
1 Firma Usługowa EL-MAG
Magdalena Mysona
ul. Wojska Polskiego 18; 39-215 Czarna
36,01 40 76,01
2 ELEKTROBUDOWA S.C. Andrzej Jerzy Kowalski , Ryszard Kowalski
ul. Partyzantów 4/38
 37-450 Stalowa Wola
53,92 40 93,92
3 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKOEL Michał Studnicki
Stanisławów 108, 23-460 Józefów
43,17 40 83,17
4 ELEKTRO-INSTAL Paweł Sulicki
Instalacje Elektryczne  i Pomiary
Sokolniki ul. Sandomierska 89
 39-432 Gorzyce
60 20 80
5 Zakład Usług Elektrycznych „EL-KAM” Kamil Kowalski
Jeżowe 690B , 37-430 Jeżowe
48,61 40 88,61
6 Elektron-tech Michał Goński
ul. Olszańska 6,
39-340 Padew Narodowa
31,55 40 71,55
7 Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa „ELEKTROSERWIS” Trawiński Robert
ul. Sanowa 36, 37-403 Pysznica
50,59 40 90,59
Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił oferty żadnego wykonawcy oraz nie wykluczył żadnego wykonawcy.  
 
Generuj PDF
Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu „ Przedszkolaki Stalowiaki - rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Stalowa Wola”
 OKZ – V.271.9.2018                                                                 Stalowa Wola, dnia 20 lutego 2018 r.
 
                                                                                             
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy  
z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 25 stycznia  2018 r.  pn.: „Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu „Przedszkolaki Stalowiaki  - rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Stalowa Wola” współfinansowanego ze środków UE  EFS w ramach RPO WP na lata 2014-2020 Działanie 9.1 – Rozwój edukacji przedszkolnej”,
 w dniu 20 lutego 2018 r., wybrana została oferta Wykonawcy:
Alltech Spółka jawna Zdzisław Pająk Artur Pająk, ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock    
Wyżej wymieniony Wykonawca złożył ofertę w postępowaniu na kwotę brutto:
59 763,24 zł.  Ponadto oświadczył, że przedmiot zamówienia wykona w terminie 6 dni od podpisania umowy.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły niżej wymienione podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie wskazanych kryteriów oceny następującą punktację:
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów
 w kryterium
cena
Liczba punktów
w kryterium
termin wykonania zamówienia
Łączna liczba punktów
1 COM Michał Karczewski ul. Rembielińska 3/8
03-343 Warszawa
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
2 Alltech Spółka jawna
Zdzisław Pająk Artur Pająk
 ul. Spółdzielcza 33
 09-407 Płock
60 40 100
3 Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Telesis Sp. z o.o.  ul. Legionów 115
05-200 Wołomin
51,05 0 51,05
Zamawiający w toku postępowania  odrzucił ofertę Wykonawcy COM Michał Karczewski
ul. Rembielińska 3/8, 03-343 Warszawa, o czym  w dniu 15.02.2018r. zostali poinformowani Wykonawcy składający oferty w postępowaniu.

 
Generuj PDF
Rozbudowa drogi gminnej Nr G101095R ulicy Sandomierskiej w Stalowej Woli – etap I.
OKZ – V.271.1.2018                                                                                 Stalowa Wola, 19 lutego  2018 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Rozbudowa drogi gminnej Nr G101095R ulicy Sandomierskiej w Stalowej Woli – etap Iwybrana została w dniu 19 lutego 2018 r., oferta konsorcjum: PBI Infrastruktura S.A. ul. Kolejowa 10E, 23-200 Kraśnik – Lider, PBI WMB Sp. z o.o. ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz – Partner.
Kryterium wyboru ofert była cena, okres gwarancji, typ rur kanalizacji deszczowej oraz grubość konstrukcji jezdni z warstw bitumicznych. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 4.249.936,84 zł brutto. Ponadto oświadczył, że udziela gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 8 lat, użyje rur kanalizacji deszczowej typu Rury PP lite Dn 800,500,400,200 SN 16; konstrukcja jezdni z warstw bitumicznych: warstwa ścieralna SMA 5 cm, warstwa wiążąca AC16W 8 cm, warstwa podbudowy AC22P 12 cm.
 W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, okresu gwarancji, typu rur kanalizacji deszczowej oraz grubości konstrukcji jezdni z warstw bitumicznych następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium okres gwarancji Liczba punktów w kryterium typ rur kanalizacji deszczowej Liczba punktów w kryterium grubość konstrukcji jezdni z warstw bitumicznych Łączna liczba punktów
1. TRAKT S.A.
Górki Szczurkowskie 1
26-065 Piekoszów k/Kielc
47,07 34,00 3,00 3,00 87,07
2. STRABAG Sp. z o.o.
 ul. Parzniewska 10
05-800 Pruszków
59,09 34,00 3,00 0,00 96,09
3. Konsorcjum:
 PBI Infrastruktura S.A.
 ul. Kolejowa 10E,
23-200 Krasnik – Lider,
PBI WMB Sp. z o.o.
ul. Błonie 8,
27-600 Sandomierz – Partner
60,00 34,00 3,00 3,00 100,00
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił żadnej z ofert;
        Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać podpisana w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Generuj PDF
Opracowanie projektu rozbudowy drogi gminnej ul. Sandomierskiej w Stalowej Woli – etap II
 OKZ – V.271.3.2018                                                                  Stalowa Wola, dnia 08 lutego  2018 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy  
z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 08 stycznia  2018 r.  pn.: „Opracowanie projektu rozbudowy drogi gminnej ul.Sandomierskiej w Stalowej Woli – etap II”, w dniu 08 lutego 2018 r., wybrana została oferta Wykonawcy:
MANEVO Marek Łukowski , Ziółków 88, 21-077 Spiczyn.
Wyżej wymieniony Wykonawca złożył ofertę w postępowaniu na kwotę brutto: 98 400,00 zł.  Ponadto oświadczył, że przedmiot zamówienia wykona w terminie do 01.06.2018 r.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły niżej wymienione podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie wskazanych kryteriów oceny następującą punktację:
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów
 w kryterium
cena
Liczba punktów
w kryterium
termin wykonania zamówienia
Łączna liczba punktów
1 MANEVO Marek Łukowski
Ziółków 88
21-077 Spiczyn
60 40 100
2 Biuro Usług Budowlanych Andrzej Głąb
ul. Targowa 16/9
37-464 Stalowa Wola
36,34 40 76,34
Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił oferty żadnego wykonawcy oraz nie wykluczył żadnego wykonawcy.  
 
Generuj PDF
Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym na potrzeby transportu zbiorowego na obszarze Miasta Stalowa Wola wraz z wykonaniem robót budowlanych związanych z infrastrukturą systemu
OKZ-V.271.98.2017                                                                   Stalowa Wola, 8 lutego 2017 r.
 
 
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

                Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2017 r., poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp,  unieważnia postępowanie pn.:Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym na potrzeby transportu zbiorowego na obszarze Miasta Stalowa Wola wraz z wykonaniem robót budowlanych związanych z infrastrukturą systemu”, realizowanego w ramach  projektu  dofinansowanego ze środków budżetu UE pn.: Mobilny MOF Stalowej Woli. RPO WP na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa V Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 5.4 Niskoemisyjny transport miejski,  z dnia 21 grudnia 2017 r.
z  uwagi na fakt niezłożenia żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 
Generuj PDF
Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu „ Przedszkolaki Stalowiaki - rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Stalowa Wola”
 OKZ – V.271.9.2018                                                                 Stalowa Wola, dnia 20 lutego 2018 r.
 
                                                                                             
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy  
z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 25 stycznia  2018 r.  pn.: „Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu „Przedszkolaki Stalowiaki  - rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Stalowa Wola” współfinansowanego ze środków UE  EFS w ramach RPO WP na lata 2014-2020 Działanie 9.1 – Rozwój edukacji przedszkolnej”,
 w dniu 20 lutego 2018 r., wybrana została oferta Wykonawcy:
Alltech Spółka jawna Zdzisław Pająk Artur Pająk, ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock    
Wyżej wymieniony Wykonawca złożył ofertę w postępowaniu na kwotę brutto:
59 763,24 zł.  Ponadto oświadczył, że przedmiot zamówienia wykona w terminie 6 dni od podpisania umowy.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły niżej wymienione podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie wskazanych kryteriów oceny następującą punktację:
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów
 w kryterium
cena
Liczba punktów
w kryterium
termin wykonania zamówienia
Łączna liczba punktów
1 COM Michał Karczewski ul. Rembielińska 3/8
03-343 Warszawa
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
2 Alltech Spółka jawna
Zdzisław Pająk Artur Pająk
 ul. Spółdzielcza 33
 09-407 Płock
60 40 100
3 Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Telesis Sp. z o.o.  ul. Legionów 115
05-200 Wołomin
51,05 0 51,05
Zamawiający w toku postępowania  odrzucił ofertę Wykonawcy COM Michał Karczewski
ul. Rembielińska 3/8, 03-343 Warszawa, o czym  w dniu 15.02.2018r. zostali poinformowani Wykonawcy składający oferty w postępowaniu.

 
Generuj PDF
Modernizacja targowiska miejskiego w Stalowej Woli „Mój Rynek - hala owocowo-warzywna”
OKZ – V.271.87.2017                                                                 Stalowa Wola, 5 lutego 2018 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Modernizacja targowiska miejskiego w Stalowej Woli „Mój Rynek - hala owocowo-warzywna” wybrana została w dniu 5 lutego 2018 r., oferta wykonawcy  Firma Budowlana REM-BUD-I Bronisław Drąg Spółka Jawna, ul. Jana Pawła II 60 B, 37-450 Stalowa Wola. Kryterium wyboru ofert była cena oraz udzielona gwarancja i rękojmia. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 4 271 946,77 zł brutto, oświadczył, iż udzieli okresu gwarancji i rękojmi na okres 7 lat. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, oraz gwarancji i rękojmi następującą punktację:  
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium gwarancji i rękojmi Łączna liczba punktów
1.  Stalprzem Sp. z o. o. Al. Jana Pawła II 18E, 37-450 Stalowa Wola Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
2. Firma Budowlana REM-BUD-I Bronisław Drąg Spółka Jawna, ul. Jana Pawła II 60 B, 37-450 Stalowa Wola  
60
 
40
 
100
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania odrzucił oferty:
-  Stalprzem Sp. z o. o. Al. Jana Pawła II 18E, 37-450 Stalowa Wola
O czym poinformował wykonawców w zgodzie z art. 92 ust 1 pkt 3 ustawy PZP podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
 • Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 
 
Generuj PDF
Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej w Stalowej Woli w rejonach nr 1 i nr 2.
OKZ – V.271.90.2017                                                                           Stalowa Wola, 31 stycznia 2018 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
     
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej w Stalowej Woli  w rejonach nr 1 i nr 2 wybrana została w dniu 31 stycznia 2018 r., dla części I zamówienia oferta wykonawcy Zakład Usługowy Budowy i Konserwacji Zieleni mgr inż. Maria Herecka-Kużdżał z siedzibą w Stalowej Woli przy ul. Ks. J. Skoczyńskiego 10.
Kryterium wyboru ofert była cena, czas reakcji o którym mowa w Rozdziale III pkt 4 SIWZ, okres gwarancji na nasadzenia sezonowe oraz okres gwarancji na nasadzenia drzew i krzewów. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na część I zamówienia na łączną wartość 1.123.679,73 zł brutto, czas reakcji o którym mowa w Rozdziale III pkt 4 SIWZ – 1 godzina; okres gwarancji na nasadzenia sezonowe 4 miesiące; oraz okres gwarancji na nasadzenia drzew i krzewów – 24 miesiące.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na część I zamówienia oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, czasu reakcji o którym mowa w Rozdziale III pkt 4 SIWZ, okresu gwarancji na nasadzenia sezonowe oraz okresu gwarancji na nasadzenia drzew i krzewów, następującą punktację:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium czasu reakcji o którym mowa w Rozdziale III pkt 4 SIWZ Liczba punktów w kryterium okres gwarancji na nasadzenia sezonowe Liczba punktów w kryterium okres gwarancji nasadzenia drzew i krzewów Łączna liczba punktów
1. Zakład Usługowy Budowy i Konserwacji Zieleni mgr inż. Maria Herecka-Kużdżał ul. Ks. J. Skoczyńskiego 10, 37-450 Stalowa Wola 60,00 20,00 10,00 10,00 100,00
 
           Dla części II zamówienia oferta wykonawcy Zakład Usług, Handlu i Produkcji Ogrodniczej „Zieleń” Sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli przy  ul. Skoczyńskiego 28.
Kryterium wyboru ofert była cena, czas reakcji o którym mowa w Rozdziale III pkt 4 SIWZ, okres gwarancji na nasadzenia sezonowe oraz okres gwarancji na nasadzenia drzew i krzewów. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na część II zamówienia na łączną wartość 928.227,28 zł brutto, czas reakcji o którym mowa w Rozdziale III pkt 4 SIWZ – 1 godzina; okres gwarancji na nasadzenia sezonowe 4 miesiące; oraz okres gwarancji na nasadzenia drzew i krzewów – 24 miesiące.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na część II zamówienia oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, czasu reakcji o którym mowa w Rozdziale III pkt 4 SIWZ, okresu gwarancji na nasadzenia sezonowe oraz okresu gwarancji na nasadzenia drzew i krzewów, następującą punktację:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium czasu reakcji o którym mowa w Rozdziale III pkt 4 SIWZ Liczba punktów w kryterium okres gwarancji na nasadzenia sezonowe Liczba punktów w kryterium okres gwarancji nasadzenia drzew i krzewów Łączna liczba punktów
1. Usługi Leśne i Ogrodnicze ELITELAS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.K. Durdy 141,
39-450 Baranów Sandomierski
22,02 20,00 10,00 10,00 62,02
2. Zakład Usług, Handlu i Produkcji Ogrodniczej „Zieleń” Sp. z o.o.
 ul. Skoczyńskiego 28,
37-450 Stalowa Wola
60,00 20,00 10,00 10,00 100,00
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił żadnej oferty Wykonawców:
Dla części I zamówienia na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a  ustawy Prawo zamówień publicznych, umowa może zostać zawarta niezwłocznie, tj. przed upływem terminów o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy Pzp., dla części II zamówienia Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób
Generuj PDF
Dostawa materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych, atramentowych i kserokopiarek na potrzeby Urzędu Miasta Stalowej Woli w 2018 i 2019 roku.
OKZ – V.271.88.2017                                                          Stalowa Wola, 29 stycznia 2018 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
      

          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych, atramentowych i kserokopiarek na potrzeby Urzędu Miasta Stalowej Woli w 2018 i 2019 roku wybrana została w dniu 29 stycznia 2018 r., dla części I zamówienia oferta wykonawcy Biuro Plus Lucyna i Adam Koptyra Sp. Jawna z siedzibą w Stalowej Woli przy ul. Handlowej 4b.
Kryterium wyboru ofert była cena, kryterium ekologiczne oraz czas  dostawy. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę niepodlegającą odrzuceniu na część I zamówienia na łączną wartość 109.058,41 zł brutto; dostarczany papier do użytku biurowego posiada wspólnotowe oznakowanie ekologiczne Ecolabel lub inne krajowe oznakowania ekologiczne typu I; sukcesywne dostawy materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Miasta Stalowej Woli następować będą w ciągu 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na część I zamówienia oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, kryterium ekologicznym oraz czasu dostawy, następującą punktację:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium ekologiczne Liczba punktów w kryterium czas dostawy Łączna liczba punktów
1. Resgraph Sp. z o.o.
ul. Boya Żeleńskiego 19
35-105 Rzeszów
53,62 10,00 30,00 93,62
 
2. Hurt-Papier Ryszard Cebula Sp. Jawna
ul. Podkarpacka 57B
35-082 Rzeszów
nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
3. Biuro Plus Lucyna i Adam Koptyra Sp. Jawna
ul. Handlowa 4b,
37-450 Stalowa Wola
60,00 10,00 30,00 100,00
 
           Dla części II zamówienia oferta wykonawcy NEOPRINT Witold Burdzy z siedzibą w Stalowej Woli przy ul. Brandwickiej 67A.
Kryterium wyboru ofert była cena, czas dostawy 1 oraz czas dostawy 2. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na część II zamówienia na łączną wartość 166.565,67 zł brutto; sukcesywne dostawy fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych, atramentowych i kserokopiarek na potrzeby Urzędu Miasta Stalowej Woli następować będą w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego; na czas usunięcia awarii drukarki, urządzenia wielofunkcyjnego lub kserokopiarki spowodowanej zastosowaniem dostarczonego przez wykonawcę tonera lub atramentu, wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii, zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu sprzęt zastępczy o porównywalnych parametrach technicznych.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na część II zamówienia oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, czasu dostawy 1 oraz czasu dostawy 2, następującą punktację:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium czas dostawy 1 Liczba punktów w kryterium czas dostawy 2 Łączna liczba punktów
1. DMD S.C. Paweł Miturski, Dorota Mikurska
 ul. Staroniwska 41B
35-101 Rzeszów
33,59 30,00 10,00 73,59
2. GLOBO GROUP Jacek Kania, Grzegorz Kania S.C.
ul. Magazynowa 5
25-565 Kielce
47,88 30,00 10,00 87,88
3. Golden Line Paweł Dostych
 ul. Krakowska 150
 35-506 Rzeszów
56,05 30,00 10,00 96,05
4. World Trade Technology Polska Sp. z o.o.
ul. Sikorki 23
31-589 Kraków
32,69 30,00 10,00 72,69
5. 3DYTA Edyta Korupczyńska ul. Jaśminowa 18
05-092 Łomianki
31,02 30,00 10,00 71,02
6. Resgraph Sp. z o.o.
ul. Boya Żeleńskiego 19
35-105 Rzeszów
29,97 30,00 10,00 69,97
7. NEOPRINT Witold Burdzy
ul. Brandwicka 67A
37-464 Stalowa Wola
60,00 30,00 10,00 100,00
8. Hurt-Papier Ryszard Cebula Sp. Jawna
ul. Podkarpacka 57B
35-082 Rzeszów
30,36 30,00 10,00 70,36
9. Biuro Plus Lucyna i Adam Koptyra Sp. Jawna
ul. Handlowa 4b
37-450 Stalowa Wola
42,77 30,00 10,00 82,77
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania odrzucił oferta Wykonawcy dla części I zamówienia:
 • Hurt-Papier Ryszard Cebula Sp. Jawna ul. Podkarpacka 57B 35-082 Rzeszów, o czym poinformował wykonawców w zgodzie z art. 92 ust 1 pkt 3 ustawy PZP podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
           Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa dla części I i II zamówienia może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 
 
Otrzymują:
1 x adresat;
1 x a/a.

 
Generuj PDF
Budowa placu zabaw na osiedlu Metalowców przy ul. PCK w Stalowej Woli
OKZ – V.271.96.2017                                                Stalowa Wola, 24 stycznia 2018 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
              Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa placu zabaw na osiedlu Metalowców przy ul. PCK w Stalowej Woli”.  wybrana została w dniu 24 stycznia 2018 r., oferta wykonawcy Dar-Pol Dariusz Cieślak, ul. Pasymska 27/18, 12-100 Szczytno. Kryterium wyboru ofert była cena oraz gwarancja i rękojmia. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 172.000,00 zł. Wykonawca zaproponował udzielenie gwarancji i rękojmi na okres: 7 lat. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny następującą punktację:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium gwarancji i rękojmi Łączna liczba punktów
1. Dar-Pol Dariusz Cieślak ul. Pasymska 27/18, 12-100 Szczytno  
60
 
40
 
100
2. APIS Polska Sp. z o.o. ul. Kolaniki 19, 37-500 Jarosław  
44,48
 
40
 
84,48
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił żadnej z ofert;
 • Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Generuj PDF
Opracowanie projektu budowy drogi gminnej łączącej ulicę Różaną z ulicą Topolową w Stalowej Woli.
OKZ – V.271.95.2017                                                                    &n