URZĄD MIASTA STALOWEJ WOLI
bip.gov.pl
Sonda
Wyniki przetargów:
Zagospodarowanie terenów przyblokowych przy ul. Dmowskiego 12-19 w Stalowej Woli” w ramach projektu pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie w Gminie Stalowa Wola nowych terenów zielonych”.
OKZ – V.271.38.2018                                                             Stalowa Wola, 30 lipca 2018 r.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zagospodarowanie terenów przyblokowych przy ul. Dmowskiego 12-19 w Stalowej Woli” w ramach projektu pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie w Gminie Stalowa Wola nowych terenów zielonych” wybrana została w dniu 30 lipca 2018 r., oferta wykonawcy Apis Polska Sp. z o. o., ul. 3-go Maja 85, 37-500 Jarosław. Kryterium wyboru ofert była cena, oraz udzielona gwarancja i rękojmia. Wyżej wymieniony wykonawca złożył jedyną i najkorzystniejszą ofertę na kwotę 397 351,20 zł brutto okres gwarancji i rękojmi – 7 lat. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz gwarancji i rękojmi następującą punktację: 
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium gwarancji i rękojmi Łączna liczba punktów
1. Apis Polska Sp. z o. o., ul. 3-go Maja 85, 37-500 Jarosław 60 40 100
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił żadnej z ofert.
 • Na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta niezwłocznie z pominięciem terminów o których mowa w art. 94 ust1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Generuj PDF
Budowa drogi gminnej – bocznej od ul. Okulickiego w Stalowej Woli
OKZ – V.271.37.2018                                                                Stalowa Wola, dnia  30 lipca 2018 r.
 
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy  z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 20 czerwca 2018 r.  pn.: „Budowa drogi gminnej – bocznej od ul. Okulickiego
w Stalowej Woli ”, w dniu 30 lipca 2018 r., wybrana została oferta Wykonawcy:

Firma Budowlana REM-BUD – I Sp. J. Bronisław Drąg 37-450 Stalowa Wola al.Jana Pawła II 60 B.

Wyżej wymieniony Wykonawca jako jedyny złożył ofertę na realizację zadania (oferta najkorzystniejsza) na kwotę brutto: 3 477 568,63 zł. Ponadto na wykonany przedmiot zamówienia udzielił 3 letniego okresu gwarancji i rękojmi.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferta Wykonawcy  uzyskała, na podstawie wskazanych kryteriów oceny, następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów
 w kryterium
cena
Liczba punktów
w kryterium
okres gwarancji i rękojmi
Łączna liczba punktów
1 Firma Budowlana REM-BUD – I Sp. J. Bronisław Drąg 37-450 Stalowa Wola al. Jana Pawła II 60 B 60 0 60
 • Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił oferty wykonawcy
 • Zamawiający w toku postępowania nie wykluczył wykonawcy 
Generuj PDF
Zagospodarowanie terenów na działkach nr ewid. 1342, 1343/9
OKZ-V.271.39.2018                                                           Stalowa Wola, dnia 26 lipca 2018 r.
 
 
 
 
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
            Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2017 r., poz.1579), zwanej dalej ustawą Pzpunieważnia postępowanie pn.: „ Zagospodarowanie terenów na działkach nr ewid. 1342, 1343/9”
z dnia 27 czerwca 2018 r. z uwagi na fakt, iż cena jedynej złożonejw postępowaniu oferty (najkorzystniejszej oferty) przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
a zamawiający nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty do ceny ofertowej.
 
 
Generuj PDF
Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania centrum monitoringu wizyjnego miasta Stalowa Wola
OKZ-V.271.25.2018                                                             Stalowa Wola, dnia 26 lipca 2018 r.
 
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy  z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 23 maja 2018 r.  pn.: „Budowa infrastruktury informatycznej do funkcjonowania centrum monitoringu wizyjnego miasta Stalowa Wola”, w dniu 26 lipca 2018 r., wybrana została oferta Wykonawcy:
NIVER Sp. z o.o. ul. Cementowa 12B, 91-859 Łódź.
Kryterium oceny ofert stanowiły: cena, ujednolicenie sprzętu dla obszaru serwerowego, okres gwarancji
i rękojmi.
Wyżej wymieniony Wykonawca, jako jedyny złożył ofertę na wykonanie w/w zadania
na kwotę brutto:  849 561,00 zł. Ponadto Wykonawca zaoferował ujednolicenie sprzętu dla obszaru serwerowego oraz udzielił 3 letniego okresu gwarancji i rękojmi (5 lat  na zasilacz awaryjny), a jego oferta uzyskała w ogólnej ocenie 80 punków.
 
 
Generuj PDF
Odtworzenie dachu budynku przechowalni owoców w Parku w Charzewicach
OKZ-V.271.28.2018                                                                    Stalowa Wola, 20 lipca 2018 r.
 
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
            Zamawiający - Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Odtworzenie dachu budynku przechowalni owoców w Parku w Charzewicach” wybrana została w dniu 20 lipca 2018 r. oferta wykonawcy HSW Zakład Projektowo -Technologiczny Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola.
            Kryterium wyboru była cena, udzielona gwarancja i rękojmia. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 124 639,59 zł. brutto oraz oświadczył, iż udzieli okresu gwarancji i rękojmi na okres 5 lat (słownie pięć lat).
            W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły niżej wymienione podmioty, którym zamawiający przyznał na podstawie kryterium ceny oraz gwarancji i rękojmi następującą punktację:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium gwarancji i rękojmi Łączna liczba punktów
1. HSW Zakład Projektowo – Technologiczny, Spółka z o.o.,    37-450 Stalowa Wola, ul. Kwiatkowskiego 1  
60 pkt.
 
40 pkt.
 
100 pkt.
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego wykonawcy;
 • Żadna z ofert nie została odrzucona;
 • Na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a ustawy Pzp, umowa może zostać zawarta w formie pisemnej z pominięciem terminów o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 2 Pzp.
 
 
Generuj PDF
Przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej kolidującej z budową ul. Sandomierskiej w Stalowej Woli
OKZ – V.271.36.2018                                                                      Stalowa Wola, dnia 16 lipca 2018 r.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy  z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 13 czerwca 2018 r.  pn.: „Przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej kolidującej z budową ul.Sandomierskiej w Stalowej Woli”, w dniu 16 lipca 2018 r., wybrana została oferta Wykonawcy: Zakład Wykonawstwa Elektrycznego i Teletechnicznego Adam Bednarowski ul. Mickiewicza 164
Wyżej wymieniony Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę brutto: 178 350,00 zł.
Ponadto oświadczył, iż wykona zamówienie w terminie 2 miesięcy od daty podpisania umowy oraz udzielił 7 letniego okresu gwarancji i rękojmi.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły niżej wymienione podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie wskazanych kryteriów oceny następującą punktację:
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów
 w kryterium
cena
Liczba punktów
w kryterium
termin realizacji zamówienia
Liczba punktów
w kryterium
okres gwarancji i rękojmi
Łączna liczba punktów
1 Zakład Wykonawstwa ElektrycznegoTeletechnicznego Adam Bednarowski
ul. Mickiewicza 164, 37-455 Radomyśl nad Sanem
60 0 10 70
2 Usługi Telekomunikacyjne
 i Projektowe MARTEL
Marek Dzieciuch
Lenarczyce 96
 27-641 Obrazów
54,38 0 10 64,38
3 DORADZTWO TECHNICZNE, PROJEKTOWANIE, WYKONAWSTWO MICHAŁ WIĄCEK
Al. Warszawska 227B,lok. BB11
39-400 Tarnobrzeg
43,15 0 0 43,15
Generuj PDF
Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Stalowej Woli
OKZ-V.271.32.2018                                                                           Stalowa Wola, dnia 16 lipca 2018 r.
 
 
 
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
            Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2017 r., poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp, unieważnia postępowanie pn.: „Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Stalowej Woli” z uwagi na fakt niezłożenia żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu do dnia 16 lipca 2018 r. do godz. 12:00.
 
Generuj PDF
Remonty cząstkowe ulic w Stalowej Woli 2018/2019
OKZ – V.271.35.2018                                                                            Stalowa Wola, 13 lipca  2018 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający  – Gmina  Stalowa  Wola,  działając  na  podstawie  art.  92  ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 t.j.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Remonty cząstkowe ulic  w   Stalowej  Woli  2018/2019”  wybrana  została  w  dniu  13 lipca  2018 r.  dla   części II zamówienia, oferta wykonawcy Zakład Produkcyjno-Usługowy „DROTECH” Witold Waśkiewicz ul. Przemysłowa 12, Turbia, 37-415 Zaleszany.
         Kryterium wyboru ofert była cena oraz skrócenie terminu realizacji zamówienia. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 629.416,00 zł brutto. Ponadto wykonawca zadeklarował  okres gwarancji  (na  pozycje  1,2,10,11  f. ofertowego)  –
5 lat; czas naprawy ubytku od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego – 1 dzień. 
           W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, okresu gwarancji oraz czasu naprawy ubytku, następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena (Kc) Liczba punktów w kryterium okres gwarancji (Kg) Liczba punktów w kryterium czas naprawy ubytku (Kn) Łączna liczba punktów
1. Zakład Produkcyjno-Usługowy „DROTECH” Witold Waśkiewicz
ul. Przemysłowa 12, Turbia,
37-415 Zaleszany
60,00 10,00 30,00 100,00
2. Mokbudplus Robert Bąk
ul. Sienkiewicza 178
39-400 Tarnobrzeg
52,57 10,00 30,00 92,57
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił żadnej z ofert;
        Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać podpisana w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Generuj PDF
Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym na potrzeby transportu zbiorowego na obszarze Miasta Stalowa Wola wraz z wykonaniem robót budowlanych związanych z infrastrukturą systemu
OKZ – V.271.24.2018                                                           Stalowa Wola, dnia 5 lipca 2018 r.
 
 
 
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
            Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2017 r., poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp,  unieważnia postępowanie pn.: „Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym na potrzeby transportu zbiorowego na obszarze Miasta Stalowa Wola wraz z wykonaniem robót budowlanych związanych z infrastrukturą systemu”, realizowanego w ramach  projektu  dofinansowanego ze środków budżetu UE pn.: Mobilny MOF Stalowej Woli. RPO WP na lata        
2014 – 2020, Oś priorytetowa V Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 5.4 Niskoemisyjny transport miejski,  z dnia 10 maja 2018 r. z  uwagi na fakt niezłożenia żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Ponadto cena jedynej złożonej w postępowaniu oferty (z najniższą ceną) przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Generuj PDF
Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Ks. Anny Lubomirskiej w Stalowej Woli
OKZ – V.271.30.2018                                                                 Stalowa Wola, dnia 5 lipca 2018 r.
 
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy  
z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 30 maja 2018 r.  pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Ks. Anny Lubomirskiej w Stalowej Woli” w dniu 5 lipca 2018 r., wybrana została oferta Wykonawcy:
ELEKTROLAND
Firma Projektowo Usługowa Instalacji  i Sieci Elektoenergetycznych do 30 kV
Andrzej Jerzy Kowalski
ul. Partyzantów 4/38
37-450 Stalowa Wola
Wyżej wymieniony Wykonawca złożył ofertę w postępowaniu na kwotę brutto: 98 338,50 zł. Ponadto udzielił 10 lat gwarancji i rękojmi.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły niżej wymienione podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie wskazanych kryteriów oceny następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów
 w kryterium
cena
Liczba punktów
w kryterium
okres gwarancji i rękojmi
Łączna liczba punktów
1 ELEKTROLAND
Firma Projektowo Usługowa Instalacji  i Sieci Elektoenergetycznych do 30 kV
Andrzej Jerzy Kowalski
ul. Partyzantów 4/38
37-450 Stalowa Wola
60 40 100
 
 
Generuj PDF
Budowa parkingu przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Stalowej Woli - etap III (część południowa)
OKZ – V.271.26.2018                                                             Stalowa Wola, 5 lipca 2018 r.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa parkingu przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Stalowej Woli - etap III (część południowa) wybrana została w dniu 5 czerwca 2018 r., oferta wykonawcy Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna BRUK-MAR Łukasz Marut, Cisów Las 5a, 37-433 Bojanów. Kryterium wyboru ofert była cena, udzielona gwarancja i rękojmia oraz jakość materiałów. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 524 978,74 zł brutto okres gwarancji i rękojmi – 7 lat, zaproponowane jakościowe rozwiązanie wykonania przedmiotu zamówienia za pomocą materiałów: rury PEHD SN8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, gwarancji i rękojmi oraz jakości następującą punktację: 
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium gwarancji i rękojmi Liczba punktów w kryterium jakości materiałów Łączna liczba punktów
1. Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna BRUK-MAR Łukasz Marut, Cisów Las 5a, 37-433 Bojanów 60 38 0 98
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił żadnej z ofert.
 • Na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta niezwłocznie z pominięciem terminów o których mowa w art. 94 ust1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Generuj PDF
Miejskie integracyjne przedszkole i żłobek w Stalowej Woli
OKZ-V.271.31.2018                                                                        Stalowa Wola, 28 czerwca 2018 r.

 
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
 
 
           Zamawiający  –  Gmina  Stalowa  Wola,  działając  zgodnie z   art.   92  ust 1  pkt  7  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004 r.   Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U. z  2017 r., poz. 1579), zawiadamia, iż postępowanie pn. Miejskie integracyjne przedszkole i żłobek w Stalowej Wolizostało unieważnione na  podstawie  art. 93  ust 1  pkt  4 ustawy Pzp. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty.
Generuj PDF
Wykonanie areny wielosezonowej typu „kopuła” wraz z zapleczem sanitarnym
OKZ – V.271.29.2017                                              Stalowa Wola, 27 czerwca 2018 r.
 
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
 
Zamawiający – Gmina Stalowa Wola działając na podstawie art.93 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2017 r., poz. 1579), unieważnia postępowanie, pn. „Wykonanie areny wielosezonowej typu „kopuła” wraz z zapleczem sanitarnym” ze względu na fakt, iż złożono ofertę podlegającą odrzuceniu. Zamawiający informuje, iż odrzuca ofertę na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wykonawca nie uwzględnił całości przedmiotu zamówienia w wycenie oferty w związku z czym Zamawiający nie jest w stanie konwalidować oferty na mocy art. 87 ust 2 ustawy PZP.
 
Generuj PDF
Rozbudowa sali gimnastycznej PSP nr 3 w Stalowej Woli
OKZ-V.271.34.2018                                                                  Stalowa Wola, dnia 25 czerwca 2018 r.
 
 
 
 
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


            Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2017 r., poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp,  unieważnia postępowanie pn.:Rozbudowa sali gimnastycznej PSP nr 3 w Stalowej Woli”  z dnia
7 czerwca 2018 r. z  uwagi na fakt niezłożenia żadnej niepodlegającej odrzuceniu oferty.
 
Generuj PDF
UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY STALOWA WOLA WRAZ Z URZĘDEM MIASTA, JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY
OKZ – V.271.33.2018                                                           Stalowa Wola, 22 czerwca 2018 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Stalowa Wola wraz z Urzędem Miasta, Jednostkami Organizacyjnymi i Instytucjami Kultury” wybrana została w dniu 22 czerwca 2018 r. na część I zamówienia, oferta wykonawcy  Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Postępu 15b, 02-676 Warszawa. Kryterium wyboru ofert była cena oraz warunki ubezpieczenia. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 213 200,30 zł brutto, oraz odmówił akceptacji klauzul dodatkowych. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, oraz kryterium warunków ubezpieczenia następującą liczbę punktów: 
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium warunki ubezpieczenia Łączna liczba punktów
1. STU Ergo Hestia S.A.
Przedstawicielstwo Korporacyjne
w Krakowie, ul. Puszkarska 7I, B4B, bud. D, 30-644 Kraków
57,49 pkt 0,50 pkt 57,99 pkt
2.
 1. nterRisk TU S.A.
  Vienna Insurance Group, Oddział Rzeszów, ul. Kopisto 8b/510, 35 -315 Rzeszów
86,40 pkt 0,00 pkt 86,40 pkt
3. Generali TU S.A.
ul. Postępu 15b, 02-676 Warszawa
95,00 pkt 0,00 pkt 95,00 pkt
 
Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Stalowa Wola wraz z Urzędem Miasta, Jednostkami Organizacyjnymi i Instytucjami Kultury” wybrana została w dniu 22 czerwca 2018 r. na część II zamówienia, oferta wykonawcy  Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A Przedstawicielstwo Korporacyjne w Krakowie, ul. Puszkarska 7I, B4B, bud. D, 30-644 Kraków. Kryterium wyboru ofert była cena oraz warunki ubezpieczenia. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 69 670,00 zł brutto, oraz zaakceptował klauzulę funduszu prewencyjnego oraz klauzulę zniesienia franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, oraz kryterium warunków ubezpieczenia następującą liczbę punktów: 
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium warunki ubezpieczenia Łączna liczba punktów
1. STU Ergo Hestia S.A.
Przedstawicielstwo Korporacyjne
w Krakowie, ul. Puszkarska 7I, B4B, bud. D, 30-644 Kraków
95,00 pkt 5,00 pkt 100,00 pkt
2.
 1. nterRisk TU S.A.
  Vienna Insurance Group, Oddział Rzeszów, ul. Kopisto 8b/510, 35 -315 Rzeszów
44,14 pkt 0,00 pkt 44,14 pkt
 
Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Stalowa Wola wraz z Urzędem Miasta, Jednostkami Organizacyjnymi i Instytucjami Kultury” wybrana została w dniu 22 czerwca 2018 r. na część III zamówienia, oferta wykonawcy  Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A Przedstawicielstwo Korporacyjne w Krakowie, ul. Puszkarska 7I, B4B, bud. D, 30-644 Kraków. Kryterium wyboru ofert była cena oraz warunki ubezpieczenia. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 96 301, 80 zł brutto, oraz zaakceptował klauzulę gwarantowanej sumy ubezpieczenia (ubezpieczenie AC). W postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, oraz kryterium warunków ubezpieczenia: 
 
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium warunki ubezpieczenia Łączna liczba punktów
1. STU Ergo Hestia S.A.
Przedstawicielstwo Korporacyjne
w Krakowie, ul. Puszkarska 7I, B4B, bud. D, 30-644 Kraków
95,00 pkt 3,00 pkt 98,00 pkt
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego wykonawcy;
 • Żadna z ofert nie została odrzucona;
 • Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 
 
Generuj PDF
Budowa Otwartych Stref Aktywności w Stalowej Woli
OKZ – V.271.19.2018                                                           Stalowa Wola, 14 czerwca 2018 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa Otwartych Stref Aktywności w Stalowej Woli” wybrana została w dniu 14 czerwca 2018 r. na część I zamówienia, oferta wykonawcy  FIT PARK Sp. z o. o. Sp. k., ul. Powstańców Wielkopolskich 74, 87-100 Toruń. Kryterium wyboru ofert była cena oraz udzielona gwarancja i rękojmia. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 65 349,90 zł brutto, oświadczył, iż udzieli okresu gwarancji i rękojmi na okres 7 lat. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, oraz gwarancji i rękojmi następującą punktację: 
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium gwarancji i rękojmi Łączna liczba punktów
1. PT M. Ignaciuk, T. Dąbrowski s.c., ul. Marynarki Polskiej 96, 80-557 Gdańsk  
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
2. Weran Sp. z o. o.,
ul. Nowodworska 12/9, 54-433 Wrocław
 
47,26
 
40
 
87,26
3. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „Mevius” Mateusz Cichowski, Majdan Brzezicki 42, 21-050 Piaski  
48,77
 
20
 
68,77
4. FIT PARK Sp. z o. o. Sp. k., ul. Powstańców Wielkopolskich 74, 87-100 Toruń  
52,48
 
40
 
92,48
5. APIS Polska Sp. z o. o.,
ul. Kolaniki 19,
37-500 Jarosław
 
60
 
30
 
90
 
Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa Otwartych Stref Aktywności w Stalowej Woli” wybrana została w dniu 14 czerwca 2018 r. na część II zamówienia, oferta wykonawcy  APIS Polska Sp. z o. o., ul. Kolaniki 19, 37-500 Jarosław. Kryterium wyboru ofert była cena oraz udzielona gwarancja i rękojmia. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 109 965,73 zł brutto, oświadczył, iż udzieli okresu gwarancji i rękojmi na okres 6 lat. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, oraz gwarancji i rękojmi następującą punktację: 
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium gwarancji i rękojmi Łączna liczba punktów
1. PT M. Ignaciuk, T. Dąbrowski s.c., ul. Marynarki Polskiej 96, 80-557 Gdańsk  
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
2. Weran Sp. z o. o.,
ul. Nowodworska 12/9, 54-433 Wrocław
 
43,97
 
40
 
83,97
4. FIT PARK Sp. z o. o. Sp. k., ul. Powstańców Wielkopolskich 74, 87-100 Toruń  
55
 
0
 
55
5. APIS Polska Sp. z o. o.,
ul. Kolaniki 19,
37-500 Jarosław
 
60
 
30
 
90
 
Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa Otwartych Stref Aktywności w Stalowej Woli” wybrana została w dniu 14 czerwca 2018 r. na część III zamówienia, oferta wykonawcy  FIT PARK Sp. z o. o. Sp. k., ul. Powstańców Wielkopolskich 74, 87-100 Toruń. Kryterium wyboru ofert była cena oraz udzielona gwarancja i rękojmia. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 75 435,90 zł brutto, oświadczył, iż udzieli okresu gwarancji i rękojmi na okres 7 lat. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, oraz gwarancji i rękojmi następującą punktację: 
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium gwarancji i rękojmi Łączna liczba punktów
1. PT M. Ignaciuk, T. Dąbrowski s.c., ul. Marynarki Polskiej 96, 80-557 Gdańsk  
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
2. Weran Sp. z o. o., ul. Nowodworska 12/9, 54-433 Wrocław  
47,54
 
40
 
87,54
3. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „Mevius” Mateusz Cichowski, Majdan Brzezicki 42, 21-050 Piaski  
49,31
 
20
 
69,31
4. FIT PARK Sp. z o. o. Sp. k., ul. Powstańców Wielkopolskich 74, 87-100 Toruń 50,38
 
40
 
90,38
 
5. APIS Polska Sp. z o. o.,
ul. Kolaniki 19,
37-500 Jarosław
60
 
30
 
90
 
 
Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa Otwartych Stref Aktywności w Stalowej Woli” wybrana została w dniu 14 czerwca 2018 r. na część IV zamówienia, oferta wykonawcy  FIT PARK Sp. z o. o. Sp. k., ul. Powstańców Wielkopolskich 74, 87-100 Toruń. Kryterium wyboru ofert była cena oraz udzielona gwarancja i rękojmia. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 65 964,90 zł brutto, oświadczył, iż udzieli okresu gwarancji i rękojmi na okres 7 lat. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, oraz gwarancji i rękojmi następującą punktację: 
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium gwarancji i rękojmi Łączna liczba punktów
1. PT M. Ignaciuk, T. Dąbrowski s.c., ul. Marynarki Polskiej 96, 80-557 Gdańsk  
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
2. Weran Sp. z o. o., ul. Nowodworska 12/9, 54-433 Wrocław  
43,98
 
40
 
83,98
3. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „Mevius” Mateusz Cichowski, Majdan Brzezicki 42, 21-050 Piaski  
49,05
 
20
 
69,05
4. FIT PARK Sp. z o. o. Sp. k., ul. Powstańców Wielkopolskich 74, 87-100 Toruń 51,34 40 91,34
5. APIS Polska Sp. z o. o.,
ul. Kolaniki 19,
37-500 Jarosław
60
 
30
 
90
 
 
Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa Otwartych Stref Aktywności w Stalowej Woli” wybrana została w dniu 14 czerwca 2018 r. na część V zamówienia, oferta APIS Polska Sp. z o. o., ul. Kolaniki 19, 37-500 Jarosław. Kryterium wyboru ofert była cena oraz udzielona gwarancja i rękojmia. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 121 630,67 zł brutto, oświadczył, iż udzieli okresu gwarancji i rękojmi na okres 6 lat. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, oraz gwarancji i rękojmi następującą punktację: 
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium gwarancji i rękojmi Łączna liczba punktów
2. Weran Sp. z o. o., ul. Nowodworska 12/9, 54-433 Wrocław 45,47
 
40
 
85,47
 
4. FIT PARK Sp. z o. o. Sp. k., ul. Powstańców Wielkopolskich 74, 87-100 Toruń  
60
 
0
 
60
5. APIS Polska Sp. z o. o.,
ul. Kolaniki 19,
37-500 Jarosław
 
59,78
 
30
 
89,78
 
 • Zamawiający wykluczył z postępowania wykonawcę:
1 ) PT M. Ignaciuk, T. Dąbrowski s.c., z siedzibą przy ul. Marynarki Polskiej 96, 80-557 Gdańsk.
O czym poinformował wykonawców w zgodzie z art. 92 ust 1 pkt 3 ustawy PZP podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
 • Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 • Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Generuj PDF
Zakup i montaż urządzeń zabawowych wraz z elementami bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw i zakup trampoliny do Przedszkola nr 3 i Przedszkola nr 18 w Stalowej Woli na potrzeby projektu pt. „Przedszkolaki Stalowiaki – Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Stalowa Wola.
OKZ – V.271.23.2018                                                              Stalowa Wola, 5 czerwca 2018 r.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup i montaż urządzeń zabawowych wraz z elementami bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw i zakup trampoliny do Przedszkola nr 3 i Przedszkola nr 18 w Stalowej Woli na potrzeby projektu pt. „Przedszkolaki Stalowiaki – Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Stalowa Wola wybrana została w dniu 5 czerwca 2018 r., oferta wykonawcy APIS Polska Sp. z o. o., ul. 3-go Maja 85, 37-500 Jarosław. Kryterium wyboru ofert była cena, udzielona gwarancja i rękojmia oraz termin realizacji. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 70.827,75 zł brutto okres gwarancji i rękojmi – 5 lat; termin realizacji zamówienia – 8 tygodni. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, terminu realizacji oraz gwarancji i rękojmi następującą punktację: 
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium gwarancji i rękojmi Liczba punktów w kryterium terminu wykonania Łączna liczba punktów
1. APIS Polska Sp. z o. o.,
ul. 3-go Maja 85, 37-500 Jarosław
60 20 20 100
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił żadnej z ofert.
 • Na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta niezwłocznie z pominięciem terminów o których mowa w art. 94 ust1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Generuj PDF
Budowa prefabrykowanej stacji transformatorowej MRw-bpp 20/630, przyłącza kablowego SN i nn do zasilania stacji ładowania baterii akumulatorów autobusów elektrycznych
OKZ – V.271.17.2018                                                           Stalowa Wola, 17 maja 2018 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa prefabrykowanej stacji transformatorowej MRw-bpp 20/630, przyłącza kablowego SN i nn do zasilania stacji ładowania baterii akumulatorów autobusów elektrycznych” wybrana została w dniu 17 maja 2018 r., oferta wykonawcy  Zakład Wykonawstwa Elektrycznego i Teletechnicznego Adam Bednarowski, z siedzibą przy ul. Mickiewicza 164, 37-455 Radomyśl nad Sanem. Kryterium wyboru ofert była cena oraz termin wykonania zamówienia. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 265 680,00 zł w terminie wykonania zamówienia do 4 lipca 2018 roku. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz terminu wykonania następującą punktację: 
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium terminu wykonania Łączna liczba punktów
1. MIXEL firma elektryczna Kowalski Tomasz, ul. Koniecpolskiego 15, 37-450 Stalowa Wola,  
44,84
 
40
 
84,84
2. Zakład Wykonawstwa Elektrycznego i Teletechnicznego Adam Bednarowski, ul. Mickiewicza 164, 37-455 Radomyśl nad Sanem  
60
 
40
 
100
3. ZBT Wschód Sp. z o. o., ul. Turystyczna 132, 20-258 Lublin Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
 
 
 • Zamawiający nie wykluczył żadnego z wykonawców w postępowaniu.
 • Zamawiający odrzucił ofertę wykonawcy: ZBT Wschód Sp. z o. o., ul. Turystyczna 132, 20-258 Lublin. Wykonawca nie przedłużył terminu związania z ofertą oraz wadium na wezwanie Zamawiającego skierowane dnia 2 maja 2018 roku. Zamawiający odrzucił ofertę wykonawcy na podstawie art. 89 ust 1 pkt 7a ustawy
 • Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Generuj PDF
Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. ks. Anny Lubomirskiej w Stalowej Woli
 
OKZ-V.271.20.2018                                                                    Stalowa Wola, dnia  16 maja  2018 r.
 
 
 
 
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


            Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2017 r., poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp,  unieważnia postępowanie pn.: Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Ks. Anny Lubomirskiej w Stalowej Woli” z dnia 16 kwietnia 2018 r.  z  uwagi na fakt niezłożenia żadnej niepodlegającej odrzuceniu oferty.
 
Generuj PDF
Budowa linii światłowodowych do mobilnego MOF w Stalowej Woli.
OKZ – V.271.14.2018                                                            Stalowa Wola, 20 kwietnia 2018 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa linii światłowodowych do mobilnego MOF w Stalowej Woli” wybrana została w dniu 20 kwietnia 2018 r., oferta wykonawcy  Doradztwo Techniczne, Projektowanie, Wykonawstwo Michał Wiącek, z siedzibą przy ul. Frezerów 3, 20-209 Lublin. Kryterium wyboru ofert była cena,  udzielona gwarancja i rękojmia oraz termin. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 1 328 400,00 zł brutto, oświadczył, iż udzieli okresu gwarancji i rękojmi na okres 7 lat, oraz wykona zamówienie w terminie do 10 lipca 2018 roku. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, oraz gwarancji i rękojmi następującą punktację: 
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium gwarancji i rękojmi Liczba punktów w kryterium terminu wykonania Łączna liczba punktów
1. KRIS Sp. z o. o., 36-145 Widełka 40  
31,98
 
5
 
0
 
36,98
2. ATEM-Polska Sp. z o. o.,
ul. Łużycka 2, 81-537 Gdynia
 
28,21
 
5
 
10
 
43,21
3. Usługi Telekomunikacyjne i Projektowe „MARTEL” Marek Dziedziuch, Lenarczyce 96, 27-641 Obrazów  
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
4. Doradztwo Techniczne, Projektowanie, Wykonawstwo Michał Wiącek, ul. Frezerów 3, 20-209 Lublin  
60
 
10
 
30
 
100
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił żadnej z ofert.
 • Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Generuj PDF
Opracowanie projektu uzbrojenia terenów inwestycyjnych- budowa drogi gminnej i kanalizacji sanitarnej w Stalowej Woli
OKZ – V.271.16.2018                                                              Stalowa Wola, 18 kwietnia  2018 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający  – Gmina  Stalowa  Wola,  działając  na  podstawie  art.  92  ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 t.j.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Opracowanie projektu uzbrojenia terenów inwestycyjnych – budowa drogi gminnej i kanalizacji sanitarnej w Stalowej Woli” wybrana została w dniu 18 kwietnia 2018 r., oferta wykonawcy Biuro Usług Budowlanych Andrzej Głąb z siedzibą w Stalowej Woli przy ul. Targowej 16/9.
         Kryterium wyboru ofert była cena oraz skrócenie terminu realizacji zamówienia. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 45.510,00 zł brutto. Ponadto wykonawca zadeklarował skrócenie terminu realizacji zamówienia o 14 dni. 
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz skrócenie terminu realizacji zamówienia, następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena (Kc) Liczba punktów w kryterium skrócenie terminu realizacji zamówienia (Kt) Łączna liczba punktów
1. Biuro Usług Budowlanych
Andrzej Głąb
Ul. Targowa 16/9
37-464 Stalowa Wola
60,00 40,00 100,00
2. PD PROJEKT inż. Paweł Dul
Ul. Dolańskich 23
39-410 Grębów
58,42 40,00 98,42
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił żadnej z ofert;
        Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać podpisana w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Generuj PDF
Budowa odcinka kolektora kanalizacji deszczowej w drodze wojewódzkiej nr 871 ul. Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli
OKZ – V.271.18.2018                                                                   Stalowa Wola, 16 kwietnia 2018 r.
 
 
  UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
 
            Zamawiający – Gmina Stalowa Wola,  działając zgodnie  z art.  92 ust. 1 pkt. 7 ustawyz dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. ( Dz.U. z 2017 r., poz. 1579), zawiadamia iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa odcinka kolektora kanalizacji deszczowej w drodze wojewódzkiej nr 871 ul. Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli”, zostało  w  dniu 16 kwietnia 2018 r., unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp., z  uwagi na fakt niezłożenia żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 
Generuj PDF
Budowa oświetlenia oraz monitoringu na terenie błoni n/Sanem w Stalowej Woli
OKZ – V.271.8.2018                                                                 Stalowa Wola, dnia 5 kwietnia 2018 r.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy  
z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 23 stycznia  2018 r.  pn.: „Budowa oświetlenia oraz monitoringu na terenie błoni n/Sanem w Stalowej Woli” w dniu  5 kwietnia  2018 r., wybrana została oferta Wykonawcy:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKOEL Michał Studnicki
Stanisławów 108; 23-460 Józefów
Wyżej wymieniony Wykonawca złożył ofertę w postępowaniu na kwotę brutto: 1 594 744,20 zł.  
Ponadto udzielił 10 lat gwarancji i rękojmi. W łącznej punktacji oferta wybranego Wykonawcy uzyskała 91,13 pkt. i była najkorzystniejszą ofertą.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły niżej wymienione podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie wskazanych kryteriów oceny następującą punktację:
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów
 w kryterium
cena
Liczba punktów
w kryterium
okres gwarancji i rękojmi
Łączna liczba punktów
1 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKOEL Michał Studnicki
Stanisławów 108, 23-460 Józefów
51,13 40 91,13
2 Zakład Wykonawstwa Elektrycznego Teletechnicznego Adam Bednarowski
ul. Mickiewicza 164
37-455 Radomyśl nad Sanem
41,18 0 41,18
3 MIXEL firma elektryczna
Kowalski Tomasz
ul. Koniecpolskiego 15
37-450 Stalowa Wola
41,70 20 61,70
4 SP-INSTAL Sebastian Przepiórski
ul. Długa 6/5
95-100 Zgierz
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
5 FUH ELBUDPOL  Wiesław Małek
ul. Handlowa 13
37-450 Stalowa Wola
38,12 40 78,12
 
 
Generuj PDF
Zagospodarowanie terenów przyblokowych przy ul. Żeromskiego 4 w Stalowej Woli.
OKZ – V.271.12.2018                                                     Stalowa Wola, 30 marca 2018 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 t.j.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zagospodarowanie terenów przyblokowych przy ul. Żeromskiego 4 w Stalowej Woli” wybrana została w dniu 30  marca  2018  r.,  oferta  wykonawcy  PROFFI  KOP   Mariusz  Krawiec  z   siedzibą  przy ul. Popiełuszki 36/16 w Stalowej Woli.
         Kryterium wyboru ofert była cena, okres gwarancji i rękojmi. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 199.811,78 zł brutto.   Ponadto  wykonawca   zadeklarował  że  na  przedmiot zamówienia udzieli gwarancji i rękojmi 7 lat. 
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz okresu gwarancji i rękojmi, następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena (Kc) Liczba punktów w kryterium okres gwarancji i rękojmi (Kg) Łączna liczba punktów
1. Konsorcjum firm:
 „ADMA” Zakład Remontowo – Budowlany Marian Adamczyk
ul. Kościuszki 68,
28-200 Staszów – Lider; Przedsiębiorstwo Budowlano – Inżynieryjne „ADMA” Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 68
28-200 Staszów – Partner
53,33 40,00 93,33
2. PROFFI KOP Mariusz Krawiec
ul. Popiełuszki 36/16
 37-450 Stalowa Wola
60,00 40,00 100,00
  PBMH – Firma Budowlana Zbigniew Bułaś ul. Kwiatkowskiego 1
37-450 Stalowa Wola
53,06 40,00 93,06
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił żadnej z ofert;
        Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać podpisana w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób
Generuj PDF
Budowa oświetlenia przy ul. Chopina 18-26 w Stalowej Woli
OKZ – V.271.15.2018                                                                        Stalowa Wola, 27 marca 2018 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
             Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie  art.  92  ust.  2   ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 t.j.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa oświetlenia przy ul. Chopina 18-26 w Stalowej Woliwybrana została w dniu 27 marca 2018 r., oferta wykonawcy „ELEKTRO-INSTAL” Paweł Sulicki Instalacje Elektryczne i Pomiary, Sokolniki, ul. Sandomierska 89, 39-432 Gorzyce.
          Kryterium wyboru ofert była cena oraz okres gwarancji i rękojmi. Wyżej wymieniony wykonawca złożył jako jedyny ofertę na kwotę 29.520,00 zł brutto oraz zadeklarował, iż okres gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia będzie wynosił  10 lat.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz okresu gwarancji i rękojmi,  następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium okres gwarancji  i rękojmi Łączna liczba punktów
1. „ELEKTRO-INSTAL” Paweł Sulicki Instalacje Elektryczne i Pomiary, Sokolniki,
ul. Sandomierska 89
39-432 Gorzyce
60,00 40,00 100,00
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania nie  odrzucił oferty żadnego z Wykonawców:
Na  podstawie  art.  94 ust.  2 pkt . 1 lit. a)  ustawy   Pzp.,  umowa  może  zostać zawarta
w formie pisemnej nie zwłocznie tj. przed terminem o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.
Generuj PDF
Budowa oświetlenia przy ul. Targowej w Stalowej Woli
OKZ – V.271.13.2018                                                                 Stalowa Wola, 23 marca 2018 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
             Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie  art.  92  ust.  2   ustawyz dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 t.j.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa oświetlenia przy ul. Targowej w Stalowej Woliwybrana została w dniu 23 marca 2018 r., oferta wykonawcy   ELEKTROBUDOWA S.C.  Andrzej  Kowalski,  Ryszard  Kowalski  z  siedzibą w Stalowej Woli przy ul. Partyzantów 4/38.
          Kryterium wyboru ofert była cena oraz okres gwarancji i rękojmi. Wyżej wymieniony wykonawca złożył jako jedyny ofertę na kwotę 73.800,00 zł brutto oraz zadeklarował, iż okres gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia będzie wynosił  10 lat.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz okresu gwarancji i rękojmi,  następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium okres gwarancji  i rękojmi Łączna liczba punktów
1. ELEKTROBUDOWA S.C.
Andrzej Kowalski, Ryszard Kowalski
Ul. Partyzantów 4/38
37-450 Stalowa Wola
60,00 40,00 100,00
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania nie  odrzucił oferty żadnego z Wykonawców:
Na  podstawie  art.  94 ust.  2 pkt . 1 lit. a)  ustawy   Pzp.,  umowa  może  zostać zawarta
w formie pisemnej nie zwłocznie tj. przed terminem o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.
 
Generuj PDF
Dostawa systemu paszportyzacji sieci szerokopasmowej i raportowania na potrzeby UKE
OKZ – V.271.10.2018                                                        Stalowa Wola, 15 marca 2018 r.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
           Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 t.j.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa systemu paszportyzacji sieci szerokopasmowej i raportowania na potrzeby UKEwybrana została w dniu 15 marca 2018 r., oferta wykonawcy FAST M.J. Orszańscy Sp. J. z siedzibą w Łodzi przy ul. Romanowskiej 55E pasaż lok. 7.
          Kryterium wyboru ofert była cena, okres gwarancji i rękojmi oraz czas reakcji na błąd. Wyżej wymieniony wykonawca złożył jako jedyny ofertę na kwotę 36.900,00 zł brutto oraz zadeklarował, iż okres gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia będzie wynosił  1 rok, oraz  czas reakcji na błąd o którym mowa w Rozdziale III SIWZ będzie wynosił 3 dni robocze.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, okres gwarancji i rękojmi oraz czasu reakcji na błąd,  następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium okres gwarancji  i rękojmi Liczba punktów w kryterium czas reakcji na błąd Łączna liczba punktów
1. FAST M.J. Orszańscy Sp. J.
ul. Romanowska 55E
 pasaż lok. 7,
91-174 Łódź
60,00 0,00 30,00 90,00
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania nie  odrzucił oferty żadnego z Wykonawców:
Na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a) ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej nie zwłocznie tj. przed terminem o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.
 
 
 
 
Generuj PDF
Zaprojektowanie i budowa parku linowego w Parku Miejskim w Stalowej Woli
OKZ – V.271.2.2018                                                      Stalowa Wola, 12 marca 2018 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zaprojektowanie i budowa parku linowego w Parku Miejskim w Stalowej Woli” wybrana została w dniu 12 marca 2018 r., oferta wykonawcy  UniPark s.r.o. Sladkovskeho 1606/13, Kralovo Pole, 612 00 Brno. Kryterium wyboru ofert była cena oraz udzielona gwarancja. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę niepodlegającą odrzuceniu na kwotę 2 446 470,00 zł brutto, oświadczył, iż udzieli okresu gwarancji na okres 5 lat. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, oraz gwarancji następującą punktację: 
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium gwarancji i rękojmi Łączna liczba punktów
1.  PROJECT OUTDOOR Polska Sp. z o. o. Sp. k. ul. Gen. J. Kustronia 99, 43-301 Bielsko-Biała Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
2. UniPark s.r.o. Sladkovskeho 1606/13, Kralovo Pole,
612 00 Brno
60 0
 
60
 
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania odrzucił oferty:
PROJECT OUTDOOR Polska Sp. z o. o. Sp. k. ul. Gen. J. Kustronia 99, 43-301 Bielsko-Biała
O czym poinformował wykonawców w zgodzie z art. 92 ust 1 pkt 3 ustawy PZP podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
 • Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Generuj PDF
Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF Stalowa Wola
OKZ – V.271.7.2018                                                              Stalowa Wola, 9 marca 2018 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF Stalowa Wola wybrana została w dniu 9 marca 2018 r., oferta wykonawcy  ZRB KOREM Kazimierz Koc Sp. j., 37-430 Jeżowe 701. Kryterium wyboru ofert była cena oraz udzielona gwarancja i rękojmia. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 9 200 000 zł brutto, oświadczył, iż udzieli okresu gwarancji i rękojmi na okres 7 lat. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, oraz gwarancji i rękojmi następującą punktację: 
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium gwarancji i rękojmi Łączna liczba punktów
1. Zakład Remontowo-Budowlany Roman Olszowy, ul. Szkolna 55, 36-147 Kosowy 43,26 40 83,26
2. ZRB KOREM Kazimierz Koc sp. j., 37-430 Jeżowe 701 60
 
40
 
100
 
 
Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił żadnej z ofert.
 • Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 
 
 
Generuj PDF
Zagospodarowanie terenów przyblokowych pomiędzy ul. Popiełuszki 7 a ul. Staszica 13 w Stalowej Woli
OKZ – V.271.05.2018                                                            Stalowa Wola, 6 marca 2018 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 t.j.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zagospodarowanie terenów przyblokowych pomiędzy ul. Popiełuszki 7 a ul. Staszica 13 w Stalowej Woli” wybrana została w dniu 6 marca 2018 r., oferta wykonawcy Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna Bruk-Mar Łukasz Marut Cisów Las 5a, 37-433 Bojanów.
         Kryterium wyboru ofert była cena, okres gwarancji i rękojmi oraz jakość materiałów. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 2.551.609,86 zł brutto. Ponadto wykonawca zadeklarował że na przedmiot zamówienia udzieli gwarancji i rękojmi 7 lat; podczas realizacji zamówienia użyje rur kanalizacji deszczowej typu PEHD SN 10 oraz rury PP SN 12,5. 
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, okresu gwarancji i rękojmi oraz jakość materiałów, następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena (Kc) Liczba punktów w kryterium okres gwarancji i rękojmi (Kg) Liczba punktów w kryterium jakość materiałów (Kj) Łączna liczba punktów
1. Konsorcjum firm:
 „ADMA” Zakład Remontowo – Budowlany Marian Adamczyk
ul. Kościuszki 68,
28-200 Staszów – Lider; Przedsiębiorstwo Budowlano – Inżynieryjne „ADMA” Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 68
28-200 Staszów – Partner
56,71 38,00 0,00 94,71
5. Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna Bruk-Mar Łukasz Marut
Cisów Las 5a,
37-433 Bojanów
60,00 38,00 2,00 100,00
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił żadnej z ofert;
        Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać podpisana w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Generuj PDF
Utrzymanie urządzeń ochrony środowiska na terenie Gminy Stalowa Wola
OKZ – V.271.4.2017                                                         Stalowa Wola, 2 marca 2018 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Utrzymanie urządzeń ochrony środowiska na terenie Gminy Stalowa Wola.” wybrana została w dniu 2 marca 2018 r., oferta wykonawcy  Unimark Sp. z o. o., ul. Niwy 38, 34-100 Wadowice. Kryterium wyboru ofert była cena, termin wykonania zamówienia oraz udzielona gwarancja. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 781 941,60 zł brutto, oświadczył, iż posiada kadrę do wykonania zamówienia z 6 letnim doświadczeniem. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, oraz doświadczenia kadry następującą punktację:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium doświadczenia kadry Łączna liczba punktów
1. Unimark Sp. z o. o.,
ul. Niwy 38,
34-100 Wadowice 
 
60
 
40
 
100
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił żadnej oferty;
 • Na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit a) ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta niezwłocznie z pominięciem terminów o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Generuj PDF
Budowa oświetlenia ulicznego na os. Zasanie – etap I
OKZ – V.271.6.2018                                                                     Stalowa Wola, dnia 27  lutego  2018 r.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy  
z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 16 stycznia  2018 r.  pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego na os. Zasanie w Stalowej Woli” w dniu 27 lutego 2018 r., wybrana została oferta Wykonawcy:
ELEKTROBUDOWA S.C. Andrzej Jerzy Kowalski , Ryszard Kowalski
ul. Partyzantów 4/38, 37-450 Stalowa Wola
Wyżej wymieniony Wykonawca złożył ofertę w postępowaniu na kwotę brutto:
108 113,70 zł.  Ponadto udzielił 10 lat gwarancji i rękojmi. W łącznej punktacji oferta wybranego Wykonawcy uzyskała 93,92 pkt. i była najkorzystniejszą ofertą.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły niżej wymienione podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie wskazanych kryteriów oceny następującą punktację:
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów
 w kryterium
cena
Liczba punktów
w kryterium
okres gwarancji i rękojmi
Łączna liczba punktów
1 Firma Usługowa EL-MAG
Magdalena Mysona
ul. Wojska Polskiego 18; 39-215 Czarna
36,01 40 76,01
2 ELEKTROBUDOWA S.C. Andrzej Jerzy Kowalski , Ryszard Kowalski
ul. Partyzantów 4/38
 37-450 Stalowa Wola
53,92 40 93,92
3 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKOEL Michał Studnicki
Stanisławów 108, 23-460 Józefów
43,17 40 83,17
4 ELEKTRO-INSTAL Paweł Sulicki
Instalacje Elektryczne  i Pomiary
Sokolniki ul. Sandomierska 89
 39-432 Gorzyce
60 20 80
5 Zakład Usług Elektrycznych „EL-KAM” Kamil Kowalski
Jeżowe 690B , 37-430 Jeżowe
48,61 40 88,61
6 Elektron-tech Michał Goński
ul. Olszańska 6,
39-340 Padew Narodowa
31,55 40 71,55
7 Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa „ELEKTROSERWIS” Trawiński Robert
ul. Sanowa 36, 37-403 Pysznica
50,59 40 90,59
Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił oferty żadnego wykonawcy oraz nie wykluczył żadnego wykonawcy.  
 
Generuj PDF
Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu „ Przedszkolaki Stalowiaki - rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Stalowa Wola”
 OKZ – V.271.9.2018                                                                 Stalowa Wola, dnia 20 lutego 2018 r.
 
                                                                                             
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy  
z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 25 stycznia  2018 r.  pn.: „Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu „Przedszkolaki Stalowiaki  - rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Stalowa Wola” współfinansowanego ze środków UE  EFS w ramach RPO WP na lata 2014-2020 Działanie 9.1 – Rozwój edukacji przedszkolnej”,
 w dniu 20 lutego 2018 r., wybrana została oferta Wykonawcy:
Alltech Spółka jawna Zdzisław Pająk Artur Pająk, ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock    
Wyżej wymieniony Wykonawca złożył ofertę w postępowaniu na kwotę brutto:
59 763,24 zł.  Ponadto oświadczył, że przedmiot zamówienia wykona w terminie 6 dni od podpisania umowy.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły niżej wymienione podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie wskazanych kryteriów oceny następującą punktację:
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów
 w kryterium
cena
Liczba punktów
w kryterium
termin wykonania zamówienia
Łączna liczba punktów
1 COM Michał Karczewski ul. Rembielińska 3/8
03-343 Warszawa
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
2 Alltech Spółka jawna
Zdzisław Pająk Artur Pająk
 ul. Spółdzielcza 33
 09-407 Płock
60 40 100
3 Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Telesis Sp. z o.o.  ul. Legionów 115
05-200 Wołomin
51,05 0 51,05
Zamawiający w toku postępowania  odrzucił ofertę Wykonawcy COM Michał Karczewski
ul. Rembielińska 3/8, 03-343 Warszawa, o czym  w dniu 15.02.2018r. zostali poinformowani Wykonawcy składający oferty w postępowaniu.

 
Generuj PDF
Rozbudowa drogi gminnej Nr G101095R ulicy Sandomierskiej w Stalowej Woli – etap I.
OKZ – V.271.1.2018                                                                                 Stalowa Wola, 19 lutego  2018 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Rozbudowa drogi gminnej Nr G101095R ulicy Sandomierskiej w Stalowej Woli – etap Iwybrana została w dniu 19 lutego 2018 r., oferta konsorcjum: PBI Infrastruktura S.A. ul. Kolejowa 10E, 23-200 Kraśnik – Lider, PBI WMB Sp. z o.o. ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz – Partner.
Kryterium wyboru ofert była cena, okres gwarancji, typ rur kanalizacji deszczowej oraz grubość konstrukcji jezdni z warstw bitumicznych. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 4.249.936,84 zł brutto. Ponadto oświadczył, że udziela gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 8 lat, użyje rur kanalizacji deszczowej typu Rury PP lite Dn 800,500,400,200 SN 16; konstrukcja jezdni z warstw bitumicznych: warstwa ścieralna SMA 5 cm, warstwa wiążąca AC16W 8 cm, warstwa podbudowy AC22P 12 cm.
 W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, okresu gwarancji, typu rur kanalizacji deszczowej oraz grubości konstrukcji jezdni z warstw bitumicznych następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium okres gwarancji Liczba punktów w kryterium typ rur kanalizacji deszczowej Liczba punktów w kryterium grubość konstrukcji jezdni z warstw bitumicznych Łączna liczba punktów
1. TRAKT S.A.
Górki Szczurkowskie 1
26-065 Piekoszów k/Kielc
47,07 34,00 3,00 3,00 87,07
2. STRABAG Sp. z o.o.
 ul. Parzniewska 10
05-800 Pruszków
59,09 34,00 3,00 0,00 96,09
3. Konsorcjum:
 PBI Infrastruktura S.A.
 ul. Kolejowa 10E,
23-200 Krasnik – Lider,
PBI WMB Sp. z o.o.
ul. Błonie 8,
27-600 Sandomierz – Partner
60,00 34,00 3,00 3,00 100,00
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił żadnej z ofert;
        Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać podpisana w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Generuj PDF
Opracowanie projektu rozbudowy drogi gminnej ul. Sandomierskiej w Stalowej Woli – etap II
 OKZ – V.271.3.2018                                                                  Stalowa Wola, dnia 08 lutego  2018 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy  
z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 08 stycznia  2018 r.  pn.: „Opracowanie projektu rozbudowy drogi gminnej ul.Sandomierskiej w Stalowej Woli – etap II”, w dniu 08 lutego 2018 r., wybrana została oferta Wykonawcy:
MANEVO Marek Łukowski , Ziółków 88, 21-077 Spiczyn.
Wyżej wymieniony Wykonawca złożył ofertę w postępowaniu na kwotę brutto: 98 400,00 zł.  Ponadto oświadczył, że przedmiot zamówienia wykona w terminie do 01.06.2018 r.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły niżej wymienione podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie wskazanych kryteriów oceny następującą punktację:
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów
 w kryterium
cena
Liczba punktów
w kryterium
termin wykonania zamówienia
Łączna liczba punktów
1 MANEVO Marek Łukowski
Ziółków 88
21-077 Spiczyn
60 40 100
2 Biuro Usług Budowlanych Andrzej Głąb
ul. Targowa 16/9
37-464 Stalowa Wola
36,34 40 76,34
Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił oferty żadnego wykonawcy oraz nie wykluczył żadnego wykonawcy.  
 
Generuj PDF
Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym na potrzeby transportu zbiorowego na obszarze Miasta Stalowa Wola wraz z wykonaniem robót budowlanych związanych z infrastrukturą systemu
OKZ-V.271.98.2017                                                                   Stalowa Wola, 8 lutego 2017 r.
 
 
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

                Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2017 r., poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp,  unieważnia postępowanie pn.:Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym na potrzeby transportu zbiorowego na obszarze Miasta Stalowa Wola wraz z wykonaniem robót budowlanych związanych z infrastrukturą systemu”, realizowanego w ramach  projektu  dofinansowanego ze środków budżetu UE pn.: Mobilny MOF Stalowej Woli. RPO WP na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa V Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 5.4 Niskoemisyjny transport miejski,  z dnia 21 grudnia 2017 r.
z  uwagi na fakt niezłożenia żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 
Generuj PDF
Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu „ Przedszkolaki Stalowiaki - rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Stalowa Wola”
OKZ-V.271.98.2017                                                                             Stalowa Wola, 8 lutego 2017 r.
 
 

 
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
                Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2017 r., poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp,  unieważnia postępowanie pn.:Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym na potrzeby transportu zbiorowego na obszarze Miasta Stalowa Wola wraz z wykonaniem robót budowlanych związanych z infrastrukturą systemu”, realizowanego w ramach  projektu  dofinansowanego ze środków budżetu UE pn.: Mobilny MOF Stalowej Woli. RPO WP na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa V Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 5.4 Niskoemisyjny transport miejski,  z dnia 21 grudnia 2017 r.
z  uwagi na fakt niezłożenia żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Generuj PDF
Modernizacja targowiska miejskiego w Stalowej Woli „Mój Rynek - hala owocowo-warzywna”
OKZ – V.271.87.2017                                                                 Stalowa Wola, 5 lutego 2018 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Modernizacja targowiska miejskiego w Stalowej Woli „Mój Rynek - hala owocowo-warzywna” wybrana została w dniu 5 lutego 2018 r., oferta wykonawcy  Firma Budowlana REM-BUD-I Bronisław Drąg Spółka Jawna, ul. Jana Pawła II 60 B, 37-450 Stalowa Wola. Kryterium wyboru ofert była cena oraz udzielona gwarancja i rękojmia. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 4 271 946,77 zł brutto, oświadczył, iż udzieli okresu gwarancji i rękojmi na okres 7 lat. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, oraz gwarancji i rękojmi następującą punktację:  
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium gwarancji i rękojmi Łączna liczba punktów
1.  Stalprzem Sp. z o. o. Al. Jana Pawła II 18E, 37-450 Stalowa Wola Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
2. Firma Budowlana REM-BUD-I Bronisław Drąg Spółka Jawna, ul. Jana Pawła II 60 B, 37-450 Stalowa Wola  
60
 
40
 
100
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania odrzucił oferty:
-  Stalprzem Sp. z o. o. Al. Jana Pawła II 18E, 37-450 Stalowa Wola
O czym poinformował wykonawców w zgodzie z art. 92 ust 1 pkt 3 ustawy PZP podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
 • Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 
 
Generuj PDF
Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej w Stalowej Woli w rejonach nr 1 i nr 2.
OKZ – V.271.90.2017                                                                           Stalowa Wola, 31 stycznia 2018 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
     
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej w Stalowej Woli  w rejonach nr 1 i nr 2 wybrana została w dniu 31 stycznia 2018 r., dla części I zamówienia oferta wykonawcy Zakład Usługowy Budowy i Konserwacji Zieleni mgr inż. Maria Herecka-Kużdżał z siedzibą w Stalowej Woli przy ul. Ks. J. Skoczyńskiego 10.
Kryterium wyboru ofert była cena, czas reakcji o którym mowa w Rozdziale III pkt 4 SIWZ, okres gwarancji na nasadzenia sezonowe oraz okres gwarancji na nasadzenia drzew i krzewów. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na część I zamówienia na łączną wartość 1.123.679,73 zł brutto, czas reakcji o którym mowa w Rozdziale III pkt 4 SIWZ – 1 godzina; okres gwarancji na nasadzenia sezonowe 4 miesiące; oraz okres gwarancji na nasadzenia drzew i krzewów – 24 miesiące.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na część I zamówienia oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, czasu reakcji o którym mowa w Rozdziale III pkt 4 SIWZ, okresu gwarancji na nasadzenia sezonowe oraz okresu gwarancji na nasadzenia drzew i krzewów, następującą punktację:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium czasu reakcji o którym mowa w Rozdziale III pkt 4 SIWZ Liczba punktów w kryterium okres gwarancji na nasadzenia sezonowe Liczba punktów w kryterium okres gwarancji nasadzenia drzew i krzewów Łączna liczba punktów
1. Zakład Usługowy Budowy i Konserwacji Zieleni mgr inż. Maria Herecka-Kużdżał ul. Ks. J. Skoczyńskiego 10, 37-450 Stalowa Wola 60,00 20,00 10,00 10,00 100,00
 
           Dla części II zamówienia oferta wykonawcy Zakład Usług, Handlu i Produkcji Ogrodniczej „Zieleń” Sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli przy  ul. Skoczyńskiego 28.
Kryterium wyboru ofert była cena, czas reakcji o którym mowa w Rozdziale III pkt 4 SIWZ, okres gwarancji na nasadzenia sezonowe oraz okres gwarancji na nasadzenia drzew i krzewów. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na część II zamówienia na łączną wartość 928.227,28 zł brutto, czas reakcji o którym mowa w Rozdziale III pkt 4 SIWZ – 1 godzina; okres gwarancji na nasadzenia sezonowe 4 miesiące; oraz okres gwarancji na nasadzenia drzew i krzewów – 24 miesiące.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na część II zamówienia oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, czasu reakcji o którym mowa w Rozdziale III pkt 4 SIWZ, okresu gwarancji na nasadzenia sezonowe oraz okresu gwarancji na nasadzenia drzew i krzewów, następującą punktację:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium czasu reakcji o którym mowa w Rozdziale III pkt 4 SIWZ Liczba punktów w kryterium okres gwarancji na nasadzenia sezonowe Liczba punktów w kryterium okres gwarancji nasadzenia drzew i krzewów Łączna liczba punktów
1. Usługi Leśne i Ogrodnicze ELITELAS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.K. Durdy 141,
39-450 Baranów Sandomierski
22,02 20,00 10,00 10,00 62,02
2. Zakład Usług, Handlu i Produkcji Ogrodniczej „Zieleń” Sp. z o.o.
 ul. Skoczyńskiego 28,
37-450 Stalowa Wola
60,00 20,00 10,00 10,00 100,00
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił żadnej oferty Wykonawców:
Dla części I zamówienia na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a  ustawy Prawo zamówień publicznych, umowa może zostać zawarta niezwłocznie, tj. przed upływem terminów o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy Pzp., dla części II zamówienia Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób
Generuj PDF
Dostawa materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych, atramentowych i kserokopiarek na potrzeby Urzędu Miasta Stalowej Woli w 2018 i 2019 roku.
OKZ – V.271.88.2017                                                          Stalowa Wola, 29 stycznia 2018 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
      

          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych, atramentowych i kserokopiarek na potrzeby Urzędu Miasta Stalowej Woli w 2018 i 2019 roku wybrana została w dniu 29 stycznia 2018 r., dla części I zamówienia oferta wykonawcy Biuro Plus Lucyna i Adam Koptyra Sp. Jawna z siedzibą w Stalowej Woli przy ul. Handlowej 4b.
Kryterium wyboru ofert była cena, kryterium ekologiczne oraz czas  dostawy. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę niepodlegającą odrzuceniu na część I zamówienia na łączną wartość 109.058,41 zł brutto; dostarczany papier do użytku biurowego posiada wspólnotowe oznakowanie ekologiczne Ecolabel lub inne krajowe oznakowania ekologiczne typu I; sukcesywne dostawy materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Miasta Stalowej Woli następować będą w ciągu 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na część I zamówienia oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, kryterium ekologicznym oraz czasu dostawy, następującą punktację:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium ekologiczne Liczba punktów w kryterium czas dostawy Łączna liczba punktów
1. Resgraph Sp. z o.o.
ul. Boya Żeleńskiego 19
35-105 Rzeszów
53,62 10,00 30,00 93,62
 
2. Hurt-Papier Ryszard Cebula Sp. Jawna
ul. Podkarpacka 57B
35-082 Rzeszów
nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
3. Biuro Plus Lucyna i Adam Koptyra Sp. Jawna
ul. Handlowa 4b,
37-450 Stalowa Wola
60,00 10,00 30,00 100,00
 
           Dla części II zamówienia oferta wykonawcy NEOPRINT Witold Burdzy z siedzibą w Stalowej Woli przy ul. Brandwickiej 67A.
Kryterium wyboru ofert była cena, czas dostawy 1 oraz czas dostawy 2. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na część II zamówienia na łączną wartość 166.565,67 zł brutto; sukcesywne dostawy fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych, atramentowych i kserokopiarek na potrzeby Urzędu Miasta Stalowej Woli następować będą w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego; na czas usunięcia awarii drukarki, urządzenia wielofunkcyjnego lub kserokopiarki spowodowanej zastosowaniem dostarczonego przez wykonawcę tonera lub atramentu, wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii, zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu sprzęt zastępczy o porównywalnych parametrach technicznych.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na część II zamówienia oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, czasu dostawy 1 oraz czasu dostawy 2, następującą punktację:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium czas dostawy 1 Liczba punktów w kryterium czas dostawy 2 Łączna liczba punktów
1. DMD S.C. Paweł Miturski, Dorota Mikurska
 ul. Staroniwska 41B
35-101 Rzeszów
33,59 30,00 10,00 73,59
2. GLOBO GROUP Jacek Kania, Grzegorz Kania S.C.
ul. Magazynowa 5
25-565 Kielce
47,88 30,00 10,00 87,88
3. Golden Line Paweł Dostych
 ul. Krakowska 150
 35-506 Rzeszów
56,05 30,00 10,00 96,05
4. World Trade Technology Polska Sp. z o.o.
ul. Sikorki 23
31-589 Kraków
32,69 30,00 10,00 72,69
5. 3DYTA Edyta Korupczyńska ul. Jaśminowa 18
05-092 Łomianki
31,02 30,00 10,00 71,02
6. Resgraph Sp. z o.o.
ul. Boya Żeleńskiego 19
35-105 Rzeszów
29,97 30,00 10,00 69,97
7. NEOPRINT Witold Burdzy
ul. Brandwicka 67A
37-464 Stalowa Wola
60,00 30,00 10,00 100,00
8. Hurt-Papier Ryszard Cebula Sp. Jawna
ul. Podkarpacka 57B
35-082 Rzeszów
30,36 30,00 10,00 70,36
9. Biuro Plus Lucyna i Adam Koptyra Sp. Jawna
ul. Handlowa 4b
37-450 Stalowa Wola
42,77 30,00 10,00 82,77
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania odrzucił oferta Wykonawcy dla części I zamówienia:
 • Hurt-Papier Ryszard Cebula Sp. Jawna ul. Podkarpacka 57B 35-082 Rzeszów, o czym poinformował wykonawców w zgodzie z art. 92 ust 1 pkt 3 ustawy PZP podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
           Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa dla części I i II zamówienia może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 
 
Otrzymują:
1 x adresat;
1 x a/a.

 
Generuj PDF
Budowa placu zabaw na osiedlu Metalowców przy ul. PCK w Stalowej Woli
OKZ – V.271.96.2017                                                Stalowa Wola, 24 stycznia 2018 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
              Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa placu zabaw na osiedlu Metalowców przy ul. PCK w Stalowej Woli”.  wybrana została w dniu 24 stycznia 2018 r., oferta wykonawcy Dar-Pol Dariusz Cieślak, ul. Pasymska 27/18, 12-100 Szczytno. Kryterium wyboru ofert była cena oraz gwarancja i rękojmia. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 172.000,00 zł. Wykonawca zaproponował udzielenie gwarancji i rękojmi na okres: 7 lat. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny następującą punktację:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium gwarancji i rękojmi Łączna liczba punktów
1. Dar-Pol Dariusz Cieślak ul. Pasymska 27/18, 12-100 Szczytno  
60
 
40
 
100
2. APIS Polska Sp. z o.o. ul. Kolaniki 19, 37-500 Jarosław  
44,48
 
40
 
84,48
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił żadnej z ofert;
 • Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Generuj PDF
Opracowanie projektu budowy drogi gminnej łączącej ulicę Różaną z ulicą Topolową w Stalowej Woli.
OKZ – V.271.95.2017                                                                       Stalowa Wola, 12 stycznia 2018 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 t.j.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Opracowanie projektu budowy drogi gminnej łączącej ulicę Różaną  z ulicą Topolową w Stalowej Woliwybrana została w dniu 12 stycznia 2018 r., oferta wykonawcy PD PROJEKT inż. Paweł Dul z siedzibą w Grębowie przy ul. Dolańskich 23.
        Kryterium wyboru ofert była cena oraz skrócenie terminu realizacji zamówienia. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 76.875,00 zł brutto. Ponadto wykonawca zadeklarował skrócenie terminu realizacji zamówienia o 14 dni.
          W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz terminu realizacji zamówienia, następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium termin realizacji (skrócenie terminu realizacji zamówienia) Łączna liczba punktów
1. ILON Pracownia Mateusz Hołub Widna Góra
ul. Modrzewiowa 42
37-500 Jarosław
46,85 40,00 86,85
2. HSW- Zakład Projektowo – Technologiczny Sp. z o.o.
ul. Kwiatkowskiego 1
37-450 Stalowa Wola
57,69 40,00 97,69
3. PD PROJEKT inż. Paweł Dul
ul. Dolańskich 23
39-410 Grębów
60,00 40,00 100,00
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił żadnej z ofert;
        Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać podpisana w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Generuj PDF
Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Gminy Stalowa Wola
OKZ – V.271.89.2017                                                                      Stalowa Wola, 5 stycznia 2018 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
       Gmina Stalowa Wola działając na podstawie art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579),  zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Gminy Stalowa Wola”, opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowej Woli w dniu 23 listopada 2017 r. którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, zgodnie z art. 138g ustawy Pzp., została wybrana w dniu 5 stycznia 2018 r. oferta złożona przez Pocztę Polską S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8 na kwotę 337.201,01 zł brutto. Wybrana oferta z najniższą ceną (kryterium wyboru ofert - cena 100 %), która spełnia wszystkie warunki określone w ogłoszeniu o zamówieniu.
 
       W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, następującą punktację:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Łączna liczba punktów
1. Poczta Polska S.A.
Ul. Rodziny Hiszpańskich 8
00-940 Warszawa
100,00 100,00
 
 
 
 
Generuj PDF
Opracowanie projektu budowy Sali Sportowej
OKZ – V.271.84.2017                                                  Stalowa Wola, 27 grudnia 2017 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Opracowanie projektu budowy Sali Sportowej” wybrana została w dniu 27 grudnia 2017 r., oferta wykonawcy  APA Arches Sp. z o. o. sp. k. ul. Jawornicka 8/229, 60-161 Poznań. Kryterium wyboru ofert była cena oraz termin wykonania zamówienia. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 82 464,12 zł brutto, oświadczył, iż wykona zamówienie w okresie 166 dni. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, oraz terminu wykonania następującą punktację:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium termin wykonania Łączna liczba punktów
1. SSC Architekci Sp. z o. o., 32-082 Bolechowice, ul. Gajowa 3  56,22 40 96,22
2. MENS Pracownia Projektowa Grzegorz Pełczyński, ul. Wojskowa 3L/6, 60-792 Poznań  
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
3. Pracownia Architektoniczna Piotr Dominiczak, ul. Ledóchowskiego 63, 63-400 Ostrów Wielkopolski  
Nie dotyczy
 
 
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
4. MWM Zp. Z o. o. Sp. k.,
ul. Grottgera 35, 44-100 Gliwice 
24,74 40 64,74
5. Konsorcjum: Studium Sp. z o. o. sp. k. ul. Noakowskiego 12/99, 00-666 Warszawa, Studium Sp. z o. o. ul. Noakowskiego 12/99, 00-666 Warszawa  
21,06
 
40
 
61,06
6. VITARO Sp. z o. o., 00-116 Warszawa, ul. Świętokrzyska 30/63 32,70 40 72,70
7. APA Arches Sp. z o. o. sp. k. ul. Jawornicka 8/229, 60-161 Poznań 60 40 100
 
 • Zamawiający wykluczył z postępowania wykonawców;
MENS Pracownia Projektowa Grzegorz Pełczyński, ul. Wojskowa 3L/6, 60-792 Poznań
Pracownia Architektoniczna Piotr Dominiczak, ul. Ledóchowskiego 63, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Zamawiający wykluczył wykonawców na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12 w związku z art. 24 ust 1 pkt 23 ze względu na fakt nie złożenia oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej. W związku z czym Zamawiający nie był w stanie zweryfikować możliwości naruszenia uczciwej konkurencji w zakresie złożenia ofert przez wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej.
 • Zamawiający w toku postępowania odrzucił oferty:
MENS Pracownia Projektowa Grzegorz Pełczyński, ul. Wojskowa 3L/6, 60-792 Poznań
Pracownia Architektoniczna Piotr Dominiczak, ul. Ledóchowskiego 63, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 • Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 
 
 
Generuj PDF
Zakup i dostawa mebli biurowych na potrzeby Urzędu Miasta Stalowej Woli
OKZ-V.271.93.2017                                                                    Stalowa Wola, 22 grudnia 2017 r.
 
 
 
 
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


 
            Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2017 r., poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp,  unieważnia postępowanie pn.: „Zakup i dostawa mebli biurowych na potrzeby Urzędu Miasta ” z dnia 15 grudnia 2017 r. z  uwagi na fakt, iż postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, tj. upływ terminu wykonania zamówienia przed zakończeniem postępowania o zamówienie publiczne i ogłoszeniem wyboru wykonawcy. Kontynuowanie procedury doprowadziłoby do zawarcia umowy o świadczenie niemożliwe.
Generuj PDF
Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Stalowej Woli
OKZ – V.271.94.2017                                              Stalowa Wola, 20 grudnia 2017 r.
 
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
 
Zamawiający – Gmina Stalowa Wola działając na podstawie art.93 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2015 r., poz. 2164), unieważnia postępowanie, pn. „Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Stalowej Woli” ze względu na fakt nie złożenia żadnej oferty w wyżej wymienionym postępowaniu.
 
 
Generuj PDF
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: „Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF Stalowa Wola”
OKZ – V.271.82.2017                                                                    Stalowa Wola, dnia 14 grudnia 2017 r.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy  z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1749) zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 27 października 2017 r.  pn.: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru  dla zadania: Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF Stalowa Wola”,
w dniu 14 grudnia 2017 r., wybrana została oferta Wykonawcy: Zakład Usług Budowlanych KONZBUD Zbigniew Konopka ul. Żurawia 23 37-464 Stalowa Wola.
Wyżej wymieniony Wykonawca złożył ofertę w postępowaniu na kwotę brutto:
40 590,00 zł.  Ponadto do realizacji zadania zaoferował kadrę z doświadczeniem w sprawowaniu nadzoru inwestorskiego nad: 3 ukończonymi inwestycjami  o wartości min. 6 000 000,00 zł
 i 5 ukończonymi inwestycjami dotyczącymi obiektów wpisanych do rejestru zabytków.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły niżej wymienione podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie wskazanych kryteriów oceny następującą punktację:
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów
 w kryterium
cena
Liczba punktów
w kryterium
doświadczenie kadry
 (Kdi)
Liczba punktów
w kryterium
doświadczenie kadry
(Kdz)
Łączna liczba punktów
1 BICO GROUP Tomasz Przybylski ul. Staniewicka1 lok.2
03 – 310 Warszawa
36,13 20 20 76,13
2 ABE CONSULTING Spółka Cywilna 38-120 Czudec ul. Słoneczna 47 24,03 10 0 34,03
3 Jan Chebdowski Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „JANEK” 25-671 Kielce
 ul. Bat. Chłopskich 153
58,24 0 20 78,24
4 Zakład Usług Budowlanych KONZBUD Zbigniew Konopka ul. Żurawia 23 37-64 Stalowa Wola 60 20 20 100
 
 
Generuj PDF
Budowa ul. Szkolnej – II etap w Stalowej Woli
OKZ – V.271.78.2017                                                                            Stalowa Wola, 6 grudnia 2017 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 t.j.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa ul. Szkolnej – II etap w Stalowej Woliwybrana została w dniu 6 grudnia 2017 r., oferta Konsorcjum wykonawców PBI Infrastruktura S.A. z siedzibą w Kraśniku przy ul. Kolejowej 10E – Lider oraz PBI WMB Sp. z o.o. z siedzibą w Sandomierzu przy ul. Błonie 8 - Partner.
Kryterium wyboru ofert była cena, okres gwarancji oraz jakość materiałów Kj1 + Kj2. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 798.117,21 zł brutto. Ponadto wykonawca zadeklarował że na przedmiot zamówienia udzieli gwarancji 8 lat; podczas realizacji zamówienia użyje rur kanalizacji deszczowej typu rury PP lite jednorodne (DN160,200,250) PEHD (DN300,500) SN 10; konstrukcja jezdni z warstw bitumicznych warstwa ścieralna SMA 5 cm, warstwa wiążąca AC16W 6 cm, warstwa podbudowy ACC22P 10 cm.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, okresu gwarancji oraz jakość materiałów Kj1 + Kj2, następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium okres gwarancji Liczba punktów w kryterium jakość materiałów (Kj1) Liczba punktów w kryterium jakość materiałów (Kj2) Łączna liczba punktów
1. STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10
05-800 Pruszków
44,84 33,00 3,00 4,00 84,84
2. „BRUK-DAR” Dariusz Skawiński
Breń Osuchowski 91
39-304 Czermin
40,02 33,00 3,00 4,00 80,02
3. Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno-Drogowego „Inżdróg” Spółka z o.o.
ul. Wrzosowa 97
 37-450 Stalowa Wola
48,96 33,00 3,00 4,00 88,96
4. Konsorcjum firm:
PBI Infrastruktura S.A.
ul. Kolejowa 10E
23-200 Kraśnik – Lider
 PBI WMB Sp. z o.o.
ul. Błonie 8
27-600 Sandomierz - Partner
60,00 33,00 3,00 4,00 100,00
5. Konsorcjum firm:
 „ADMA” Zakład Remontowo – Budowlany Marian Adamczyk
ul. Kościuszki 68,
28-200 Staszów – Lider; Przedsiębiorstwo Budowlano – Inżynieryjne „ADMA” Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 68
28-200 Staszów – Partner
47,95 33,00 3,00 4,00 87,95
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił żadnej z ofert;
        Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać podpisana w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 
Generuj PDF
Opracowanie projektu wielopokoleniowych stref aktywności w Ogródku Jordanowskim w Stalowej Woli.
OKZ – V.271.77.2017                                                   Stalowa Wola, 5 grudnia 2017 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 t.j.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Opracowanie projektu wielopokoleniowych stref aktywności w  Ogródku Jordanowskim w Stalowej Woliwybrana została w dniu 5 grudnia 2017 r., oferta wykonawcy Garden Concept Architekci Krajobrazu W. Januszczyk, P. Szkołut Sp. Jawna z siedzibą w Lublinie przy ul.  Śnieżyńskiego 1.
Kryterium wyboru ofert była cena oraz okres gwarancji. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 116.112,00 zł brutto oraz zadeklarował skrócenie terminu realizacji zamówienia o 14 dni.
 W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz skrócenie terminu realizacji zamówienia, następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium skrócenie terminu realizacji zamówienia Łączna liczba punktów
1. Instal-Tech Marcin Marzec
ul. Nowohucka 92a/15
30-728 Kraków
29,81 40,00 69,81
2. Garden Concept Architekci Krajobrazu W. Januszczyk, P. Szkołut Sp. Jawna
ul. Śnieżyńskiego 1
20-706 Lublin
60,00 40,00 100,00
3. Konsorcjum:
ARCHILON Biuro Projektowe Zbigniew Lowczak
Piątkowiec 38, 39-308 Wadowice Górne – Lider,
Michał Grzegorczyk
ul. Wałowa 1/5, 37-450 Stalowa Wola – Partner
58,39 40,00 98,39
4. Biuro Projektowe Dworaczyk-Architektura, Ada Dworaczyk
ul. Warszawska 170D
39 – 400 Tarnobrzeg
43,91 40,00 83,91
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił żadnej z ofert;
        Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać podpisana w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Generuj PDF
Świadczenie usługi Operatora Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli
 OKZ – V.271.83.2017                                                   Stalowa Wola, dnia 04 grudnia  2017 r.
 
                                         Politechnika Rzeszowska
                                                                                                 im. Ignacego Łukasiewicza
                                                             Al. Powstańców Warszawy 12
35 – 959 Rzeszów
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy  z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 08 listopada 2017 r.  pn.: „Świadczenie usługi Operatora Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli”, w dniu 04 grudnia 2017 r., wybrana została oferta Wykonawcy: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza Al. Powstańców Warszawy 12 35 – 959 Rzeszów.
Wyżej wymieniony Wykonawca, jako jedyny, złożył ofertę w postępowaniu na kwotę brutto: 433 944,00 zł. Ponadto oświadczył, że do realizacji zamówienia wyznaczył 3 osoby z tytułem naukowym min. doktora habilitowanego i doświadczeniem wskazanej kadry 49 przeprowadzonych badań naukowych.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły niżej wymienione podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie wskazanych kryteriów oceny następującą punktację:
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów
 w kryterium
cena
Liczba punktów
w kryterium
jakość – ilość osób w kadrze
Liczba punktów
w kryterium
doświadczenie kadry
Łączna liczba punktów
1 Politechnika Rzeszowska       
im. Ignacego Łukasiewicza
Al. Powstańców Warszawy 12
35 – 959 Rzeszów
60 20 20 100
Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił oferty żadnego wykonawcy oraz nie wykluczył żadnego wykonawcy. 
Na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a  ustawy Prawo zamówień publicznych, umowa może zostać zawarta niezwłocznie, tj. przed upływem terminów o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy Pzp.
Generuj PDF
Budowa przyłączy elektroenergetycznych kablowych wraz z układem pomiarowym do stacji ładowania autobusów
 OKZ – V.271.79.2017                                                                Stalowa Wola, dnia  29 listopada 2017 r.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy  z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 18 października 2017 r.  pn.: „Budowa przyłączy elektroenergetycznych kablowych wraz z układem pomiarowym do stacjo ładowania autobusów”, w dniu 29 listopada 2017 r., wybrana została oferta Wykonawcy: Elektrobudowa S.C. Andrzej Kowalski, Ryszard Kowalski, 37-450 Stalowa Wola, ul. Partyzantów 4/38.
Wyżej wymieniony Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę brutto: 270 600,00 zł.  Ponadto udzielił 10 letniego okresu gwarancji i rękojmi. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły niżej wymienione podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie wskazanych kryteriów oceny następującą punktację:
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów
 w kryterium
cena
Liczba punktów
w kryterium
okres gwarancji i rękojmi
Łączna liczba punktów
1 ELEKTROBUDOWA S.C
Andrzej Kowalski, Ryszard Kowalski, 37-450 Stalowa Wola, ul. Partyzantów 4/38
60 40 100
   
     Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił oferty żadnego wykonawcy oraz nie wykluczył żadnego wykonawcy.  
      Na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a  ustawy Prawo zamówień publicznych, umowa może zostać zawarta niezwłocznie, tj. przed upływem terminów o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy Pzp.


 
Generuj PDF
Opracowanie projektu zagospodarowania terenów przyblokowych w rejonie budynków przy ul. Mickiewicza 16, Wolności 2 i Staszica 7 w Stalowej Woli.
OKZ – V.271.76.2017                                                                     Stalowa Wola, 28 listopada  2017 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 t.j.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Opracowanie projektu zagospodarowania terenów przyblokowych  w rejonie budynków przy ul. Mickiewicza 16, Wolności 2 i Staszica 7  w Stalowej Woliwybrana została w dniu 28 listopada 2017 r., oferta wykonawcy Biuro Projektowe Dworaczyk-Architektura, Ada Dworaczyk z siedzibą w Tarnobrzegu przy ul. Warszawskiej 170D.
Kryterium wyboru ofert była cena oraz okres gwarancji. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 47.724,00 zł brutto oraz zadeklarował skrócenie terminu realizacji zamówienia o 14 dni.
 W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz skrócenie terminu realizacji zamówienia, następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium skrócenie terminu realizacji zamówienia Łączna liczba punktów
1. Garden Concept Architekci Krajobrazu W. Januszczyk, P. Szkołut Sp. Jawna
ul. Śnieżyńskiego 1
20-706 Lublin
35,01 40,00 75,01
2. LandCOM Projects Sp. z o.o.
Urszula Ćwiek
  ul. Brazylijska 10a
03-946 Warszawa
48,14 40,00 88,14
3. Biuro Projektowe Dworaczyk-Architektura, Ada Dworaczyk
ul. Warszawska 170D
39 – 400 Tarnobrzeg
60,00 40,00 100,00
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił żadnej z ofert;
        Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać podpisana w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Generuj PDF
Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF Stalowa Wola
OKZ – V.271.81.2017                                               Stalowa Wola, 28 listopada 2017 r.
 
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
 
Zamawiający – Gmina Stalowa Wola działając na podstawie art.93 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2015 r., poz. 2164), unieważnia postępowanie, pn. „Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF Stalowa Wola”. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty.
 
 
Generuj PDF
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Miasta Stalowa Wola i jej jednostek organizacyjnych, oraz zaciągnięcie przez miasto Stalowa Wola kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu.
OKZ – V.271.72.2017                                                                Stalowa Wola, 17 listopada 2017 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
           Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 t.j.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Miasta Stalowa Wola i jej jednostek organizacyjnych, oraz zaciągnięcie przez miasto Stalowa Wola kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytuwybrana została w dniu 17 listopada 2017 r., oferta wykonawcy Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Regionalne Centrum Korporacyjne w Rzeszowie ul. Rejtana 53b, 35-326 Rzeszów.
              Kryterium wyboru ofert była opłata ryczałtowa za obsługę bankową w okresie objętym umową; oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym; oprocentowanie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych; oprocentowanie lokat na rachunku lokat typu overnight” oraz ilość posiadanych placówek (którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca) na terenie miasta Stalowa Wola.
             Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę tj. - (A) opłata ryczałtowa za obsługę bankową wyrażona w stawce brutto wynosi za 1 miesiąc 0,00 zł (brutto), za cały okres świadczenia usługi (od 2.01.2018 r. do 31.12.2020 r.) co daje przy 36 miesiącach łączną kwotę 0,00 zł (brutto); (B) Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym liczone według stawki WIBOR 1M, obowiązującej na dzień 14.09.2017 r.. w wysokości 1,66  % (+/-) marża 0,25 %; łączna wartość oprocentowania (WIBOR 1M +(-) marża wykonawcy) wynosi 1,91 %.; (C) Oprocentowanie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych liczone według WIBID 1M obowiązującej na dzień 14.09.2017 r. w wysokości 1,46 %  pomnożonej przez współczynnik 0,96 co daje łączną wartość oprocentowania w wysokości 1,40 %.; (D) Oprocentowanie lokat na rachunku lokat typu overnight liczone według WIBID O/N obowiązującej na dzień 14.09.2017 r. w wysokości 1,36 %  pomnożonej przez współczynnik 0,96 co daje łączną wartość oprocentowania w wysokości 1,31 %.; (E) ilość posiadanych placówek (którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca) na terenie miasta Stalowa Wola 3 placówki.
              W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium: opłata ryczałtowa za obsługę bankową w okresie objętym umową; oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym; oprocentowanie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych; oprocentowanie lokat na rachunku lokat typu overnight” oraz ilość posiadanych placówek (którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca) na terenie miasta Stalowa Wola, następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium łączna opłata ryczałtowa Liczba punktów w kryterium oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym; Liczba punktów w kryterium oprocentowanie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych; Liczba punktów w kryterium oprocentowanie lokat na rachunku lokat typu overnight” Liczba punktów w kryterium ilość posiadanych placówek na terenie miasta Stalowa Wola Łączna liczba punktów
1. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Regionalne Centrum Korporacyjne w Rzeszowie
ul. Rejtana 53b
35-326 Rzeszów
29,00 59,00 4,00 4,00 2,00 98,00
2. Nadsański Bank Spółdzielczy
ul. Okulickiego 56C
37-450 Stalowa Wola
0,00 54,33 3,85 3,84 4,00 66,02
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił żadnej z ofert;
        Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać podpisana w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 
 
 
Generuj PDF
Przebudowa ulicy Zamoyskiego w Stalowej Woli
OKZ – V.271.73.2017                                                Stalowa Wola, 15 listopada 2017 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa ulicy Zamoyskiego w Stalowej Woli”  wybrana została w dniu 15 listopada 2017 r., oferta wykonawcy Konsorcjum firm: PBI Infrastruktura S.A., ul. Kolejowa 10E, 23-200 Kraśnik, PBI WMB Sp. z o. o., ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz. Kryterium wyboru ofert była cena oraz udzielona gwarancja i rękojmia. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą i jedyną ofertę na kwotę 393 578,77 zł brutto i oświadczył iż udzieli gwarancji oraz rękojmi na okres 6 lat. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, oraz gwarancji i rękojmi wykonania następującą punktację:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium gwarancji i rękojmi Łączna liczba punktów
1. Konsorcjum firm: PBI Infrastruktura S.A., ul. Kolejowa 10E, 23-200 Kraśnik, PBI WMB Sp. z o. o., ul. Błonie 8,
27-600 Sandomierz
 
60
 
 
30
 
 
90
 
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił żadnej z ofert;
 • Na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit a) ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta niezwłocznie z pominięciem terminów o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
 
 
Generuj PDF
„Opracowanie wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego na przebudowę sieci napowietrznej nN i sieci telekomunikacyjnej na sieć kablową wraz z przyłączami do istniejących budynków położonych przy ulicach: Kopernika, Poprzecznej, Jagiellońskiej i Kochanowskiego w Stalowej Woli”.
OKZ – V.271.74.2017                                                        Stalowa Wola, 10 listopada 2017 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
           Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 t.j.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Opracowanie wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego na przebudowę sieci napowietrznej nN i sieci telekomunikacyjnej na sieć kablową wraz z przyłączami do istniejących budynków położonych przy ulicach: Kopernika, Poprzecznej, Jagiellońskiej i Kochanowskiego w Stalowej Woliwybrana została w dniu 10 listopada 2017 r., oferta wykonawcy 4MAT Firma Projektowo-Wykonawcza Janusz Białecki z siedzibą przy ul. Kasztanowej 60, 44-330 Jastrzębie Zdrój.
    Kryterium wyboru ofert była cena oraz skrócenie terminu wykonania zamówienia. Wyżej wymieniony wykonawca złożył jako jedyny ofertę na kwotę 54.000,00 zł brutto oraz zobowiązał się do skrócenia terminu wykonania zamówienia o 20 dni.                      
 W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz skrócenia terminu realizacji zamówienia, następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium skrócenie terminu realizacji zamówienia Łączna liczba punktów
1. 4MAT Firma Projektowo-Wykonawcza Janusz Białecki
ul. Kasztanowa 60
44-330 Jastrzębie Zdrój
60,00 40,00 100,00
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania nie  odrzucił oferty żadnego z Wykonawców:
Na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a) ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej nie zwłocznie tj. przed terminem o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.
Generuj PDF
Świadczenie usługi Operatora Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli
OKZ-V.271.75.2017                                                                     Stalowa Wola, 06 listopada 2017 r.
 
 
 
 
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
            Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2017 r., poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp,  unieważnia postępowanie pn.: „Świadczenie usługi Operatora Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli” z dnia 06 października  2017 r. z  uwagi na fakt niezłożenia żadnej niepodlegającej odrzuceniu oferty.
 
Generuj PDF
Budowa parkingu P1 przy ul. Tołwińskiego
OKZ – V.271.71.2017                                                  Stalowa Wola, 30 października  2017 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 t.j.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa parkingu P1 przy ul. Tołwińskiegowybrana została w dniu 30 października 2017 r., oferta wykonawcy PBMH – Firma Budowlana Zbigniew Bułaś z siedzibą w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego 1.
Kryterium wyboru ofert była cena oraz okres gwarancji. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 91.020,00 zł brutto oraz oświadczył, że udziela gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 8 lat.
 W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz okresu gwarancji, następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium okres gwarancji Łączna liczba punktów
1. Przedsiębiorstwo Budowlano- Inżynieryjne „ADMA” Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 68,
 28 – 200 Staszów – Lider,
ADMA Zakład Remontowo - Budowlany Marian Adamczyk
ul. Kościuszki 68,
28 – 200 Staszów – Partner
48,03 40,00 88,03
2. PBMH – Firma Budowlana
 Zbigniew Bułaś
l. Kwiatkowskiego 1
37-450 Stalowa Wola
60,00 40,00 100,00
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił żadnej z ofert;
        Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać podpisana w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Generuj PDF
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: Rozbudowa hali sportowej przy ZSO nr 2 w Stalowej Woli
OKZ-V.271.80.2017                                                                     Stalowa Wola, 27 października 2017 r.
 
 
 
 
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
            Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2017 r., poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp,  unieważnia postępowanie pn.: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: Rozbudowa hali sportowej przy ZSO nr 2  w Stalowej Woli”, z dnia 19 października 2017r.,  z  uwagi na fakt niezłożenia żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Generuj PDF
Remont dziennego domu pobytu w ramach programu wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020 edycja 2017
OKZ – V.271.70.2017                                                 Stalowa Wola, 23 października 2017 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Remont dziennego domu pobytu w ramach programu wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020 edycja 2017” wybrana została w dniu 23 października 2017 r., oferta wykonawcy 1)      HSW Zakład Projektowo – Technologiczny Sp. z o. o., ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola. Kryterium wyboru ofert była cena oraz gwarancja i rękojmia. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 187 926,78 zł. Wykonawca zaproponował udzielenie gwarancji i rękojmi na okres: 7 lat. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny następującą punktację:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium gwarancji i rękojmi Łączna liczba punktów
1. HSW Zakład Projektowo – Technologiczny Sp. z o. o.,
ul. Kwiatkowskiego 1,
37-450 Stalowa Wola
 
60
 
40
 
100
2. Zakład Remontowo-Budowlany Roman Olszowy, ul. Szkolna 55, 36-147 Kosowy  
51,73
 
40
 
91,73
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił żadnej z ofert;
 • Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Generuj PDF
Zakup energii elektrycznej dla Gminy Stalowa Wola oraz jednostek finansowanych z jej budżetu.
OKZ – V.271.53.2017                                                Stalowa Wola, 12 października 2017 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup energii elektrycznej dla Gminy Stalowa Wola oraz jednostek finansowanych z jej budżetu wybrana została w dniu 12 października 2017 r., oferta wykonawcy PGE Obrót S.A., ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów. Kryterium wyboru ofert była cena. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 3 512 254,91 zł ( cena jednostkowa netto wszystkich taryf 0,210 zł). W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny następującą punktację:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Łączna liczba punktów
1. PGE Obrót S.A., ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów 100 100
2. Corrente Sp. z o. o., ul. Konotopska 4, 05-850 Ożarów Mazowiecki  
94,51
 
 
94,51
3. Energa Obrót S.A., Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk  
96,33
 
96,33
4. Tauron Sprzedaż sp. z o. o., ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków,  
97,21
 
97,21
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił żadnej z ofert;
 • Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia                     o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Generuj PDF
Wykonanie usługi sprzątania w budynkach Urzędu Miasta Stalowej Woli
OKZ – V.271.67.2017                                                           Stalowa Wola, 9 października  2017 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
           Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 t.j.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa placu manewrowego wraz z odwodnieniem dla OSP Stalowa Wola przy ul. Targowej 3 w Stalowej Woli wybrana została w dniu 9 października 2017 r., oferta wykonawcy SKAREM Sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli przy ul. 1 Sierpnia 24.
    Kryterium wyboru ofert była cena oraz jakość usługi (organizacja kontroli i jakości sprzątania poprzez zapewnienie przez Wykonawcę stałego koordynatora sprawdzającego jakość wykonywanej usługi). Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 242.064,00 zł brutto, ponadto oświadczył, że w czasie wykonywania usługi wyznaczy stałego koordynatora, który dwa razy w tygodniu będzie osobiście wraz z wyznaczonym pracownikiem Zamawiającego sprawdzać jakość świadczonej usługi.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz jakości wykonywanej usługi, następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium jakość usługi Łączna liczba punktów
1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Specjał Sp. z o.o.
ul. Aleja Jana Pawła II 80 lok. Nr 5
00-175 Warszawa
48,58 40,00 88,58
2. STANBEST S. i Z. Głodowscy Sp. J.
Al. Gen. Władysława Sikorskiego 66 35-304 Rzeszów
48,55 40,00 88,55
3. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „TOP-SERVIS” Bąk Mirosław
39-331 Chorzelów 196
49,45 40,00 89,45
4. Usługi Hydrotechniczno-Budowlane „HYDROBUD” Sp. z o.o.
ul. 11 Listopada 25
 62-510 Konin
48,41 40,00 88,41
5. P.W.”KARABELA” Sp. z o.o.
 ul. Sokola 14
 39-400 Tarnobrzeg
50,31 40,00 90,31
6. Konsorcjum firm:
MTC Limited Sp. z o.o.,
MTC Holding Company Sp. z o.o.
 ul. Ks. E. Kasperczyka 58
44-300 Wodzisław Śląski
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
7. SKAREM Sp. z o.o.
ul. 1 Sierpnia 24
37-450 Stalowa Wola
60,00 40,00 100,00
8. IMPEL CLEANING Sp. z o.o.
ul. Ślężna 118
 53-111 Wrocław
35,91 40,00 75,91
9. Firma Utrzymania Czystości „SOPEL” Stanisław Sopel
ul. Szarotkowa 9
35-604 Rzeszów
55,28 40,00 95,28
 
Zamawiający w toku postępowania wykluczył następujących wykonawców:
 1.  Konsorcjum firm: MTC Limited Sp. z o.o., MTC Holding Company Sp. z o.o. ul. Ks. E. Kasperczyka 58, 44-300 Wodzisław Śląski. Wykonawca zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp w terminie 3 dni od zamieszczenia ma stronie internetowej zamawiającego informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, oraz na wezwanie do uzupełnienia dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 ustawy przesłane do wykonawcy w dniu 2 października 2017 r., nie przedstawił zamawiającemu informacji o przynależności do tej samej Grupy Kapitałowej, a tym samym wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 ustawy.
         Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 
 
Generuj PDF
Rozbudowa hali sportowej przy ZSO nr 2 w Stalowej Woli
OKZ – V.271.64.2017                                                      Stalowa Wola, dnia  03 października 2017 r.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy  
z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 31 sierpnia 2017 r.  pn.: „Rozbudowa hali sportowej przy ZSO nr 2 w Stalowej Woli”, w dniu 06 września 2017 r., wybrana została oferta Wykonawcy: Zakład Remontowo-Budowlany Roman Olszowy ul. Szkolna 55, 36-147 Kosowy.
Wyżej wymieniony Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę brutto:
2 411 734,28 zł.  Ponadto oświadczył, iż wykona zamówienie w terminie o 5 tygodni krótszym od podstawowego terminu wykonania zadania, tj. od 01 września 2018 r. oraz udzielił  7 letniego okresu gwarancji i rękojmi.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły niżej wymienione podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie wskazanych kryteriów oceny następującą punktację:
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów
 w kryterium
cena
Liczba punktów
w kryterium
termin realizacji zamówienia (skrócenie terminu)
Liczba punktów
w kryterium
okres gwarancji i rękojmi
Łączna liczba punktów
1 STALPRZEM Sp. z o.o.
37 -450 Stalowa Wola
Al. Jana Pawła II 18 E
54,74 20 5 79,74
2 Zakład Remontowo – Budowlany Józef Bajek
Nowosielec 288
37 – 450 Stalowa Wola
55,12 12 20 87,12
3 Konsorcjum:
Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne „ADMA” Sp. z o.o. ul. Kościuszki 68, 28-200 Staszów – Lider,
„ADMA” Zakład Remontowo - Budowlany
Marian Adamczyk
ul. Kościuszki 68, 28-200 Staszów – Partner
48,93 20 10 78,93
4 Zakład Remontowo – Budowlany Roman Olszowy
ul. Szkolna 55, 36 – 147 Kosowy
60 20 20 100
Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił oferty żadnego wykonawcy oraz nie wykluczył żadnego wykonawcy.  
Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 
Generuj PDF
Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF Stalowa Wola
OKZ – V.271.68.2017                                               Stalowa Wola, 2 października 2017 r.
 
                                   UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
 
Zamawiający – Gmina Stalowa Wola działając na podstawie art.93 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2015 r., poz. 2164), unieważnia postępowanie, pn. „Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF Stalowa Wola”. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty.
Generuj PDF
Pełnienie funkcji inżyniera nadzoru dla zadania: 1. Remont sali gimnastycznej przy ZSO nr 1 w Stalowej Woli 2. Rozbudowa hali sportowej przy ZSO nr 2 w Stalowej Woli
OKZ-V.271.64.2017                                                              Stalowa Wola, 27 września 2017 r.
 
 
 
 
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
            Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2017 r., poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp,  unieważnia postępowanie pn.: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: 1. Remont Sali gimnastycznej przy ZSO nr 1 w Stalowej Woli;  2. Rozbudowa hali sportowej przy ZSO nr 2  w Stalowej Woli”, z  uwagi na fakt niezłożenia żadnej niepodlegającej odrzuceniu oferty.
Generuj PDF
Modernizacja połączenia ul. Kilińskiego z ul. Podleśną w Stalowej Woli.
OKZ – V.271.63.2017                                                       Stalowa Wola, 26 września  2017 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 t.j.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja połączenia ul. Kilińskiego z ul. Podleśną w Stalowej Woli” wybrana została w dniu 26 września 2017 r., oferta konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlano- Inżynieryjne „ADMA” Sp. z o.o. ul. Kościuszki 68, 28 – 200 Staszów – Lider, ADMA Zakład Remontowo - Budowlany Marian Adamczyk ul. Kościuszki 68, 28 – 200 Staszów – Partner.
Kryterium wyboru ofert była cena oraz okres gwarancji i rękojmi. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 747.474,75 zł brutto oraz oświadczył, że udziela gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia na okres 7 lat.
 W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz okresu gwarancji i rękojmi, następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium okres gwarancji i rękojmi Łączna liczba punktów
1. Przedsiębiorstwo Budowlano- Inżynieryjne „ADMA” Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 68,
 28 – 200 Staszów – Lider,
ADMA Zakład Remontowo - Budowlany Marian Adamczyk
ul. Kościuszki 68,
28 – 200 Staszów – Partner
60,00 40,00 100,00
2. Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna Bruk-Mar Łukasz Marut Cisów Las 5a
37-433 Bojanów
45,91 40,00 85,91
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił żadnej z ofert;
        Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać podpisana w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 
Generuj PDF
Zaprojektowanie i budowa drogi gminnej w ramach zadania pn.: Poprawa lokalnego układu komunikacyjnego poprzez rozbudowę drogi gminnej stanowiącej bezpośrednie połączenie z istniejącymi terenami inwestycyjnymi położonymi przy ul. COP w Stalowej Woli.
OKZ – V.271.8.2017                                                         Stalowa Wola, 25 września 2017 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Poprawa lokalnego układu komunikacyjnego poprzez rozbudowę drogi gminnej stanowiącej bezpośrednie połączenie z istniejącymi terenami inwestycyjnymi położonymi przy ul. COP w Stalowej Woli.” wybrana została w dniu 25 września 2017 r., oferta wykonawcy  Konsorcjum firm: PBI Infrastruktura S.A. ul. Kolejowa 10 E, 23-200 Kraśnik – Lider, PBI WMB Sp. z o.o. ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz – Partner. Kryterium wyboru ofert była cena, termin wykonania zamówienia oraz udzielona gwarancja. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 13.379.842,83 zł brutto, oświadczył, iż udzieli okresu gwarancji na przedmiot zamówienia na 120 miesięcy, oraz zaproponował: rury kanalizacji deszczowej do średnicy fi 800 typu PP (lite) SN 16; konstrukcja nawierzchni jezdni dla kategorii ruchu KR5. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, oraz termin wykonania następującą punktację:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium gwarancji Liczba punktów w kryterium jakości
materiałów
kj1
Liczba punktów w kryterium jakości
materiałów
kj2
Łączna liczba punktów
1.  Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Rejtana 6, 35-310 Rzeszów Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
2.  Konsorcjum firm:
Przedsiębiorstwo MOLTER Sp. o.o. Rudna Mała 47b, 36-060 Głogów Małopolski – Lider
Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 38, 38-400 Krosno – Partner
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych J. Korkosz Sp. J. ul. Nowa 93, 37-400 Nisko – Partner,
 
 
 
Nie dotyczy
 
 
 
Nie dotyczy
 
 
 
Nie dotyczy
 
 
 
Nie dotyczy
 
 
 
Nie dotyczy
3. Konsorcjum firm: 
      PBI Infrastruktura S.A.
ul. Kolejowa 10 E, 23-200 Kraśnik – Lider
PBI WMB Sp. z o.o.
ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz – Partner,
 
 
60
 
 
33
 
 
4
 
 
3
 
 
100
4.  Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki  
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania odrzucił oferty:
-  Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Rejtana 6, 35-310 Rzeszów,
- Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo MOLTER Sp. o.o. Rudna Mała 47b, 36-060 Głogów Małopolski – Lider, Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 38, 38-400 Krosno – Partner, Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych J. Korkosz Sp. J. ul. Nowa 93, 37-400 Nisko – Partner,
-  Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki
O czym poinformował wykonawców w zgodzie z art. 92 ust 1 pkt 3 ustawy PZP podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
 • Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia                     o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Generuj PDF
Budowa wielopokoleniowych stref aktywności sportowej w Stalowej Woli
OKZ – V.271.66.2017                                                          Stalowa Wola, 25 września 2017 r.
 
 
  UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
 
            Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), zawiadamia iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa wielopokoleniowych stref aktywności  sportowej w Stalowej Woli, zostało  w  dniu 25 września 2017 r., unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp., ze względu na fakt nie złożenia żadnej oferty.
 
Generuj PDF
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania pn. „Budowa skrzyżowania ulicy Solidarności z ulicą Energetyków w Stalowej Woli”
OKZ – V.271.58.2017                                                 Stalowa Wola, 21 września 2017 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania pn. „Budowa skrzyżowania ulicy Solidarności z ulicą Energetyków w Stalowej Woli” wybrana została w dniu 21 września 2017 r., oferta wykonawcy BICO GROUP Tomasz Przybylski, ul. Staniewicka 1/2, 03-310 Warszawa. Kryterium wyboru ofert była cena, termin wykonania zamówienia oraz udzielona gwarancja i rękojmia. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 108 822,53 zł brutto i oświadczył iż ilość pobytów w tygodniu Inspektora nadzoru inwestorskiego to 6 dni. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, oraz termin wykonania następującą punktację:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium jakości: Ilość pobytów w tygodniu Inspektora nadzoru inwestorskiego Łączna liczba punktów
1. BICO GROUP Tomasz Przybylski
ul. Staniewicka 1/2, 03-310 Warszawa
 
60
 
 
40
 
 
100
 
2. Promost Consulting Sp. z o. o. Sp. k.
ul. Bohaterów 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty 4, 35-307 Rzeszów
 
53,96
 
40
 
93,96
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił żadnej z ofert;
 • Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Generuj PDF
Budowa placów zabaw przy ul. Poniatowskiego 15 oraz przy ul. 1-go Sierpnia 22 w Stalowej Woli.
OKZ – V.271.54.2017                                                                       Stalowa Wola, 19 września 2017 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
     
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa placów zabaw przy ul. Poniatowskiego 15 oraz przy ul. 1-go Sierpnia 22 w Stalowej Woli” wybrana została w dniu 19 września 2017 r., dla części I zamówienia oferta wykonawcy Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne „ADMA” Sp. z o.o. – Lider, oraz „ADMA” Zakład Remontowo-Budowlany Marian Adamczyk z siedzibą w Staszowie przy ul. Kościuszki 68.
Kryterium wyboru ofert była cena, okres gwarancji i rękojmi oraz skrócenie czasu realizacji (terminu wykonania). Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na część I zamówienia na kwotę 84.747,44 zł brutto oraz oświadczył, iż udzieli gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia na okres 5 lat ponadto zadeklarował skrócenie czasu realizacji (terminu wykonania) o 7 dni (1 tydzień).
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na część I zamówienia oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, okresu gwarancji i rękojmi oraz skrócenie terminu realizacji, następującą punktację:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium okres gwarancji i rękojmi Liczba punktów w kryterium skrócenie czasu realizacji zamówienia Łączna liczba punktów
1. APIS POLSKA Sp. z o.o.
 ul. Kolaniki 19
 37-500 Jarosław
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FUDALI, Robert Fudali
Rogoźnica 97A
36-060 Głogów Małopolski
60,00 20,00 0,00 80,00
3. Konsorcjum firm:
Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne „ADMA” Sp. z o.o. „ADMA” Zakład Remontowo-Budowlany Marian Adamczyk
Ul. Kościuszki 68
28-200 Staszów
58,47 20,00 10,00 88,47
 
           Dla części II zamówienia oferta wykonawcy Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne „ADMA” Sp. z o.o. – Lider, oraz „ADMA” Zakład Remontowo-Budowlany Marian Adamczyk z siedzibą w Staszowie przy ul. Kościuszki 68.
Kryterium wyboru ofert była cena, okres gwarancji i rękojmi oraz skrócenie czasu realizacji (terminu wykonania). Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na część II zamówienia na kwotę 112.727,77 zł brutto oraz oświadczył, iż udzieli gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia na okres 5 lat ponadto zadeklarował skrócenie czasu realizacji (terminu wykonania) o 7 dni (1 tydzień).
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na część II zamówienia oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, okresu gwarancji i rękojmi oraz skrócenie terminu realizacji, następującą punktację:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium okres gwarancji i rękojmi Liczba punktów w kryterium skrócenie czasu realizacji zamówienia Łączna liczba punktów
1. APIS POLSKA Sp. z o.o.
 ul. Kolaniki 19
 37-500 Jarosław
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FUDALI, Robert Fudali
Rogoźnica 97A
36-060 Głogów Małopolski
60,00 20,00 0,00 80,00
3. Konsorcjum firm:
Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne „ADMA” Sp. z o.o. „ADMA” Zakład Remontowo-Budowlany Marian Adamczyk
Ul. Kościuszki 68
28-200 Staszów
51,57 20,00 10,00 81,57
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania odrzucił oferty Wykonawców:
- APIS POLSKA Sp. z o.o. ul. Kolaniki 19 37-500 Jarosław, o czym poinformował wykonawców w zgodzie z art. 92 ust 1 pkt 3 ustawy PZP podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
           Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 
Generuj PDF
Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Stalowej Woli” realizowane w ramach zadania „Modernizacja dwóch obiektów szkolnej infrastruktury sportowej w Stalowej Woli” w ramach Programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej 2017.
OKZ – V.271.59.2017                                                       Stalowa Wola, 15 września  2017 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 t.j.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Stalowej Woli” realizowane w ramach zadania „Modernizacja dwóch obiektów szkolnej infrastruktury sportowej  w Stalowej Woli” w ramach Programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej 2017wybrana została w dniu 15 września 2017 r., oferta wykonawcy Firma Usługowo Handlowa ELBUDPOL Wiesław Małek z siedzibą w Stalowej Woli przy ul. Handlowej 13.
Kryterium wyboru ofert była cena, okres gwarancji i rękojmi oraz termin realizacji zamówienia. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 332.999,11 zł brutto oraz oświadczył, że udziela gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia na okres 5 lat oraz wykona przedmiot zamówienia w ciągu 7 tygodni od dnia podpisania umowy.
 W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, okresu gwarancji i rękojmi oraz terminu realizacji zamówienia, następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium okres gwarancji i rękojmi Liczba punktów w kryterium termin realizacji zamówienia Łączna liczba punktów
1. Zakład Remontowo-Budowlany Józef Bajek
Nowosielec 288
37-400 Nisko
60,00 20,00 0,00 80,00
2. Firma Usługowo Handlowa ELBUDPOL Wiesław Małek
ul. Handlowa 13
37-450 Stalowa Wola
58,91 20,00 20,00 98,91
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił żadnej z ofert;
        Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać podpisana w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Generuj PDF
Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Stalowa Wola.
OKZ – V.271.52.2017                                                                        Stalowa Wola, 13 września 2017 r.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
     
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Stalowa Wola” wybrana została w dniu 13 września 2017 r., dla części I zamówienia oferta wykonawcy ZPCH P.W. NOWEX Tadeusz Nowak z siedzibą w Stalowej Woli przy ul. Okulickiego 127.
           Kryterium wyboru ofert była cena oraz okres gwarancji. Wyżej wymieniony wykonawca złożył jako jedyny ofertę na część I zamówienia na kwotę 91.819,23 zł brutto oraz oświadczył, iż udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 7 lat.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na część I zamówienia oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz okresu gwarancji następującą punktację:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium okres gwarancji Łączna liczba punktów
1. ZPCH P.W. NOWEX Tadeusz Nowak ul. Okulickiego 127
37-450 Stalowa Wola
60,00 40,00 100,00
 
          Dla części II zamówienia oferta wybrana została w dniu 13 września 2017 r. wykonawcy ZPCH P.W. NOWEX Tadeusz Nowak z siedzibą w Stalowej Woli przy ul. Okulickiego 127.       
           Kryterium wyboru ofert była cena oraz okres gwarancji. Wyżej wymieniony wykonawca złożył jako jedyny ofertę na część II zamówienia na kwotę 46.134,29 zł brutto oraz oświadczył, iż udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 7 lat.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na część II zamówienia oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz okresu gwarancji następującą punktację:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium okres gwarancji Łączna liczba punktów
1. ZPCH P.W. NOWEX Tadeusz Nowak ul. Okulickiego 127
37-450 Stalowa Wola
60,00 40,00 100,00
       
         Dla części III zamówienia oferta wybrana została w dniu 13 września 2017 r. wykonawcy ZPCH P.W. NOWEX Tadeusz Nowak z siedzibą w Stalowej Woli przy ul. Okulickiego 127.       
           Kryterium wyboru ofert była cena oraz okres gwarancji. Wyżej wymieniony wykonawca złożył jako jedyny ofertę na część III zamówienia na kwotę 26.695,18 zł brutto oraz oświadczył, iż udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 7 lat.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na część III zamówienia oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz okresu gwarancji następującą punktację:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium okres gwarancji Łączna liczba punktów
1. ZPCH P.W. NOWEX Tadeusz Nowak ul. Okulickiego 127
37-450 Stalowa Wola
60,00 40,00 100,00
 
           Dla części IV zamówienia oferta wybrana została w dniu 13 września 2017 r. wykonawcy ZPCH P.W. NOWEX Tadeusz Nowak z siedzibą w Stalowej Woli przy ul. Okulickiego 127.       
           Kryterium wyboru ofert była cena oraz okres gwarancji. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na część IV zamówienia na kwotę 417.403,05 zł brutto oraz oświadczył, iż udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 7 lat.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na część IV zamówienia oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, okresu gwarancji następującą punktację:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium okres gwarancji Łączna liczba punktów
1. ZPCH P.W. NOWEX Tadeusz Nowak ul. Okulickiego 127
37-450 Stalowa Wola
60,00 40,00 100,00
2.  Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych J. Korkosz Sp. Jawna ul. Nowa 93
37-400 Nisko
53,65 40,00 93,65
 
Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił oferty żadnego wykonawcy oraz nie wykluczył żadnego wykonawcy dla części I,II,III i IV zamówienia.     
Na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a) ustawy Pzp., umowa dla części I,II i III zamówienia może zostać zawarta w formie pisemnej nie zwłocznie tj. przed terminem o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.           
           Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa dla części IV zamówienia może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Generuj PDF
Opracowanie projektu przebudowy i rozbudowy budynku Sokół wraz ze zmianą sposobu użytkowania rozbudowy na strefę spotkań i rekreacji
 OKZ-V.271.50.2017                                                Stalowa Wola, dnia 12 września 2017r.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy  
z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  z dnia 27 lipca 2017 r. pn.: „Opracowanie projektu przebudowy i rozbudowy budynku Sokół wraz ze zmianą sposobu użytkowania rozbudowy na strefę spotkań i rekreacji”, w dniu 12 września  2017 r., wybrana została, oferta Wykonawcy:  Biuro Projektowe Dworaczyk Architektura  Ada Dworaczyk ul. Warszawska 170 D, 39-400 Tarnobrzeg.
Wyżej wymieniony Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę, na łączną kwotę brutto: 93 300,00 zł. Ponadto oświadczył, iż wykona zamówienie w terminie 61 dni od dnia zawarcia  umowy, tj. zaproponował skrócenie podstawowego terminu realizacji zadania o  14 dni.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły dwie oferta niżej wymienionych podmiotów, którym Zamawiający przyznał, na podstawie wskazanych kryteriów oceny następującą punktację:
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium
cena
Liczba punktów
w kryterium
termin realizacji zamówienia (skrócenie terminu)
Łączna liczba punktów
1. ARCHITEGA Beata Guziak
ul. Dominikańska 33
02-738 Warszawa
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
2. Biuro Projektowe Dworaczyk Architektura -  Ada Dworaczyk
ul. Warszawska 170 D
39-400 Tarnobrzeg
60 40 100
Zamawiający w toku postępowania  odrzucił ofertę jednego  Wykonawcy.
Zamawiający w toku postępowania  nie wykluczył żadnego Wykonawcy.  
Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 
Generuj PDF
Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego i projektu wykonawczego na przebudowę ulic: Kopernika, Jagiellońskiej, Kochanowskiego i Poprzecznej w Stalowej Woli.
OKZ – V.271.55.2017                                                             Stalowa Wola, 6 września 2017 r.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
           Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego i  projektu wykonawczego na przebudowę ulic: Kopernika, Jagiellońskiej, Kochanowskiego i Poprzecznej w Stalowej Woli wybrana została w dniu 6 września 2017 r., oferta wykonawcy PD PROJEKT inż. Paweł Dul z siedzibą w Grębowie przy ul. Dolańskich 23.
    Kryterium wyboru ofert była cena oraz skrócenie terminu realizacji zamówienia. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 69.100,00 zł brutto, ponadto zadeklarował skrócenie terminu wykonania zamówienia o 14 dni.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz skrócenia terminu realizacji zamówienia, następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium skrócenie terminu realizacji zamówienia Łączna liczba punktów
1. PD PROJEKT inż. Paweł Dul
ul. Dolańskich 23
 39-410 Grębów
60,00 40,00 100,00
2. HSW – Zakład Projektowo-Technologiczny Sp. z o.o.
ul. Kwiatkowskiego 1
37-450 Stalowa Wola
56,18 20,00 76,18
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił żadnej z ofert;
        Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać podpisana w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Generuj PDF
Rewitalizacja drzewostanu zespołu parkowo-pałacowego w Stalowej Woli - Charzewicach
 OKZ – V.271.40.2017                                                                Stalowa Wola, dnia  06 września 2017 r.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy  
z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Rewitalizacja drzewostanu zespołu parkowo-pałacowego w Stalowej Woli – Charzewicach” z dnia 09 czerwca 2017 r.  w dniu 06 września 2017 r., wybrana została oferta Wykonawcy: GARDEN Sp. z o.o. ul. Tadeusza Romanowicza 1, 33-100 Tarnów.
Wyżej wymieniony Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę brutto:
294 300,00 zł.  Ponadto oświadczył, iż wykona zamówienie w terminie do dnia 31.03.2018 r. oraz zaoferował wykonanie zadania przez czteroosobowy zespół osób ze stosownymi uprawnieniami.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły niżej wymienione podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie wskazanych kryteriów oceny następującą punktację:
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów
 w kryterium
cena
Liczba punktów
w kryterium
termin realizacji zamówienia (skrócenie terminu)
Liczba punktów
w kryterium
ilość osób z uprawnieniami
Łączna liczba punktów
1 GARDEN  Sp. z o.o.
ul. Tadeusza Romanowicza 1
33-100 Tarnów
60 20 20 100
2 BKW Usługi Komunalne Sp. z o.o. 33-386 Podegrodzie
Brzezna 576
37,79 20 20 77,79
3 ARBOFOREST Bartosz Jerzak
ul. Osiedle na d Wartą 22
66-470 Kostrzyn nad Odrą
16,43 20 20 56,43
4              Usługi Leśne  i Ogrodnicze
ELITELAS Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Sp. k.
Durdy 141,
39-450 Baranów Sandomierski
40,22 20 20 80,22
5 ARBFOREST RAFAŁ SOKULSKI
37-400 Nisko ul. Długa 55
37,29 20 20 77,29
Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił oferty żadnego wykonawcy oraz nie wykluczył żadnego wykonawcy.  
Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 
Generuj PDF
Przebudowa ulicy Hubala w Stalowej Woli
OKZ – V.271.49.2017                                                            Stalowa Wola, 5 września 2017 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
           Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa ulicy Hubala w Stalowej Woliwybrana została w dniu 5 września 2017 r., oferta wykonawcy Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna Bruk-Mar Łukasz Marut Cisów Las 5a, 37-433 Bojanów.
    Kryterium wyboru ofert była cena, okres gwarancji i rękojmi oraz termin wykonania zamówienia. Wyżej wymieniony wykonawca złożył jako jedyny ofertę na kwotę 377.692,68 zł brutto oraz oświadczył, że udzieli gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia na okres 8 lat, oraz wykonana zamówienie w terminie 10 tygodni od dnia podpisania umowy.                      
 W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, okresu gwarancji  i rękojmi oraz terminu realizacji zamówienia, następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium okres gwarancji i rękojmi Liczba punktów w kryterium termin
realizacji zamówienia
Łączna liczba punktów
1. Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna Bruk-Mar Łukasz Marut Cisów Las 5a,
37-433 Bojanów
60,00 28,00 0,00 88,00
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania nie  odrzucił oferty żadnego z Wykonawców:
Na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a) ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej nie zwłocznie tj. przed terminem o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.
Generuj PDF
Utworzenie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli
OKZ – V.271.22.2017                                                           Stalowa Wola, 31 sierpnia 2017 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Utworzenie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli” wybrana została w dniu 31 sierpnia 2017 r., oferta wykonawcy Budimex S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa. Kryterium wyboru ofert była cena, termin wykonania zamówienia oraz udzielona gwarancja. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 43 739 509,99 zł brutto, oświadczył, iż wykona zamówienie w terminie do 1 października 2018 roku, udzieli gwarancji i rękojmi na okres 60 miesięcy ( 5 lat). W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, oraz termin wykonania następującą punktację:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium termin wykonania Liczba punktów w kryterium gwarancji i rękojmi Łączna liczba punktów
1. Konsorcjum Firm: Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL Spółka Akcyjna,
ul. Al. Józefa Piłsudzkiego 74, 41-303 Dąbrowa Górnicza, „WODPOL” Sp. z o. o.,
ul. Ks. Stanisława Słonki 24,
34-300 Żywiec, „S-Print 2”
Sp. z o. o., ul. Techników 5,
40-326 Katowice, BAM Sports GmbH, Heerdter Lohweg 35,
d-40549 Dusseldorf, Niemcy
 
 
Nie dotyczy
 
 
Nie dotyczy
 
 
Nie dotyczy
 
 
Nie dotyczy
2. MIRBUD S.A., ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
3. BUDIMEX S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa 60 5 35 100
4. Konsorcjum Firm: Przedsiębiorstwo Budowlane INTER-SYSTEM S.A.,
ul. Dmowskiego 17B, 50-203 Wrocław, AGB 2 Sp. z o. o., Jacewo 76, 88-100 Inowrocław
 
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
5. Konsorcjum Firm: Mostostal Warszawa S.A., ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa, Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A.,
ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko Biała
 
 
Nie dotyczy
 
 
Nie dotyczy
 
 
Nie dotyczy
 
 
Nie dotyczy
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania odrzucił oferty:
- Konsorcjum Firm: Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL Spółka Akcyjna, ul. Al. Józefa Piłsudzkiego 74, 41-303 Dąbrowa Górnicza, „WODPOL” Sp. z o. o., ul. Ks. Stanisława Słonki 24, 34-300 Żywiec, „S-Print 2” Sp. z o. o., ul. Techników 5, 40-326 Katowice, BAM Sports GmbH, Heerdter Lohweg 35, d-40549 Dusseldorf, Niemcy
- MIRBUD S.A., ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice
- Konsorcjum Firm: Przedsiębiorstwo Budowlane INTER-SYSTEM S.A., ul. Dmowskiego 17B, 50-203 Wrocław, AGB 2 Sp. z o. o., Jacewo 76, 88-100 Inowrocław
- Konsorcjum Firm: Mostostal Warszawa S.A., ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa, Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A., ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko Biała
O czym poinformował wykonawców w zgodzie z art. 92 ust 1 pkt 3 ustawy PZP podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
 • Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia                     o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 
 
Generuj PDF
Dostawa autobusów miejskich napędzanych olejem napędowym oraz elektrycznych wraz z systemem ładowania dla Gminy Stalowa Wola
OKZ – V.271.26.2017                                                                   Stalowa Wola, dnia 30 sierpnia 2017 r.
 
                                                                                             
                                                                                 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY – CZĘŚĆ I
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa autobusów miejskich napędzanych olejem napędowym oraz elektrycznych wraz z systemem ładowania dla Gminy Stalowa Wola – część I Dostawa fabrycznie nowych autobusów niskopodłogowych zasilanych energią elektryczną w ilości 10 sztuk wraz z systemem ładowania ” wybrana została w dniu 30 sierpnia  2017 r. oferta Wykonawcy:
SOLARIS Bus & Coach S.A. ul. Obornicka 46, Bolechowo – Osiedle, 62-005 Owińska
Kryterium oceny ofert stanowiły: cena brutto, parametry techniczne oraz parametry ekologiczne.
Wybrany Wykonawca, jako jedyny, złożył ofertę na wykonanie w/w zadania, na kwotę brutto:
 25 461 000,00 zł.  W wyniku oceny parametrów technicznych zaoferowanego przedmiotu dostawy Wykonawca otrzymał 89,5 punktu. W wyniku oceny parametrów ekologicznych zaoferowanego przedmiotu dostawy Wykonawca otrzymał 100  punktów.
Łączna punktacja przyznana Wykonawcy w wyniku oceny oferty 100 punktów.
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy
Liczba punktów w kryterium
cena
Liczba punktów
w kryterium
parametry techniczne
Liczba punktów w kryterium parametry ekologiczne Łączna liczba punktów
1. SOLARIS Bus & Coach S.A. ul. Obornicka 46
Bolechowo-Osiedle
 62-005 Owińska
60 30 10 100
 • Zamawiający w toku postępowania w zakresie części I nie wykluczył Wykonawcy oni nie odrzucił oferty Wykonawcy
       Na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1a ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej niezwłocznie, tj. przed upływem terminu, o którym omowa w art. 94 ust. 1 pkt 1.
Generuj PDF
Rewitalizacja terenu położonego wzdłuż osiedla „Skarpa” w Stalowej Woli.
OKZ – V.271.48.2017                                                  Stalowa Wola, 29 sierpnia 2017 r.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
           Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Rewitalizacja terenu położonego wzdłuż osiedla Skarpa w Stalowej Woli wybrana została w dniu 29 sierpnia 2017 r., oferta Konsorcjum firm: APIS POLSKA Sp. z o.o. z   siedzibą   w   Jarosławiu    przy ul. Kolaniki 19 – Lider; oraz Firma Remontowo-Budowlana „PIOTROWSKI” Paweł Piotrowski  Piwoda 150, Wiązownica – Partner.
       Kryterium wyboru ofert była cena, termin realizacji zamówienia oraz okres gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 1.456.725,23 zł brutto, ponadto oświadczył, że udzieli gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia na okres 7 lat, oraz wykona zamówienie w terminie do 31.07.2018 r.
       W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, terminu realizacji zamówienia oraz okresu gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia, następującą punktację:

 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium okres gwarancji Liczba punktów w kryterium termin realizacji Łączna liczba punktów
1. Konsorcjum:
APIS POLSKA Sp. z o.o.
ul. Kolaniki 19,  
37-500 Jarosław – Lider;
Firma Remontowo-Budowlana „PIOTROWSKI” Paweł Piotrowski
Piwoda 150, Wiązownica – Partner
 
60,00
 
8,00
 
20,00
 
88,00
2. Konsorcjum firm:
Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne „ADMA” Sp. z o.o.
Ul. Kościuszki 68
28-200 Staszów
„ADMA” Zakład Remontowo-Budowlany Marian Adamczyk
Ul. Kościuszki 68
28-200 Staszów
 
50,76
 
0,00
 
20,00
 
70,76
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił żadnej z ofert;
        Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać podpisana w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Generuj PDF
Budowa skrzyżowania ulicy Solidarności z ulicą Energetyków w Stalowej Woli
OKZ – V.271.27.2017                                                           Stalowa Wola, 29 sierpnia 2017 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa skrzyżowania ulicy Solidarności z ulicą Energetyków w Stalowej Woli” wybrana została w dniu 29 sierpnia 2017 r., oferta wykonawcy Konsorcjum: Konsorcjum: PBI Infrastruktura S.A., ul. Kolejowa 10E, 23-200 Kraśnik – lider, PBI WMB Sp. z o. o., ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz – partner. Kryterium wyboru ofert była cena, termin wykonania zamówienia oraz udzielona gwarancja, termin wykonania zamówienia oraz kryterium jakościowe – rury kanalizacji deszczowej. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 3 975 124,66 zł brutto, oświadczył, iż wykona zamówienie w terminie do 1 sierpnia 2018 roku, udzieli gwarancji i rękojmi na okres 96 miesięcy ( 8 lat) oraz zaproponował rury kanalizacji deszczowej GRP SN 20.000. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, oraz termin wykonania następującą punktację:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium termin wykonania Liczba punktów w kryterium gwarancji i rękojmi Liczba punktów w kryterium jakość (rury) Łączna liczba punktów
1. Konsorcjum: PBI Infrastruktura S.A., ul. Kolejowa 10E, 23-200 Kraśnik – lider, PBI WMB Sp. z o. o., ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz – partner  
60
 
 
10
 
 
28
 
 2  
100
 
2. Skanska S.A. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania odrzucił ofertę SKANSKA S.A. z siedzibą przy ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa. Wykonawca nie przedłużył terminu związania z ofertą z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium. Zamawiający odrzucił ofertę na podstawie art. 89 ust 1 pkt 7a) ustawy PZP.
 • Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia                     o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Generuj PDF
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stalowej Woli.
OKZ – V.271.62.2017                                                        Stalowa Wola, 28 sierpnia  2017 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
           Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stalowej Woliwybrana została w dniu 28 sierpnia 2017 r., oferta wykonawcy Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe MOTO-TRUCK Leszek Chmiel z siedzibą przy ul. Ks. P. Ściegiennego 270 w Kielcach.
    Kryterium wyboru ofert była cena, okres gwarancji i rękojmi, termin wykonania zamówienia oraz typ zawieszenia kabiny. Wyżej wymieniony wykonawca złożył jako jedyny ofertę na kwotę 784.740,00 zł brutto oraz oświadczył, że udzieli gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia na okres 36 miesięcy, termin realizacji zamówienia 1.12.2017 r. oraz oferowany samochód ratowniczo-gaśniczy posiada kabinę z zawieszeniem pneumatycznym.                      
 W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, okresu gwarancji i rękojmi, terminu realizacji zamówienia oraz typu zawieszenia kabiny, następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium okres gwarancji i rękojmi Liczba punktów w kryterium terminu realizacji zamówienia Liczba punktów w kryterium typ zawieszenia kabiny Łączna liczba punktów
1. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe MOTO-TRUCK Leszek Chmiel
ul. Ks. P. Ściegiennego 270
25-116 Kielce
60,00 20,00 5,00 10,00 95,00
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania nie  odrzucił oferty żadnego z Wykonawców:
Na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a) ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej nie zwłocznie tj. przed terminem o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.
Generuj PDF
Budowa wielopokoleniowych stref aktywności sportowej w Stalowej Woli
OKZ – V.271.51.2017                                                           Stalowa Wola, 25 sierpnia 2017 r.
 
 
  UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
 
            Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), zawiadamia iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa wielopokoleniowych stref aktywności  sportowej w Stalowej Woli, dla części I zamówienia  zostało  w  dniu 25 sierpnia 2017 r., unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp., ze względu na fakt nie złożenia żadnej oferty.
Generuj PDF
Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF Stalowa Wola
OKZ – V.271.57.2017                                                           Stalowa Wola, 25 sierpnia 2017 r.
 
 
  UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
 
            Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), zawiadamia iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF Stalowa Wola”, dla części I zamówienia  zostało  w  dniu 25 sierpnia 2017 r., unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp., ze względu na fakt nie złożenia żadnej oferty.
Generuj PDF
Opracowanie wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego na przebudowę sieci napowietrznej nN na sieć kablową wraz z przyłączami do istniejących budynków położonych przy ulicach: Kopernika, Jagiellońskiej i Kochanowskiego w Stalowej Woli.
OKZ – V.271.60.2017                                                 Stalowa Wola, 22 sierpnia 2017 r.
 
  UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
 
            Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), zawiadamia iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Opracowanie wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego na przebudowę sieci napowietrznej nN na sieć kablową wraz z przyłączami do istniejących budynków położonych przy ulicach: Kopernika, Jagiellońskiej i Kochanowskiego w Stalowej Woli”,   zostało  w  dniu 22 sierpnia 2017 r., unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp., ze względu na fakt nie złożenia żadnej oferty.
Generuj PDF
Tworzenie warunków dla nowoczesnego nauczania poprzez modernizację infrastruktury edukacyjnej w Gminie Stalowa Wola.
OKZ – V.271.46.2017                                             Stalowa Wola, 22 sierpnia 2017 r.
 


  UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
 
            Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), zawiadamia iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Tworzenie warunków dla nowoczesnego nauczania poprzez modernizację infrastruktury edukacyjnej w Gminie Stalowa Wola,   zostało  w  dniu 22 sierpnia 2017 r., unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp., ze względu na fakt nie złożenia żadnej oferty.
Generuj PDF
Opracowanie projektu zagospodarowania terenów przyblokowych w rejonie budynków przy ul. Mickiewicza 16, Wolności 2 i Staszica 7 w Stalowej Woli.
OKZ – V.271.56.2017                                                           Stalowa Wola, 18 sierpnia 2017 r.
 
 
  UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
 
            Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), zawiadamia iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Opracowanie projektu zagospodarowania terenów przyblokowych w rejonie budynków przy ul. Mickiewicza 16, Wolności 2 i Staszica 7 w Stalowej Woli”,   zostało  w  dniu 18 sierpnia 2017 r., unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp., ze względu na fakt nie złożenia żadnej oferty.
Generuj PDF
Budowa placu manewrowego wraz z odwodnieniem dla OSP Stalowa Wola przy ul. Targowej 3 w Stalowej Woli
OKZ – V.271.47.2017                                                                       Stalowa Wola, 17 sierpnia  2017 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
           Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa placu manewrowego wraz z odwodnieniem dla OSP Stalowa Wola przy ul. Targowej 3 w Stalowej Woli wybrana została w dniu 17 sierpnia 2017 r., oferta wykonawcy Przedsiębiorstwo  Robót   Inżynieryjnych   J. Korkosz  Sp.  Jawna  z  siedzibą  w  Nisku  przy
ul. Nowej 93.
    Kryterium wyboru ofert była cena, termin realizacji zamówienia, okres gwarancji na przedmiot zamówienia oraz typ rur kanalizacji deszczowej jakich wykonawca użyje podczas realizacji umowy. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 119.807,42 zł brutto, ponadto oświadczył, że udzieli gwarancji  na przedmiot zamówienia na okres 8 lat, termin realizacji zamówienia to 9.10.2017 r. oraz podczas realizacji przedmiotu zamówienia użyje rur typu PVC-U-SN12.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji na przedmiot zamówienia oraz typu rur kanalizacji deszczowej jakich wykonawca użyje podczas realizacji umowy, następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium okres gwarancji Liczba punktów w kryterium termin realizacji Liczba punktów w kryterium typ rur kanalizacji deszczowej Łączna liczba punktów
1. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych J. Korkosz Sp. Jawna
Ul. Nowa 93
37-400 Nisko
60,00 28,00 10,00 2,00 100,00
2. Mokbudplus Rober Bąk
Ul. Sienkiewicza 178
39-400 Tarnobrzeg
55,35 28,00 0,00 2,00 85,35
3. Konsorcjum firm:
Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne „ADMA” Sp. z o.o.
„ADMA” Zakład Remontowo-Budowlany Marian Adamczyk
Ul. Kościuszki 68
28-200 Staszów
46,54 28,00 0,00 2,00 76,54
4. Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna Bruk-Mar Łukasz Marut Cisów Las 5a 37-433 Bojanów 49,29 28,00 10,00 2,00 89,29
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił żadnej z ofert;
        Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać podpisana w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Generuj PDF
Wykonanie robót budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu na obszarze Błoni nad Sanem w Stalowej Woli.
OKZ – V.271.39.2017                                                           Stalowa Wola, 31 lipca 2017 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie robót budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu na obszarze Błoni nad Sanem w Stalowej Woli.” wybrana została w dniu 31 lipca 2017 r., oferta wykonawcy Konsorcjum: Apis Polska Sp. z o. o., ul. Kolaniki 19, 37-500 Jarosław, Firma Remontowo-Budowlana: PIOTROWSKI” Paweł Piotrowski, Piwoda 150, 37-522 Wiązownica. Kryterium wyboru ofert była cena, termin wykonania zamówienia oraz udzielona gwarancja i rękojmia. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 10 226 555,60 zł brutto, oświadczył, iż wykona zamówienie w terminie do 30 września 2018 roku oraz udzieli gwarancji i rękojmi na okres 84 miesięcy ( 7 lat). W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, oraz termin wykonania następującą punktację:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium termin wykonania Liczba punktów w kryterium gwarancji i rękojmi Łączna liczba punktów
1. Konsorcjum: Marta Derkacz Garden Designers, ul. Poligonowa 2B/40, 20-817 Lublin – Lider konsorcjum, Garden Designers Derkacz i wspólnicy Spółka Jawna, ul. Nowy Świat 30, 20-418 Lublin – partner konsorcjum  
 
48,01
 
 
20
 
 
4
 
 
72,01
2. Konsorcjum: Park-M Sp. z o. o., ul. Piaski 12, 33-340 Stary Sącz – Lider konsorcjum, Park-M POLAND Sp. z o. o., ul. Piaski 12, 33-340 Stary Sącz – partner konsorcjum  
57,89
 
20
 
4
 
81,89
3. Konsorcjum: Apis Polska Sp. z o. o., ul. Kolaniki 19, 37-500 Jarosław, Firma Remontowo-Budowlana: PIOTROWSKI” Paweł Piotrowski, Piwoda 150, 37-522 Wiązownica  
60
 
20
 
8
 
88
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił żadnej z ofert;
 • Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Generuj PDF
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. „Budowa skrzyżowania ulicy Solidarności z ulicą Energetyków w Stalowej Woli”
OKZ – V.271.44.2017                                                          Stalowa Wola, 27 lipca 2017 r.
 
                                   UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający – Gmina Stalowa Wola działając na podstawie art.93 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2015 r., poz. 2164), unieważnia postępowanie, pn. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. „Budowa skrzyżowania ulicy Solidarności z ulicą Energetyków w Stalowej Woli”. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a zamawiający nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na realizację do ceny najkorzystniejszej oferty.
 
Generuj PDF
Budowa parkingów w rejonie ulic PCK 8-10 oraz Metalowców 7-9
OKZ-V.271.45.2017                                                                          Stalowa Wola, dnia 26 lipca 2017r.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy  
z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  z dnia 28 czerwca 2017 r. pn.: „Budowa parkingów w rejonie ulic PCK 8-10 oraz Metalowców 7-9”
 w dniu 26 lipca 2017 r., wybrana została, oferta Wykonawcy:  Konsorcjum :
Przedsiębiorstwo Budowlano Inżynieryjne „ADMA” sp. z o.o.  – Lider
„ ADMA” Zakład Remontowo-Budowlany Marian Adamczyk – Partner
ul. Kościuszki 68 28-200 Staszów.
Wyżej wymieniony Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na łączną kwotę brutto: 210 778,39 zł, w tym Część I: 133 398,72 zł  Część II 77 379,67 zł.
 Ponadto oświadczył, iż wykona zamówienie w terminie 6 tygodni od dnia podpisania umowy, tj. zaproponował skrócenie podstawowego terminu realizacji zadania o  4 tygodnie w odniesieniu do obu części zamówienia oraz udzielił 7 letniego okresu  gwarancji i rękojmi – w odniesieniu do obu części zamówienia.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęła jedna oferta niżej wymienionego podmiotu, któremu Zamawiający przyznał, na podstawie wskazanych kryteriów oceny następującą punktację:
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium
cena
Liczba punktów
w kryterium
termin realizacji zamówienia (skrócenie terminu)
Liczba punktów
w kryterium
termin gwarancji i rękojmi
Łączna liczba punktów
1. Konsorcjum :
Przedsiębiorstwo Budowlano Inżynieryjne „ADMA” sp. z o.o.  –Lider
„ADMA” Zakład Remontowo Budowlany Marian Adamczyk – Partner
ul. Kościuszki 68 28-200 Staszów.
60 20 20 100
Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił oferty wykonawcy oraz nie wykluczył wykonawcy.  
Na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 1a) ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta niezwłocznie, w formie pisemnej .
Generuj PDF
Opracowanie projektu budowy drogi gminnej na osiedlu Zasanie w Stalowej Woli
OKZ-V.271.43.2017                                                                         Stalowa Wola, dnia 26 lipca 2017r.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy  
z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  z dnia 22 czerwca 2017 r. pn.: „Opracowanie projektu budowy drogi gminnej na osiedlu Zasanie w Stalowej Woli”
 w dniu 26 lipca 2017 r., wybrana została, oferta Wykonawcy: Pracownia Projektowa BUDOFROM mgr inż. Marek Froń,  Al. Jana Pawła II 58/32, 37-450 Stalowa Wola .
Wyżej wymieniony Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę brutto:98 400,00  zł.
Ponadto oświadczył, iż wykona zamówienie w terminie do dnia 16 listopada 2017 r. tj. zaproponował skrócenie podstawowego terminu realizacji zadania o 14 dni.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły niżej wymienione podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie wskazanych kryteriów oceny następującą punktację:
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium
cena
Liczba punktów
w kryterium
termin realizacji zamówienia (skrócenie terminu)
Łączna liczba punktów
1. HSW  - Zakład Projektowo-Technologiczny Sp. z o.o. , 37-450 Stalowa Wola ul. Kwiatkowskiego 1 54,55 40 94,55
2. Pracownia Projektowa BUDOFROM mgr inż. Marek Froń Al. Jana Pawła II
58/32, 37-450 Stalowa Wola
60 40 100
Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił oferty żadnego wykonawcy oraz nie wykluczył żadnego wykonawcy.  
Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 
 
Generuj PDF
Budowa placów zabaw przy ul. Poniatowskiego 15 oraz przy ul. 1-go Sierpnia 22 w Stalowej Woli.
OKZ – V.271.42.2017                                                 Stalowa Wola, 26 lipca 2017 r.
 
                                   UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
 
            Zamawiający – Gmina Stalowa Wola działając na podstawie art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2015 r., poz. 2164), unieważnia postępowanie, pn. „Budowa placów zabaw przy ul. Poniatowskiego 15 oraz przy ul. 1-go Sierpnia 22 w Stalowej Woli” w zakresie części I i II zamówienia. Cena najkorzystniejszej oferty zarówno w części I jak i II zamówienia przewyższa kwoty, które zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a zamawiający nie może zwiększyć kwot przeznaczonej na realizację do ceny najkorzystniejszej oferty.
Generuj PDF
Remonty cząstkowe ulic w Stalowej Woli 2017/2018
OKZ – V.271.41.2017                                                               Stalowa Wola, 18 lipca 2017 r.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Remonty cząstkowe ulic w Stalowej Woli 2017/2018” wybrana została w dniu 18 lipca 2017 r., dla części I zamówienia oferta wykonawcy Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno-Drogowego „Inżdróg” Spółka z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli przy ul. Wrzosowej 97.
Kryterium wyboru ofert była cena, okres gwarancji oraz czas naprawy ubytku od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na część I zamówienia na kwotę 1.529.899,50 zł brutto oraz oświadczył, iż udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 5 lat (pozycja 3) ponadto czas naprawy ubytku od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego nastąpi w ciągu 1 dnia.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na część I zamówienia oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, okresu gwarancji oraz czasu naprawy ubytku od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego, następującą punktację:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium okres gwarancji Liczba punktów w kryterium czas naprawy ubytku Łączna liczba punktów
1. Przedsiębiorstwo
 MOLTER Sp. z o.o.
Rudna Mała 47b
36-060 Głogów Małopolski
58,57 10,00 30,00 98,57
2.  Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno-Drogowego „Inżdróg” Sp. z o.o.
ul. Wrzosowa 97,
37-450 Stalowa Wola
60,00 10,00 30,00 100,00
 
          Dla części II zamówienia w dniu 18 lipca 2017 r. została wybrana oferta wykonawcy Zakład Produkcyjno-Usługowy „DROTECH” Witold Waśkiewicz z siedzibą w  Turbi 460.
Kryterium wyboru ofert była cena, okres gwarancji oraz czas naprawy ubytku od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na część II zamówienia na kwotę 340.835,00 zł brutto oraz oświadczył, iż udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 5 lat (pozycja 1,2,10,11) ponadto czas naprawy ubytku od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego nastąpi w ciągu 1 dnia.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na część II zamówienia oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, okresu gwarancji oraz czasu naprawy ubytku od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego, następującą punktację:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium okres gwarancji Liczba punktów w kryterium czas naprawy ubytku Łączna liczba punktów
1. Zakład Produkcyjno-Usługowy „DROTECH” Witold Waśkiewicz 37-416 Turbia 460 60,00 10,00 30,00 100,00
2.  Mokbudplus Robert Bąk
 ul. Sienkiewicza 178,
39-400 Tarnobrzeg
48,69 10,00 30,00 88,69
 
Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił oferty żadnego wykonawcy oraz nie wykluczył żadnego wykonawcy.  
           Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Generuj PDF
Opracowanie projektu Rewitalizacji Rynku w Stalowej Woli – Rozwadowie
OKZ-V.271.37.2017                                                                          Stalowa Wola, dnia 12 lipca 2017r.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Opracowanie projektu Rewitalizacji Rynku w Stalowej Woli – Rozwadowie”  z dnia 8 czerwca 2017 r. wybrana została, w dniu 12 lipca 2017 r., oferta Wykonawcy: Atelier Architektury Radosław Żubrycki ul. Św. Jana 9A,  59-900 Zgorzelec.
Wyżej wymieniony Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę brutto: 120 540,00  zł. Ponadto oświadczył, iż wykona zamówienie w terminie do dnia 8 września 2017 r. tj. zaproponował skrócenie podstawowego terminu realizacji zadania o 21 dni.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły niżej wymienione podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie wskazanych kryteriów oceny następującą punktację:
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium
cena
Liczba punktów
w kryterium
termin realizacji zamówienia (skrócenie terminu)
Łączna liczba punktów
1. Atelier Architektury Radosław Żubrycki
ul. Św. Jana 9A,  59-900 Zgorzelec
60 40 100
2. pPALMETT Sp. z o.o.  sp. komandytowa
ul. Wybieg 4
00-788 Warszawa
14,85 0 14,85
Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił oferty żadnego wykonawcy oraz nie wykluczył żadnego wykonawcy.  
Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Generuj PDF
Poprawa dostępności do usług społecznych poprzez rozbudowę i przebudowę budynku MOPS w Stalowej Woli Dostawa mebli i wyposażenia do budynku MOPS w Stalowej Woli
OKZ – V.271.36.2017                                                           Stalowa Wola, 10 lipca 2017 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Poprawa dostępności do usług społecznych poprzez rozbudowę i przebudowę budynku MOPS w Stalowe Woli Dostawa mebli i wyposażenia do budynków MOPS w Stalowej Woli” wybrana została w dniu 10 lipca 2017 r., oferta wykonawcy LBM Sp. z o. o., ul. Mahoniowa 32, 85-390 Bydgoszcz. Kryterium wyboru ofert była cena oraz okres gwarancji i rękojmi. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 324 781,50 zł brutto oraz oświadczył, iż udzieli gwarancji i rękojmi na okres 10 lat.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, oraz termin wykonania następującą punktację:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium gwarancji i rękojmi Łączna liczba punktów
1. Elmar Anna Karnas, ul. 3-go Maja 1/3, 36-030 Błażowa Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
2. WOKA-BUD Wojciech Sepko, ul. Jastrzębia 12, 16-020 Czarna Białostocka  
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
3. LBM Sp. z o. o., ul. Mahoniowa 32, 85-390 Bydgoszcz  
60
 
40
 
100
4. Firma Wid Szymańska Dorota, ul. Staszica 10A, 35-051 Rzeszów  
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania odrzucił oferty Wykonawców:
- Elmar Anna Karnas, ul. 3-go Maja 1/3, 36-030 Błażowa
- WOKA-BUD Wojciech Sepko, ul. Jastrzębia 12, 16-020 Czarna Białostocka
- Firma Wid Szymańska Dorota, ul. Staszica 10A, 35-051 Rzeszów
O czym poinformował wykonawców w zgodzie z art. 92 ust 1 pkt 3 ustawy PZP podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
 • Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 
 
 
Generuj PDF
Rewitalizacja terenu położonego wzdłuż osiedla „Skarpa” w Stalowej Woli
OKZ – V.271.38.2017                                                                      Stalowa Wola, 6 lipca 2017 r.
 
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
 
            Zamawiający – Gmina Stalowa Wola działając na podstawie art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2015 r., poz. 2164), unieważnia postępowanie, pn. „Rewitalizacja terenu położonego wzdłuż osiedla Skarpa w Stalowej Woli”. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a zamawiający nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na realizację do ceny najkorzystniejszej oferty.
Generuj PDF
Tworzenie warunków dla nowoczesnego nauczania poprzez modernizację infrastruktury edukacyjnej w Gminie Stalowa Wola.
OKZ– V.271.28.2017                                                       Stalowa Wola, dnia 5 lipca 2017 r,
 
 
                         ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA    
 
 
       Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), zawiadamia iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Tworzenie warunków dla nowoczesnego nauczania poprzez modernizację infrastruktury edukacyjnej w Gminie Stalowa Wola, zostało w dniu 5 lipca 2017 r., unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty niepodlegającej odrzuceniu przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 
Generuj PDF
Opracowanie projektu budowy Sali Sportowej
OKZ – V.271.32.2017                                                  Stalowa Wola, 21 czerwca 2017 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Opracowanie projektu budowy Sali Sportowej” wybrana została w dniu 21 czerwca 2017 r., oferta wykonawcy Architektoniczne Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Budownictwa ARP Autorska Pracownia Projektowa Manecki. Kryterium wyboru ofert była cena oraz termin wykonania. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 89 790,00 zł brutto oraz oświadczył iż wykona zamówienie w terminie do 16 listopada 2017 r.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz gwarancji i rękojmi następującą punktację:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium termin wykonania Łączna liczba punktów
1. BUDOWNICTWO Firma Doradczo-Inwestycyjna Jan Pluta, Wojków 83, 39-340 Padew  
27,37
 
40
 
67,37
2. Architektoniczne Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Budownictwa ARP Autorska Pracownia Projektowa Manecki  
60
 
40
 
100
3. SSC Architekci Sp. z o. o., ul. Gajowa 3, 32-082 Rozechowice  
57,31
 
40
 
97,31
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił żadnej z ofert;
 • Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 
 
Generuj PDF
Budowa przyłączy elektroenergetycznych kablowych wraz z układem pomiarowym do stacji ładowania autobusów
OKZ-V.271.30.2017                                                                           Stalowa Wola, 20 czerwca 2017 r.
 
 
 
 
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
            Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 oraz 93 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2015 r., poz. 2164), zwanej dalej ustawą Pzp  unieważnia postępowanie pn.: Budowa przyłączy elektroenergetycznych kablowych wraz z układem pomiarowym do stacji ładowania autobusówprowadzone  w ramach RPO WP 2014-2020, Oś Priorytetowa V Infrastruktura komunikacyjna , Działanie 5.4 Niskoemisyjny transport miejski, z  uwagi na fakt wystąpienia: 1) niemożliwej do usunięcia wady uniemożliwiającej zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, tj. brak prawnie wiążącej oferty z powodu upływu 30 dniowego  terminu związania z ofertą.
2) istotnej zmiany okoliczności powodującej, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
W trakcie realizacji zadania dodatkowa analiza wykazała, iż posadowienie stacji szybkiego ładowania na działce ewid. nr 800/50 Obręb - 3 Centrum, spowoduje konieczność przebudowy dotychczasowej infrastruktury układu komunikacyjnego miasta, w celu zapewnienia optymalnego wyjazdu autobusów miejskich z wytypowanej zajezdni. Inwestycja taka w obecnej chwili nie jest możliwa do przeprowadzenia i nie leży w interesie Zamawiającego.
W związku z zaistniałymi okolicznościami Gmina Stalowa Wola planuje zmianę lokalizacji stacji szybkiego ładowania z działki ewid. nr 800/50 Obręb 3 – Centrum na działkę o nr ewid. 65/33 Obręb 5 - Jelnia stanowiącej własność Beneficjenta. Zaproponowana zmiana lokalizacji oczekuje na aprobatę Instytucji finansującej przedsięwzięcie w
W trakcie procedowania zmiany lokalizacji żaden z Wykonawców nie dokonał przedłużenia terminu związania z ofertą.
 
Generuj PDF
Przebudowa ul. Lipowej w Stalowej Woli - rozwiązanie kolizji z napowietrzną siecią elektroenergetyczną nN.
OKZ – V.271.34.2017                                            Stalowa Wola, 19 czerwca  2017 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
           Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa ul. Lipowej w Stalowej Woli - rozwiązanie kolizji z napowietrzną siecią elektroenergetyczną nNwybrana została w dniu 19 czerwca 2017 r., oferta wykonawcy Zakład Wykonawstwa Elektrycznego i Teletechnicznego Adam Bednarowski z siedzibą w Radomyślu nad Sanem przy ul. Mickiewicza 164.
    Kryterium wyboru ofert była cena, okres gwarancji i rękojmi oraz skrócenie terminu wykonania zamówienia. Wyżej wymieniony wykonawca złożył jako jedyny ofertę na kwotę 442.800,00 zł brutto oraz oświadczył, że udzieli gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia na okres 8 lat, skrócenie terminu wykonania zamówienia 0 dni.                      
 W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, okresu gwarancji  oraz skrócenie terminu realizacji zamówienia, następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium okres gwarancji i rękojmi Liczba punktów w kryterium skrócenie terminu realizacji zamówienia Łączna liczba punktów
1. Zakład Wykonawstwa Elektrycznego i Teletechnicznego Adam Bednarowski
ul. Mickiewicza 164
37-455 Radomyśl nad Sanem
60,00 20,00 0,00 80,00
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania nie  odrzucił oferty żadnego z Wykonawców:
Na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a) ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej nie zwłocznie tj. przed terminem o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.
 
Generuj PDF
Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego oświetlenia ulicznego przy ul. Karnaty w Stalowej Woli
OKZ – V.271.24.2017                                                           Stalowa Wola, 12 czerwca 2017 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego oświetlenia ulicznego przy ul. Karnaty w Stalowej Woli wybrana została w dniu 12 czerwca 2017 r., oferta wykonawcy „Elektro-Instal” Paweł Sulicki Instalacje Elektryczne i Pomiary, Sokolniki, ul. Sandomierska 89, 39-432 Gorzyce. Kryterium wyboru ofert była cena oraz termin wykonania. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 4 428 zł brutto oraz oświadczył, iż wykona zamówienie w terminie do 31 lipca 2017 roku.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, oraz termin wykonania następującą punktację:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium termin wykonania Łączna liczba punktów
1. HSW – Zakład Projektowo – Technologiczny Sp. z o. o., ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola  
14,59
 
 
20
 
34,59
2. MK Elektro Projekt Marian Kozik, ul. Konfederacji Dzikowskiej 6/13, 39-400 Tarnobrzeg  
28,67
 
40
 
68,67
3. Elektrobudowa S.C. Andrzej Jerzy Kowalski, Ryszard Kowalski, ul. Partyzantów 4/38, 37-450 Stalowa Wola  
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
4. „Elektro-Instal” Paweł Sulicki, Instalacje Elektryczne i Pomiary,                                       Sokolniki, ul. Sandomierska 89, 39-432 Gorzyce  
60
 
20
 
80
5. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „MATEL” Tadeusz Gadła, ul. Spółdzielcza 8, 37-300 Leżajsk  
27,11
 
40
 
67,11
6. Energo-World Sp. z o. o., ul. Fircowskiego1, 35-030 Rzeszów  
7,22
 
 
0
 
 
7,22
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania odrzucił oferty Wykonawców:
Elektrobudowa S.C. Andrzej Jerzy Kowalski, Ryszard Kowalski, ul. Partyzantów 4/38, 37-450 Stalowa Wola
O czym poinformował wykonawców w zgodzie z art. 92 ust 1 pkt 3 ustawy PZP podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
 • Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 
 
 
Generuj PDF
System zasilania awaryjnego i montaż szaf rack 19” w serwerowni
OKZ – V.271.33.2017                                                                        Stalowa Wola, 06 czerwca 2017 r.

 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: System zasilania awaryjnego i montaż szaf rack 19” w serwerowni – cześć I zamówienia z dnia 12 maja 2017 r. wybrana została w dniu 06 czerwca  2017 r., oferta Wykonawcy: P.I.W Camco Sp. z o.o. ul. Światowida 47 B/ 22, 03-144 Warszawa
Wyżej wymieniony Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę brutto: 67 311,75 zł
Ponadto oświadczył, iż wykona zamówienie w terminie 1 tygodnia od dnia zawarcia umowy,
a na oferowany przedmiot zamówienia udzielił 6 letniego okresu gwarancji i rękojmi.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły niżej wymienione podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie wskazanych kryteriów oceny następującą punktację:
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium
cena
Liczba punktów
w kryterium
termin realizacji zamówienia (skrócenie terminu)
Liczba punktów w kryterium okres gwarancji i rękojmi Łączna liczba punktów
1. P.I.W Camco Sp. z o.o.
ul. Światowida 47 B/ 22
03-144 Warszawa
60 30 10 100
2. Konsorcjum
WORLD IT Sp. z o.o.  ul. Rzymska 28
 03-976 Warszawa – Lider
Impact IT Sp. z o.o. ul. Siedlanowskiego 3
37-450 Stalowa wola- Partner
30,72 0 0 30,72


  Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił oferty żadnego wykonawcy oraz nie wykluczył żadnego wykonawcy.   
Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 
Generuj PDF
Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego oświetlenia ulicznego na os. Zasanie w Stalowej Woli
OKZ – V.271.29.2017                                                                        Stalowa Wola, 01 czerwca 2017 r.

 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego oświetlenia ulicznego na os. Zasanie w Stalowej Woli” z dnia 24 kwietnia 2017 r. wybrana została w dniu 01 czerwca  2017 r., oferta Wykonawcy: Elektrobudowa S.C. Andrzej Jerzy Kowalski , Ryszard Kowalski ul. Partyzantów 4/3; 37-450 Stalowa Wola.
Wyżej wymieniony Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę brutto: 11 685,00 zł
Ponadto oświadczył, iż wykona zamówienie do dnia 31.08.2017 r. (skrócenie terminu realizacji zadania o 30 dni).
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły niżej wymienione podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie wskazanych kryteriów oceny następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium
cena
Liczba punktów
w kryterium
termin realizacji zamówienia (skrócenie terminu)
Łączna liczba punktów
1. MK ELEKTRO PROJEKT Marian Kozik
ul. Konfederacji Dzikowskiej 6/13; 39-400 Tarnobrzeg
25,87 40 65,87
2. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „MATEL” Tadeusz Gałda
ul. Spółdzielcza 8; 37-300 Leżajsk
33,53 20 53,53
3. ELEKTROBUDOWA S.C. Andrzej Jerzy Kowalski, Ryszard Kowalski
ul. Partyzantów 4/38;  37-450 Stalowa Wola
60 20 80


  Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił oferty żadnego wykonawcy oraz nie wykluczył żadnego wykonawcy.   
         Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 
 
Generuj PDF
Opracowanie projektu budowy drogi gminnej na osiedlu Zasanie w Stalowej Woli
OKZ – V.271.29.2017                                                                        Stalowa Wola, 01 czerwca 2017 r.

 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia                29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego oświetlenia ulicznego na os. Zasanie w Stalowej Woli” z dnia 24 kwietnia 2017 r. wybrana została w dniu 01 czerwca  2017 r., oferta Wykonawcy: Elektrobudowa S.C. Andrzej Jerzy Kowalski , Ryszard Kowalski ul. Partyzantów 4/3; 37-450 Stalowa Wola.
Wyżej wymieniony Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę brutto: 11 685,00 zł
Ponadto oświadczył, iż wykona zamówienie do dnia 31.08.2017 r. (skrócenie terminu realizacji zadania o 30 dni).
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły niżej wymienione podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie wskazanych kryteriów oceny następującą punktację:

 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium
cena
Liczba punktów
w kryterium
termin realizacji zamówienia (skrócenie terminu)
Łączna liczba punktów
1. MK ELEKTRO PROJEKT Marian Kozik
ul. Konfederacji Dzikowskiej 6/13; 39-400 Tarnobrzeg
25,87 40 65,87
2. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „MATEL” Tadeusz Gałda
ul. Spółdzielcza 8; 37-300 Leżajsk
33,53 20 53,53
3. ELEKTROBUDOWA S.C. Andrzej Jerzy Kowalski, Ryszard Kowalski
ul. Partyzantów 4/38;  37-450 Stalowa Wola
60 20 80


  Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił oferty żadnego wykonawcy oraz nie wykluczył żadnego wykonawcy.   
         Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 
 
 
Generuj PDF
Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego oświetlenia ulicznego przy ul. Jodłowej na os. Piaski w Stalowej Woli.
OKZ – V.271.25.2017                                                    Stalowa Wola, 22 maja  2017 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
           Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego oświetlenia ulicznego przy ul. Jodłowej na os. Piaski w Stalowej Woliwybrana została w dniu 22 maja 2017 r., oferta wykonawcy ELEKTROBUDOWA S.C. Andrzej Kowalski, Ryszard Kowalski z siedzibą przy ul. Partyzantów 4/38 w Stalowej Woli.
    Kryterium wyboru ofert była cena oraz termin wykonania zamówienia. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 4.305,00zł brutto oraz oświadczył, że wykona przedmiot zamówienia w terminie do 31 maja 2017 r.                      
 W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz terminu realizacji zamówienia, następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium termin realizacji zamówienia Łączna liczba punktów
1. ENERGO-WORLD Sp. z o.o.
ul. Fircowskiego 1
 35-030 Rzeszów
6,81 20,00 26,81
2. MK ELEKTRO PROJEKT
Marian Kozik
ul. Konfederacji Dzikowskiej 6/13, 39-400 Tarnobrzeg
28,55 40,00 68,55
3. HSW – Zakład Projektowo-Technologiczny Sp. z o.o.
Ul. Kwiatkowskiego 1
37-450 Stalowa Wola
19,50 20,00 39,50
4. ELEKTROBUDOWA S.C.
Andrzej Kowalski, Ryszard Kowalski ul. Partyzantów 4/38
37-450 Stalowa Wola
44,57 40,00 84,57
5. ELEKTRO-INSTAL Paweł Sulicki Instalacje Elektryczne i Pomiary Sokolniki
ul. Sandomierska 89
39-432 Gorzyce
60,00 20,00 80,00
6. Zakład Wykonawstwa Elektrycznego i Teletechnicznego Adam Bednarowski
ul. Mickiewicza 164
37-455 Radomyśl nad Sanem
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania odrzucił oferty Wykonawców:
- Zakład Wykonawstwa Elektrycznego i Teletechnicznego Adam Bednarowski  ul. Mickiewicza 164, 37-455 Radomyśl nad Sanem. Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy, na przedłużenie terminu związania z ofertą.
Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 
Generuj PDF
„UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW, WSPÓŁMAŁŻONKÓW ORAZ PEŁNOLETNICH DZIECI PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA STALOWA WOLA ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY STALOWA WOLA”
OKZ – V.271.20.2017                                                              Stalowa Wola, 16 maja 2017 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Miasta Stalowa Wola oraz jednostek organizacyjnych Gminy Stalowa Wola” wybrana została w dniu 16 maja 2017 r., dla części I pn. „„Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Miasta Stalowa Wola, Przedszkola nr 3 oraz Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli” oferta wykonawcy Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 02-685 Warszawa. Kryterium wyboru ofert była cena oraz doświadczenie kadry. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 241 188,00 zł brutto oraz w pozacenowych kryteriach oceny oferty otrzymał obliczoną poniżej liczbę punktów.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, oraz pozacenowych kryteriów następującą punktację:
Numer oferty Nazwa Wykonawcy Liczba punktów za cenę
(waga 10%)
Liczba punktów za klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne
(waga 40%)
Liczba punktów za wysokości świadczeń
(waga 50%)
Łączna liczba punktów
1 Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 02-685 Warszawa 10,00 pkt 24,40 pkt 44,50 pkt  
78,90 pkt
3 Generali Życie TU S.A
Ul. Postępu 15 B
02-676 Warszawa
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy  
Nie dotyczy
 
Dla części II „ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Miasta Stalowe Wola oraz jednostek organizacyjnych Gminy Stalowa Wola” wybrana została w dniu 16 maja 2017 r., oferta wykonawcy działającego pod nazwą Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group, Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa. Kryterium wyboru ofert była cena oraz doświadczenie kadry. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 560 403,60 zł brutto oraz w pozacenowych kryteriach oceny oferty otrzymał obliczoną poniżej liczbę punktów.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, oraz pozacenowych kryteriów następującą punktację:
 
Numer oferty Nazwa Wykonawcy Liczba punktów za cenę
(waga 10%)
Liczba punktów za klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne
(waga 40%)
Liczba punktów za wysokości świadczeń
(waga 50%)
 
 
Łączna liczba punktów
1 Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 02-685 Warszawa 10,00 21,80 13,94  
45,74
2 Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group, Al. Jerozolimskie 162,
02-342 Warszawa
9,99 26,20 36,78  
 
72,97
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania odrzucił oferty Wykonawców: Generali Życie TU S.A, ul. Postępu 15 B, 02-676 Warszawa, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wykonawca w tabeli świadczeń dla Grupy nr 1 w pozycji „Śmierć Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu” zaoferował świadczenie wynoszące 12 000,00 zł co jest wartością niższą niż minimalna wymagana wysokość świadczenia wynosząca 32 000,00 zł;
 • Dynamiczny system zakupów nie został ustanowiony;
 • Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Generuj PDF
Utrzymanie i konserwacja urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg stanowiących własność Gminy Stalowa Wola oraz sygnalizacji świetlnej.
OKZ – V.271.23.2017                                                Stalowa Wola, 12 maja  2017 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
           Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Utrzymanie i konserwacja urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg stanowiących własność Gminy Stalowa Wola oraz sygnalizacji świetlnej” wybrana została w dniu 12 maja 2017 r., oferta wykonawcy ELEKTROBUDOWA S.C. Andrzej Kowalski, Ryszard Kowalski z siedzibą przy ul. Partyzantów 4/38 w Stalowej Woli.
    Kryterium wyboru ofert była cena oraz usuwanie zgłoszonych usterek związanych z funkcjonowaniem pojedynczych punktów świetlnych. Wyżej wymieniony wykonawca złożył jako jedyny ofertę na kwotę 356.700,00 zł brutto oraz oświadczył, że usuwanie usterek związanych z funkcjonowaniem pojedynczych punktów świetlnych będzie następować w ciągu 2 dni roboczych.                      
 W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz terminu usuwania zgłoszonych usterek związanych z funkcjonowaniem pojedynczych punktów świetlnych, następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium usuwanie zgłoszonych usterek Łączna liczba punktów
1. ELEKTROBUDOWA S.C.
Andrzej Kowalski, Ryszard Kowalski ul. Partyzantów 4/38
37-450 Stalowa Wola
60,00 40,00 100,00
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił żadnej z ofert;
        Na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 2 lit. a) ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w niezwłocznie, tzn., przed upływem terminów o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 2  ustawy Pzp.
 
Generuj PDF
Tworzenie warunków dla nowoczesnego nauczania poprzez modernizację infrastruktury edukacyjnej w Gminie Stalowa Wola – przebudowa Sali gimnastycznej w PSP nr 3 w Stalowej Woli.
OKZ – V.271.21.2017                                                                         Stalowa Wola, 10 maja  2017 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Tworzenie warunków dla nowoczesnego nauczania poprzez modernizację infrastruktury edukacyjnej w Gminie Stalowa Wola – przebudowa Sali gimnastycznej w PSP nr 3 w Stalowej Woli” wybrana została w dniu 10 maja 2017 r., oferta wykonawcy „STALBUD” Kazimierz Młynarski z siedzibą w Stalowej Woli przy ul. Przemysłowej 8F.
Kryterium wyboru ofert była cena oraz czas reakcji. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 191.041,35 zł brutto oraz oświadczył, że udziela gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia na okres 7 lat.
 W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz okresu gwarancji i rękojmi, następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium okres gwarancji i rękojmi Łączna liczba punktów
1. Zakład Obróbki i Handlu Drewnem Gabriel Jamróz
Ul. Kolbuszowska 27
36-122 Dzikowiec
50,94 30,00 80,94
2. Centrum Stolarki Budowlanej „DOMLUX” Nieznalski Andrzej, Nowak Marek Sp. Jawna
Ul. Przemysłowa 11
37-450 Stalowa Wola
60,00 30,00 90,00
3. Firma Usługowo Handlowa ELBUDPOL Wiesław Małek
Ul. Handlowa 13
37-450 Stalowa Wola
55,04 40,00 95,04
4. „STALBUD” Kazimierz Młynarski
Ul. Przemysłowa 8F
37-450 Stalowa Wola
59,49 40,00 99,49
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił żadnej z ofert;
        Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać podpisana w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Generuj PDF
Budowa parkingu przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Stalowej Woli - etap II (część zachodnia).
OKZ – V.271.16.2017                                                                                      Stalowa Wola, 5 maja  2017 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa parkingu przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Stalowej Woli wybrana została w dniu 5 maja 2017 r., oferta Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne „ADMA” Sp. z o.o. oraz „ADMA”  Zakład  Remontowo - Budowlany  Marian  Adamczyk  z  siedzibą   w  Staszowie  przy ul. Kościuszki 68.
Kryterium wyboru ofert była cena, okres gwarancji i rękojmi oraz termin wykonania zamówienia. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 319.523,55 zł brutto oraz oświadczył, że udziela gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia na okres 7 lat oraz przedmiot zamówienia wykona w terminie do 3 lipca 2017 r.
 W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, terminu realizacji oraz okresu gwarancji i rękojmi, następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium okres gwarancji i rękojmi Liczba punktów w kryterium termin realizacji Łączna liczba punktów
1. Konsorcjum firm:
Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne „ADMA” Sp. z o.o.
„ADMA” Zakład Remontowo-Budowlany Marian Adamczyk
Ul. Kościuszki 68
28-200 Staszów
60,00 20,00 20,00 100,00
2. Konsorcjum firm:
KOLEKTOR Piotr Lubaś
Ul. Wojska Polskiego 13/59
37-450 Stalowa Wola
FHUP Bruk-Mar Łukasz Marut Cisów Las 5a 37-433 Bojanów
ELEKTROBUDOWA S.C. Andrzej Kowalski Ryszard Kowalski
Ul. Partyzantów 4/38
37-450 Stalowa Wola
57,13 20,00 20,00 97,13
3. BRUK-DAR Dariusz Skawiński
Breń Osuchowski 91
39-304 Czermin
39,94 20,00 20,00 79,94
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił żadnej z ofert;
        Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać podpisana w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 
Generuj PDF
Cyfryzacja jednostek organizacyjnych Gminy Stalowa Wola poprzez rozszerzenie e-usług publicznych
OKZ-V.271.2.2017                                                                Stalowa Wola, 28 kwietnia 2017 r.
 

 
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dla części IV
 
       Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 oraz 93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2015 r., poz. 2164), zwanej dalej ustawą Pzp  unieważnia postępowanie w zakresie części IV zamówienia, pn.: Cyfryzacja jednostek organizacyjnych Gminy Stalowa Wola poprzez rozszerzenie e-usług publicznych, dotyczącej dostawy systemu zasilania awaryjnego UPS oraz szaf teleinformatycznych typu rack 19”prowadzone  w ramach Projektu cyfryzacji jednostek organizacyjnych Gminy Stalowa Wola poprzez rozszerzenie e-usług publicznych”. RPO WP 2014-2020, Oś Priorytetowa II Cyfrowe Podkarpackie, Działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług
z  uwagi na fakt wystąpienia niemożliwej do usunięcia wady uniemożliwiającej zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, tj. okoliczność upływu terminu wykonania zamówienia zadeklarowanego  przez Wykonawców (25.04.2017 r)  Z uwagi na fakt, iż termin wykonania zamówienia stanowił jednocześnie kryterium oceny ofert, jego zmiana stanowi istotną zmianę  umowy, która nie została przewidziana  na podstawie art.144 ust 1. Pzp, tym samym  zawarcie jej z innym terminem wykonania nie jest możliwe.
Ponadto cena oferty wybranej jako najkorzystniejsza i tak przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a brak jest możliwości zwiększenia kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.
 
 
 
Generuj PDF
Budowa parkingu przy ulicy Tołwińskiego
OKZ – V.271.18.2017                                              Stalowa Wola, 28 kwietnia  2017 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa parkingu przy ulicy Tołwińskiego w Stalowej Woli wybrana została w dniu 28 kwietnia 2017 r., oferta wykonawcy Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna Bruk-Mar Łukasz Marut z siedzibą w Cisów Las 5a, 37-433 Bojanów.
Kryterium wyboru ofert była cena oraz czas reakcji. Wyżej wymieniony wykonawca złożył jako jedyny ofertę na kwotę 221.872,68 zł brutto oraz oświadczył, że udziela gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia na okres 10 lat.
 W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz okresu gwarancji i rękojmi, następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium okres gwarancji i rękojmi Łączna liczba punktów
1. BRUK-DAR Dariusz Skawiński
Breń Osuchowski 91
39-304 Czermin
38,70 40,00 78,70
2. Mokbudplus Rober Bąk
Ul. Sienkiewicza 178
39-400 Tarnobrzeg
50,74 40,00 90,74
3. Konsorcjum firm:
Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne „ADMA” Sp. z o.o.
„ADMA” Zakład Remontowo-Budowlany Marian Adamczyk
Ul. Kościuszki 68
28-200 Staszów
50,56 40,00 90,56
4. Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna Bruk-Mar Łukasz Marut Cisów Las 5a 37-433 Bojanów 60,00 40,00 100,00
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił żadnej z ofert;
        Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać podpisana w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 
Generuj PDF
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania: „Budowa łącznika drogowego wraz z przebudową drogi gminnej ul. Solidarności” realizowanego w ramach projektu: „Lepsza dostępność transportowa w ruchu drogowym na terenie Gminy Stalowa Wola poprzez stworzenie bezkolizyjnego dojazdu do kolejowego dworca pasażerskiego zlokalizowanego w sieci TEN-T”
OKZ – V.271.71.2016                                            Stalowa Wola, 24 kwietnia  2017 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania: „Budowa łącznika drogowego wraz z przebudową drogi gminnej ul. Solidarności” realizowanego w ramach projektu: „Lepsza dostępność transportowa w ruchu drogowym na terenie Gminy Stalowa Wola poprzez stworzenie bezkolizyjnego dojazdu do kolejowego dworca pasażerskiego zlokalizowanego w sieci TEN-T wybrana została w dniu 24 kwietnia 2017 r., oferta wykonawcy BICO GROUP Tomasz Przybylski z siedzibą w Warszawie przy  ul. Staniewickiej 1 lok 2.
Kryterium wyboru ofert była cena, ilość pobytów w tygodniu przedstawiciela wykonawcy oraz doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę nie podlegającą odrzuceniu na kwotę 324.502,29 zł brutto, ponadto zadeklarował ilość pobytów w tygodniu przedstawiciela wykonawcy w liczbie 6.
 W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, ilości pobytów w tygodniu przedstawiciela wykonawcy oraz doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium ilość pobytów w tygodniu przedstawiciela wykonawcy. Liczba punktów w kryterium doświadczenie Inżyniera kontraktu Liczba punktów w kryterium doświadczenie inspektor spec. drogowa Liczba punktów w kryterium doświadczenie inspektor spec. mostowa Liczba punktów w kryterium doświadczenie inspektor spec.. kolejowa Liczba punktów w kryterium doświadczenie inspektor spec. elektryczna Liczba punktów w kryterium doświadczenie inspektor spec. instalacyjna Łączna liczba punktów
1. BICO GROUP Tomasz Przybylski, ul. Staniewicka 1 lok 2, 03-310 Warszawa 53,25 20,00 10,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 93,25
2. Promost Consulting sp. z o. o. sp. k., ul. Bohaterów 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty 4, 35-307 Rzeszów 52,42 20,00 10,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 92,42
3. ZDI Sp. z o. o.
 ul. Jana Kiepury 6, 22-400 Zamość
60,00 10,00 10,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 89,00
4. Konsorcjum firm: Budmax Spółka Cywilna, ul. Słoneczna 47, 38-120 Czudec – lider konsorcjum, Arkadis Spółka Cywilna, M. przedmieście czudeckie 439, 38-120 Czudec –  partner konsorcjum Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
5. Firma Inżynierska ARCUS Jerzy Bajer, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 17i/37,
31-234 Kraków
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania odrzucił oferty Wykonawców:
 • Konsorcjum firm: Budmax Spółka Cywilna, ul. Słoneczna 47, 38-120 Czudec – lider konsorcjum, Arkadis Spółka Cywilna, M. przedmieście czudeckie 439, 38-120 Czudec –  partner konsorcjum          
 • Firma Inżynierska ARCUS Jerzy Bajer, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 17i/37, Kraków.
O czym poinformował wykonawców w zgodzie z art. 92 ust 1 pkt 3 ustawy PZP podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 
 
 
Generuj PDF
Przebudowa budynku w zakresie wykonania windy osobowej w budynku Urzędu Miasta Stalowej Woli ul. Wolności 7.
OKZ – V.271.13.2017                                                  Stalowa Wola, 12 kwietnia 2017 r.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa budynku w zakresie wykonania windy osobowej w budynku Urzędu Miasta Stalowej Woli wybrana została w dniu 12 kwietnia 2017 r., oferta wykonawcy BUDOART Michał Łata z siedzibą przy ul. Sandomierskiej 64 w Stalowej Woli.
Kryterium wyboru ofert była cena, termin realizacji zamówienia oraz  okres gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 272.979,87 zł brutto oraz oświadczył że przedmiot zamówienia wykona w terminie do dnia 29 września 2017 r. oraz okres gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia wynosi 72 miesiące.
 W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, terminu realizacji zamówienia oraz  okresu gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia, następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium termin realizacji zamówienia Liczba punktów w kryterium okres gwarancji i rękojmi Łączna liczba punktów
1. Liftprojekt Inżynieria Dźwigowa Paweł Rafalik
Kalinowo 86
07-300 Ostrów Mazowiecki
41,87 20,00 0,00 61,87
2. BUDOART Michał Łata
Ul. Sandomierska 64
37-464 Stalowa Wola
60,00 20,00 10,00 90,00
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił żadnej z ofert;
        Na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a) ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta z zachowaniem terminów o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 2  ustawy Pzp.
Generuj PDF
Przebudowa drogi gminnej nr G100911R ul. Lipowej w Stalowej Woli
OKZ – V.271.4.2017                                                                           Stalowa Wola, 11 kwietnia 2017 r.
 
 
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „ Przebudowa drogi gminnej nr G 100911R ul. Lipowej w Stalowej  Woli ” wybrana została w dniu 11 kwietnia 2017 r., oferta Wykonawcy:
Konsorcjum
PBI Infrastruktura S.A. ul. Kolejowa 10 E, 23-200 Kraśnik – Lider
PBI WMB Sp. z o.o. ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz - Partner
Kryterium oceny ofert stanowiły: cena, okres gwarancji   i rękojmi, jakość materiałów.
 Wyżej wymieniony Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę brutto:                            3 873 709,63 zł . Ponadto udzielił 8 letniego okresu gwarancji i rękojmi i oświadczył, iż zamówienie wykona przy użyciu materiałów: rury PP Dn 800,500,200 SN 16, rury PEHD 1130/1000 SN8 oraz warstwy bitumiczne dla konstrukcji jezdni: SMA 5 cm, AC 8 cm, AC22P 12 cm.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły niżej wymienione podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie wskazanych kryteriów oceny następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium
cena
Liczba punktów
w kryterium
okres gwarancji
 i rękojmi
Liczba punktów
w kryterium
jakość materiałów
Łączna liczba punktów
1. Polimex Mostostal S.A. Al. Jana Pawła II 12 00-124 Warszawa Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
2. STARBAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10 05-800 Pruszków Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
3. SKANSKA S.A. ul. Gen. Józefa Zajączka 9 01-518 Warszawa 53,29 33 7 93,29
4. Konsorcjum
PBI Infrastruktura S.A. ul. Kolejowa 10 E, 23-200 Kraśnik – Lider
PBI WMB Sp. z o.o. ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz -Partner
60 33 5 98
 
Zamawiający w toku postępowania  odrzucił ofertę STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10,
 05-800 Pruszków natomiast  nie wykluczył żadnego wykonawcy.  
W postępowaniu została również odrzucona oferta złożona przez Polimex Mostostal S.A. al. Jana Pawła II 12 00-124 Warszawa . Oferta złożona w postępowaniu nie nosi znamion dokumentu, w tym formularza ofertowego i załączników przewidzianych w SIWZ przedmiotowego postępowania, ( puste kartki formatu A4). 

         Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 
 
 

 
 
Generuj PDF
Opracowanie projektów budowlanych budowy miejsc postojowych przy ul. Metalowców 7 i 9, 17 oraz rewitalizacji terenów przyblokowych w rejonie ul. Dmowskiego 8A w Stalowej Woli
OKZ – V.271.4.2017                                                                          Stalowa Wola, 04 kwietnia  2017 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia   29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Opracowanie projektów budowlanych budowy miejsc postojowych przy ul. Metalowców 7 i 9, 17 oraz rewitalizacji terenów przyblokowych w rejonie ul. Dmowskiego 8A w Stalowej Woli”  wybrana została w dniu 04 kwietnia  2017 r., oferta Wykonawcy:
dla I części zamówienia : BUDOFROM mgr inż. Marek Froń Pracownia Projektowa
37-450 Stalowa Wola Al. Jana Pawła II 58/32;
dla II części zamówienia : BUDOFROM mgr inż. Marek Froń Pracownia Projektowa
37-450 Stalowa Wola Al. Jana Pawła II 58/32;
dla III części zamówienia : BUDOFROM mgr inż. Marek Froń Pracownia Projektowa
37-450 Stalowa Wola Al. Jana Pawła II 58/32.
Kryterium oceny ofert stanowiły: cena oraz termin realizacji zamówienia (skrócenia terminu).
Wyżej wymieniony Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę brutto: 
Dla części I zamówienia: 9 840,00 zł
Dla części II zamówienia: 6 150,00 zł
Dla części III zamówienia: 8 610,00 zł                           
Ponadto oświadczył, iż wykona zamówienie w 46 dni od daty podpisania umowy ( skrócenie terminu wykonania zamówienia o 14 dni) w odniesieniu do części I, II i III zamówienia.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły niżej wymienione podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie wskazanych kryteriów oceny następującą punktację:
Nr części zamówienia Liczba punktów w kryterium BUDOFROM
mgr inż. Marek Froń Pracownia Projektowa
37-450 Stalowa Wola Al. Jana Pawła II 58/32
ECO-ART
Luiza Kałuska Architektura, Wnętrza, Krajobraz ul. Cybisa 10/9,
 02-784 Warszawa
Firma Handlowo-Usługowa REMAPOL Grzegorz Kalita
31-764 Kraków
ul. Wielkie Pola 7
 
Biuro Usług Budowlanych Andrzej Głąb Al. Jana Pawła II 25a/ 812 37-450 Stalowa Wola
I cena 56,40 60 15,61 35,25
termin 40 20 0 40
Suma punktów 96,40 80 15,61 75,25
II cena 60 39,87 15,15 31,58
termin 40 20 0 40
Suma punktów 100 59,87 15,15 71,58
III cena 60 51,10 22,46 35,60
termin 40 20 0 40
Suma punktów 100 71,10 22,46 75,60
 
  Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił oferty żadnego wykonawcy oraz nie wykluczył żadnego wykonawcy.   
         Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 
Generuj PDF
Utrzymanie, dostawa i instalacja oznakowania drogowego pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonanie i utrzymanie oznakowania poziomego na drogach gminnych i wewnętrznych Gminy Stalowa Wola w latach 2017 – 2018
OKZ – V.271.09.2017                                                                         Stalowa Wola, 4 kwietnia 2017 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 

          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Utrzymanie, dostawa i instalacja oznakowania drogowego pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonanie i utrzymanie oznakowania poziomego na drogach gminnych i wewnętrznych Gminy Stalowa Wola w latach 2017-2018” wybrana została w dniu 4 kwietnia 2017 r., oferta wykonawcy DROMECH Oznakowanie Dróg Łopucka Płaza Spółka Jawna z siedzibą w Nisku przy ul. Nowej 99.
Kryterium wyboru ofert była cena, okres gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia oraz termin montażu. Wyżej wymieniony wykonawca złożył jako jedyny ofertę na kwotę 324.535,50 zł brutto oraz oświadczył, że okres gwarancji i rękojmi na znaki i urządzenia bezpieczeństwa wynosić będzie 5 lat; okres gwarancji i rękojmi na malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (łącznie z P10,P11) wynosić będzie 12 miesięcy; termin montażu, usunięcia usterki, oznakowania (montaż znaków A7 i B20) wynosić będzie 2 godziny; termin montażu, usunięcia usterki, oznakowania (inne znaki do 7 sztuk) wynosić będzie 7 godzin; termin montażu, usunięcia usterki, oznakowania (inne znaki powyżej 7 sztuk) wynosić będzie 11 godzin.
 W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny okresu gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia oraz terminu montażu, następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium okres gwarancji i rękojmi na znaki i urządzenia bezpieczeństwa Liczba punktów w kryterium okres gwarancji i rękojmi na malowanie i odnawianie oznakowania poziomego. Liczba punktów w kryterium termin montażu, usunięcia usterki, oznakowania (montaż znaków A7 i B20). Liczba punktów w kryterium termin montażu, usunięcia usterki, oznakowania (inne znaki do 7 sztuk) Liczba punktów w kryterium termin montażu, usunięcia usterki, oznakowania (inne znaki powyżej 7 sztuk) Łączna liczba punktów
1. DROMECH Oznakowanie Dróg Łopucka Płaza Spółka Jawna
ul. Nowa 99
37-400 Nisko
60,00 5,00 5,00 10,00 10,00 10,00 100,00
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił żadnej z ofert;
        Na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a) ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w niezwłocznie, tzn., przed upływem terminów o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 2  ustawy Pzp.
 
Generuj PDF
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby placówek wsparcia dziennego w Stalowej Woli – dostawa wyposażenia.
OKZ – V.271.66.2016                                                                                Stalowa Wola, 3 kwietnia 2017 r.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby placówek wsparcia dziennego w Stalowej Woli – dostawa wyposażenia” dla części I zamówienia wybrana została w dniu 3 kwietnia 2017 r., oferta wykonawcy PHPU ZUBER Andrzej Zuber z siedzibą  przy ul. Krakowskiej 29C we Wrocławiu.   
           Kryterium wyboru ofert była cena, termin wykonania zamówienia oraz okres gwarancji. Wyżej wymieniony wykonawca złożył ofertę na kwotę 98.254,20 zł brutto oraz oświadczył, iż wykona zamówienie w terminie do dnia 21.07.2017 roku, oraz udzieli gwarancji i rękojmi na okres 10 lat.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na część I zamówienia oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz terminu wykonania zamówienia oraz okresu gwarancji i rękojmi, następującą punktację:
 
Nr. oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium termin wykonania zamówienia Liczba punktów w kryterium okres gwarancji i rękojmi Łączna liczba punktów
1. FHU Annex Wiesław Stanuszek
Ul. Braci Żmudów 35 B
33-100 Tarnów
44,68 20,00 4,00 68,68
2. Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne AKMA Zbigniew Podstawski ul. Długa 43
 33-132 Niedomice
60,00 20,00 4,00 84,00
3. PB Tenders Jakub Pawulski ul. A. Grzymały – Siedleckiego  4/25
 85-868 Bydgoszcz
49,64 20,00 20,00 89,64
4. BENER Michał Benka
 ul. Wileńska 59b/15
 80-215 Gdańsk
46,07 20,00 20,00 86,07
5. PHPU ZUBER, Andrzej Zuber ul. Krakowska 29C
 50-424 Wrocław
50,51 20,00 20,00 90,51
6. Elmar Anna Karnas
ul. 3-go Maja 1/3
 36-030 Błażowa
46,43 20,00 8,00 74,43
7. Biuro Techniczno-Handlowe Marcin Liminowicz
Os. Wichrowe Wzgórze 11/118
61-674 Poznań
37,63 20,00 20,00 77,63
 
 
 

 
OKZ– V.271.66.2016                                    Stalowa Wola, dnia 3 kwietnia 2017 r,
 
 
                         ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA    
 
       Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), zawiadamia iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby placówek   wsparcia   dziennego   w   Stalowej  Woli – dostawa wyposażenia,   zostało  w  dniu
3 kwietnia 2017 r., unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp., dla części II  i IV  ze względu na fakt nie złożenia żadnej oferty.
 
 
Generuj PDF
„Budowa łącznika drogowego wraz z przebudową drogi gminnej ul. Solidarności realizowanego w ramach projektu: „Lepsza dostępność transportowa w ruchu drogowym na terenie Gminy Stalowa Wola poprzez stworzenie bezkolizyjnego dojazdu do kolejowego dworca pasażerskiego zlokalizowanego w sieci TEN-T”
OKZ – V.271.63.2016                                                  Stalowa Wola, 3 kwietnia 2017 r.
 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa łącznika drogowego wraz z przebudową drogi gminnej ul. Solidarności” realizowanego w ramach projektu Lepsza dostępność transportowa w ruchu drogowym na terenie Gminy Stalowa Wola poprzez stworzenie bezkolizyjnego dojazdu do kolejowego dworca pasażerskiego zlokalizowanego w sieci TEN-T” wybrana została w dniu 3 kwietnia 2017 r., oferta wykonawcy Konsorcjum firm: Lider Konsorcjum - INTOP Tarnobrzeg Sp. z o. o.  ul. Sienkiewicza 145 M, 39-400 Tarnobrzeg oraz Partner Konsorcjum – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A., ul. Krańcowa 7, 21-100 Lubartów.   
           Kryterium wyboru ofert była cena, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji oraz kryterium jakościowe. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 25.629.257,83 zł brutto. Ponadto wykonawca oświadczył że udziela gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 96 miesięcy (8 lat), wykona zamówienie w terminie do dnia 1.08.2018 roku, oraz że podczas realizacji zamówienia zostaną użyte rury kanalizacji deszczowej typu GRP SN 20.000.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, okresu gwarancji,  terminu wykonania zamówienia oraz kryterium jakościowego następującą punktację:
 
Nr. oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium termin wykonania zamówienia Liczba punktów w kryterium jakościowym Liczba punktów w kryterium okres gwarancji Łączna liczba punktów
1. Konsorcjum firm: Lider Konsorcjum – Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „IMB-Podbeskidzie” Sp. z o. o.
 ul. Górny Bór 31a,
 43-430 Skoczów,
 Partner konsorcjum – Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o. o., ul. Rejtana 6,
35-310 Rzeszów
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
2. Budimex S.A.
ul. Stawki 40
 01-040 Warszawa
57,58 10,00 2,00 30,00 99,58
3. Konsorcjum firm: Lider Konsorcjum - INTOP Tarnobrzeg Sp. z o. o.
ul. Sienkiewicza 145 M
 39-400 Tarnobrzeg,
Partner Konsorcjum – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A., ul. Krańcowa 7
21-100 Lubartów
58,00 10,00 2,00 30,00 100,00
4. Konsorcjum firm: Lider – Pbi Infrastruktura S.A.
 ul. Kolejowa 10E
23-200 Kraśnik
Partner – Pbi WMB Sp. z o. o., ul. Błonie 8
 27-600 Sandomierz
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Generuj PDF
Budowa ul. Szkolnej – II etap.
OKZ – V.271.7.2017                                                                 Stalowa Wola, 28 marca 2017 r.
 
                                   UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
 
Zamawiający – Gmina Stalowa Wola działając na podstawie art.93 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2015 r., poz. 2164), unieważnia postępowanie, pn. „Budowa ul. Szkolnej – II etap.” Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a zamawiający nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na realizację do ceny najkorzystniejszej oferty.
Generuj PDF
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. Kompleksowa termomodernizacja obiektów MOSiR w Stalowej Woli
OKZ – V.271.3.2017                                                              Stalowa Wola, 28 marca 2017 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. Kompleksowa termomodernizacja obiektów MOSiR w Stalowej Woli wybrana została w dniu 28 marca 2017 r., oferta wykonawcy BICO GROUP Tomasz Przybylski, ul. Staniewicka 1/2, 03-310 Warszawa. Kryterium wyboru ofert była cena oraz doświadczenie kadry. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 128 220,12 zł brutto oraz oświadczył, iż jego kadra którą będzie dysponować wykonała 5 zadań podobnych do przedmiotu zamówienia.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, oraz doświadczenia kadry następującą punktację:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium doświadczenie kadry Łączna liczba punktów
1. LABOR Sp. z o. o., ul. Jastrzębia 4, 35-207 Rzeszów  
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
2. Promost Consulting sp. z o. o. sp. k., ul. Bohaterów 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty 4, 35-307 Rzeszów,  
51,43
 
40
 
91,43
3. Budmax Spółka Cywilna, ul. Słoneczna 47, 38-120 Czudec  
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
4. BICO GROUP Tomasz Przybylski, ul. Staniewicka 1 lok 2, 03-310 Warszawa  
60
 
40
 
100
5. ZDI Sp. z o. o. ul. Jana Kiepury 6, 22-400 Zamość  
28,43
 
40
 
68,43
6. Zakład Obsługi Inwestycji EKO INWEST Krystyna Wiorek, 25-112 Kielce, ul. Wapiennikowa 19A,  
56,20
 
40
 
96,20
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania odrzucił oferty Wykonawców:
- LABOR Sp. z o. o., ul. Jastrzębia 4, 35-207 Rzeszów,
- Budmax Spółka Cywilna, ul. Słoneczna 47, 38-120 Czudec
O czym poinformował wykonawców w zgodzie z art. 92 ust 1 pkt 3 ustawy PZP podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
 • Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 
 
 
Generuj PDF
Utrzymanie czystości poprzez mycie, czyszczenie i sprzątanie wiat przystankowych na terenie Gminy Stalowa Wola do końca 2017 r.
OKZ – V.271.15.2017                                                            Stalowa Wola, 27 marca  2017 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Utrzymanie czystości poprzez mycie, czyszczenie i sprzątanie wiat przystankowych na terenie Gminy Stalowa Wola do końca 2017 r. wybrana została w dniu 27 marca 2017 r., oferta wykonawcy Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola.
Kryterium wyboru ofert była cena oraz czas reakcji. Wyżej wymieniony wykonawca złożył jako jedyny ofertę na kwotę 34.501,50 zł brutto oraz oświadczył, że czas mycia całej od czasu zgłoszenia będzie wynosił 24 godziny, czyszczenie 1 m2 powierzchni wiaty przystankowej z zabrudzeń będzie następować w ciągu 24 godzi oraz czas jednorazowego sprzątania wiaty od czasu zgłoszenia będzie wynosił 12 godzin.
 W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz czasu reakcji, następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium czas mycia całej wiaty Liczba punktów w kryterium czyszczenie 1 m2 powierzchni wiaty. Liczba punktów w kryterium czas jednorazowego sprzątania wiaty. Łączna liczba punktów
1. Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o.
ul. Komunalna 1
37-450 Stalowa Wola
60,00 10,00 15,00 15,00 100,00
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił żadnej z ofert;
        Na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a) ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w niezwłocznie, tzn., przed upływem terminów o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 2  ustawy Pzp.
 
Generuj PDF
Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Gminy Stalowa Wola.
OKZ – V.271.17.2017                                                                 Stalowa Wola, 24 marca 2017 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
       Gmina Stalowa Wola działając na podstawie art. 138o ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015r.. poz. 2164 z późn. zm.),  zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Gminy Stalowa Wola”, opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowej Woli w dniu 27 września 2016 r. którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, zgodnie z art. 138g ustawy Pzp., została wybrana w dniu 29 września 2016 r. oferta złożona przez Pocztę Polską S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8 na kwotę 132.838,40 zł brutto. Wybrana oferta z najniższą ceną (kryterium wyboru ofert - cena 100 %), która spełnia wszystkie warunki określone w ogłoszeniu o zamówieniu.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, następującą punktację:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Łączna liczba punktów
1. Poczta Polska S.A.
Ul. Rodziny Hiszpańskich 8
00-940 Warszawa
100,00 100,00
 
 
 
 
 
Generuj PDF
Poprawa dostępności do usług społecznych poprzez rozbudowę i przebudowę budynku MOPS w Stalowej Woli
OKZ – V.271.6.2017                                                              Stalowa Wola, 22 marca 2017 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Poprawa dostępności do usług społecznych poprzez rozbudowę i przebudowę budynku MOPS w Stalowej Woli - Dostawa mebli i wyposażenia do budynku MOPS w Stalowej Woli wybrana została w dniu 22 marca 2017 r., oferta wykonawcy WOKA – BUD Wojciech Sepko, ul. Jastrzębia 12, 16-020 Czarna Białostocka. Kryterium wyboru ofert była cena oraz okres na który udzielona będzie gwarancja i rękojmia. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 288 078,41 zł brutto oraz oświadczył, iż udzieli gwarancji i rękojmi na 10 lat. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, oraz gwarancji i rękojmi następującą punktację:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium gwarancja i rękojmia Łączna liczba punktów
1. Elmar Anna Karnas
ul. 3 – go Maja 1/3
36-030 Błażowa
 
36,65
 
40
 
76,65
2. WOKA – BUD Wojciech Sepko, ul. Jastrzębia 12, 16-020 Czarna Białostocka  
60
 
40
 
100
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił żadnej z ofert;
 • Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Generuj PDF
Budowa parkingu przy ul. Siedlanowskiego 10 w Stalowej Woli
OKZ – V.271.5.2017                                                                             Stalowa Wola, 10 marca 2017 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa parkingu przy ul. Siedlanowskiego 10 w Stalowej Woli” wybrana została w dniu 10 marca 2017 r., oferta Wykonawcy: Konsorcjum :
ADMA Zakład Remontowo – Budowlany Marian Adamczyk ul. Kościuszki 68, 28-200 Staszów – Lider Konsorcjum
Przedsiębiorstwo Budowlano – Inżynieryjne „ADMA” Sp. z o.o.  ul. Kościuszki 68, 28 – 200 Staszów – Partner Konsorcjum.
Kryterium oceny ofert stanowiły: cena, termin wykonania zamówienia oraz okres gwarancji   i rękojmi. Wyżej wymieniony Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę brutto:                            147 444,74 zł . Ponadto oświadczył, iż wykona zamówienie w terminie do dnia 10.05.2017 r.  i udzielił 10 letniego okresu gwarancji i rękojmi.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły niżej wymienione podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie wskazanych kryteriów oceny następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium
cena
Liczba punktów
w kryterium
termin wykonania
Liczba punktów
w kryterium
okres gwarancji
 i rękojmi
Łączna liczba punktów
1. Konsorcjum:
ADMA – Zakład Remontowo-Budowlany Marian Adamczyk ul. Kościuszki 68, 28-200 Staszów-Lider
Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne „ADMA” Sp. z o.o.ul. Kościuszki 68; 28-200 Staszów – Partner
49,82 20 20 89,92
2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „PRIMA-BUD” inż. Andrzej Sobczyk, 27-600 Sandomierz ul. Wiśniowa 5A 60 20 4 84
3. „PROFFIKOP” Mariusz Krawiec, 37-450 Stalowa Wola, ul. Popiełuszki 36/16 42,68 20 20 82,68
4 Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna  Bruk-Mar Łukasz Marut, Cisów Las 5a, 37-433 Bojanów 49,26 20 20 89,26
5 Firma Budowlana „ REM-BUD-I” Bronisław Drąg Spółka Jawna, Al. Jana Pawła II 60 B, 37-450 Stalowa Wola 32,72 20 20 72,72
  Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił oferty żadnego wykonawcy oraz nie wykluczył żadnego wykonawcy.   
         Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Generuj PDF
Kompleksowa termomodernizacja obiektów MOSiR w Stalowej Woli
OKZ – V.271.68.2016                                                  Stalowa Wola, 6 lutego 2017 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Kompleksowa termomodernizacja obiektów MOSiR w Stalowej Woli” wybrana została w dniu 6 lutego 2017 r., oferta wykonawcy Skorut Systemy Solarne Sp. z o. o., ul. Wybickiego 71, 32-400 Myślenice. Kryterium wyboru ofert była cena oraz okres na który udzielona będzie gwarancja i rękojmia. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 9 318 632,52 zł brutto oraz udzieli gwarancji i rękojmi na 5 lat (60 miesięcy).
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz gwarancji i rękojmi następującą punktację:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium gwarancja i rękojmia Łączna liczba punktów
1. Skorut Systemy Solarne
Sp. z o. o.
ul. Wybickiego 71,
32-400 Myślenice
 
60
 
40
 
100
2. Przedsiębiorstwo Budowlane „Rystal-Bud” Sp. z o. o., ul. Piwowarska 25,
25-561 Kielce
 
57,15
 
40
 
97,15
3. Energia Polska S.A.
ul. Emilii Plater 53,
00-113 Warszawa
 
53,23
 
40
 
93,23
4. Tokbud Tomasz Karaś
ul. Kruczkowskiego 42
21-040 Świdnik
 
50,91
 
40
 
90,91
5. Przedsiębiorstwo instalacyjno – Budowlane BCJ A. Błyskal, J. Cygan, J. Janiec Spółka Jawna,
ul. Piekarska 12,
39-400 Tarnobrzeg
 
52,46
 
40
 
92,46
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił żadnej z ofert;
 • Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Generuj PDF
Opracowanie projektu rozbudowy ulicy Sandomierskiej w Stalowej Woli.
OKZ-V.271.1.2017                                                                              Stalowa Wola, 25 stycznia 2017 r.
 
 
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
       Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2015 r., poz. 2164), zwanej dalej ustawą Pzp,  unieważnia postępowanie  pn.: Opracowanie projektu rozbudowy ulicy Sandomierskiej w Stalowej Woli, z  uwagi na fakt, iż w w/w postępowaniu nie złożono żadnej oferty.
 
 
Generuj PDF
Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby wydziałów Urzędu Miasta Stalowej Woli
OKZ – V.271.62.2016                                                  Stalowa Wola, 19 stycznia 2017 r.
 
                                    UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
 
Zamawiający – Gmina Stalowa Wola działając na podstawie art.93 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2015 r., poz. 2164), unieważnia postępowanie, pn. „Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby wydziałów Urzędu Miasta Stalowej Wolize względu na brak złożonych ofert na powyższe zamówienie.
 
Generuj PDF
Poprawa dostępności do usług społecznych poprzez rozbudowę i przebudowę budynku MOPS w Stalowej Woli
OKZ – V.271.64.2016                                                  Stalowa Wola, 19 stycznia 2017 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Poprawa dostępności do usług społecznych poprzez rozbudowę i przebudowę budynku MOPS w Stalowej Woli” wybrana została dla części pierwszej zamówienia w dniu 19 stycznia 2017 r., oferta wykonawcy Zakład Remontowo – Budowlany Roman Olszowy, ul. Szkolna 55, 36-147 Kosowy.
Kryterium wyboru ofert była cena, termin wykonania zamówienia oraz okres na który udzielona będzie gwarancja i rękojmia. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 5 380 543,17 zł brutto oraz oświadczył, iż zobowiązuje się do wykonania zamówienia w terminie do dnia 3 stycznia 2018 r. i udzieli gwarancji i rękojmi na 10 lat.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz terminu wykonania zamówienia, oraz gwarancji i rękojmi następującą punktację:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium termin wykonania zamówienia Liczba punktów w kryterium gwarancja i rękojmia Łączna liczba punktów
1. Zakład Remontowo Budowlany Roman Olszowy, ul.  Szkolna 55, 36-147 Kosowy  
53,35
 
 
20
 
 
20
 
 
93,35
 
2. Firma Budowlana REM-BUD-I Bronisław Drąg Sp. J. 37-450 Stalowa Wola, Al. Jana Pawła II 60B  
60
 
20
 
12
 
92
3. TT-Bruk Tadeusz Tupaj
ul. Centralna 27
36-051 Górno
 
51,96
 
20
 
20
 
91,96
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił żadnej z ofert;
 • Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Jednocześnie Zamawiający – Gmina Stalowa Wola działając na podstawie art.93 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2015 r., poz. 2164), unieważnia postępowanie, pn. „Poprawa dostępności do usług społecznych poprzez rozbudowę i przebudowę budynku MOPS w Stalowej Woli” w części 2 zamówienia ze względu na brak złożonych ofert dla tej części zamówienia. Informujemy, iż postępowanie będzie niezwłocznie powtórzone.
 
Generuj PDF
Dostawa materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych, atramentowych i kserokopiarek na potrzeby Urzędu Miasta Stalowej Woli w 2017 roku.
OKZ – V.271.60.2016                                                  Stalowa Wola, 9 stycznia  2017 r.
 

 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych, atramentowych i kserokopiarek na potrzeby Urzędu Miasta Stalowej Woli w 2017 roku wybrana została w dniu 9 stycznia 2017 r., oferta wykonawcy Biuro Plus Lucyna i Adam Koptyra Sp. J. z siedzibą w Stalowej Woli przy ul. Handlowej 4B.
Kryterium wyboru ofert była cena, kryterium ekologiczne, termin sukcesywnych dostaw przedmiotu zamówienia i sprzętu zastępczego oraz termin zapłaty. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 365.080,62 zł brutto oraz oświadczył, że dostarczany papier do użytku biurowego będzie posiadał wspólnotowe oznakowanie ekologiczne Ecolabel lub inne krajowe oznakowania ekologiczne typu I, sukcesywne dostawy materiałów biurowych oraz fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych, atramentowych i kserokopiarek na potrzeby Urzędu Miasta Stalowej Woli następować będą w ciągu 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego; na czas usunięcia awarii drukarki, urządzenia wielofunkcyjnego lub kserokopiarki spowodowanej zastosowaniem dostarczonego przez wykonawcę tonera lub atramentu, wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii, zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu sprzęt zastępczy o porównywalnych parametrach technicznych. Ponadto Wykonawca Oświadczył, iż termin zapłaty za rachunek/fakturę może nastąpić w  terminie 25 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionego/ej przez Wykonawcę rachunku/faktury.
 W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz kryterium ekologicznego oraz terminu sukcesywnych dostaw przedmiotu zamówienia oraz dostawy sprzętu zastępczego i terminu zapłaty, następującą punktację:
 
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium ekologiczne (papier) Liczba punktów w kryterium termin dostawy mat. biur. Liczba punktów w kryterium termin dostawy urządzenia zastępczego Liczba punktów w kryterium termin zapłaty Łączna liczba punktów
1. RESGRAPH Sp. z o. o. ul. Boya Żeleńskiego 19, 35-105 Rzeszów Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
2. Biuro Plus Lucyna i Adam Koptyra Sp. J. ul. Handlowa 4B, 37-450 Stalowa Wola 60,00 5,00 20,00 5,00 10,00 100,00
3. Hurt Papier Ryszard Cebula S. Jawna ul. Podkarpacka 57B, 35-082 Rzeszów Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
 
          Zamawiający w toku postępowania nie wykluczył żadnego z wykonawców.
    Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 
 
Generuj PDF
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. Kompleksowa termomodernizacja obiektów MOSiR w Stalowej Woli
OKZ-V.271.67.2016                                                                 Stalowa Wola, 3 stycznia 2017 r.
 
 
WSZYSCY OFERENCI
 
 
             Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 146 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2015 r., poz. 2164), unieważnia postępowanie, pn.Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. Kompleksowa termomodernizacja obiektów MOSiR w Stalowej Woli. Zamawiający nie dokonał otwarcia jednej ze złożonych ofert. Komisja przetargowa otrzymała ofertę dnia 2 stycznia 2017 r. zarejestrowaną i prawidłowo złożoną dnia 29 grudnia 2016 roku. W związku z powyższym rozstrzygnięcie przetargu z pominięciem prawidłowo złożonej oferty było by naruszeniem fundamentalnych zasad ustawy – zasady jawności postępowania i równego traktowania wykonawców. Postępowanie jest obarczone niemożliwą do usunięcia wadą a umowa zawarta w wyniku takiego postępowania podlegała by unieważnieniu na mocy art. 146 ust 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Postępowanie zostanie niezwłocznie powtórzone po dopełnieniu wszystkich niezbędnych formalności.
 
 
Generuj PDF
System zasilania awaryjnego i montaż szaf rack 19” w serwerowni
OKZ – V.271.65.2016                                                                           Stalowa Wola, 27 grudnia 2016 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „System zasilania awaryjnego i montaż szaf rack 19” w serwerowni” w dniu 27 grudnia 2016 r., jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Wykonawcy ANMARO Sp. z o.o. ul. Na Skały 1b  35 – 321 Rzeszów.
Kryteria oceny ofert stanowiły: cena, termin wykonania zamówienia oraz okres gwarancji  i rękojmi. Wyżej wymieniony Wykonawca złożył ofertę na kwotę  82 902,00 zł  brutto. Ponadto oświadczył, iż wykona zamówienie w terminie do dnia 25.04.2017 r. i udzielił 6 letniego okresu gwarancji i rękojmi, uzyskując łącznie 100  punktów.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, terminu wykonania zamówienia oraz okresu udzielonej gwarancji i rękojmi następującą punktację:
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium
cena
Liczba punktów
w kryterium
termin wykonania
Liczba punktów
w kryterium
okres gwarancji
 i rękojmi
Łączna liczba punktów
1 AG IT PROJECT S.C.
Osowno 23
21-345 Borki
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
2 P.I.W. Camco Sp. z o.o.
Ul.światowida 47B/22
03-144 Warszawa
51,38 30 10 91,38
3 ITwares Sp. z o.o.
Nowa Wola
Ul. Magnolii 1E/1
05-515 Mysiadło
43,24 30 0 73,24
4 ANMARO Sp. z o.o.
Ul. Na Skały 1b,
35-321 Rzeszów
60 30 10 100
5 FHPU „ FAZA” Grzegorz Synoś
36-030 Błażowa
ul. W.Witosa 32
44,05 30 0 74,05
6 Fast Group Sp. z o.o.
Al. 3 Maja 12
00-391 Warszawa
38,53 30 0 68,53
Generuj PDF
Budowa linii światłowodowych do połączenia jednostek miejskich
OKZ – V.271.58.2016                                                  Stalowa Wola, 23 grudnia 2016 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa linii światłowodowych do połączenia jednostek miejskich” wybrana została w dniu 23 grudnia 2016 r., oferta wykonawcy MX3 Sp. z o. o., ul. Wietrzna 14a/3, 53-024 Wrocław.
Kryterium wyboru ofert była cena, termin wykonania zamówienia oraz okres na który udzielona będzie gwarancja i rękojmia. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 1 156 857,41 zł brutto oraz oświadczył, iż zobowiązuje się do wykonania zamówienia w terminie do dnia 10 maja 2017 r. i udzieli gwarancji i rękojmi na 7 lat.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz terminu wykonania zamówienia, oraz gwarancji i rękojmi następującą punktację:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium termin wykonania zamówienia Liczba punktów w kryterium gwarancja i rękojmia Łączna liczba punktów
1. Konsorcjum: Wasko S.A., ul. Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice, Global Jaśkiewicz i Pluta Sp. J., ul. Wojciechowska 7J, lok 12-15, 20-704 Lublin  
 
Nie dotyczy
 
 
Nie dotyczy
 
 
Nie dotyczy
 
 
Nie dotyczy
2. Linter S.A. ul. Piłsudzkiego 57a, 34-340 Wolbrom  
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
3. Technitel Polska S.A., ul. Łąkowa 29,90-554 Łódź  
53,01
 
30
 
10
 
93,01
4. Lubelskie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych S.A. w Lublinie, 20-468 Lublin, ul. Energetyków 27  
28,94
 
30
 
10
 
68,94
5.  Infostrady Polskie Sp. z o. o., Wola Dębińska 250, 32-852 Dębno  
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
6. Cyfrowe Sieci Multimedialne Sp. z o. o., ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola  
51,99
 
30
 
10
 
91,99
7. RBS Media Sp. z o. o. Sp. k., Ławica 241, 39-331 Chorzelów  
31,44
 
30
 
10
 
71,44
8. MX3 Sp. z o. o., ul. Wietrzna 14a/3, 53-024 Wrocław  
60
 
30
 
10
 
100
9. Usługi Telekomunikacyjne i Projektowe MARTEL, Marek Dzieciuch, Lenarczyce 96, 27-641 Obrazów  
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
10. Optronik Przedsiębiorstwo innowacji technicznych Sp. z o. o., ul. Energetyków 10, 20-468 Lublin Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
 
 • Zamawiający wykluczył Wykonawcę Infostrady Polskie Sp. z o. o., Wola Dębińska 250, 32-852 Dębno ze względu na nie przedłożenie oświadczenia w zakresie przynależności do grupy kapitałowej.
 • Zamawiający w toku postępowania powiadamiał wykonawców o ofertach odrzuconych;
 • Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Generuj PDF
Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Gminy Stalowa Wola
.
Generuj PDF
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby placówek wsparcia dziennego w Stalowej Woli
OKZ– V.271.57.2016                                         Stalowa Wola, dnia 2 grudnia 2016 r,
 
 
 
                         ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA    
 
 
       Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), zawiadamia iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby placówek wsparcia dziennego w Stalowej Woli, zostało w dniu 2 grudnia 2016 r., unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, dla części III, V i VI  ze względu na fakt nie złożenia żadnej oferty, oraz dla części II zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Generuj PDF
Adaptacja pomieszczenia Urzędu Miasta Stalowa Wola pod serwerownię
OKZ-V.271.59.2016                                                                                 Stalowa Wola, 1 grudnia 2016 r.
 
 
 
 
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
w zakresie części II zamówienia

 
 
       Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 93 ust. 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2015 r., poz. 2164), zwanej dalej ustawą Pzp  unieważnia postępowanie pn.: Adaptacja pomieszczenia Urzędu Miasta Stalowa Wola pod serwerownię w ramach Projektu cyfryzacji jednostek organizacyjnych Gminy Stalowa Wola poprzez rozszerzenie e-usług publicznych”. RPO WP 2014-2020, Oś Priorytetowa II Cyfrowe Podkarpackie, Działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w części II zamówienia  z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 
 
Generuj PDF
Udzielenie kredytu długoterminowego
OKZ – V.271.53.2016                                                  Stalowa Wola, 28 listopada 2016 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Udzielenie kredytu długoterminowego” wybrana została w dniu 28 listopada 2016 r., oferta wykonawcy Bank Polska Kasa Opieki S.A., Makroregionalne Centrum Korporacyjne w Rzeszowie, al. Ł. Cieplińskiego 1, 35-959 Rzeszów, Oddział w Stalowej Woli, Al. Jana Pawła II 18B, 37-450 Stalowa Wola. Kryterium wyboru ofert była cena, termin wykonania zamówienia (uruchomienie kredytu). Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 705 172,20 zł brutto oraz oświadczył, iż uruchomi kredyt w dniu zawarcia umowy. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz terminu wykonania zamówienia, następującą punktację:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium termin wykonania zamówienia Łączna liczba punktów
1. Bank Polska Kasa Opieki S.A., Makroregionalne Centrum Korporacyjne w Rzeszowie,     al. Ł. Cieplińskiego 1, 35-959 Rzeszów.  
 
79,48
 
 
1
 
 
80,48
2. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa.
Oddział w Stalowej Woli, Al. Jana Pawła II 18B, 37-450 Stalowa Wola
 
 
 
98
 
 
 
2
 
 
 
 
100
3. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Regionalne Centrum Korporacyjne w Rzeszowie  
92,51
 
2
 
94,51
 
 • Zamawiający w toku postępowania nie wykluczył żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający nie odrzucił żadnej z ofert;
 • Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 
 
Generuj PDF
Budowa Parkingu na Osiedlu Poręby w Stalowej Woli
OKZ – V.271.56.2016                                                                       Stalowa Wola, 24 listopada 2016 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa parkingu na Osiedlu Poręby w Stalowej Woli” wybrana została w dniu 24 listopada 2016 r., oferta wykonawcy MOK –BUD plus Robert Bąk ul. Sienkiewicza 178, 39-400 Tarnobrzeg.
Kryterium wyboru ofert była cena, termin wykonania zamówienia oraz okres gwarancji   i rękojmi. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę  387 382,65 zł brutto. Ponadto oświadczył, iż wykona zamówienie w terminie do dnia 07.04.2017 r. i udzielił 10 letniego okresu rękojmi i gwarancji.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz terminu wykonania zamówienia, następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium
cena
Liczba punktów
w kryterium
termin wykonania
Liczba punktów
w kryterium
okres gwarancji
 i rękojmi
Łączna liczba punktów
1. Firma Budowlana REM-BUD-I Bronisław Drąg Sp.J. 37-450 Stalowa Wola  55,8 20 20 95,80
2. MOK-BUD plus Robert Bąk                  ul. Sienkiewicza 178, 39-400 Tarnobrzeg 60 20 20 100
3. Konsorcjum:
ADMA – Zakład Remontowo-Budowlany Marian Adamczyk ul. Kościuszki 68, 28-200 Staszów-Lider
Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne „ADMA” Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 68
28-200 Staszów – Partner
 
54 20 20 94
 
        Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił oferty żadnego wykonawcy oraz nie wykluczył żadnego wykonawcy.   
         Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 
 
 
Generuj PDF
Zakup i dostawa mebli biurowych na potrzeby Urzędu Miasta Stalowej Woli
OKZ – V.271.55.2016                                                           Stalowa Wola, 23 listopada 2016 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup i dostawa mebli biurowych na potrzeby Urzędu Miasta Stalowej Woli” wybrana została w dniu 23 listopada 2016 r., oferta wykonawcy PB tenders Jakub Pawulski z siedzibą przy ul. A. Grzymały-Siedleckiego 4/25 w Bydgoszczy.
Kryterium wyboru ofert była cena, termin wykonania zamówienia oraz okres gwarancji. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 73.109,97 zł brutto oraz oświadczył, iż wykona zamówienie w terminie 25 dni od dnia zawarcia umowy oraz udzieli gwarancji na okres 60 miesięcy licząc od dnia bezusterkowego odbioru dostawy.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz terminu wykonania zamówienia oraz okresu gwarancji, następującą punktację:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium termin wykonania zamówienia Liczba punktów w kryterium okres gwarancji Łączna liczba punktów
1. Woka-Bud Wojciech Sepko
ul. Jastrzębia 12,
16-020 Czarna Białostocka
44,30 30,00 10,00 84,30
2. TRONUS POLSKA Sp. z o.o.
ul. Ordona 2A,
01-237 Warszawa
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
3. KOMA R. Kozakiewicz Spółka Jawna
ul. Chorzowska 3 lok. 3, 26-600 Radom
33,01 30,00 10,00 73,01
4. PB Tenders Jakub Pawulski
 ul. A. Grzymały-Siedleckiego 4/25,
85-868 Bydgoszcz
60,00 30,00 10,00 100,00
5. MOBILIART Dawid Siedlarczyk
ul. Prądnicka 10/037,
30-002 Kraków
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
6. Kall Carion Trading Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. Al. Solidarności 75/26,
00-090 Warszawa
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Generuj PDF
Utworzenie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli – Rozbiórka trybuny Zachodniej (Głównej)
OKZ – V.271.54.2016                                                       Stalowa Wola, 23 listopada 2016 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Utworzenie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli – Rozbiórka trybuny Zachodniej (Głównej) wybrana została w dniu 23 listopada 2016 r., oferta wykonawcy Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne „JHS” Jan Skowron z siedzibą w Podleszanach 215, 39-300 Mielec.
Kryterium wyboru ofert była cena oraz termin wykonania zamówienia. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 113.160,00 zł brutto oraz oświadczył, iż wykona zamówienie w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz terminu wykonania zamówienia, następującą punktację:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium termin wykonania zamówienia Łączna liczba punktów
1.  Zakład Produkcyjno Handlowy „WODEX” Sp. z o.o.
Ul. Kwiatkowskiego 1
37-450 Stalowa Wola
40,29 40,00 80,29
2. Zakład Robót Budowlanych „EURO KOP” Adam Ślimak
Ostrów 472
37-700 Przemyśl
42,46 40,00 82,46
3. Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne „JHS” Jan Skowron
Podleszany 215
39-300 Mielec
60,00 40,00 100,00
 
        Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił oferty żadnego wykonawcy oraz nie wykluczył żadnego wykonawcy.   
         Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 
Generuj PDF
Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Gminy Stalowa Wola
OKZ – V.271.52.2016                                         Stalowa Wola, 29 września 2016 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
         Gmina Stalowa Wola działając na podstawie art. 138o ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015r.. poz. 2164 z późn. zm.),  zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Gminy Stalowa Wola”, opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowej Woli w dniu 27 września 2016 r. którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, zgodnie z art. 138g ustawy Pzp., została wybrana w dniu 29 września 2016 r. oferta złożona przez Pocztę Polską S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8 na kwotę 75 287,81 zł brutto. Wybrana oferta z najniższą ceną (kryterium wyboru ofert - cena 100 %), która spełnia wszystkie warunki określone w ogłoszeniu o zamówieniu.
 
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, następującą punktację:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Łączna liczba punktów
1. Poczta Polska S.A.
Ul. Rodziny Hiszpańskich 8
00-940 Warszawa
100,00 100,00
 
 

 
Generuj PDF
Budowa przejścia przez tory kolejowe pomiędzy dworcem PKS – u a budynkiem Metalowiec w Stalowej Woli
OKZ – V.271.43.2016                                                                         Stalowa Wola, 19 września 2016 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
         Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa przejścia przez tory kolejowe pomiędzy dworcem PKS-u  a budynkiem Metalowiec w Stalowej Woli” w dniu 19 września 2016 r., wybrana została oferta Wykonawcy Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych  w Lublinie „EXPOL” S.A ul. M.Rataja 15 b, 20-270 Lublin.
Kryteria wyboru ofert stanowiły: cena oraz okres gwarancji i rękojmi.
Wyżej wymieniony Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę brutto  1 559 560,15 zł  oraz oświadczył, iż udziela gwarancji na wykonane zamówienie  na okres 7 lat.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie powyższych kryteriów następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy
Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium gwarancja Łączna liczba punktów
1. TAUMER Sp. z o.o. ul. Ciepłownicza 23,
31-574 Kraków
nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
2. Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych  w Lublinie „EXPOL” S.A ul. M. Rataja 15 b,
20-270 Lublin
90 10 100
3. TORKOL Sp. z o.o. ul. Cielmicka 37, 43-109 Tychy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
  
Generuj PDF
Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Gminy Stalowa Wola
OKZ – VI.271.49.2016                                 Stalowa Wola, dnia 19 września 2016 r.
                                                 
        Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Gminy Stalowa Wola”.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

            Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zawiadamia o unieważnieniu przedmiotowego postępowania przetargowego ze względu na cenę jedynej oferty która przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
         W przedmiotowym postępowaniu przetargowym w terminie składania ofert, tj. do godz. 12:00 dnia 19 września 2016 r. jedyną ofertę złożyła Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie  przy Ul. Rodziny Hiszpańskich 8. Zaproponowana w ofercie kwota w wysokości 228.082,60 zł brutto, przekroczyła budżet Zamawiającego na realizację niniejszego zamówienia, o kwotę 8.082,60 zł brutto, ponieważ w budżecie zabezpieczono na ten cel kwotę 220.000,00 zł brutto.     
Generuj PDF
Modernizacja dróg na os. Rozwadów w Stalowej Woli.
OKZ – V.271.46.2016                                             Stalowa Wola, 7 września 2016 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja dróg na os. Rozwadów w Stalowej Woli”  wybrana została w dniu 7 września 2016 r., oferta wykonawcy Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno- Drogowego „Inżdróg” Sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli przy Ul. Wrzosowej 97.
Kryterium wyboru ofert była cena oraz okres gwarancji i rękojmi. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 1.133.468 65zł brutto oraz oświadczył iż udzieli gwarancji i rękojmi na okres 10-ciu lat.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz okresu gwarancji i rękojmi, następującą punktację:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium okres gwarancji i rękojmi Łączna liczba punktów
1. Przedsiębiorstwo MOLTER Sp. z o.o.
Rudna Mała 47b
36-060 Głogów Małopolski
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
2. Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno-Drogowego „Inżdróg” Sp. z o.o.
Ul. Wrzosowa 97
37-450 Stalowa Wola
90,00 10,00 100,00
Generuj PDF
Przebudowa terenów przyblokowych przy ul. Żwirki i Wigury 3, 5, 7 i Partyzantów 4 – I etap w Stalowej Woli.
OKZ – V.271.39.2016                                            Stalowa Wola, 6 września 2016 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa terenów przyblokowych przy ul. Żwirki i Wigury 3,5,7 i Partyzantów 4 – I etap w Stalowej Woli”  wybrana została w dniu 6 września 2016 r., oferta wykonawcy „ADMA” Zakład Remontowo-Budowlany Marian Adamczyk z siedzibą w Staszowie przy ul. Kościuszki 68.
Kryterium wyboru ofert była cena oraz okres gwarancji i rękojmi. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 517.405,79 brutto oraz oświadczył iż udzieli gwarancji i rękojmi na okres 6-ciu lat.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz okresu gwarancji i rękojmi, następującą punktację:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium okres gwarancji i rękojmi Łączna liczba punktów
1. Zakład Produkcyjno-Usługowy „DROTECH” Witold Waskiewicz
37-416 Turbia 460
nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
2. „ADMA” Zakład Remontowo-Budowlany Marian Adamczyk
Ul. Kościuszki 68
28-200 Staszów
90,00 2,00 92,00
3. Firma Budowlana REM-BUD-I Bronisław Drąg Sp. Jawna
Al. Jana Pawła II 60B
37-450 Stalowa Wola
nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
4. Biuro Techniczno-Handlowe „EMP TERMO” Ewa i Marek Piękoś Sp. Jawna
Ul. Głęboka 44
37-200 Przeworsk
nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
5. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Monterskich Budownictwa „PRIMBUD” Sp. z o.o.
Ul. NOWA 30J
37-400 Nisko
70,74 10,00 80,74
6. WOD-BUD Sp. z o.o.
Ul. Piłsudskiego 12/1
23-200 Kraśnik
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Generuj PDF
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Przedszkola nr 15 i Przedszkola nr 18 w Stalowej Woli na potrzeby projektu „Przedszkole na dobry start – Rozwój edukacji przedszkolnej w gminie Stalowa Wola” Oś Priorytetowa IX, Działanie 9.1 RPO WP 2014-2020
OKZ – V.271.48.2016                                                                            Stalowa Wola, 31 sierpnia 2016 r.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Przedszkola nr 15 i Przedszkola nr 18 w Stalowej Woli na potrzeby projektu „Przedszkole na dobry start – Rozwój edukacji przedszkolnej w gminie Stalowa Wola” Oś Priorytetowa IX, Działanie 9.1 RPO WP 2014-2020” wybrana została w dniu 31 sierpnia 2016 r., dla części I zamówienia oferta wykonawcy Zakład Przetwórstwa Mięsa „Matthias” Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Kolonia Zamek 48, 23-310 Modliborzyce.
Kryterium wyboru ofert była cena oraz termin zapłaty za fakturę /rachunek licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionego przez wykonawcę rachunku( faktury). Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na część I zamówienia na kwotę 10.561,25 zł brutto oraz oświadczył, iż termin zapłaty za fakturę /rachunek może nastąpić w ciągu 21 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionego przez wykonawcę rachunku( faktury).
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na część I zamówienia oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz terminu zapłaty, następującą punktację:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium termin zapłaty Łączna liczba punktów
1. Zakład Przetwórstwa Mięsa „Matthias” Sp. z o.o.
Kolonia Zamek 48
23-310 Modliborzyce
60,00 40,00 100,00
 
          Dla części II zamówienia w dniu 31 sierpnia 2016 r. została wybrana oferta wykonawcy Piekarnia Mieczysław Cudziło z siedzibą w Racławicach przy ul. Rudnickiej 19, 37-400 Nisko.
Kryterium wyboru ofert była cena oraz termin zapłaty za fakturę /rachunek licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionego przez wykonawcę rachunku( faktury). Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na część II zamówienia na kwotę 2.360,50 zł brutto oraz oświadczył, iż termin zapłaty za fakturę /rachunek może nastąpić w ciągu 15-16 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionego przez wykonawcę rachunku( faktury).
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na część II zamówienia oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz terminu zapłaty, następującą punktację:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium termin zapłaty Łączna liczba punktów
1. Piekarnia Mieczysław Cudziło
Ul. Rudnicka 19, Racławice
37-400 Nisko
60,00 10,00 70,00
 
          Dla części III zamówienia w dniu 31 sierpnia 2016 r. została wybrana oferta wykonawcy Almax-Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Panieńszczyzna 21-002 Jastków.
Kryterium wyboru ofert była cena oraz termin zapłaty za fakturę /rachunek licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionego przez wykonawcę rachunku( faktury). Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na część III zamówienia na kwotę 18.624,05zł brutto oraz oświadczył, iż termin zapłaty za fakturę /rachunek może nastąpić w ciągu 21 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionego przez wykonawcę rachunku( faktury).
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na część III zamówienia oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz terminu zapłaty, następującą punktację:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium termin zapłaty Łączna liczba punktów
1. Piekarnia Mieczysław Cudziło
Ul. Rudnicka 19, Racławice
37-400 Nisko
60,00 40,00 100,00
 
Zamawiający nie ustanowił dla niniejszego zamówienia dynamicznego systemu zakupów.
Generuj PDF
Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Centrum Rewitalizacji i projektu „Przedszkole na dobry start – Rozwój edukacji przedszkolnej w gminie Stalowa Wola”
OKZ-V.271.40.2016                                                             Stalowa Wola, 12 sierpnia 2016 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
            Zamawiający – Gmina Stalowa Wola działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p/n „Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Centrum Rewitalizacji i projektu „Przedszkole na dobry start – Rozwój edukacji przedszkolnej w gminie Stalowa Wola” wybrana została, w dniu 12 sierpnia 2016 r. oferta złożona przez wykonawcę IMPACT IT Sp. z o. o. z siedzibą ul. Kwiatkowskiego 9/113, 37-450 Stalowa Wola. Kryterium wyboru ofert była cena oraz termin realizacji, w/w przedsiębiorstwo przedstawiło jedyną ofertę o cenie 115 507,00 zł (netto) + VAT = 142 073,61 zł (brutto) oraz oświadczył wykonanie zamówienia w terminie 14 dni. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej przedsiębiorstwa, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację :
Numer  oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium termin realizacji Łączna liczba punktów
1 IMPACT IT Sp. z o. o.
ul. Kwiatkowskiego 9/113, 37-450 Stalowa Wola
 
80
 
0
 
80
 
 
 
 
 
 
Generuj PDF
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Przedszkola nr 15 i Przedszkola nr 18 w Stalowej Woli na potrzeby projektu „Przedszkole na dobry start – Rozwój edukacji przedszkolnej w gminie Stalowa Wola” Oś Priorytetowa IX, Działanie 9.1 RPO WP 2014-2020
OKZ-V.271.42.2016                                                                            Stalowa Wola,  9 sierpnia 2016 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
ORAZ   OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
 
             Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2015 r., poz. 2164), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Przedszkola nr 15 i Przedszkola nr 18 w Stalowej Woli na potrzeby projektu „Przedszkole na dobry start – Rozwój edukacji przedszkolnej w gminie Stalowa Wola”  Oś Priorytetowa IX, Działanie 9.1 RPO WP 2014-2020 wybrana została w dniu 9 sierpnia 2016 r. oferta wykonawcy Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Stalowej Woli ul. Staszica 1 –  w zakresie części IV zamówienia.
Kryterium oceny ofert stanowiła cena. Wyżej wymieniony wykonawca jako jedyny złożył ofertę w odniesieniu do IV części zamówienia, a zaoferowana przez wykonawcę kwota 11 842,85 zł mieściła się w kwocie przeznczonej przez zamawiającego do realizacji IV części zamówienia.
 
            Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2015 r., poz. 2164), zwanej dalej ustawą Pzp,  unieważnia postępowanie pn. Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Przedszkola nr 15 i Przedszkola nr 18 w Stalowej Woli na potrzeby projektu „Przedszkole na dobry start – Rozwój edukacji przedszkolnej w gminie Stalowa Wola”  Oś Priorytetowa IX, Działanie 9.1 RPO WP 2014-2020  w części I, III, V zamówienia  ze względu na fakt nie złożenia żadnej niepodlegającej odrzuceniu oferty.
Generuj PDF
Zakup i montaż mebli na potrzeby projektu „Przedszkole na dobry start – Rozwój edukacji przedszkolnej w gminie Stalowa Wola” Oś Priorytetowa IX, Działanie 9.1 RPO WP 2014-2020
OKZ – V.271.41.2016                                                  Stalowa Wola, 5 sierpnia 2016 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup i montaż mebli na potrzeby projektu „Przedszkole na dobry start – Rozwój edukacji przedszkolnej w gminie Stalowa Wola” Oś Priorytetowa IX, Działanie 9.1 RPO WP 2014-2020” wybrana została w dniu 5 sierpnia 2016 r., dla części I zamówienia oferta wykonawcy FHU ANEX Wiesław Stanuszek z siedzibą w Tarnowie przy ul. Braci Żmudów 35B.
Kryterium wyboru ofert była cena oraz termin dostawy. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na część I zamówienia na kwotę 12.300,00 zł brutto oraz oświadczył, iż przedmiot zamówienia zostanie dostarczony w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na część I zamówienia oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz terminu dostawy, następującą punktację:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium termin dostawy Łączna liczba punktów
1. FHU ANEX Wiesław Stanuszek
ul. Braci Żmudów 35B
33-100 Tarnów
70,00 30,00 100,00
 
          Dla części II zamówienia w dniu 5 sierpnia 2016 r. została wybrana oferta wykonawcy Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Łodzi przy ul. Granicznej 46.
Kryterium wyboru ofert była cena oraz termin dostawy. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na część II zamówienia na kwotę 17.050,26 zł brutto oraz oświadczył, iż przedmiot zamówienia zostanie dostarczony w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na część II zamówienia oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz terminu dostawy, następującą punktację:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium okres gwarancji Łączna liczba punktów
1. Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k.
 ul. Graniczna 46
93-248 Łódź
70,00 20,00 90,00
 
 

 
Generuj PDF
Rekultywacja stawów osadowych 1 – 6 na byłym terenie Huty Stalowa Wola S.A. oraz składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w Stalowej Woli
OKZ – V.271.24.2016                                                      Stalowa Wola, 27 lipca 2016 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Rekultywacja stawów osadowych 1-6 na były terenie Huty Stalowa Wola S.A. oraz składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w Stalowej Woli  wybrana została w dniu 27 lipca 2016 r., oferta wykonawcy Hydrogeotechnika Sp. z o. o., ul. Ściegiennego 262A, 25-116 Kielce. Kryterium wyboru ofert była cena oraz termin wykonania zamówienia. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 12 000 000,17 zł brutto oraz oświadczył iż udzieli gwarancji na 60 miesięcy. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz terminu wykonania zamówienia, następującą punktację:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium gwarancja i rękojmia Łączna liczba punktów
1. Konsorcjum: Limba Sp. z o. o., ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa,
G de L Eko Jakub Koliński, ul. Strzeszyńskich 67C/14, 60-479 Poznań,
Jurant Spółka jawna, ul. Ossowska 73, 05-220 Zielonka
 
 
Nie dotyczy
 
 
Nie dotyczy
 
 
Nie dotyczy
2. Konsorcjum: Prote Technologie dla Środowiska Sp. z o. o., ul. Dziadoszańska 10, 61-248 Poznań,
Mobruk s.a., Niecew 68, 33-322 Korzenna
 
71,30
 
20
 
91,30
3. Zakład Zadrzewień Zieleni i Rekultywacji Sp. z o. o., ul. Fabryczna 8, 39-400 Tarnobrzeg,
Dabi SM Budny Sp. z o. o. Spółka komandytowa, ul. Włościańska 32, 43-518 Ligota,
EKO-Radomsko Sp. z o. o., ul. Narutowicza 5b, 97-500 Radomsko
 
 
55
 
 
20
 
 
75
 
4.
Hydrogeotechnika Sp. z o. o.
ul. Sciegiennego 262A
25-116 Kielce
 
80
 
20
 
100
 
 
 
 
Generuj PDF
Remonty cząstkowe ulic w Stalowej Woli 2016/2017
OKZ – V.271.34.2016                                               Stalowa Wola, 22 lipca 2016 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Remonty cząstkowe ulic w Stalowej Woli 2016/2017” wybrana została w dniu 22 lipca 2016 r., dla części I zamówienia oferta wykonawcy Przedsiębiorstwo MOLTER Sp. z o.o. z siedzibą w Rudnej Małej 47b.
Kryterium wyboru ofert była cena oraz okres gwarancji. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na część I zamówienia na kwotę 1.213.438,85 zł brutto oraz oświadczył, iż udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 5 lat.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na część I zamówienia oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz okresu gwarancji, następującą punktację:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium okres gwarancji Łączna liczba punktów
1. Konsorcjum:
 Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów – Lider;
Firma Transportowo-Budowlano- Drogowa „DYLMEX” Tomasz Dyl
 ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów – Partner
 
94,22
 
5,00
 
99,22
2. Przedsiębiorstwo MOLTER Sp. z o.o. Rudna Mała 47b,
36-060 Głogów Małopolski  
95,00 5,00 100,00
3. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.
 ul. Kolejowa 28,
05-300 Mińsk Mazowiecki
64,61 0,00 64,61
4. SKANSKA S.A.
 ul. Gen. J. Zajączka 9,
 01-518 Warszawa
81,24 5,00 86,24
5. Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno-Drogowego „Inżdróg” Sp. z o.o.
ul. Wrzosowa 97,
37-450 Stalowa Wola
91,64 5,00 96,64
 
          Dla części II zamówienia w dniu 22 lipca 2016 r. została wybrana oferta wykonawcy Zakład Produkcyjno-Usługowy „DROTECH” Witold Waśkiewicz z siedzibą w  Turbi 460.
Kryterium wyboru ofert była cena oraz okres gwarancji. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na część II zamówienia na kwotę 324.231,50 zł brutto oraz oświadczył iż udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 5 lat.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na część II zamówienia oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz okresu gwarancji, następującą punktację:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium okres gwarancji Łączna liczba punktów
1. MOK-BUD Plus Robert Bąk
 ul. Sienkiewicza 178,
39-400 Tarnobrzeg
74,77 5,00 79,77
2. Zakład Produkcyjno-Usługowy „DROTECH” Witold Waśkiewicz 37-416 Turbia 460 95,00 5,00 100,00
3. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.
 ul. Kolejowa 28,
05-300 Mińsk Mazowiecki
74,26 0,00 74,26
4. SKANSKA S.A.
 ul. Gen. J. Zajączka 9,
 01-518 Warszawa
81,24 5,00 86,24
Generuj PDF
Budowa przejścia przez tory kolejowe pomiędzy dworcem PKS – u a budynkiem Metalowiec w Stalowej Woli
OKZ-V.271.36.2016                                                                                 Stalowa Wola,  22 lipca 2016 r.
 
 
 
 
 
WSZYSCY OFERENCI
 
 
             Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2015 r., poz. 2164), unieważnia postępowanie, pn.Budowa przejścia przez tory kolejowe pomiędzy dworcem PKS – u a budynkiem Metalowiec  w Stalowej Woli ze względu na fakt złożenia oferty, której cena przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Generuj PDF
Opracowanie projektu przebudowy ulicy Lipowej w Stalowej Woli
OKZ-V.271.35.2016                                                             Stalowa Wola, 14 lipca 2016 r.
         
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
            Zamawiający – Gmina Stalowa Wola działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p/n „Opracowanie projektu przebudowy ulicy Lipowej w Stalowej Woli” wybrana została, w dniu 14 lipca 2016 r. oferta złożona przez wykonawcę HSW – Zakład Projektowo – Technologiczny Sp. z o. o., ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola. Kryterium wyboru ofert była cena oraz gwarancja , w/w przedsiębiorstwo przedstawiło jedyną ofertę o cenie 59 000,00 zł (netto) + VAT = 72 570,00 zł (brutto) oraz Termin wykonania. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej przedsiębiorstwa, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację :
Numer  oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium termin wykonania Łączna liczba punktów
1 HSW – Zakład Projektowo – Technologiczny Sp. z o. o., ul. Kwiatkowskiego 1,
37-450 Stalowa Wola
 
90
 
0
 
90
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generuj PDF
Modernizacja przedszkoli na terenie miasta: część I – przedszkole nr 15; część II – przedszkole nr 18
OKZ – V.271.30.2016                                                      Stalowa Wola, 5 lipca 2016 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY ORAZ OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja przedszkoli na terenie miasta: część I – przedszkole nr 15; część II – przedszkole nr 18”  wybrana została w dniu 5 lipca 2016 r., oferta wykonawcy Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe SMART Sławomir Taracha, z siedzibą Dąbrowa Rzeczycka 168, 37-455 Radomyśl nad Sanem dotycząca części I zamówienia.
Kryterium wyboru ofert była cena oraz termin wykonania zamówienia. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 112 963,16 zł brutto oraz oświadczył iż wykona zamówienie w terminie do 13.08.2016 roku.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz terminu wykonania zamówienia, następującą punktację:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium terminu wykonania Łączna liczba punktów
1. Firma „Stalbud” Kazimierz Młynarski
ul. Przemysłowa 9F, 37-450 Stalowa Wola
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
2. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe SMART Sławomir Taracha
Dąbrowa Rzeczycka 168
37-455 Radomyśl nad Sanem
 
90
 
6
 
96
3. Przedsiębiorstwo Usługowe „WALBUD” Sp. z o. o.
ul. Mickiewicza 69B
39-400 Tarnobrzeg
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
 
Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2015 r., poz. 2164), unieważnia postępowanie, pn. „Modernizacja przedszkoli na terenie miasta: część I – przedszkole nr 15; część II – przedszkole nr 18”  w części II zamówienia ze względu na fakt nie złożenia żadnej niepodlegającej odrzuceniu oferty.
 
Generuj PDF
Budowa wodociągów w Stalowej Woli – odcinek sieci wodociągowej w ulicy Kusińskiego w Stalowej Woli
OKZ – V.271.31.2016                                                           Stalowa Wola, dnia 01 lipca 2016 r.
 
 
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
         Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia
29 stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa wodociągów w Stalowej Woli – odcinek sieci wodociągowej w ulicy Kusińskiego w Stalowej Woli” w dniu 01 lipca 2016 r., wybrana została oferta wykonawcy EKOMEL sp. z o.o.  ul. Wojska Polskiego 21, 23 – 300 Janów Lubelski.
Kryteria wyboru ofert stanowiły: cena oraz termin udzielonej gwarancji i rękojmi.
Wyżej wymieniony Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę brutto  175 893,23 zł  oraz oświadczył, iż udziela 8 lat gwarancji i rękojmi  na wykonane przez siebie zadanie..
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie ustalonych kryteriów następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy
Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium termin Łączna liczba punktów
1. PRIMBUD sp. z o.o. ul. Nowa 30 J
37-400 Nisko
66,31 20 86,31
2.  WOD-BUD Sp. z o.o. ul. Piłsudkiego 12/1    23-200 Kraśnik 80 0 80
 3. Biuro Techniczne – Handlowe „EMP TERMO” Ewa i Marek Piękoś spółka jawna ul. Głęboka 44 37-200 Przeworsk 75,57 10 85,57
 4. Zakład Pracy chronionej Przedsiębiorstwo Wielobranżowe NOWEX – Tadeusz Nowak ul. Okulickiego 127, 37-450 Stalowa Wola 61,48 20 81,48
 5. EKOMEL sp. z o.o., 23-300 Janów Lubelski ul. Wojska Polskiego 21 79,13 20 99,13
 

 
Generuj PDF
Budowa drogi dojazdowej wzdłuż budynku przy ul. Dmowskiego 7 w Stalowej Woli
OKZ – V.271.32.2016                                                      Stalowa Wola, 1 lipiec 2016 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa drogi dojazdowej wzdłuż budynku przy ul. Dmowskiego 7 w Stalowej Woli”  wybrana została w dniu 1 lipca 2016 r., oferta wykonawcy Zakład Produkcyjno-Usługowy „DROTECH” Witold Waśkiewicz z siedzibą w Turbi 460.
Kryterium wyboru ofert była cena oraz termin wykonania zamówienia. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 89 202,00 zł brutto oraz oświadczył iż wykona zamówienie w terminie 45 dni od dnia podpisania umowy.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz terminu wykonania zamówienia, następującą punktację:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium wykonania zamówienia Łączna liczba punktów
1. Zakład Produkcyjno-Usługowy „DROTECH” Witold Waśkiewicz
37-416 Turbia 460
95,00 2,00 97,00
2. Przedsiębiorstwo Budowlane „EKO-DROGPOL” Sp. z o.o.
Ul. Partyzantów 64
23-250 Urzędów
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
3. HSW Zakład Projektowo – Technologiczny Sp. z o.o.
Ul. Kwiatkowskiego 1
37-450 Stalowa Wola
60,20 2,00 62,20
4. Firma Budowlana Rem-Bud-I
Bronisław Drąg Spółka Jawna
Al. Jana Pawła II 60B
37-450 Stalowa Wola
67,02 0,00 67,02
 
 
 
 
 
Generuj PDF
Zagospodarowanie terenów przyblokowych w rejonie ul. Popiełuszki 11 w Stalowej Woli
OKZ – V.271.29.2016                                                           Stalowa Wola, dnia 24 czerwca 2016 r.
 
 
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
         Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia
29 stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zagospodarowanie terenów przyblokowych w rejonie ul. Popiełuszki 11 w Stalowej Woli” w dniu 24 czerwca  2016 r., wybrana została oferta wykonawcy MOK-BUD plus Robert Bąk;  39-400 Tarnobrzeg ul. Sienkiewicza 178.
Kryteria wyboru ofert stanowiły: cena oraz termin wykonania zamówienia.
Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę brutto  296 706,20 zł  oraz oświadczył, iż przedmiotowe zamówienie wykona w terminie 60 dni od daty zawarcia umowy..
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie ustalonych kryteriów następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy
Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium gwarancja Łączna liczba punktów
1. Biuro Techniczno – Handlowe „EMP TERMO” Ewa i Marek Piękoś s.j.
ul. Głęboka 44, 37-200 Przeworsk    
94,86 5 99,86
2. MOK-BUD plus Robert Bąk
39 – 400 Tarnobrzeg ul. Sienkiewicza 178
95 5 100
 

 
Generuj PDF
Budowa ulicy Chrobrego w Stalowej Woli
OKZ – V.271.23.2016                                                                   Stalowa Wola, dnia 15 czerwca 2016 r.
 
 
                 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
         Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa ulicy Chrobrego w Stalowej Woli” w dniu 15 czerwca  2016 r., wybrana została oferta wykonawcy MATBUD Sikora Sylwia 36-040 Boguchwała ul. Grunwaldzka 40 .
Kryteria wyboru ofert stanowiły: cena oraz okres gwarancji i rękojmi.
Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę brutto  397 124,32 zł  oraz oświadczył, iż udziela gwarancji na wykonane zamówienie  na okres 10 lat.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie powyższych kryteriów następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy
Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium gwarancja Łączna liczba punktów
1. Biuro Techniczno – Handlowe „EMP TERMO” Ewa i Marek Piękoś s.j.
ul. Głęboka 44, 37-200 Przeworsk    
83,12 2 85,12
2. Zakład Produkcyjno –Usługowy „DROTECH” Witold Waśkiewicz, 37-416 Turbia 460 84,85 6 90,85
3. WOD-BUD Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 12/1; 23-200 Kraśnik    80,18 0 80,18
4. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „TEL-BOR” Bogusław Wieczorek, Borów 47, 23-235 Annopol Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
5. MATBUD Sikora Sylwia, 36-040 Boguchwała ul. Grunwaldzka 40 88,12 10 98,12
6. Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlane BCJ A.Błyskal, J.Cygan, J.Janiec Spółka Jawna         ul. Piekarska 12, 39-400 Tarnobrzeg. 61,04 10 71,04
7. Konsorcjum
ADMA Zakład Remontowo-Budowlany  Marian Adamczyk ul. Kościuszki 68, 28 – 200 Staszów– Lider
Przedsiębiorstwo Budowlano – Inżynieryjne  ADMA Sp. z o.o. ul. Kościuszki 68, 28 – 200 Staszów- Partner
80,42 2 82,42
 
Generuj PDF
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wojska Polskiego w Stalowej Woli.
OKZ – V.271.25.2016                                            Stalowa Wola, 13 czerwca 2016 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 

          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wojska Polskiego w Stalowej Woli” wybrana została w dniu 13 czerwca 2016 r., oferta wykonawcy Zakład Produkcyjno-Usługowy DROTECH Witold Waśkiewicz, 37-416 Turbia 460.
Kryterium wyboru ofert była cena oraz okres gwarancji i rękojmi. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 226.548,38 zł brutto oraz oświadczył iż udzieli gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia na okres 7 lat.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz okresu gwarancji i rękojmi, następującą punktację:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium okres gwarancji Łączna liczba punktów
1. Zakład Produkcyjno-Usługowy DROTECH Witold Waśkiewicz
37-416 Turbia 460
90,00 4,00 94,00
2. WOD-BUD Sp. z o.o.
Ul. Piłsudskiego 12/1
23-200 Krasnik
63,31 10,00 73,31
3. MATBUD Sikora Sylwia
Ul. Grunwaldzka 40
36-040 Boguchwała
71,17 10,00 81,17
 
 
 
 
Generuj PDF
UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW ORAZ OSÓB GMINY STALOWA WOLA WRAZ Z URZĘDEM MIASTA, JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY
OKZ-V.271.19.2016                                                          Stalowa Wola, dnia 20.05.2016 r.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zawiadamiam, że w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i innych interesów  Gminy Stalowa Wola wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury, z podziałem na następujące części:
 
CZĘŚĆ I: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Stalowa Wola wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.
CZĘŚĆ II: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Stalowa Wola.
CZĘŚĆ III: Ubezpieczenie
Nastepst nieszczęśliwych wypadków Gminy Stalowa Wola.
wybrano oferty następujących wykonawców:
 
 1. W części I zamówienia za najkorzystniejszą uznana została oferta nr 2, złożona przez:
InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Vienna Insurance Group
Oddział Rzeszów
ul. Dąbrowskiego 20
35-036 Rzeszów
Uzasadniając dokonany wybór informuję, że oferta ta uzyskała najwyższą łączną ilość punktów z obu kryteriów oceny ofert (cena 85%, warunki fakultatywne 15%).
 
 1. W części II zamówienia za najkorzystniejszą uznana została oferta nr 2, złożona przez:
InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Vienna Insurance Group
Oddział Rzeszów
ul. Dąbrowskiego 20
35-036 Rzeszów
Uzasadniając dokonany wybór informuję, że oferta ta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium oceny (cena 90%, warunki fakultatywne 10%).
 
3. W części III zamówienia za najkorzystniejszą uznana została oferta nr 1, złożona przez:
Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Vienna Insurance Group, Oddział w Rzeszowie
ul. Bernardyńska 2/7
35-069 Rzeszów
Uzasadniając dokonany wybór informuję, że oferta ta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium oceny (cena 95%, warunki fakultatywne 5%).
 
II. Zgodnie z punktem 16 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryterium wyboru ofert dla I części zamówienia była najniższa cena – waga 85 % oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne – waga 15%.
Kryterium wyboru ofert dla II części zamówienia była najniższa cena – waga 90 % oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne – waga 10%.
Kryterium wyboru ofert dla III części zamówienia była najniższa cena – waga 95 % oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne – waga 5%.  
 
III. W terminie zgodnym ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia złożone zostały następujące oferty, które nie podlegały odrzuceniu i zgodnie z przyjętymi dla poszczególnych części zamówienia kryteriami ich oceny otrzymały ilość punktów, jak poniżej:
 
 
    I część II część III część
nr oferty Wykonawca Cena/ liczba punktów liczba punktów za warunki fakultatywne Liczba punków łącznie Cena/ liczba punktów liczba punktów za warunki fakultatywne Liczba punków łącznie Cena/ liczba punktów liczba punktów za warunki fakultatywne Liczba punków łącznie
1 Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Vienna Insurance Group
Oddział w Rzeszowie
ul. Bernardyńska 2/7
35-069 Rzeszów
Nie złożono oferty
 
 
 
76 194,00 zł 0,00 pkt 76,76 pkt 18 800,00 zł 1,50 pkt 96,50 pkt
76,76 pkt 95,00 pkt
2 InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Vienna Insurance Group
Oddział Rzeszów
ul. Dąbrowskiego 20
35-036 Rzeszów
174 637,00 zł 8,40 pkt 93,40 pkt 64 984,00 zł 0,00 pkt 90,00 pkt 18 964,00 zł 0,00 pkt 94,18 pkt
85,00 pkt 90,00 pkt 94,18 pkt
3 Generali TU S.A.
Ul. Szeligowskiego 6A
20-883 Lublin
198 735,10 zł 7,65 pkt 82,34 pkt  
Nie złożono oferty
 
 
Nie złożono oferty
 
 
74,69 pkt

 
Generuj PDF
Budowa ulicy Koniecpolskiego w Stalowej Woli
OKZ – V.271.18.2016                                                                     Stalowa Wola, 16 maja 2016 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa ulicy Koniecpolskiego w Stalowej Woli” wybrana została w dniu 16 maja 2016 r., oferta wykonawcy Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno-Drogowego „Inżdróg” Spółka z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli przy ul. Wrzosowej 97.
Kryterium wyboru ofert była cena oraz okres gwarancji i rękojmi. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 368.461,22 zł brutto oraz oświadczył iż udzieli gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia na okres 10 lat.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz okresu gwarancji i rękojmi, następującą punktację:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium okres gwarancji Łączna liczba punktów
1. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.
Ul. Kolejowa 28
05-300 Mińsk Mazowiecki
82,93 10,00 92,93
2. Zakład Produkcyjno-Usługowy „DROTECH” Witold Waśkiewicz
37-416 Turbia 460
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
3. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” Tomasz Wojtas
Piaseczno 44
27-670 Łoniów
76,52 0,00 76,52
4. Konsorcjum firm:
PBI Infrastruktura S.A. – Lider
PBI WMB Sp. z o.o. - Partner
Ul. Kolejowa 10E
 23-200 Kraśnik
78,57 2,00 80,57
5. Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno-Drogowego „Inżdróg” Sp. z o.o.
Ul. Wrzosowa 97
37-450 Stalowa Wola
90,00 10,00 100,00
6. WOD-BUD Sp. z o.o.
Ul. Piłsudskiego 12/1
23-200 Kraśnik
82,93 0,00 82,93
7. Przedsiębiorstwo MOLTER Sp. z o.o.
Rudna Mała 47b
36-060 Głogów Małopolski
86,27 4,00 90,27
Generuj PDF
Dostawa materiałów biurowych, etykiet i taśm barwiących na potrzeby Wydziału Gospodarki Odpadami
OKZ – VI.271.20.2016                                                           Stalowa Wola,  16 maja 2016 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
        Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa materiałów biurowych, etykiet i taśm barwiących na potrzeby Wydziału Gospodarki Odpadami” wybrana została,  w dniu 16 maja 2016 r., dla części I zamówienia oferta wykonawcy Przedsiębiorstwo „Annex” Sp. z o.o. z siedzibą w Annopolu przy ul. Rynek 10.
     Kryterium wyboru ofert była cena oraz termin dostawy. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 3133,51 zł brutto oraz oświadczył iż dostarczy przedmiot zamówienia w terminie 14 dni od podpisania umowy.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz terminu dostawy, następującą punktację:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium termin dostawy Łączna liczba punktów
1. Przedsiębiorstwo „Annex” Sp. z o.o.
ul. Rynek 10
23-235 Annopol
90,00 10,00 100,00
 
2. RESGRAPH Sp. z o.o.
ul. Boya-Żeleńskiego 19
35-105 Rzeszów
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
3. Biuro Plus Lucyna i Adam Koptyra Sp. Jawna
ul. Handlowa 4b
37-450 Stalowa Wola
 
72,75
 
10,00
 
92,75
4. HURT-PAPIER
 Ryszard Cebula Sp. Jawna
ul. Podkarpacka 57B
35-082 Rzeszów
 
81,89
 
10,00
 
91,89
 
       dla części II zamówienia wybrana została, w dniu 16 maja 2016 r., oferta wykonawcy Jantar Sp. z o.o. w Bielsku-Białej przy ul. Piekarskiej 199.
Kryterium wyboru ofert była cena oraz termin dostawy. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 870,07 zł brutto oraz oświadczył iż dostarczy przedmiot zamówienia w terminie 14 dni od podpisania umowy.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na część II zamówienia oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach oraz terminu dostawy, następującą punktację:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium termin dostawy Łączna liczba punktów
1. Jantar Sp. z o.o.
ul. Piekarska 199
43-300 Bielsko-Biała
90,00 10,00 100,00
2. HIT-KODY KRESKOWE
Sp. Jawna
ul. Wierzbowa nr 7
 62-002 Suchy Las
 
Nie dotyczy
 
Nie  dotyczy
 
Nie dotyczy
3. ETISOFT Kraków S.C.
Katarzyna i Marek Obłaza
ul. Rydlówka 20
 30-363 Kraków
 
36,78
 
10,00
 
46,78
4. HURT-PAPIER
 Ryszard Cebula Sp. Jawna
ul. Podkarpacka 57B
35-082 Rzeszów
 
87,35
 
 
10,00
 
97,35
Generuj PDF
Przebudowa skrzyżowania typu rondo w ciągu ul. Grabskiego – drogi gminnej nr 101072R w Stalowej Woli (rejon kuźni matrycowej).
OKZ – V.271.22.2016                                                                                Stalowa Wola, 16 maja 2016 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa skrzyżowania typu rondo w ciągu ul. Grabskiego – drogi gminnej nr 101072R w Stalowej Woli (rejon kuźni matrycowej)” wybrana została w dniu 16 maja 2016 r., oferta wykonawcy MOK-BUD plus Robert Bąk z siedzibą w Tarnobrzegu przy ul. Sienkiewicza 178.
Kryterium wyboru ofert była cena oraz okres gwarancji i rękojmi. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 167.979,19 zł brutto oraz oświadczył iż udzieli gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia na okres 5 lat.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz okresu gwarancji i rękojmi, następującą punktację:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium okres gwarancji Łączna liczba punktów
1. MOK-BUD plus Robert Bąk
Ul. Sienkiewicza 178
39-400 Tarnobrzeg
90,00 10,00 100,00
2. Skanska S.A.
Ul. Gen. J. Zajączka 9
01-518 Warszawa
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
 
 
 
Generuj PDF
Budowa kanału technologicznego przy ul. Solidarności w Stalowej Woli (zaprojektuj i wybuduj).
OKZ – V.271.16.2016                                                      Stalowa Wola, 4 maja 2016 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa kanału technologicznego przy ul. Solidarności w Stalowej Woli (zaprojektuj i wybuduj)” wybrana została w dniu 4 maja 2016 r., oferta wykonawcy Usługi Telekomunikacyjne i Projektowe MARTEL Marek Dzieciuch z siedzibą w Lenarczycach 96.
Kryterium wyboru ofert była cena oraz termin wykonania zamówienia. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 147.600,00 zł brutto oraz oświadczył iż udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 10 lat.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz okresu gwarancji, następującą punktację:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium okres gwarancji Łączna liczba punktów
1. Linetel Media Sp. z o.o.
ul. M. Rapackiego 11
20-150 Lublin
55,10 10,00 65,10
2. ELTEL NETWORKS INFRANET SERVICES S.A.
 ul. Magazynowa 6
62-030 Luboń
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
3. AGNEX spółka z o.o.
 ul. Michalusa 1/303
38-300 Gorlice
51,53 10,00 61,63
4. ELEKTROBUDOWA S.C. Andrzej Kowalski, Ryszard Kowalski
ul. Partyzantów 4/38
 37-450 Stalowa Wola
39,27 10,00 49,27
5. Ostrowieckie Sieci Telekomunikacyjne Sp. z o. o.
ul. Denkowska 72A
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
63,53 10,00 73,53
6. Cyfrowe Sieci Multimedialne Sp. z o.o.
ul. Kwiatkowskiego 1
 37-450 Stalowa Wola
67,50 10,00 77,50
7. RBS Media Spółka z o.o. Sp. k. Ławnica 241
39-331 Chorzelów
78,26 2,00 80,26
8. TELWOLT – MEDIA Sp. z o.o.
 ul. Kwiatkowskiego 61
27-600 Sandomierz
74,48 10,00 84,48
9. Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych S.A. ul. Zabraniecka 8
03-872 Warszawa
66,67 10,00 76,67
10. Usługi Telekomunikacyjne i Projektowe MARTEL, Marek Dzieciuch
Lenarczyce 96
27-641 Obrazów
90,00 10,00 100,00
Generuj PDF
Zakup sprzętu multimedialnego i drukarek na potrzeby realizacji Zadnia Centrum Aktywizacji Organizacji Pozarządowych
OKZ – V.271.17.2016                                               Stalowa Wola, 22 kwietnia 2016 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup sprzętu multimedialnego i drukarek na potrzeby realizacji Zadnia Centrum Aktywizacji Organizacji Pozarządowych” wybrana została w dniu 22 kwietnia 2016 r., oferta wykonawcy MaN Complex Grzywa Marek, Łapacz Norbert z siedzibą w Kielcach przy ul. Przyborowskiego 4/1.
Kryterium wyboru ofert była cena oraz termin dostawy. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 3.522,72 zł brutto oraz oświadczył, iż dostarczy przedmiot zamówienia w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz terminu dostawy następującą punktację:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium termin dostawy Łączna liczba punktów
1. Centrum Multimedialne ORION Paweł Sibiga
ul. K.E.N. 12/6
37-450 Stalowa Wola
75,43 10,00 85,43
2. „COM” Michał Karczewski
ul. Myśliwska 34b
03-228 Warszawa
74,01 10,00 84,01
3. Biuro Inżynieryjne Martex
Marcin Puźniak
Gorzeszów 19
58-405 Krzeszów
71,98 20,00 91,98
4. FHU KRAWO Wojciech Chanulak
ul. Grunwaldzka 8/8
75-241 Koszalin
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
5. CENTRUM QUATRO
 Iwona Zachara
ul. Matejki 2
35-064 Rzeszów
77,88 20,00 97,88
6. PPPHU „VIKA” – Renata Musielska
Lubanów 28b
98-235 Błaszki
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
7. InFast Sp. z o.o.
ul. Szopena 51
35-055 Rzeszów
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
8. AV Multimedia Małysz i Spółka Spółka Jawna
ul. Głowackiego 7/7
25-368 Kielce
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
9. SYOS Sp. z o.o.
ul. Przasnyska 6b
01-756 Warszawa
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
10. MK KOMP Mariusz Bury
ul. Wyszyńskiego 49/12
37-100 Łańcut
78,46 20,00 98,46
11. AJP Systemy Biurowe Sp. z o.o.
ul. Równoległa 9
02-235 Warszawa
67,49 20,00 87,49
12. 13P Grzegorz Kociumbas
ul. Kosmiczna 22
52-226 Wrocław
76,63 20,00 86,63
13. MaN Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert
ul. Przyborowskiego 4/1
25-417 Kielce
80,00 20,00 100,00
14. Impact IT Sp. z o.o.
ul. Siedlanowskiego 3
37-450 Stalowa Wola
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
15. KAWICOM Systemy Komputerowe S.C.  Daniel Kasieczko, Grzegorz Wilk
ul. Podzwierzyniec 78
37-100 Łańcut
61,91 20,00 81,91
Generuj PDF
Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Gimnazjum nr 2 w Stalowej Woli
OKZ-V.271.13.2016                                                                   Stalowa Wola, 20.04.2016 r.
          
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
            Zamawiający – Gmina Stalowa Wola działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2015 r., poz. 2164) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p/n „Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Gimnazjum nr 2 w Stalowej Woli”. - wybrana została, w dniu 20.04.2016 r. oferta złożona przez wykonawcę Przedsiębiorstwo Budowlane „EKO-DROGPOL” Sp. z o. o., ul. Partyzantów 32, 23-250 Urzędów. Kryterium wyboru ofert była cena oraz termin wykonania zamówienia, w/w  przedsiębiorstwo przedstawiło ofertę o cenie 237 361,05 zł (netto) + VAT = 291 954,09 zł (brutto). Wykonawca zadeklarował wykonanie zamówienia w terminie 60 dni w pozacenowym kryterium oceny oferty.  W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej przedsiębiorstwa, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium terminu wykonania Łączna liczba punktów
1 DRO-MAR Marcin Dróżdż
ul. Radomska 138
26-640 Skaryszew, Makowlec
 
87,95
 
5
 
92,95
2 Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „PROM”
Leszek Styka
ul. Jana Pawła II 3/2
39-460 Nowa Dęba
 
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
3 COLOR-SPORTS Adam Wilk,
Waldemar Kosiorowski
ul. Warszawska 299
43-155 Bieruń
 
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
4 EUROCOURT Sp. z o. o.
ul. Wolności 8/7
Radom 26-600
 
85,09
 
5
 
90,09
5 Przedsiębiorstwo Budowlane „EKO-DROGPOL”  Sp. z o. o.,
ul. Partyzantów 32,
23-250 Urzędów
 
 
95
 
 
5
 
 
100
6
 
FPUH „KRIS-BUD”
Krzysztof Śnieżek
36-220 Jasienica Rosielna 269 B, 332A
 
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
 
 
 
Generuj PDF
Budowa parkingu przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Stalowej Woli – Etap I (Część Wschodnia)
OKZ – V.271.10.2016                                                                        Stalowa Wola, 19 kwietnia 2016 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
         Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa parkingu przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Stalowej Woli – Etap I ( Część Wschodnia)” w dniu 19 kwietnia 2016 r., wybrana została oferta wykonawcy Biuro Techniczno – Handlowe „EMP TERMO” Ewa i Marek Piękoś spółka jawna, ul. Głęboka 44, 37- 200 Przeworsk.
Kryteria wyboru ofert stanowiły: cena oraz termin wykonania zamówienia.
Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę brutto 527 101,58 zł oraz zadeklarował wykonanie zadania w terminie 60 dni od daty zawarcia umowy.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie powyższych kryteriów następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy
Liczba punktów w kryterium
cena
Liczba punktów w kryterium
termin wykonania
Łączna liczba punktów
1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „TEL-BOR” Bogusław Wieczorek, Borów 47, 23-235 Annopol Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
2. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych J.Korkosz – spółka jawna , ul. Nowa 93 37-400 Nisko 65,53 0 65,53
3. Przedsiębiorstwo Budowlane  „EKO-DROGPOL” sp. z o.o. ul. Partyzantów 32, 23-250 Urzędów Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
4. WOD-BUD Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 12/1; 23-200 Kraśnik    Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
5. Budownictwo Drogowe Groszek Piotr,
23-225 Szastarka, Majdan Obleszcze 49
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
6. Biuro Techniczno – Handlowe „EMP TERMO” Ewa i Marek Piękoś s.j.
ul. Głęboka 44, 37-200 Przeworsk    
95 5 100
7. MATBUD Sikora Sylwia
36 – 040 Boguchwała ul. Grunwaldzka 40
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
8. Konsorcjum
ADMA Zakład Remontowo-Budowlany  Marian Adamczyk ul. Kościuszki 68, 28 – 200 Staszów – Lider
Przedsiębiorstwo Budowlano – Inżynieryjne  ADMA Sp. z o.o. ul. Kościuszki 68, 28 – 200 Staszów
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
9. Firma Budowlana „REM – BUD – I”   Bronisław Drąg Spółka Jawna, Al. Jana Pawła II 60B , 37 -450 Stalowa Wola  Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Generuj PDF
Budowa zaplecza socjalnego wraz z wykonaniem renowacji nawierzchni boiska na stadionie SAN na os. Piaski w Stalowej Woli
OKZ – V.271.12.2016                                               Stalowa Wola, 19 kwietnia 2016 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa zaplecza socjalnego wraz z wykonaniem renowacji nawierzchni boiska na stadionie SAN na os. Piaski w Stalowej Woli” wybrana została w dniu 19 kwietnia 2016 r., oferta wykonawcy Centrum Stolarki Budowlanej „DOMLUX” Nieznalski Andrzej, Nowak Marek Spółka Jawna z siedzibą w Stalowej Woli przy ul. Przemysłowej 11.
Kryterium wyboru ofert była cena oraz termin wykonania zamówienia. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 413.041,55 zł brutto oraz zobowiązał się do wykonania przedmiotu zamówienia  w terminie 120 dni od dnia zawarcia umowy.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz terminu wykonania zamówienia, następującą punktację:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium termin wykonania zamówienia Łączna liczba punktów
1.  Zakład Remontowo-Budowlany Roman Olszowy
Ul. Szkolna 55
36-147 Kosowy
87,89 5,00 92,89
2. HSW Zakład Projektowo-Technologiczny Sp. z o.o.
Ul. Kwiatkowskiego 1
37-450 Stalowa Wola
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
3. Zakład Handlowo-Usługowy Kazimierz Szewczyk
37-430 Jeżowe 382A
93,86 0,00 93,86
4. Centrum Stolarki Budowlanej „DOMLUX” Nieznalski Andrzej, Nowak Marek Sp. Jawna
Ul. Przemysłowa 11
37-450 Stalowa Wola
95,00 2,00 97,00
Generuj PDF
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kusocińskiego i ul. Tadeusza Sochy w Stalowej Woli (zaprojektuj i wybuduj).
OKZ – V.271.15.2016                                           Stalowa Wola, 19 kwietnia 2016 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kusocińskiego i ul. Tadeusza Sochy w Stalowej Woli (zaprojektuj i wybuduj)” wybrana została w dniu 19 kwietnia 2016 r., oferta wykonawcy Zakład Wykonawstwa Elektrycznego i Teletechnicznego mgr inż. Adam Bednarowski z siedzibą w Radomyślu nad Sanem przy ul. Mickiewicza 164.
  Kryterium wyboru ofert była cena oraz termin wykonania zamówienia. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 182.040,00 zł brutto oraz oświadczył iż udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 10 lat.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz okresu gwarancji, następującą punktację:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium okres gwarancji Łączna liczba punktów
1. Zakład Wykonawstwa Elektrycznego i Teletechnicznego mgr inż. Adam Bednarowski
Ul. Mickiewicza 164
37-455 Radomyśl nad Sanem
90,00 10,00 100,00
2. ELEKTROBUDOWA S.C.
Andrzej Kowalski, Ryszard Kowalski
Ul. Partyzantów 4/38
37-450 Stalowa Wola
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
 
Generuj PDF
Przebudowa parkingu przyblokowego dla budynków przy ul. Skoczyńskiego 4, 6, 8.
OKZ – V.271.09.2016                                                                           Stalowa Wola, 12 kwietnia 2016 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
         Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa parkingu przyblokowego dla budynków przy
ul. Skoczyńskiego 4, 6, 8” w dniu 11 kwietnia 2016 r., wybrana została oferta wykonawcy Przedsiębiorstwo Budowlano – Produkcyjne „TAWO – BIS”  Wojciech Szwarc, 39-400 Tarnobrzeg ul. Zwierzyniecka 16 F.
Kryteria wyboru ofert stanowiły: cena oraz okres gwarancji i rękojmi.
Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę brutto  233 482,57 zł  oraz oświadczył, iż udziela gwarancji na wykonane zamówienie  na okres 10 lat.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie powyższych kryteriów następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy
Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium gwarancja Łączna liczba punktów
1. EVE Usługi Remontowo-Budowlane Bogdan Garbacz, 23-400 Biłgoraj, Korczów 14 c   nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
2. Zakład Produkcyjno–Usługowy „DROTECH” Witold Waśkiewicz, 37-416 Turbia 460 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
3. MOK-BUD Plus Robert Bąk ul. Sienkiewicza 178, 39- 400 Tarnobrzeg nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
4. Firma Drogowa TWZ, Tadeusz Żak, Wojciech Dryś, Zbigniew Kotulski S.C. 39 -400 Tarnobrzeg ul. H. Sienkiewicza 231 B nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
5. Przedsiębiorstwo Budowlano – Produkcyjne „TAWO-BIS” Wojciech Szwarc,
39- 400 Tarnobrzeg  ul. Zwierzyniecka 16
90 10 100
6. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe  INTERBET, 39-400 Tarnobrzeg ul. Bat. Chłopskich  10 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
7. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo- Handlowe „PRIMA-BUD” inż. Andrzej Sobczyk ul. Wiśniowa 5A, 27-600 Sandomierz nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
8. Usługi Remontowo – Budowlane Eugeniusz Drabik, 37-430 Jeżowe 789 A nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
9. Przedsiębiorstwo Budowlane  „EKO-DROGPOL” sp. z o.o. ul. Partyzantów 32, 23-250 Urzędów nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
10. Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Żołyni, 37-110 Żołynia ul. Białobrzeska 118 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
11. Budownictwo Drogowe Groszek Piotr, 23-225 Szastarka, Majdan Obleszcze 49 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
12. WOD-BUD Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 12/1; 23-200 Kraśnik    nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
13. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  „Robson” Robert Wryk, ul. Trześniowska 3, 27-600 Sandomierz  nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
14. Zakład Handlowo – Usługowy Kazimierz Szewczyk 37-430 Jeżowe 382 A   nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
15. Biuro Techniczno – Handlowe „EMP TERMO” Ewa i Marek Piękoś s.j.
ul. Głęboka 44, 37-200 Przeworsk    
nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
16. Firma Budowlana „REM – BUD – I”   Bronisław Drąg Spółka Jawna, Al. Jana Pawła II 60B , 37 -450 Stalowa Wola  nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
17. Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy  FERAMENTA Krzysztof Piela,  36-053 Kamień-Błonie 74 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
18. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „TEL-BOR” Bogusław Wieczorek, Borów 47, 23-235 Annopol nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Generuj PDF
Zakup sprzętu komputerowego do obsługi świadczenia wychowawczego
OKZ-V.271.14.2016                                                                Stalowa Wola, 5 kwietnia 2016 r.
 
 
 
WSZYSCY OFERENCI
 
 
             Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2015 r., poz. 2164), unieważnia postępowanie, pn.Zakup sprzętu komputerowego do obsługi świadczenia wychowawczego ze względu na fakt nie złożenia żadnej niepodlegającej odrzuceniu oferty.
Generuj PDF
Modernizacja dróg na osiedlu Rozwadów i Charzewice w Stalowej Woli – budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Hubala, Szewskiej,Mieszka I, 3-go Maja, Szumielewiczów, Kochana
OKZ – V.271.07.2016                                                                             Stalowa Wola, 29 marca 2016 r.
 
 
 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
         Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.Modernizacja dróg na osiedlu Rozwadów i Charzewice w Stalowej Woli – budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Hubala, Szewskiej, Mieszka I, 3-go Maja, Szumielewiczów, Kochana”  wybrana została w dniu 29 marca 2016 r., oferta wykonawcy Biuro Techniczno - Handlowe     „ EMP TERMO” Ewa i Marek Piękoś s.j.  ul. Głęboka 44, 37- 200 Przeworsk.
Kryteria wyboru ofert stanowiły: cena, gwarancja oraz termin wykonania zamówienia.
Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę  544 113,65 zł brutto oraz oświadczył, iż udziela gwarancji na wykonane zamówienie  na okres 10 lat określając termin wykonania zadania  do dnia 15.07.2016 r.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie powyższych kryteriów następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium gwarancja Liczba punktów w kryterium termin Łączna liczba punktów
1. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych J. Korkosz Sp. j.
ul. Nowa 93
37-400 Nisko
72,78 10 10 92,78
2. WOD – BUD Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 12/1
23 – 200 Kraśnik 
80
 
3 10 93
3. Biuro Techniczno – Handlowe
„EMP TERMO”
Ewa i Marek Piękoś Sp.j.
ul. Głęboka 44
37-200 Przeworsk
76,28 10 10 96,28
4. Primbud sp. z o.o.
ul. Nowa 30 J
37- 400 Nisko
73,70 10 10 93,70
5. Konsorcjum
„ADMA” Zakład Remontowo – Budowlany Marian Adamczyk
ul. Kościuszki 68 28-200 Staszów - Lider
Przedsiębiorstwo Budowlano – Inżynieryjne „ADMA” Spółka z o.o. ul. Kościuszki 68; 28-200 Staszów - Partner
74,15 10 10 94,15
6. Zakład Pracy Chronionej Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ NOWEX” – Tadeusz Nowak
ul. Okulickiego 127
37 – 450 Stalowa Wola
71,30 10 10 91,10
 
 
Generuj PDF
Dzierżawa nabytej od Gminy Stalowa Wola sieci kanalizacji deszczowej wraz z ich odsprzedażą po upływie okresu dzierżawy
OKZ– V.271.04.2016                                         Stalowa Wola, dnia 29 marca  2016 r,
  
 
 
                         ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA    
 
 
            Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164), zawiadamia iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dzierżawa nabytej od Gminy Stalowa Wola sieci kanalizacji deszczowej wraz z ich odsprzedażą po upływie okresu dzierżawy”, zostało w dniu 29 marca 2016 r., unieważnione ze względu na fakt nie złożenia żadnej oferty.
 
Generuj PDF
Zakup sprzętu komputerowego do obsługi świadczenia wychowawczego
OKZ-V.271.11.2016                                                                 Stalowa Wola, 21 marca 2016 r.
 
 
 
WSZYSCY OFERENCI
 
 
             Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2015 r., poz. 2164), unieważnia postępowanie, pn.Zakup sprzętu komputerowego do obsługi świadczenia wychowawczego ze względu na fakt nie złożenia żadnej oferty.
 
 
Generuj PDF
Budowa skrzyżowania ulic: Ofiar Katynia, Mickiewicza, Solidarności i nowoprojektowanej w Stalowej Woli o łącznej długości wlotów 279,19 m wraz z przebudową odcinka drogi gminnej ul. Solidarności nr G101037R w km 0+121,86 do 0+400,00
OKZ – V.271.05.2016                                                 Stalowa Wola, 21 marca 2016 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
         Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa skrzyżowania ulic: Ofiar Katynia, Mickiewicza, Solidarności i nowoprojektowanej w Stalowej Woli o łącznej długości wlotów 279,19 m wraz z przebudową odcinka drogi gminnej ul. Solidarności nr G101037R w km 0+121,86 do 0+400,00” wybrana została w dniu 21 marca 2016 r., oferta wykonawcy Skanska S.A. z siedzibą przy ul. Gen. J. Zajączka 9 w Warszawie.
      Kryterium wyboru ofert była cena oraz gwarancja. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 3.832.571,90 zł brutto oraz oświadczył, iż udzieli gwarancji na wykonane roboty na okres 10 lat.
      W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie powyższych kryteriów następującą punktację:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium gwarancja Łączna liczba punktów
1. Przedsiębiorstwo Robót  Inżynieryjnych
J. Korkosz Sp. Jawna
Ul. Nowa 93
37-400 Nisko
67,47 10,00 77,47
2. STRABAG Sp. z o.o.
Ul. Parzniewska 10
05-800 Pruszków
 
67,33 4,00 71,33
3. SKANSKA S.A.
Ul. Gen. J. Zajączka 9
01-518 Warszawa
90,00 10,00 100,00
 
Generuj PDF
Budowa kolektora deszczowego w ulicy Kasztanowej w Stalowej Woli
OKZ-V.271.06.2016                                                                   Stalowa Wola, 17.03.2016 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
            Zamawiający – Gmina Stalowa Wola działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2015 r., poz. 2164) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p/n „Budowa kolektora deszczowego w ulicy Kasztanowej w Stalowej Woli.” - wybrana została, w dniu 17.03.2016 r. oferta złożona przez wykonawcę Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Monterskich Budownictwa „PRIMBUD“ Sp. z o. o. ul. Nowa 30J 37-400 Nisko. Kryterium wyboru ofert była cena oraz gwarancja na wykonanie zamówienia, w/w  przedsiębiorstwo przedstawiło ofertę o cenie 229 000,00 zł (netto) + VAT = 281 670,00 zł (brutto). Wykonawca udzielił 8 lat gwarancji w pozacenowym kryterium oceny oferty.  W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej przedsiębiorstwa, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny złożonej w ofertach, następującą punktację:
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium gwarancji Łączna liczba punktów
1 Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych: J. Korkosz spółka jawna
ul. Nowa 93
 
51,10
 
20
 
71,10
2 WOD-BUD sp. z o. o.
ul. Piłsudzkiego 12/1
23-200 Kraśnik
 
58,44
 
15
 
73,44
3 EKOMEL Sp. z o. o.
ul. Wojska Polskiego 21
23-300 Janów Lubelski
 
63,75
 
20
 
83,75
4 Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Monterskich Budownictwa „PRIMBUD“ Sp. z o. o.
ul. Nowa 30J
37-400 Nisko
 
 
80
 
 
20
 
 
100
5 Zakład Pracy Chronionej P.W. „NOWEX” Tadeusz Nowak
ul. Okulickiego 127
37-450 Stalowa Wola
 
56,16
 
20
 
76,16
Generuj PDF
Obsługa bankowa płatności masowych Miasta Stalowa Wola poprzez rachunki wirtualne
 OKZ – V.271.08.2016                                                   Stalowa Wola, 3 marca 2016 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
         Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Obsługa bankowa płatności masowych Miasta Stalowa Wola poprzez rachunki wirtualne” wybrana została w dniu 3 marca 2016 r., oferta wykonawcy PKO Bank Polski Regionalne Centrum Korporacyjne w Rzeszowie z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Rejtana 53b.
     Kryterium wyboru ofert była cena oraz termin przekazania Zamawiającemu plików elektronicznych z danymi o wpłatach dokonanych na rachunki wirtualne. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 10.500,00 zł brutto oraz wykazał, iż termin przekazania Zamawiającemu plików elektronicznych z danymi o wpłatach dokonanych na rachunki wirtualne nastąpi do godziny 7.00 następnego dnia roboczego
      W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie powyższych kryteriów następującą punktację:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium termin przekazania Zamawiającemu plików elektronicznych z danymi o wpłatach dokonanych na rachunki wirtualne Łączna liczba punktów
1. PKO Bank Polski
Regionalne Centrum Korporacyjne w Rzeszowie
Ul. Rejtana 53b
35-326 Rzeszów
90,00 10,00 100,00
 
Generuj PDF
Budowa miejskiego żłobka integracyjnego wraz z wyposażeniem w Stalowej Woli
OKZ-V.271.52.2015                                                             Stalowa Wola, 9 lutego 2016 r.
         
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
           
Zamawiający – Gmina Stalowa Wola działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2015 r., poz. 2164), zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p/n Budowa miejskiego żłobka integracyjnego wraz z wyposażeniem w Stalowej Woliwybrana została, w dniu 9 lutego 2016 r. oferta złożona przez wykonawcę  Firma Budowlana REM-BUD-I Bronisław Drąg Spółka Jawna z siedzibą przy Al. Jana Pawła II 60 B, 37-450 Stalowa Wola. Kryterium wyboru ofert była cena oraz okres gwarancji i rękojmi. Wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę o cenie 4 469 630,95 zł brutto oraz 7 letni okres gwarancji i rękojmi. Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium, następującą punktację:
Numer  oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium gwarancji i rękojmi Łączna liczba punktów
1 Przedsiębiorstwo Budowlane „Rystal-BUD” Sp. z o. o.,
ul. Piwowarska 25,
25-561 Kielce
 
 
87,28
 
 
2
 
 
89,28
2 Konsorcjum firm: Spółdzielnia Rzemieślnicza „BUDOWLANA”,
ul. Kilińskiego 15/17,
26-600 Radom,
Firma Budowlana „ES-BUD” Robert Szyszkowski,
Bielicha 26,
26-600 Radom
 
 
 
88,12
 
 
 
5
 
 
 
93,12
3 Przedsiębiorstwo Budowlane „NOWBUD” Sp. z o. o.,
ul. Trześniowska 1,
27-600 Sandomierz
 
 
77,52
 
 
5
 
 
82,52
4 Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe Integral Sp. z o. o.,
ul. Langiewicza 37,
35-959 Rzeszów
 
71,64
 
2
 
 
73,64
 
5 Skanska S.A.,
ul. Gen. J. Zajączka 9,
01-518 Warszawa
 
78,08
 
5
 
83,08
6 „GMC” Sp. z o. o.,
ul. Kościuszki 2,
28-200 Staszów
 
94,45
 
5
 
99,45
7 Zakład Remontowo-Budowlany Zbigniew Rachwał,
ul. Partyzantów 25,
23-300 Janów Lubelski
 
78,20
 
5
 
 
83,20
8 Zakład Remontowo-Budowlany Roman Olszowy,
ul. Szkolna 55,
36-147 Kosowy
 
85,35
 
5
 
90,35
9 Konsorcjum Firm:
„ADMA” Zakład Remontowo – Budowlany Marian Adamczyk,
ul. Kościuszki 68,
28-200 Staszów,
Przedsiębiorstwo Budowlano – Inżynieryjne „ADMA” Sp.z o. o.,
ul. Kościuszki 68,
28-200 Staszów
 
 
 
 
89,94
 
 
 
 
2
 
 
 
 
91,94
10 Stalprzem Spółka z o. o.,
ul. Spacerowa 1,
37-450 Stalowa Wola
 
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
 
 
Nie dotyczy
11 Firma Budowlana REM-BUD I Bonisław Drąg Spółka Jawna, Al. Jana Pawła II 60 B, 37-450 Stalowa Wola,  
 
95
 
 
5
 
 
 
100
12 Certus Sp. z o. o.,
ul. F. Chopina 25H,
38-300 Gorlice
 
 
Nie dotyczy
 
 
Nie dotyczy
 
 
 
Nie dotyczy
13 Centrum Stolarki Budowlanej DOMLUX Nieznalski Andrzej, Nowak Marek Spółka Jawna, ul. Przemysłowa 11, 37-450 Stalowa Wola,  
 
Nie dotyczy
 
 
Nie dotyczy
 
 
Nie dotyczy
14 Firma Remontowo-Budowlana „STYLBUD” Robert Czajło, os. Słoneczne 3/39, 37-500 Jarosław  
78,22
 
5
 
83,22
 
 
 
 
 
Generuj PDF
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wygenerowano: 17 sierpnia 2018r. 17:35:02
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.