URZĄD MIASTA STALOWEJ WOLI
bip.gov.pl
Sonda
Wyniki przetargów:
Zagospodarowanie terenów przyblokowych w rejonie budynków ul. Dmowskiego 2 i 3, Popiełuszki 41, Ofiar Katynia 18-22 - I etap
OKZ-V.271.66.2018                                                                                                                               Stalowa Wola, dnia 4 grudnia 2018 r.
 
 
 

 
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 
            Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2018 r., poz.1986), zwanej dalej ustawą Pzpunieważnia postępowanie pn.: „Zagospodarowanie terenów przyblokowych w rejonie budynków ul. Dmowskiego 2i3, Popiełuszki 41, Ofiar Katynia 18-22 – etap I”  z dnia 24 października 2018 r. z uwagi na fakt, iż ceny złożonych w postępowaniu ofert  przewyższają kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a zamawiający nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty do ceny oferty najkorzystniejszej.
Generuj PDF
Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego pn. „Przebudowa dróg ul. Dąbrowskiego, Przedwiośnie, Targowej i Strażackiej w Stalowej Woli".
OKZ – V.271.64.2018                                                                       Stalowa Wola, 3 grudnia  2018 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający  – Gmina  Stalowa  Wola,  działając  na  podstawie  art.  92  ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego pn. „Przebudowa dróg ul. Dąbrowskiego, Przedwiośnie, Targowej i Strażackiej w Stalowej Woli” wybrana została w dniu 3 grudnia 2018 r., oferta wykonawcy Biuro Usług Budowlanych Andrzej Głąb z siedzibą w Stalowej Woli przy ul. Targowej 16/9.
         Kryterium wyboru ofert była cena oraz doświadczenie projektanta branży drogowej. Wyżej wymieniony wykonawca złożył jako jedyny ofertę na kwotę 307.500,00 zł brutto. Ponadto wykonawca wykazał iż dysponuje lub będzie dysponował kadrą - projektantem branży drogowej z 21 letnim stażem na przedmiotowym stanowisku. 
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz doświadczenia projektanta branży drogowej, następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena (Kc) Liczba punktów w kryterium doświadczenie projektanta branży drogowej (Kd) Łączna liczba punktów
1. Biuro Usług Budowlanych
Andrzej Głąb
Ul. Targowa 16/9
37-464 Stalowa Wola
60,00 40,00 100,00
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił żadnej z ofert;
        Na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit.a) ustawy Pzp., umowa może zostać podpisana niezwłocznie, tj. przed upływem terminów o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy Pzp.
Generuj PDF
Budowa ponadlokalnych kompleksów sportowo-rekreacyjnych w Stalowej Woli – Podwórko dla Pława
OKZ – V.271.59.2018                                                                                   Stalowa Wola, 26 listopada 2018 r.
 
 
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
 
Zamawiający – Gmina Stalowa Wola działając na podstawie art.93 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2018 r., poz. 1986), unieważnia postępowanie, pn. „Budowa ponadlokalnych kompleksów sportowo-rekreacyjnych w Stalowej Woli – Podwórko dla Pława”. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty. Zamawiający jednocześnie informuje, iż postępowanie będzie powtórzone bezzwłocznie po przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji.
Generuj PDF
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych, atramentowych i kserokopiarek na potrzeby Urzędu Miasta Stalowej Woli w latach 2018-2020.
OKZ – V.271.58.2018                                                                                        Stalowa Wola, 21 listopada  2018 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający  – Gmina  Stalowa  Wola,  działając  na  podstawie  art.  92  ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych, atramentowych i kserokopiarek na potrzeby Urzędu Miasta Stalowej Woli w latach 201-2020”  wybrana  została  w  dniu  21 listopada  2018 r.  oferta wykonawcy NEOPRINT Witold Burdzy z siedzibą w Stalowej Woli przy ul. Brandwickiej 67A.
         Kryterium wyboru ofert była cena, termin sukcesywnych dostaw fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych, atramentowych i kserokopiarek na potrzeby Urzędu Miasta Stalowej Woli oraz czas usunięcia awarii drukarki, urządzenia wielofunkcyjnego lub kserokopiarki spowodowanej zastosowaniem dostarczonego przez wykonawcę tonera lub atramentu. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 249.976,96 zł brutto. Ponadto wykonawca zadeklarował iż sukcesywne dostawy fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych, atramentowych i kserokopiarek na potrzeby Urzędu Miasta Stalowej Woli następować będą w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego; na czas usunięcia awarii drukarki, urządzenia wielofunkcyjnego lub kserokopiarki spowodowanej zastosowaniem dostarczonego przez wykonawcę tonera lub atramentu, wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii, zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu sprzęt zastępczy o porównywalnych parametrach technicznych.
       W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, terminu sukcesywnych dostaw oraz czasu dostawy urządzenia zastępczego, następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena (Kc) Liczba punktów w kryterium termin sukcesywnych dostaw (Kd1) Liczba punktów w kryterium czas dostawy urządzenia zastępczego (Kd2) Łączna liczba punktów
1. DMD S.C. Paweł Miturski, Dorota Miturska
Ul. Staroniwska 41B
35-101 Rzeszów
33,37 30,00 10,00 73,37
2. TMB Sp. z o.o.
Ul. Piastowska 202
42-202 Częstochowa
40,22 30,00 10,00 80,22
3. Golden Line Paweł Dostych
Ul. Krakowska 150
35-506 Rzeszów
30,60 30,00 10,00 70,60
4. NEOPRINT Witold Burdzy
Ul. Brandwicka 67A
37-464 Stalowa Wola
60,00 30,00 10,00 100,00
5. Hurt-Papier Ryszard Cebula Sp. Jawna
Ul. Podkarpacka 57B
35-082 Rzeszów
43,67 30,00 10,00 83,67
6. Biuro Plus Lucyna i Adam Koprtyra Sp. Jawna
Ul. Handlowa 4b
37-450 Stalowa Wola
58,10 30,00 10,00 98,10
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił żadnej z ofert;
        Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać podpisana w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Generuj PDF
Sporządzenie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stalowa Wola oraz III zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru usług produkcyjno – rzemieślniczych przy ul. Energetyków w rejonie Elektrowni Stalowa Wola – etap II.
OKZ – V.271.65.2018                                                                                             Stalowa Wola, 20 listopada  2018 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający  – Gmina  Stalowa  Wola,  działając  na  podstawie  art.  92  ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 t.j.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Sporządzenie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stalowa Wola oraz III zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru usług produkcyjno – rzemieślniczych przy ul. Energetyków w rejonie Elektrowni Stalowa Wola – etap II”  wybrana  została  w  dniu  20 listopada  2018 r.  oferta wykonawcy Budplan Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kordeckiego 20.
         Kryterium wyboru ofert była cena oraz doświadczenie głównego projektanta w zakresie należycie wykonanych co najmniej dwóch uchwalonych i opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Województwa miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub ich zmian oraz co najmniej dwóch studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub ich zmian - każdy obejmujący obszar miejski powierzchni nie mniejszej niż 1,0 ha. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 32.890,20 zł brutto. Ponadto wykonawca wykazał doświadczenie głównego projektanta w ilości opracowań: Plan miejscowy - 6 opracowań, Studium -  6 opracowań.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz doświadczenia głównego projektanta, następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena (Kc) Liczba punktów w kryterium doświadczenie głównego projektanta (Kd) Łączna liczba punktów
1. Konsorcjum: FOSS4G’S CLUSTER Sp. z o.o.
ul. Rydzowa 14/128,
91-211 Łódź – Lider,
GARD- Pracowania Urbanistyczno-Architektoniczna mgr inż. Arch. Anna Woźnicka
ul. Traktorowa 42 lok 2,
91-117 Łódź – Partner
41,99 40,00 81,99
2. Dolnośląskie Biuro Projektowania Urbanistycznego Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 134/24
 53-315 Wrocław
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
3. Budplan Sp. z o.o.
 ul. Kordeckiego 20
04-327 Warszawa
60,00 40,00 100,00
4. Paweł Pizło
ul. Narutowicza 2/6A
37-450 Stalowa Wola
42,22 40,00 82,22
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania odrzucił  ofertę wykonawcy:
 1. Dolnośląskie Biuro Projektowania Urbanistycznego Sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 134/24, 53-315 Wrocław. Wykonawca nie załączył do oferty wykazu kadry którą będzie dysponował podczas realizacji niniejszego zamówienia, tym samym Zamawiający nie był w stanie przyznać punktów wykonawcy w poza cenowym kryterium oceny ofert tj. doświadczenie głównego projektanta w zakresie należycie wykonanych co najmniej dwóch uchwalonych i opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Województwa miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub ich zmian oraz co najmniej dwóch studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub ich zmian - każdy obejmujący obszar miejski powierzchni nie mniejszej niż 1,0 ha.
        Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać podpisana w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Generuj PDF
Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu „STALOWA SOWA – Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Stalowa Wola”
OKZ – V.271.43.2018                                                                                                Stalowa Wola, 14 listopada 2018 r.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
na część 1 zamówienia
 
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu „STALOWA SOWA – Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Stalowa Wola” na część 1 zamówienia wybrana została w dniu 14 listopada 2018 r., oferta wykonawcy FHU Horyzont Krzysztof Lech, ul. 11 Listopada 21, 38-300 Gorlice. Kryterium wyboru ofert była cena, oraz termin wykonania zamówienia. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 1 066 466,45 zł brutto oraz termin wykonania od 1 do 39 dni kalendarzowych. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz terminu wykonania następującą punktację: 
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium termin wykonania Łączna liczba punktów
2. CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o. o., ul. Wolność 8 lok. 4, 26-600 Radom  
49,08
 
40
 
89,08
3. Zakład Systemów Komputerowych ZSK Sp z o. o., ul. Wadowicka 12, 30-415 Kraków  
49,50
 
40
 
89,50
 
4.
PRZP Systemy Informacyjne Sp. z o. o., ul. Kilińskiego 6, 28-230 Połaniec  
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
5. FHU Horyzont Krzysztof Lech, ul. 11 Listopada 21, 38-300 Gorlice 60 40 100
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający odrzuca ofertę PRZP Systemy Informacyjne Sp. z o. o., ul. Kilińskiego 6, 28-230 Połaniec na podstawie art. 89 ust 1 pkt 7a) ustawy Prawo Zamówień Publicznych z powodu nie otrzymania przez Zamawiającego do dnia dzisiejszego zgody na przedłużenie terminu związania z ofertą oraz wadium.
 • Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 

OKZ – V.271.43.2018                                                                                              Stalowa Wola, 27 listopada 2018 r.
 
POWTÓRNE OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
na część 1 zamówienia
 
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, unieważnia poprzednie ogłoszenie o wyborze z dnia 14 listopada 2018 r. i powtarza czynność wyboru oferty działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu „STALOWA SOWA – Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Stalowa Wola” na część 1 zamówienia wybrana została w dniu 27 listopada 2018 r., oferta wykonawcy FHU Horyzont Krzysztof Lech, ul. 11 Listopada 21, 38-300 Gorlice. Kryterium wyboru ofert była cena, oraz termin wykonania zamówienia. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 1 066 466,45 zł brutto + VAT odwrócony = 1 220 485,95 zł brutto oraz termin wykonania od 1 do 39 dni kalendarzowych. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz terminu wykonania następującą punktację: 
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium termin wykonania Łączna liczba punktów
2. CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o. o., ul. Wolność 8 lok. 4, 26-600 Radom  
56,18
 
40
 
96,18
3. Zakład Systemów Komputerowych ZSK Sp z o. o., ul. Wadowicka 12, 30-415 Kraków  
56,65
 
40
 
96,65
 
4.
PRZP Systemy Informacyjne Sp. z o. o., ul. Kilińskiego 6, 28-230 Połaniec  
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
5. FHU Horyzont Krzysztof Lech, ul. 11 Listopada 21, 38-300 Gorlice 60 40 100
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający odrzuca ofertę PRZP Systemy Informacyjne Sp. z o. o., ul. Kilińskiego 6, 28-230 Połaniec na podstawie art. 89 ust 1 pkt 7a) ustawy Prawo Zamówień Publicznych z powodu nie otrzymania przez Zamawiającego do dnia dzisiejszego zgody na przedłużenie terminu związania z ofertą oraz wadium.
 • Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 

 OKZ – V.271.43.2018                                                                                          Stalowa Wola, 4 grudnia 2018 r.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
na część 2 zamówienia
 
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu „STALOWA SOWA – Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Stalowa Wola” na część 2 zamówienia wybrana została w dniu 4 grudnia 2018 r., oferta wykonawcy Zakład Systemów Komputerowych ZSK Sp z o. o., ul. Wadowicka 12, 30-415 Kraków. Kryterium wyboru ofert była cena, oraz termin wykonania zamówienia. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 37 443,66 zł brutto oraz termin wykonania od 1 do 39 dni kalendarzowych. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz terminu wykonania następującą punktację: 
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium termin wykonania Łączna liczba punktów
1. Sebastian Mazurek „SEB-COMP”
ul. Kościelna 15A
07-106 Miedzna
 
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
3. Zakład Systemów Komputerowych ZSK Sp z o. o., ul. Wadowicka 12, 30-415 Kraków  
60
 
40
 
100
 
 • Zamawiający wykluczył z postępowania wykonawcę Sebastian Mazurek „SEB-COMP” z siedzibą przy ul. Kościelna 15A, 07-106 Miedzna. Uzasadnienie faktyczne i prawne zostało przesłane zgodnie z art. 92 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych osobnym pismem.
 • Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą
 • Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

OKZ – V.271.43.2018                                                                                              Stalowa Wola, 7 grudnia 2018 r.
 
 
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
 
Zamawiający – Gmina Stalowa Wola działając na podstawie art.93 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2018 r., poz. 1986), unieważnia postępowanie w części 3 zamówienia, pn. Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu „STALOWA SOWA – Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Stalowa Wola” ze względu na fakt nie złożenia żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu w wyżej wymienionym postępowaniu.

 
 
 
 

 
Generuj PDF
Rozbudowa sali gimnastycznej PSP nr 3 w Stalowej Woli
OKZ-V.271.53.2018                                                                                                                                 Stalowa Wola, dnia 8 listopada 2018 r.
 
 
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy  
z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 3 września 2018 r.  pn.: „Rozbudowa sali gimnastycznej PSP nr 3 w Stalowej Woli” w dniu
8 listopada 2018 r. wybrana została oferta Wykonawcy:
Konsorcjum firm:
TEXTOM Sp. z o.o. Al. Pokoju 1; 35-548 Kraków– Lider Konsorcjum
AJ Profibud Sp. z o.o. Sp. K  Chmielnik 277B, 36-016 Chmielnik – Partner Konsorcjum
Wyżej wymieniony Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu na kwotę brutto:
8 447 566,20 zł.  Ponadto na wykonany przedmiot zamówienia udzielił 5 lat gwarancji i rękojmi.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły niżej wymienione podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie wskazanych kryteriów oceny następującą punktację:
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów
 w kryterium
cena
Liczba punktów
w kryterium
okres gwarancji i rękojmi
Łączna liczba punktów
1 BUDIMEX S.A.
ul. Stawki 40
01-040 Warszawa
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
2 Konsorcjum firm:
TEXTOM Sp. z o.o. Al. Pokoju 1; 35-548 Kraków – Lider Konsorcjum
AJ Profibud Sp. z o.o. Sp. K  Chmielnik 277B, 36-016 Chmielnik – Partner Konsorcjum
 
60 40 100
Generuj PDF
Realizacja szkoleń dla nauczycieli szkół podstawowych i liceum w ramach projektu „STALOWA SOWA – rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Stalowa Wola”
OKZ – V.271.57.2018                                                                                 Stalowa Wola, 8  listopada 2018 r.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  pn. „Realizacja szkoleń dla nauczycieli szkół podstawowych i liceum w ramach projektu „STALOWA SOWA – rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Stalowa Wola” udzielanego na zasadach określonych w art. 138o ustawy Pzp., została w dniu 8 listopada 2018 r. dla części II zamówienia wybrana oferta wykonawcy – APHR Sp. z o.o. ul. Marywilska 67 lok. 76, 03-042 Warszawa.
         Kryterium wyboru ofert była cena, kwalifikacje zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, doświadczenie zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia oraz kryterium klauzule społeczne.
        Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na część II zamówienia na kwotę 23.655,00 zł brutto. Ponadto wykonawca zadeklarował zatrudnienie na potrzeby realizacji zamówienia 1 osoby o której mowa w pkt. 13.5 Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne w wymiarze ½ etatu na okres obowiązywania umowy; wskazał iż kwalifikacje zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia to wykształcenie na poziomie doktora oraz wykazał doświadczenie zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia - po 2 zajęcia/szkolenia/kursy/warsztaty o tematyce zbieżnej z tematem szkolenia.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, kwalifikacji zawodowych osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, doświadczenia zawodowego osób wyznaczonych do realizacji zamówienia oraz kryterium klauzule społeczne, następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena (Kc) Liczba punktów w kryterium kwalifikacje zawodowe (Kk) Liczba punktów w kryterium doświadczenie zawodowe (Kd) Liczba punktów w kryterium klauzule społeczne (Ks) Łączna liczba punktów
1. APHR Sp. z o.o.
ul. Marywilska 67 lok. 76 03-042 Warszawa
50,60 10,00 0,00 10,00 70,60
2. Anna Jurewicz Coaching Szkolenia Zarządzanie
ul. Bydgoska 78/1
87-100 Toruń 
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
3. Naukowy Zawrót Głowy Monika Pączek
Lutoryż 267
36-040 Boguchwała
60,00 0,00 0,00 0,00 60,00
 
dla części III zamówienia wybrana oferta wykonawcy – Sygnis New Technologies Sp. z o.o. ul. Trębacka 4/350, 00-074 Warszawa.
         Kryterium wyboru ofert była cena, kwalifikacje zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, doświadczenie zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia oraz kryterium klauzule społeczne.
        Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na część III zamówienia na kwotę 19.999,00 zł brutto. Ponadto wykonawca nie zadeklarował zatrudnienia na potrzeby realizacji zamówienia 1 osoby o której mowa w pkt. 13.5 Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne w wymiarze ½ etatu na okres obowiązywania umowy; nie wskazał iż kwalifikacje zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia to wykształcenie na poziomie doktora oraz wykazał doświadczenie zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia - po 5 zajęć/szkoleń/kursów/warsztatów o tematyce zbieżnej z tematem szkolenia.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, kwalifikacji zawodowych osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, doświadczenia zawodowego osób wyznaczonych do realizacji zamówienia oraz kryterium klauzule społeczne, następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena (Kc) Liczba punktów w kryterium kwalifikacje zawodowe (Kk) Liczba punktów w kryterium doświadczenie zawodowe (Kd) Liczba punktów w kryterium klauzule społeczne (Ks) Łączna liczba punktów
1. Sygnis New Technologies Sp. z o.o. ul. Trębacka 4/350
00-074 Warszawa
60,00 0,00 20,00 0,00 80,00
2. FORM Łukasz Brandt
ul. Piotra Skargi 13 lok. 1
 95-100 Zgierz
46,33 0,00 20,00 10,00 76,33
3. APHR Sp. z o.o.
ul. Marywilska 67 lok. 76 03-042 Warszawa
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
4. Anna Jurewicz Coaching Szkolenia Zarządzanie
ul. Bydgoska 78/1
87-100 Toruń 
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
5. PZ-FUN Paulina Zalewska
ul. Łamana 28/1
26-600 Radom
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
 
dla części IV zamówienia wybrana oferta wykonawcy – APHR Sp. z o.o. ul. Marywilska 67 lok. 76, 03-042 Warszawa.
         Kryterium wyboru ofert była cena, kwalifikacje zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, doświadczenie zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia oraz kryterium klauzule społeczne.
        Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na część IV zamówienia na kwotę 12.416,00 zł brutto. Ponadto wykonawca zadeklarował zatrudnienie na potrzeby realizacji zamówienia 1 osoby o której mowa w pkt. 13.5 Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne w wymiarze ½ etatu na okres obowiązywania umowy; nie wskazał iż kwalifikacje zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia to wykształcenie na poziomie doktora oraz wykazał doświadczenie zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia - ponad 5 zajęć/szkoleń/kursów/warsztatów o tematyce zbieżnej z tematem szkolenia.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, kwalifikacji zawodowych osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, doświadczenia zawodowego osób wyznaczonych do realizacji zamówienia oraz kryterium klauzule społeczne, następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena (Kc) Liczba punktów w kryterium kwalifikacje zawodowe (Kk) Liczba punktów w kryterium doświadczenie zawodowe (Kd) Liczba punktów w kryterium klauzule społeczne (Ks) Łączna liczba punktów
1. APHR Sp. z o.o.
ul. Marywilska 67 lok. 76 03-042 Warszawa
60,00 0,00 20,00 10,00 90,00
 
dla części V zamówienia wybrana oferta wykonawcy – BPR Consulting Paulina Zastróżna ul. Radwańska 27/2U 90-540 Łódź.
         Kryterium wyboru ofert była cena, kwalifikacje zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, doświadczenie zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia oraz kryterium klauzule społeczne.
        Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na część V zamówienia na kwotę 91.700,00 zł brutto. Ponadto wykonawca zadeklarował zatrudnienie na potrzeby realizacji zamówienia 1 osoby o której mowa w pkt. 13.5 Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne w wymiarze ½ etatu na okres obowiązywania umowy; nie wskazał iż kwalifikacje zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia to wykształcenie na poziomie doktora oraz wykazał doświadczenie zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia - po 4 zajęcia/szkolenia/kursy/warsztaty o tematyce zbieżnej z tematem szkolenia.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, kwalifikacji zawodowych osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, doświadczenia zawodowego osób wyznaczonych do realizacji zamówienia oraz kryterium klauzule społeczne, następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena (Kc) Liczba punktów w kryterium kwalifikacje zawodowe (Kk) Liczba punktów w kryterium doświadczenie zawodowe (Kd) Liczba punktów w kryterium klauzule społeczne (Ks) Łączna liczba punktów
1. BPR Consulting Paulina Zastróżna
Ul. Radwańska 27/2u
90-540 Łódź
60,00 0,00 15,00 10,00 85,00
2. APHR Sp. z o.o.
ul. Marywilska 67 lok. 76 03-042 Warszawa
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
3. Fundacja Szkoła Medialna ul. Piwna 27/9
30-527 Kraków
48,37 0,00 20,00 10,00 78,37
4. Anna Jurewicz Coaching Szkolenia Zarządzanie
ul. Bydgoska 78/1
87-100 Toruń 
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
 
        Zamawiający w toku postępowania zamówienia wykluczył następujących wykonawców:
 1.  APHR Sp. z o.o. ul. Marywilska 67 lok. 76 03-042 Warszawa – dla części III zamówienia. Wykonawca pomimo wezwania przez Zamawiającego z dnia 16 października do złożenia wyjaśnień w zakresie doświadczenia zawodowego osób wyznaczonych do realizacji zamówienia oraz dopuszczeniu do uzupełnienia załącznika nr 4 celem spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, nie wykazał spełnia powyższego warunku. Wykazane w załączniku nr  4 doświadczenie osoby (trenera) nie jest tożsame z wymaganym doświadczeniem wskazanym w Ogłoszeniu o zamówieniu.
 2. APHR Sp. z o.o. ul. Marywilska 67 lok. 76 03-042 Warszawa – dla części V zamówienia. Wykonawca pomimo wezwania przez Zamawiającego z dnia 16 października do złożenia wyjaśnień w zakresie doświadczenia zawodowego osób wyznaczonych do realizacji zamówienia oraz dopuszczeniu do uzupełnienia załącznika nr 4 celem spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, nie wykazał spełnia powyższego warunku. Zamawiający wymagał aby w zakresie V części zamówienia wykonawca dysponował co najmniej 3 osobami (trenerami), oraz udokumentował ich doświadczenie zgodne z Ogłoszeniem o zamówieniu w załączniku nr  4 – tymczasem wykonawca wykazał tylko dwie osoby (trenerów).
 3. Anna Jurewicz Coaching Szkolenia Zarządzanie ul. Bydgoska 78/1, 87-100 Toruń  - dla części II,III,IV i V zamówienia. Wykonawca na wezwanie przez Zamawiającego z dnia 16 października do złożenia wyjaśnień w zakresie zaproponowanej ceny za część II i III zamówienia oraz w zakresie doświadczenia zawodowego osób wyznaczonych do realizacji zamówienia dla części V zamówienia poinformował Zamawiającego, iż wycofuje swoją ofertę w związku z błędami w kalkulacji ceny oferty. Ponadto wykonawca na wezwanie Zamawiającego z dnia 30 października 2018 r. nie przedłużył terminu związania z ofertą
 4. PZ-FUN Paulina Zalewska ul. Łamana 28/1, 26-600 Radom – dla części III zamówienia – wykonawca na wezwanie Zamawiającego z dnia 30 października 2018 r. nie przedłużył terminu związania z ofertą.
 
 
OKZ – V.271.57.2018                                                                                             Stalowa Wola, 8  listopada 2018 r.
 
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
 
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego   pn.  „Realizacja  szkoleń  dla  nauczycieli  szkół  podstawowych i liceum  w  ramach  projektu  „STALOWA SOWA – rozwój  kompetencji kluczowych w Gminie Stalowa Wola” udzielanego na zasadach określonych w art. 138o ustawy Pzp., zostało w dniu 8 listopada 2018 r. zostało unieważnione dla części I zamówienia na podstawie pkt. 13.12. ppkt. 2 Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne ze względu na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.
W niniejszym postępowaniu na część I zamówienia zostały złożone oferty trzech wykonawców. Zamawiający w toku postępowania zamówienia wykluczył następujących wykonawców:
 1. APHR Sp. z o.o. ul. Marywilska 67 lok. 76 03-042 Warszawa. Wykonawca pomimo wezwania przez Zamawiającego z dnia 16 października do złożenia wyjaśnień w zakresie doświadczenia zawodowego osób wyznaczonych do realizacji zamówienia oraz dopuszczeniu do uzupełnienia załącznika nr 4 celem spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, nie wykazał spełnia powyższego warunku. Zamawiający wymagał aby w zakresie V części zamówienia wykonawca dysponował co najmniej 3 osobami (trenerami), oraz udokumentował ich doświadczenie zgodne z Ogłoszeniem o zamówieniu w załączniku nr  4 – tymczasem wykonawca wykazał tylko jedną osobę (trenera).
 2. Anna Jurewicz Coaching Szkolenia Zarządzanie ul. Bydgoska 78/1, 87-100 Toruń. Wykonawca na wezwanie przez Zamawiającego z dnia 16 października do złożenia wyjaśnień w zakresie zaproponowanej ceny za część II i III zamówienia oraz w zakresie doświadczenia zawodowego osób wyznaczonych do realizacji zamówienia dla części V zamówienia poinformował Zamawiającego, iż wycofuje swoją ofertę w związku z błędami w kalkulacji ceny oferty. Ponadto wykonawca na wezwanie Zamawiającego z dnia 30 października 2018 r. nie przedłużył terminu związania z ofertą.
Generuj PDF
Przebudowa i rozbudowa budynku Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Stalowej Woli
OKZ – V.271.56.2018                                                   Stalowa Wola, 30 października  2018 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający  – Gmina  Stalowa  Wola,  działając  na  podstawie  art.  92  ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 t.j.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Stalowej Woli”  wybrana  została  w  dniu  30 października  2018 r.  oferta Zakład Remontowo-Budowlany Józef Bajek Nowosielec 288, 37-400 Nisko.
         Kryterium wyboru ofert była cena oraz okres gwarancji i rękojmi. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 2.594.000,00 zł brutto. Ponadto wykonawca zadeklarował okres gwarancji i rękojmi – 60 miesięcy.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz okresu gwarancji i rękojmi, następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena (Kc) Liczba punktów w kryterium okres gwarancji i rękojmi (Kg) Łączna liczba punktów
1. Zakład Remontowo-Budowlany
Józef Bajek
Nowosielec 288
37-400
 
60,00
 
40,00
 
100,00
2. Zakład Remontowo-Budowlany
Roman Olszowy
ul. Szkolna 55
36-147 Kosowy
44,76 40,00 84,76
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił żadnej z ofert;
        Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać podpisana w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Generuj PDF
Rozbudowa monitoringu wizyjnego na obszarze parku linowego w Parku Miejskim w Stalowej Woli
OKZ – V.271.55.2018                                              Stalowa Wola, 22 października 2018 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Rozbudowa monitoringu wizyjnego na obszarze parku linowego w Parku Miejskim w Stalowej Woli” wybrana została w dniu  22 października 2018 r., oferta wykonawcy Przedsiębiorstwo Usługowe SEZAM Sp. z o. o., ul. Królowej Jadwigi 34, 33-300 Nowy Sącz. Kryterium wyboru ofert była cena oraz udzielona gwarancja. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 21 771,00 zł brutto, oświadczył, iż udzieli okresu gwarancji na okres 5 lat. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, oraz gwarancji i rękojmi następującą punktację: 
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium gwarancji Łączna liczba punktów
1. Przedsiębiorstwo Usługowe SEZAM Sp. z o. o.,
ul. Królowej Jadwigi 34,
33-300 Nowy Sącz
 
60
 
40
 
100
2. CoverNET Damian Giecko,
Al. Jana Pawła II 25A, 37-450 Stalowa Wola
 
36
 
40
 
76
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił żadnej z ofert.
 • Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 
Generuj PDF
Opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego dla zadania pn. „Łącznik pomiędzy obwodnicą (od węzła Solidarności) i istniejącą DK77 w Stalowej Woli o długości ok.1 km”

OKZ – V.271.61.2018                                                       Stalowa Wola, 16 października 2018 r.
 

  UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

 

            Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579) zawiadamia iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego dla zadania pn. „Łącznik pomiędzy obwodnicą (od węzła Solidarności) i istniejącą DK77 w Stalowej Woli o długości ok.1 km, zostało  w  dniu 16 października 2018 r., unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp., ze względu na fakt nie złożenia żadnej oferty.
Generuj PDF
Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Stalowej Woli.
OKZ – V.271.49.2018                                                                Stalowa Wola, 10 października 2018 r.
 
 
  UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
 
            Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579) zawiadamia iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Stalowej Woli”, zostało  w  dniu 10 października 2018 r., unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp., ze względu na fakt nie złożenia żadnej oferty.
Generuj PDF
Zakup sprzętu komputerowego do obsługi posiedzeń Rady Gminy
OKZ – V.271.52.2018                                                                                    Stalowa Wola, 5 października 2018 r.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup sprzętu komputerowego do obsługi posiedzeń Rady Gminy wybrana została w dniu 5 października 2018 r., oferta wykonawcy SUNTAR Sp. z o. o. , ul. Boya Żeleńskiego 5B, 33-100 Tarnów. Kryterium wyboru ofert była cena, oraz udzielona gwarancja. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 35 880,78 zł brutto okres gwarancji – 5 lat. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz gwarancji następującą punktację: 
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium gwarancji Łączna liczba punktów
1. QUATRO COMPUTERS Maciej Zachara, ul. Matejki 2, 35-064 Rzeszów 53,03 20 73,03
2. SUNTAR Sp. z o. o., ul. Boya Żeleńskiego 5B, 33-100 Tarnów 60 40 100
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił żadnej z ofert.
 • Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 

 OKZ – V.271.52.2018                                                                              Stalowa Wola, 15 października 2018 r.
 
POWTÓRNE OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, unieważnia poprzednie ogłoszenie o wyborze z dnia 5 października 2018 r. i działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup sprzętu komputerowego do obsługi posiedzeń Rady Gminy wybrana została w dniu 15 października 2018 r., oferta wykonawcy SUNTAR Sp. z o. o. , ul. Boya Żeleńskiego 5B, 33-100 Tarnów. Kryterium wyboru ofert była cena, oraz udzielona gwarancja. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 35 880,78 zł brutto + VAT ODWRÓCONY = 42 553,08 zł brutto oraz okres gwarancji – 5 lat. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz gwarancji następującą punktację: 
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium gwarancji Łączna liczba punktów
1. QUATRO COMPUTERS Maciej Zachara, ul. Matejki 2, 35-064 Rzeszów 60 20 80
2. SUNTAR Sp. z o. o., ul. Boya Żeleńskiego 5B, 33-100 Tarnów 57,24 40 97,24
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił żadnej z ofert.
 • Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 
 
 
Generuj PDF
Przebudowa oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu Al. Jana Pawła II i KEN w Stalowej Woli
OKZ-V.271.54.2018                                                                                           Stalowa Wola, dnia  2 października 2018 r.
 
 
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy  
z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 3 września 2018 r.  pn.: „Przebudowa oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu Al. Jana Pawła II i KEN w Stalowej Woli” w dniu 2 października 2018 r. wybrana została oferta Wykonawcy:
ELEKTROLAND Firma Projektowo Usługowa Instalacji  i Sieci Elektoenergetycznych do 30kV
Andrzej Jerzy Kowalski, ul. Partyzantów 4/38 37-450 Stalowa Wola
Wyżej wymieniony Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu na kwotę brutto:
109 470,00 zł.  Ponadto na wykonany przedmiot zamówienia udzielił 10 lat gwarancji i rękojmi.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły niżej wymienione podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie wskazanych kryteriów oceny następującą punktację:
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów
 w kryterium
cena
Liczba punktów
w kryterium
okres gwarancji i rękojmi
Łączna liczba punktów
1 Voltra Energy Sp. z o.o. ul. Krasnobrodzka, 03-214 Warszawa 34,51 40,00 74,51
2 ELEKTROLAND
Firma Projektowo Usługowa Instalacji  i Sieci Elektoenergetycznych do 30 kV
Andrzej Jerzy Kowalski
ul. Partyzantów 4/38
37-450 Stalowa Wola
60,00 40,00 100,00
3 Zakład Wykonawstwa ElektrycznegiTeletechnicznego
Adam Bednarowski
ul. Mickiewicza 164

37-455 Radomyśl nad Sanem
38,14 40,00 78,14
 
Generuj PDF
Opracowanie projektu: część I - budowa miejsc postojowych przy ul. Poniatowskiego 49, 51 część II – zagospodarowanie terenów międzyblokowych i budowy miejsc postojowych w rejonie Al. Jana Pawła II 26, 26a, 26b w Stalowej Woli
OKZ – V.271.51.2018                                                                                                      Stalowa Wola, 27 września 2018 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 t.j.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Opracowanie projektu: część I - budowa miejsc postojowych przy ul. Poniatowskiego 49, 51 część II – zagospodarowanie terenów międzyblokowych i budowy miejsc postojowych w rejonie Al. Jana Pawła II 26, 26a, 26b w Stalowej Woliwybrana została w dniu 27 września 2018  r.,  dla części I zamówienia oferta  wykonawcy  Biuro Usług Budowlanych Andrzej Głąb z siedzibą przy ul. Targowej 16/9 w  Stalowej Woli.
         Kryterium wyboru ofert była cena, oraz deklaracja skrócenia terminu realizacji zamówienia. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na część I zamówienia na kwotę 22.140,00 zł brutto. Ponadto wykonawca zadeklarował skrócenie terminu realizacji zamówienia o 14 dni. 
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz deklaracji skrócenia terminu realizacji zamówienia, następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena (Kc) Liczba punktów w kryterium skrócenie terminu realizacji zamówienia (Kg) Łączna liczba punktów
1. GEO-PROJEKT Invest Sp. z o.o.
ul. Urzędowska 139
23-200 Kraśnik
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
2. VITARO Sp. z o.o.
ul. Świętokrzyska 30/63
00-110 Warszawa,
Oddział: Dziepółć 3
97-500 Radomsko
15,88 0,00 15,88
3. Biuro Projektowe Dworaczyk-Architektura Ada Dworaczyk
ul. Warszawska 170D
39-400 Tarnobrzeg
54,00 40,00 94,00
4. Biuro Usług Budowlanych Andrzej Głąb
ul. Targowa 16/9
37-464 Stalowa Wola
60,00 40,00 100,00

dla części II zamówienia oferta  wykonawcy  Biuro Usług Budowlanych Andrzej Głąb z siedzibą przy ul. Targowej 16/9 w  Stalowej Woli.
         Kryterium wyboru ofert była cena, oraz deklaracja skrócenia terminu realizacji zamówienia. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na część II zamówienia na kwotę 61.500,00 zł brutto. Ponadto wykonawca zadeklarował skrócenie terminu realizacji zamówienia o 14 dni. 
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz deklaracji skrócenia terminu realizacji zamówienia, następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena (Kc) Liczba punktów w kryterium skrócenie terminu realizacji zamówienia (Kg) Łączna liczba punktów
1. GEO-PROJEKT Invest Sp. z o.o.
ul. Urzędowska 139
23-200 Kraśnik
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
2. VITARO Sp. z o.o.
ul. Świętokrzyska 30/63
00-110 Warszawa,
Oddział: Dziepółć 3
97-500 Radomsko
32,61 0,00 32,61
3. Biuro Projektowe Dworaczyk-Architektura Ada Dworaczyk
ul. Warszawska 170D
39-400 Tarnobrzeg
54,55 40,00 94,55
4. Biuro Usług Budowlanych Andrzej Głąb
 ul. Targowa 16/9
37-464 Stalowa Wola
60,00 40,00 100,00
 
        Zamawiający w toku postępowania dla części I i II zamówienia wykluczył następujących wykonawców:
 1.  GEO-PROJEKT Invest Sp. z o.o. ul. Urzędowska 139, 23-200 Kraśnik. Wykonawca zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp w terminie 3 dni od zamieszczenia ma stronie internetowej zamawiającego informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, oraz na wezwanie do uzupełnienia dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 ustawy przesłane do wykonawcy w dniu 21 września 2018 r., nie przedstawił zamawiającemu informacji o przynależności do tej samej Grupy Kapitałowej, a tym samym wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 ustawy.
Dla części I i II zamówienia na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Generuj PDF
Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół na potrzeby projektu STALOWA SOWA
 
 OKZ – V.271.44.2018                                                                                                                  Stalowa Wola, dnia 26 września 2018 r.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy  
z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 27 lipca 2018 r.  pn.: „Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół na potrzeby projektu STALOWA SOWA - Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Stalowa Wola”, w dniu 26 września 2018 r., wybrana została oferta Wykonawcy:  
GRUPA INVEST Sp. z o.o.  Giedlarowa 99a , 37-300 Leżajsk
w odniesieniu do  V i VI części zamówienia.
Wyżej wymieniony Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę dla części V i VI części zamówienia,
na kwoty brutto: 6 706,65 zł – część V i  5 977,80 zł – część VI.  Ponadto zadeklarował maksymalnie 29 dniowy termin realizacji dla części V i dla części VI zamówienia..
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły niżej wymienione podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie wskazanych kryteriów oceny następującą punktację:
Część V
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów
 w kryterium
cena
Liczba punktów
w kryterium
termin realizacji
Łączna liczba punktów
1 GRUPA INVEST Sp. z o.o.
Giedlarowa 99a
 37-300 Leżajsk
60 40 100
2 GREGO Grzegorz Król
ul. Ks. Pawła Pośpiecha 22/20
 41-800 Zabrze
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Część VI
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów
 w kryterium
cena
Liczba punktów
w kryterium
termin realizacji
Łączna liczba punktów
1 GRUPA INVEST Sp. z o.o.
Giedlarowa 99a
 37-300 Leżajsk
60 40 100
2 GREGO Grzegorz Król
ul. Ks. Pawła Pośpiecha 22/20
 41-800 Zabrze
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
3 PUH Meritum Adam Kruk
 ul. Struga 29
20-709 Lublin
46,07 40 86,07
4 ABC Artykuły Szkolne i Biurowe Adam Stręciwilk ul. KEN 13/5
 37-450 Stalowa Wola
43,93 40 83,93

 

 OKZ – V.271.44.2018                                                                                                         Stalowa Wola, dnia 4 października 2018 r.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy  z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 27 lipca 2018 r.  pn.: „Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół na potrzeby projektu STALOWA SOWA - Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Stalowa Wola” – część III Pomoce dydaktyczne do dodatkowych zajęć z konstruowania robotów w ośmiu szkołach podstawowych i liceum, w dniu 4 października  2018 r., wybrana została oferta Wykonawcy:  
AKCES edukacja Kurzyca, Piasecki Spółka Jawna
ul. Wysogotowska 9
62 – 081 Przeźmierowo
Wyżej wymieniony Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę dla części III części zamówienia, na kwotę brutto: 90 783,19 zł.
 Ponadto zadeklarował maksymalnie 29 dniowy termin realizacji zamówienia..
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły niżej wymienione podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie wskazanych kryteriów oceny następującą punktację:
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów
 w kryterium
cena
Liczba punktów
w kryterium
termin realizacji
Łączna liczba punktów
1 Biuro Inżynieryjne Martex
Marcin Puźniak
Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
2 AKCES edukacja  Kurzyca, Piasecki Spółka Jawna
ul. Wysogotowska 9
 62-081 Przeźmierowo
60 40 100
3 GRUPA INVEST Sp. z o.o.
Giedlarowa 99a
 37-300 Leżajsk
49,67 40 89,67
4 Part-AD Artur Dyrda
Grzechynia 635
34-220 Maków Podhalański
56,36 40 96,36
5 Biur-Pol Zbigniew Sobień
ul. 1905 roku 60
26-600 Radom
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
6 P.P.H.U. MatDel
Mateusz Delong
ul. Wileńska 46/15
94-011 Łódź
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

OKZ – V.271.44.2018                                                         Stalowa Wola, dnia 4 października 2018 r.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy  
z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego
z dnia 27 lipca 2018 r.  pn.: Dostawa pomocy dydaktycznych
do szkół na potrzeby projektu STALOWA SOWA - Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Stalowa Wola
” , w dniu 4 października 2018 r., wybrana została oferta Wykonawcy:  

PUH Meritum Adam Kruk ul. Struga 29, 20-709 Lublin

w odniesieniu do  IV i VII części zamówienia

Wyżej wymieniony Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę dla części IV i VII części zamówienia,
na kwoty brutto:
6 894,24 zł – część IV i  405 162,00 zł – część VII.  Ponadto zadeklarował następujące terminy dostawy:

-   1-29 dni dla części IV zamówienia

- 70-89 dni dla części VII zamówienia

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły niżej wymienione podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie wskazanych kryteriów oceny następującą punktację:

Część IV

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów

 w kryterium
cena

Liczba punktów
w kryterium
termin realizacji

Łączna liczba punktów

1

GRUPA INVEST Sp. z o.o.
Giedlarowa 99a

 37-300 Leżajsk

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

2

GREGO Grzegorz Król

ul. Ks. Pawła Pośpiecha 22/20

 41-800 Zabrze

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

3

PUH Meritum Adam Kruk
 ul. Struga 29
20-709 Lublin

60

40

100

Część VII

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów

 w kryterium
cena

Liczba punktów
w kryterium
termin realizacji

Łączna liczba punktów

1

GRUPA INVEST Sp. z o.o.
Giedlarowa 99a

 37-300 Leżajsk

55,58

0

55,58

2

PUH Meritum Adam Kruk
 ul. Struga 29
20-709 Lublin

60

40

100


 


 OKZ – V.271.44.2018                                                                                          Stalowa Wola, dnia 11 października 2018 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy  
z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 27 lipca 2018 r.  pn.: „Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół na potrzeby projektu STALOWA SOWA - Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Stalowa Wola” – część II Pomoce dydaktyczne do dodatkowych zajęć szachowych w ośmiu szkołach podstawowych i liceum, w dniu 11 października 2018 r., wybrana została oferta Wykonawcy:  
GRUPA INVEST Sp. z o.o.  Giedlarowa 99a , 37-300 Leżajsk
w odniesieniu do  II części zamówienia.
Wyżej wymieniony Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę dla części II zamówienia, na kwotę brutto: 12 635,85 zł.  Ponadto zadeklarował maksymalnie 29 dniowy termin realizacji zamówienia.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla części II zamówienia oferty złożyły niżej wymienione podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie wskazanych kryteriów oceny następującą punktację:
Część II
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów
 w kryterium
cena
Liczba punktów
w kryterium
termin realizacji
Łączna liczba punktów
1 GRUPA INVEST Sp. z o.o.
Giedlarowa 99a
37-300 Leżajsk
60 40 100
2 TESORA Marzena Paczyńska
ul. Elizy Orzeszkowej 38,
43-300 Bielsko -Biała
53,46 40 93,46
3 Biur-Pol Zbigniew Sobień
ul. 1905 roku 60
26-600 Radom
50,70 40 90,70
4 P.P.H.U. MatDel
Mateusz Delong
ul. Wileńska 46/15
94-011 Łódź
46,91 40 86,91
5 ABC Artykuły Szkolne i Biurowe Adam Stręciwilk ul. KEN 13/5
 37-450 Stalowa Wola
58,74 40 98,74


 OKZ – V.271.44.2018                                                        Stalowa Wola, dnia 17 października 2018 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy  
z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 27 lipca 2018 r.  pn.: „Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół na potrzeby projektu STALOWA SOWA - Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Stalowa Wola” – część I Pomoce dydaktyczne do dodatkowych zajęć z matematyki w ośmiu szkołach podstawowych, w dniu 17 października 2018 r., wybrana została oferta Wykonawcy:  
TESORA Marzena Paczyńska
ul. Elizy Orzeszkowej 38, 43-300 Bielsko-Biała
w odniesieniu do  I części zamówienia
Wyżej wymieniony Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę dla części I zamówienia, na kwotę brutto: 59 945,28 zł.  Ponadto zadeklarował maksymalnie 29 dniowy termin realizacji zamówienia.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla części I zamówienia oferty złożyły niżej wymienione podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie wskazanych kryteriów oceny następującą punktację:
Część I
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów
 w kryterium
cena
Liczba punktów
w kryterium
termin realizacji
Łączna liczba punktów
1 GRUPA INVEST Sp. z o.o.
Giedlarowa 99a
37-300 Leżajsk
57,42 40 97,42
2 Educarium Spółka z o.o.
ul. Grunwaldzka 207
85-451 Bydgoszcz
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
3 TESORA Marzena Paczyńska
ul. Elizy Orzeszkowej 38,
43-300 Bielsko -Biała
60,00 40,00 100,00
4 Biur-Pol Zbigniew Sobień
ul. 1905 roku 60
26-600 Radom
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
5 ABC Artykuły Szkolne i Biurowe Adam Stręciwilk ul. KEN 13/5
 37-450 Stalowa Wola
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy


 OKZ – V.271.44.2018                                                                                                                    Stalowa Wola, dnia 4 grudnia  2018 r.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy  z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 27 lipca 2018 r.  pn.: „Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół na potrzeby projektu STALOWA SOWA - Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Stalowa Wola” – część VIII Pomoce dydaktyczne do dodatkowych zajęć z bloku nauk przyrodniczych w ośmiu szkołach podstawowych oraz część IX Pomoce dydaktyczne do dodatkowych zajęć z bloku nauk przyrodniczych
w liceum  w dniu 4 grudnia 2018 r., wybrana została oferta Wykonawcy: 
TESORA Marzena Paczyńska
ul. Elizy Orzeszkowej 38, 43-300 Bielsko-Biała
Wyżej wymieniony Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę:
 –  dla części VIII zamówienia, na kwotę brutto: 294 707,06 zł
 –  dla części IX  zamówienia, na kwotę brutto: 16 269,14 zł.
  Ponadto zadeklarował maksymalnie 29 dniowy termin realizacji zamówienia dla obu części.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla części VIII i IX  zamówienia oferty złożyły niżej wymienione podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie wskazanych kryteriów oceny następującą punktację:
Część VIII i IX
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów
 w kryterium
cena
Liczba punktów
w kryterium
termin realizacji
Łączna liczba punktów
1 GRUPA INVEST Sp. z o.o.
Giedlarowa 99a
37-300 Leżajsk
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
2 Educarium Spółka z o.o.
ul. Grunwaldzka 207
85-451 Bydgoszcz
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
3 TESORA Marzena Paczyńska
ul. Elizy Orzeszkowej 38,
43-300 Bielsko -Biała
60,00 40,00 100,00
4 Biur-Pol Zbigniew Sobień
ul. 1905 roku 60
26-600 Radom
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
 

 

Generuj PDF
Opracowanie projektu budowy miejsc postojowych przy ul. Żeromskiego 8 oraz zagospodarowania terenów przyblokowych w rejonie ul. Staszica 13-18, ul. Popiełuszki 3-5 w Stalowej Woli.
OKZ – V.271.47.2018                                                                Stalowa Wola, dnia 13 września 2018 r.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy  z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 10 sierpnia 2018 r. pn.: „Opracowanie projektu budowy miejsc postojowych przy ul. Żeromskiego 8 oraz zagospodarowania terenów przyblokowych w rejonie ul.Staszica 13-18, ul. Popiełuszki 3-5 w Stalowej Woli”, w dniu 13 września 2018 r., wybrana została oferta Wykonawcy:  
Biuro Projektowe Dworaczyk – Ada Dworaczyk
ul. Warszawska  170 D, 39-400 Tarnobrzeg
 w odniesieniu do  I i II części zamówienia.
Wyżej wymieniony Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę dla części I  i II zamówienia,
na kwoty brutto: 20 910,00 zł – część I i 61 500,00 zł – część II.  Ponadto zaoferował skrócenie terminu wykonania zamówienia o 14 dni w odniesieniu do terminu określonego w SIWZ  na obie części zamówienia.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły niżej wymienione podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie wskazanych kryteriów oceny następującą punktację:
Część I
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów
 w kryterium
cena
Liczba punktów
w kryterium
termin realizacji (skrócenie terminu)
Łączna liczba punktów
1 PD PROJEKT inż. Paweł Dul
ul. Dolańskich 23, 39-410 Grębów
31,88 40,00 71,88
2 VITARO Sp. z o.o.
00-116 Warszawa
ul. Świętokrzyska 30 lok. 63
Oddział Dziepółć 3, 97-500 Radomsko
20,40 20,00 40,40
3 Biuro Usług Budowlanych Andrzej Głąb ul. Targowa 16/9
37-464 Stalowa Wola
52,58 40,00 92,58
4 Biuro Projektowe Dworaczyk-Architektura Ada Dworaczyk
ul. Warszawska 170D
39-400 Tarnobrzeg
60,00 40,00 100
Część II
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów
 w kryterium
cena
Liczba punktów
w kryterium termin realizacji (skrócenie terminu)
Łączna liczba punktów
1 VITARO Sp. z o.o.
00-116 Warszawa
ul. Świętokrzyska 30 lok. 63
Oddział Dziepółć 3, 97-500 Radomsko
25,00 20,00 45
2 Biuro Projektowe Dworaczyk-Architektura Ada Dworaczyk
ul. Warszawska 170D
39-400 Tarnobrzeg
60,00 40,00 100
Generuj PDF
Remonty cząstkowe ulic w Stalowej Woli 2018/2019

OKZ – V.271.46.2018                                                                                       Stalowa Wola, 13 września  2018 r.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

           Zamawiający  – Gmina  Stalowa  Wola,  działając  na  podstawie  art.  92  ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 t.j.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Remonty cząstkowe ulic  w   Stalowej  Woli  2018/2019”  wybrana  została  w  dniu  13 września  2018 r.  oferta wykonawcy   Przedsiębiorstwo  Budownictwa  Inżynieryjno-Drogowego „Inżdróg”  Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Wrzosowej 97 w Stalowej Woli.

         Kryterium wyboru ofert była cena, okres gwarancji oraz czasu naprawy ubytku. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 1.507.375,00 zł brutto. Ponadto wykonawca zadeklarował okres gwarancji (na pozycje 3 i 4 f. ofertowego) – 5 lat oraz czas naprawy ubytku od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego – 1 dzień.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, okresu gwarancji oraz czasu naprawy ubytku, następującą punktację:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena (Kc)

Liczba punktów w kryterium okres gwarancji (Kg)

Liczba punktów w kryterium czas naprawy ubytku (Kn)

Łączna liczba punktów

1.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno-Drogowego „Inżdróg” Sp. z o.o.

Ul. Wrzosowa 97

37-450 Stalowa Wola

 

60,00

 

30,00

 

10,00

 

100,00

2.

Przedsiębiorstwo MOLTER Sp. z o.o.
Rudna Mała 47b,

36-060 Głogów Małopolski

50,33

30,00

10,00

90,33

 

-        Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;

-        Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił żadnej z ofert;

        Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać podpisana w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

Generuj PDF
Zaprojektowanie i zagospodarowanie terenów: część I – rejon ul. PCK 8, część II – przy bloku ul. 1-go Sierpnia 22
 OKZ – V.271.45.2018                                                                   Stalowa Wola, dnia 4 września 2018 r.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy  
z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 13 czerwca 2018 r.  pn.: „Zaprojektowanie i zagospodarowanie terenów: część I – rejon ul. PCK 8 część II – przy budynku ul. 1-go Sierpnia 22”, w dniu 4 września 2018 r., wybrana została oferta Wykonawcy:  makbudplus Robert Bąk ul. Sienkiewicza 178, 39-400 Tarnobrzeg
 w odniesieniu do  I i II części zamówienia.
Wyżej wymieniony Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę dla części I  i II zamówienia, na kwoty brutto: 139 989,62 zł – część I i 73 349,99 zł – część II.  Ponadto udzielił 7 letniego okresu gwarancji i rękojmi na obie części zamówienia.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły niżej wymienione podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie wskazanych kryteriów oceny następującą punktację:
 
Część I
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów
 w kryterium
cena
Liczba punktów
w kryterium
okres gwarancji i rękojmi
Łączna liczba punktów
1 Mokbudplus Robert Bąk
ul. Sienkiewicza 178
39-400 Tarnobrzeg
60 40 100
2 PBMH-Firma Budowlana Zbigniew Bułaś
ul. Kwiatkowskiego 1
37-450 Stalowa Wola
44,93 40 88,93
Część II
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów
 w kryterium
cena
Liczba punktów
w kryterium
okres gwarancji i rękojmi
Łączna liczba punktów
1 Mokbudplus Robert Bąk
ul. Sienkiewicza 178
39-400 Tarnobrzeg
60 40 100
2 PBMH-Firma Budowlana Zbigniew Bułaś
ul. Kwiatkowskiego 1
37-450 Stalowa Wola
47,70 40 87,70
Generuj PDF
Zagospodarowanie terenów przyblokowych przy ul. Dmowskiego 12-19 w Stalowej Woli” w ramach projektu pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie w Gminie Stalowa Wola nowych terenów zielonych”.
OKZ – V.271.38.2018                                                             Stalowa Wola, 30 lipca 2018 r.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zagospodarowanie terenów przyblokowych przy ul. Dmowskiego 12-19 w Stalowej Woli” w ramach projektu pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie w Gminie Stalowa Wola nowych terenów zielonych” wybrana została w dniu 30 lipca 2018 r., oferta wykonawcy Apis Polska Sp. z o. o., ul. 3-go Maja 85, 37-500 Jarosław. Kryterium wyboru ofert była cena, oraz udzielona gwarancja i rękojmia. Wyżej wymieniony wykonawca złożył jedyną i najkorzystniejszą ofertę na kwotę 397 351,20 zł brutto okres gwarancji i rękojmi – 7 lat. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz gwarancji i rękojmi następującą punktację: 
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium gwarancji i rękojmi Łączna liczba punktów
1. Apis Polska Sp. z o. o., ul. 3-go Maja 85, 37-500 Jarosław 60 40 100
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił żadnej z ofert.
 • Na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta niezwłocznie z pominięciem terminów o których mowa w art. 94 ust1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Generuj PDF
Budowa drogi gminnej – bocznej od ul. Okulickiego w Stalowej Woli
OKZ – V.271.37.2018                                                                Stalowa Wola, dnia  30 lipca 2018 r.
 
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy  z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 20 czerwca 2018 r.  pn.: „Budowa drogi gminnej – bocznej od ul. Okulickiego
w Stalowej Woli ”, w dniu 30 lipca 2018 r., wybrana została oferta Wykonawcy:

Firma Budowlana REM-BUD – I Sp. J. Bronisław Drąg 37-450 Stalowa Wola al.Jana Pawła II 60 B.

Wyżej wymieniony Wykonawca jako jedyny złożył ofertę na realizację zadania (oferta najkorzystniejsza) na kwotę brutto: 3 477 568,63 zł. Ponadto na wykonany przedmiot zamówienia udzielił 3 letniego okresu gwarancji i rękojmi.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferta Wykonawcy  uzyskała, na podstawie wskazanych kryteriów oceny, następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów
 w kryterium
cena
Liczba punktów
w kryterium
okres gwarancji i rękojmi
Łączna liczba punktów
1 Firma Budowlana REM-BUD – I Sp. J. Bronisław Drąg 37-450 Stalowa Wola al. Jana Pawła II 60 B 60 0 60
 • Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił oferty wykonawcy
 • Zamawiający w toku postępowania nie wykluczył wykonawcy 
Generuj PDF
Zagospodarowanie terenów na działkach nr ewid. 1342, 1343/9
OKZ-V.271.39.2018                                                           Stalowa Wola, dnia 26 lipca 2018 r.
 
 
 
 
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
            Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2017 r., poz.1579), zwanej dalej ustawą Pzpunieważnia postępowanie pn.: „ Zagospodarowanie terenów na działkach nr ewid. 1342, 1343/9”
z dnia 27 czerwca 2018 r. z uwagi na fakt, iż cena jedynej złożonejw postępowaniu oferty (najkorzystniejszej oferty) przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
a zamawiający nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty do ceny ofertowej.
 
 
Generuj PDF
Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania centrum monitoringu wizyjnego miasta Stalowa Wola
OKZ-V.271.25.2018                                                             Stalowa Wola, dnia 26 lipca 2018 r.
 
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy  z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 23 maja 2018 r.  pn.: „Budowa infrastruktury informatycznej do funkcjonowania centrum monitoringu wizyjnego miasta Stalowa Wola”, w dniu 26 lipca 2018 r., wybrana została oferta Wykonawcy:
NIVER Sp. z o.o. ul. Cementowa 12B, 91-859 Łódź.
Kryterium oceny ofert stanowiły: cena, ujednolicenie sprzętu dla obszaru serwerowego, okres gwarancji
i rękojmi.
Wyżej wymieniony Wykonawca, jako jedyny złożył ofertę na wykonanie w/w zadania
na kwotę brutto:  849 561,00 zł. Ponadto Wykonawca zaoferował ujednolicenie sprzętu dla obszaru serwerowego oraz udzielił 3 letniego okresu gwarancji i rękojmi (5 lat  na zasilacz awaryjny), a jego oferta uzyskała w ogólnej ocenie 80 punków.
 
 
Generuj PDF
Odtworzenie dachu budynku przechowalni owoców w Parku w Charzewicach
OKZ-V.271.28.2018                                                                    Stalowa Wola, 20 lipca 2018 r.
 
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
            Zamawiający - Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Odtworzenie dachu budynku przechowalni owoców w Parku w Charzewicach” wybrana została w dniu 20 lipca 2018 r. oferta wykonawcy HSW Zakład Projektowo -Technologiczny Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola.
            Kryterium wyboru była cena, udzielona gwarancja i rękojmia. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 124 639,59 zł. brutto oraz oświadczył, iż udzieli okresu gwarancji i rękojmi na okres 5 lat (słownie pięć lat).
            W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły niżej wymienione podmioty, którym zamawiający przyznał na podstawie kryterium ceny oraz gwarancji i rękojmi następującą punktację:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium gwarancji i rękojmi Łączna liczba punktów
1. HSW Zakład Projektowo – Technologiczny, Spółka z o.o.,    37-450 Stalowa Wola, ul. Kwiatkowskiego 1  
60 pkt.
 
40 pkt.
 
100 pkt.
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego wykonawcy;
 • Żadna z ofert nie została odrzucona;
 • Na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a ustawy Pzp, umowa może zostać zawarta w formie pisemnej z pominięciem terminów o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 2 Pzp.
 
 
Generuj PDF
Przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej kolidującej z budową ul. Sandomierskiej w Stalowej Woli
OKZ – V.271.36.2018                                                                      Stalowa Wola, dnia 16 lipca 2018 r.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy  z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 13 czerwca 2018 r.  pn.: „Przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej kolidującej z budową ul.Sandomierskiej w Stalowej Woli”, w dniu 16 lipca 2018 r., wybrana została oferta Wykonawcy: Zakład Wykonawstwa Elektrycznego i Teletechnicznego Adam Bednarowski ul. Mickiewicza 164
Wyżej wymieniony Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę brutto: 178 350,00 zł.
Ponadto oświadczył, iż wykona zamówienie w terminie 2 miesięcy od daty podpisania umowy oraz udzielił 7 letniego okresu gwarancji i rękojmi.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły niżej wymienione podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie wskazanych kryteriów oceny następującą punktację:
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów
 w kryterium
cena
Liczba punktów
w kryterium
termin realizacji zamówienia
Liczba punktów
w kryterium
okres gwarancji i rękojmi
Łączna liczba punktów
1 Zakład Wykonawstwa ElektrycznegoTeletechnicznego Adam Bednarowski
ul. Mickiewicza 164, 37-455 Radomyśl nad Sanem
60 0 10 70
2 Usługi Telekomunikacyjne
 i Projektowe MARTEL
Marek Dzieciuch
Lenarczyce 96
 27-641 Obrazów
54,38 0 10 64,38
3 DORADZTWO TECHNICZNE, PROJEKTOWANIE, WYKONAWSTWO MICHAŁ WIĄCEK
Al. Warszawska 227B,lok. BB11
39-400 Tarnobrzeg
43,15 0 0 43,15
Generuj PDF
Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Stalowej Woli
OKZ-V.271.32.2018                                                                           Stalowa Wola, dnia 16 lipca 2018 r.
 
 
 
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
            Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2017 r., poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp, unieważnia postępowanie pn.: „Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Stalowej Woli” z uwagi na fakt niezłożenia żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu do dnia 16 lipca 2018 r. do godz. 12:00.
 
Generuj PDF
Remonty cząstkowe ulic w Stalowej Woli 2018/2019
OKZ – V.271.35.2018                                                                            Stalowa Wola, 13 lipca  2018 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający  – Gmina  Stalowa  Wola,  działając  na  podstawie  art.  92  ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 t.j.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Remonty cząstkowe ulic  w   Stalowej  Woli  2018/2019”  wybrana  została  w  dniu  13 lipca  2018 r.  dla   części II zamówienia, oferta wykonawcy Zakład Produkcyjno-Usługowy „DROTECH” Witold Waśkiewicz ul. Przemysłowa 12, Turbia, 37-415 Zaleszany.
         Kryterium wyboru ofert była cena oraz skrócenie terminu realizacji zamówienia. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 629.416,00 zł brutto. Ponadto wykonawca zadeklarował  okres gwarancji  (na  pozycje  1,2,10,11  f. ofertowego)  –
5 lat; czas naprawy ubytku od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego – 1 dzień. 
           W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, okresu gwarancji oraz czasu naprawy ubytku, następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena (Kc) Liczba punktów w kryterium okres gwarancji (Kg) Liczba punktów w kryterium czas naprawy ubytku (Kn) Łączna liczba punktów
1. Zakład Produkcyjno-Usługowy „DROTECH” Witold Waśkiewicz
ul. Przemysłowa 12, Turbia,
37-415 Zaleszany
60,00 10,00 30,00 100,00
2. Mokbudplus Robert Bąk
ul. Sienkiewicza 178
39-400 Tarnobrzeg
52,57 10,00 30,00 92,57
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił żadnej z ofert;
        Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać podpisana w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.


OKZ – V.271.35.2018                                                                          Stalowa Wola, dnia 20 lipca 2018 r.
 
 
 
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


            Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2017 r., poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp,  unieważnia postępowanie pn.: „Remonty cząstkowe ulic w Stalowej Woli 2018/2019 – część I,
z dnia 12 czerwca 2018 r. z  uwagi na fakt iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.
 
Generuj PDF
Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym na potrzeby transportu zbiorowego na obszarze Miasta Stalowa Wola wraz z wykonaniem robót budowlanych związanych z infrastrukturą systemu
OKZ – V.271.24.2018                                                           Stalowa Wola, dnia 5 lipca 2018 r.
 
 
 
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
            Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2017 r., poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp,  unieważnia postępowanie pn.: „Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym na potrzeby transportu zbiorowego na obszarze Miasta Stalowa Wola wraz z wykonaniem robót budowlanych związanych z infrastrukturą systemu”, realizowanego w ramach  projektu  dofinansowanego ze środków budżetu UE pn.: Mobilny MOF Stalowej Woli. RPO WP na lata        
2014 – 2020, Oś priorytetowa V Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 5.4 Niskoemisyjny transport miejski,  z dnia 10 maja 2018 r. z  uwagi na fakt niezłożenia żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Ponadto cena jedynej złożonej w postępowaniu oferty (z najniższą ceną) przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Generuj PDF
Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Ks. Anny Lubomirskiej w Stalowej Woli
OKZ – V.271.30.2018                                                                 Stalowa Wola, dnia 5 lipca 2018 r.
 
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy  
z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 30 maja 2018 r.  pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Ks. Anny Lubomirskiej w Stalowej Woli” w dniu 5 lipca 2018 r., wybrana została oferta Wykonawcy:
ELEKTROLAND
Firma Projektowo Usługowa Instalacji  i Sieci Elektoenergetycznych do 30 kV
Andrzej Jerzy Kowalski
ul. Partyzantów 4/38
37-450 Stalowa Wola
Wyżej wymieniony Wykonawca złożył ofertę w postępowaniu na kwotę brutto: 98 338,50 zł. Ponadto udzielił 10 lat gwarancji i rękojmi.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły niżej wymienione podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie wskazanych kryteriów oceny następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów
 w kryterium
cena
Liczba punktów
w kryterium
okres gwarancji i rękojmi
Łączna liczba punktów
1 ELEKTROLAND
Firma Projektowo Usługowa Instalacji  i Sieci Elektoenergetycznych do 30 kV
Andrzej Jerzy Kowalski
ul. Partyzantów 4/38
37-450 Stalowa Wola
60 40 100
 
 
Generuj PDF
Budowa parkingu przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Stalowej Woli - etap III (część południowa)
OKZ – V.271.26.2018                                                             Stalowa Wola, 5 lipca 2018 r.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa parkingu przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Stalowej Woli - etap III (część południowa) wybrana została w dniu 5 czerwca 2018 r., oferta wykonawcy Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna BRUK-MAR Łukasz Marut, Cisów Las 5a, 37-433 Bojanów. Kryterium wyboru ofert była cena, udzielona gwarancja i rękojmia oraz jakość materiałów. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 524 978,74 zł brutto okres gwarancji i rękojmi – 7 lat, zaproponowane jakościowe rozwiązanie wykonania przedmiotu zamówienia za pomocą materiałów: rury PEHD SN8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, gwarancji i rękojmi oraz jakości następującą punktację: 
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium gwarancji i rękojmi Liczba punktów w kryterium jakości materiałów Łączna liczba punktów
1. Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna BRUK-MAR Łukasz Marut, Cisów Las 5a, 37-433 Bojanów 60 38 0 98
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił żadnej z ofert.
 • Na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta niezwłocznie z pominięciem terminów o których mowa w art. 94 ust1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Generuj PDF
Miejskie integracyjne przedszkole i żłobek w Stalowej Woli
OKZ-V.271.31.2018                                                                        Stalowa Wola, 28 czerwca 2018 r.

 
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
 
 
           Zamawiający  –  Gmina  Stalowa  Wola,  działając  zgodnie z   art.   92  ust 1  pkt  7  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004 r.   Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U. z  2017 r., poz. 1579), zawiadamia, iż postępowanie pn. Miejskie integracyjne przedszkole i żłobek w Stalowej Wolizostało unieważnione na  podstawie  art. 93  ust 1  pkt  4 ustawy Pzp. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty.
Generuj PDF
Wykonanie areny wielosezonowej typu „kopuła” wraz z zapleczem sanitarnym
OKZ – V.271.29.2017                                              Stalowa Wola, 27 czerwca 2018 r.
 
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
 
Zamawiający – Gmina Stalowa Wola działając na podstawie art.93 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2017 r., poz. 1579), unieważnia postępowanie, pn. „Wykonanie areny wielosezonowej typu „kopuła” wraz z zapleczem sanitarnym” ze względu na fakt, iż złożono ofertę podlegającą odrzuceniu. Zamawiający informuje, iż odrzuca ofertę na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wykonawca nie uwzględnił całości przedmiotu zamówienia w wycenie oferty w związku z czym Zamawiający nie jest w stanie konwalidować oferty na mocy art. 87 ust 2 ustawy PZP.
 
Generuj PDF
Rozbudowa sali gimnastycznej PSP nr 3 w Stalowej Woli
OKZ-V.271.34.2018                                                                  Stalowa Wola, dnia 25 czerwca 2018 r.
 
 
 
 
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


            Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2017 r., poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp,  unieważnia postępowanie pn.:Rozbudowa sali gimnastycznej PSP nr 3 w Stalowej Woli”  z dnia
7 czerwca 2018 r. z  uwagi na fakt niezłożenia żadnej niepodlegającej odrzuceniu oferty.
 
Generuj PDF
UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY STALOWA WOLA WRAZ Z URZĘDEM MIASTA, JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY
OKZ – V.271.33.2018                                                           Stalowa Wola, 22 czerwca 2018 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Stalowa Wola wraz z Urzędem Miasta, Jednostkami Organizacyjnymi i Instytucjami Kultury” wybrana została w dniu 22 czerwca 2018 r. na część I zamówienia, oferta wykonawcy  Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Postępu 15b, 02-676 Warszawa. Kryterium wyboru ofert była cena oraz warunki ubezpieczenia. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 213 200,30 zł brutto, oraz odmówił akceptacji klauzul dodatkowych. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, oraz kryterium warunków ubezpieczenia następującą liczbę punktów: 
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium warunki ubezpieczenia Łączna liczba punktów
1. STU Ergo Hestia S.A.
Przedstawicielstwo Korporacyjne
w Krakowie, ul. Puszkarska 7I, B4B, bud. D, 30-644 Kraków
57,49 pkt 0,50 pkt 57,99 pkt
2.
 1. nterRisk TU S.A.
  Vienna Insurance Group, Oddział Rzeszów, ul. Kopisto 8b/510, 35 -315 Rzeszów
86,40 pkt 0,00 pkt 86,40 pkt
3. Generali TU S.A.
ul. Postępu 15b, 02-676 Warszawa
95,00 pkt 0,00 pkt 95,00 pkt
 
Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Stalowa Wola wraz z Urzędem Miasta, Jednostkami Organizacyjnymi i Instytucjami Kultury” wybrana została w dniu 22 czerwca 2018 r. na część II zamówienia, oferta wykonawcy  Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A Przedstawicielstwo Korporacyjne w Krakowie, ul. Puszkarska 7I, B4B, bud. D, 30-644 Kraków. Kryterium wyboru ofert była cena oraz warunki ubezpieczenia. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 69 670,00 zł brutto, oraz zaakceptował klauzulę funduszu prewencyjnego oraz klauzulę zniesienia franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, oraz kryterium warunków ubezpieczenia następującą liczbę punktów: 
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium warunki ubezpieczenia Łączna liczba punktów
1. STU Ergo Hestia S.A.
Przedstawicielstwo Korporacyjne
w Krakowie, ul. Puszkarska 7I, B4B, bud. D, 30-644 Kraków
95,00 pkt 5,00 pkt 100,00 pkt
2.
 1. nterRisk TU S.A.
  Vienna Insurance Group, Oddział Rzeszów, ul. Kopisto 8b/510, 35 -315 Rzeszów
44,14 pkt 0,00 pkt 44,14 pkt
 
Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Stalowa Wola wraz z Urzędem Miasta, Jednostkami Organizacyjnymi i Instytucjami Kultury” wybrana została w dniu 22 czerwca 2018 r. na część III zamówienia, oferta wykonawcy  Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A Przedstawicielstwo Korporacyjne w Krakowie, ul. Puszkarska 7I, B4B, bud. D, 30-644 Kraków. Kryterium wyboru ofert była cena oraz warunki ubezpieczenia. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 96 301, 80 zł brutto, oraz zaakceptował klauzulę gwarantowanej sumy ubezpieczenia (ubezpieczenie AC). W postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, oraz kryterium warunków ubezpieczenia: 
 
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium warunki ubezpieczenia Łączna liczba punktów
1. STU Ergo Hestia S.A.
Przedstawicielstwo Korporacyjne
w Krakowie, ul. Puszkarska 7I, B4B, bud. D, 30-644 Kraków
95,00 pkt 3,00 pkt 98,00 pkt
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego wykonawcy;
 • Żadna z ofert nie została odrzucona;
 • Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 
 
Generuj PDF
Budowa Otwartych Stref Aktywności w Stalowej Woli
OKZ – V.271.19.2018                                                           Stalowa Wola, 14 czerwca 2018 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa Otwartych Stref Aktywności w Stalowej Woli” wybrana została w dniu 14 czerwca 2018 r. na część I zamówienia, oferta wykonawcy  FIT PARK Sp. z o. o. Sp. k., ul. Powstańców Wielkopolskich 74, 87-100 Toruń. Kryterium wyboru ofert była cena oraz udzielona gwarancja i rękojmia. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 65 349,90 zł brutto, oświadczył, iż udzieli okresu gwarancji i rękojmi na okres 7 lat. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, oraz gwarancji i rękojmi następującą punktację: 
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium gwarancji i rękojmi Łączna liczba punktów
1. PT M. Ignaciuk, T. Dąbrowski s.c., ul. Marynarki Polskiej 96, 80-557 Gdańsk  
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
2. Weran Sp. z o. o.,
ul. Nowodworska 12/9, 54-433 Wrocław
 
47,26
 
40
 
87,26
3. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „Mevius” Mateusz Cichowski, Majdan Brzezicki 42, 21-050 Piaski  
48,77
 
20
 
68,77
4. FIT PARK Sp. z o. o. Sp. k., ul. Powstańców Wielkopolskich 74, 87-100 Toruń  
52,48
 
40
 
92,48
5. APIS Polska Sp. z o. o.,
ul. Kolaniki 19,
37-500 Jarosław
 
60
 
30
 
90
 
Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa Otwartych Stref Aktywności w Stalowej Woli” wybrana została w dniu 14 czerwca 2018 r. na część II zamówienia, oferta wykonawcy  APIS Polska Sp. z o. o., ul. Kolaniki 19, 37-500 Jarosław. Kryterium wyboru ofert była cena oraz udzielona gwarancja i rękojmia. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 109 965,73 zł brutto, oświadczył, iż udzieli okresu gwarancji i rękojmi na okres 6 lat. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, oraz gwarancji i rękojmi następującą punktację: 
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium gwarancji i rękojmi Łączna liczba punktów
1. PT M. Ignaciuk, T. Dąbrowski s.c., ul. Marynarki Polskiej 96, 80-557 Gdańsk  
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
2. Weran Sp. z o. o.,
ul. Nowodworska 12/9, 54-433 Wrocław
 
43,97
 
40
 
83,97
4. FIT PARK Sp. z o. o. Sp. k., ul. Powstańców Wielkopolskich 74, 87-100 Toruń  
55
 
0
 
55
5. APIS Polska Sp. z o. o.,
ul. Kolaniki 19,
37-500 Jarosław
 
60
 
30
 
90
 
Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa Otwartych Stref Aktywności w Stalowej Woli” wybrana została w dniu 14 czerwca 2018 r. na część III zamówienia, oferta wykonawcy  FIT PARK Sp. z o. o. Sp. k., ul. Powstańców Wielkopolskich 74, 87-100 Toruń. Kryterium wyboru ofert była cena oraz udzielona gwarancja i rękojmia. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 75 435,90 zł brutto, oświadczył, iż udzieli okresu gwarancji i rękojmi na okres 7 lat. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, oraz gwarancji i rękojmi następującą punktację: 
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium gwarancji i rękojmi Łączna liczba punktów
1. PT M. Ignaciuk, T. Dąbrowski s.c., ul. Marynarki Polskiej 96, 80-557 Gdańsk  
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
2. Weran Sp. z o. o., ul. Nowodworska 12/9, 54-433 Wrocław  
47,54
 
40
 
87,54
3. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „Mevius” Mateusz Cichowski, Majdan Brzezicki 42, 21-050 Piaski  
49,31
 
20
 
69,31
4. FIT PARK Sp. z o. o. Sp. k., ul. Powstańców Wielkopolskich 74, 87-100 Toruń 50,38
 
40
 
90,38
 
5. APIS Polska Sp. z o. o.,
ul. Kolaniki 19,
37-500 Jarosław
60
 
30
 
90
 
 
Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa Otwartych Stref Aktywności w Stalowej Woli” wybrana została w dniu 14 czerwca 2018 r. na część IV zamówienia, oferta wykonawcy  FIT PARK Sp. z o. o. Sp. k., ul. Powstańców Wielkopolskich 74, 87-100 Toruń. Kryterium wyboru ofert była cena oraz udzielona gwarancja i rękojmia. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 65 964,90 zł brutto, oświadczył, iż udzieli okresu gwarancji i rękojmi na okres 7 lat. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, oraz gwarancji i rękojmi następującą punktację: 
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium gwarancji i rękojmi Łączna liczba punktów
1. PT M. Ignaciuk, T. Dąbrowski s.c., ul. Marynarki Polskiej 96, 80-557 Gdańsk  
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
2. Weran Sp. z o. o., ul. Nowodworska 12/9, 54-433 Wrocław  
43,98
 
40
 
83,98
3. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „Mevius” Mateusz Cichowski, Majdan Brzezicki 42, 21-050 Piaski  
49,05
 
20
 
69,05
4. FIT PARK Sp. z o. o. Sp. k., ul. Powstańców Wielkopolskich 74, 87-100 Toruń 51,34 40 91,34
5. APIS Polska Sp. z o. o.,
ul. Kolaniki 19,
37-500 Jarosław
60
 
30
 
90
 
 
Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa Otwartych Stref Aktywności w Stalowej Woli” wybrana została w dniu 14 czerwca 2018 r. na część V zamówienia, oferta APIS Polska Sp. z o. o., ul. Kolaniki 19, 37-500 Jarosław. Kryterium wyboru ofert była cena oraz udzielona gwarancja i rękojmia. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 121 630,67 zł brutto, oświadczył, iż udzieli okresu gwarancji i rękojmi na okres 6 lat. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, oraz gwarancji i rękojmi następującą punktację: 
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium gwarancji i rękojmi Łączna liczba punktów
2. Weran Sp. z o. o., ul. Nowodworska 12/9, 54-433 Wrocław 45,47
 
40
 
85,47
 
4. FIT PARK Sp. z o. o. Sp. k., ul. Powstańców Wielkopolskich 74, 87-100 Toruń  
60
 
0
 
60
5. APIS Polska Sp. z o. o.,
ul. Kolaniki 19,
37-500 Jarosław
 
59,78
 
30
 
89,78
 
 • Zamawiający wykluczył z postępowania wykonawcę:
1 ) PT M. Ignaciuk, T. Dąbrowski s.c., z siedzibą przy ul. Marynarki Polskiej 96, 80-557 Gdańsk.
O czym poinformował wykonawców w zgodzie z art. 92 ust 1 pkt 3 ustawy PZP podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
 • Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 • Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Generuj PDF
Zakup i montaż urządzeń zabawowych wraz z elementami bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw i zakup trampoliny do Przedszkola nr 3 i Przedszkola nr 18 w Stalowej Woli na potrzeby projektu pt. „Przedszkolaki Stalowiaki – Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Stalowa Wola.
OKZ – V.271.23.2018                                                              Stalowa Wola, 5 czerwca 2018 r.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup i montaż urządzeń zabawowych wraz z elementami bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw i zakup trampoliny do Przedszkola nr 3 i Przedszkola nr 18 w Stalowej Woli na potrzeby projektu pt. „Przedszkolaki Stalowiaki – Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Stalowa Wola wybrana została w dniu 5 czerwca 2018 r., oferta wykonawcy APIS Polska Sp. z o. o., ul. 3-go Maja 85, 37-500 Jarosław. Kryterium wyboru ofert była cena, udzielona gwarancja i rękojmia oraz termin realizacji. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 70.827,75 zł brutto okres gwarancji i rękojmi – 5 lat; termin realizacji zamówienia – 8 tygodni. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, terminu realizacji oraz gwarancji i rękojmi następującą punktację: 
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium gwarancji i rękojmi Liczba punktów w kryterium terminu wykonania Łączna liczba punktów
1. APIS Polska Sp. z o. o.,
ul. 3-go Maja 85, 37-500 Jarosław
60 20 20 100
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił żadnej z ofert.
 • Na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta niezwłocznie z pominięciem terminów o których mowa w art. 94 ust1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Generuj PDF
Budowa prefabrykowanej stacji transformatorowej MRw-bpp 20/630, przyłącza kablowego SN i nn do zasilania stacji ładowania baterii akumulatorów autobusów elektrycznych
OKZ – V.271.17.2018                                                           Stalowa Wola, 17 maja 2018 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa prefabrykowanej stacji transformatorowej MRw-bpp 20/630, przyłącza kablowego SN i nn do zasilania stacji ładowania baterii akumulatorów autobusów elektrycznych” wybrana została w dniu 17 maja 2018 r., oferta wykonawcy  Zakład Wykonawstwa Elektrycznego i Teletechnicznego Adam Bednarowski, z siedzibą przy ul. Mickiewicza 164, 37-455 Radomyśl nad Sanem. Kryterium wyboru ofert była cena oraz termin wykonania zamówienia. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 265 680,00 zł w terminie wykonania zamówienia do 4 lipca 2018 roku. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz terminu wykonania następującą punktację: 
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium terminu wykonania Łączna liczba punktów
1. MIXEL firma elektryczna Kowalski Tomasz, ul. Koniecpolskiego 15, 37-450 Stalowa Wola,  
44,84
 
40
 
84,84
2. Zakład Wykonawstwa Elektrycznego i Teletechnicznego Adam Bednarowski, ul. Mickiewicza 164, 37-455 Radomyśl nad Sanem  
60
 
40
 
100
3. ZBT Wschód Sp. z o. o., ul. Turystyczna 132, 20-258 Lublin Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
 
 
 • Zamawiający nie wykluczył żadnego z wykonawców w postępowaniu.
 • Zamawiający odrzucił ofertę wykonawcy: ZBT Wschód Sp. z o. o., ul. Turystyczna 132, 20-258 Lublin. Wykonawca nie przedłużył terminu związania z ofertą oraz wadium na wezwanie Zamawiającego skierowane dnia 2 maja 2018 roku. Zamawiający odrzucił ofertę wykonawcy na podstawie art. 89 ust 1 pkt 7a ustawy
 • Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Generuj PDF
Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. ks. Anny Lubomirskiej w Stalowej Woli
 
OKZ-V.271.20.2018                                                                    Stalowa Wola, dnia  16 maja  2018 r.
 
 
 
 
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


            Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2017 r., poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp,  unieważnia postępowanie pn.: Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Ks. Anny Lubomirskiej w Stalowej Woli” z dnia 16 kwietnia 2018 r.  z  uwagi na fakt niezłożenia żadnej niepodlegającej odrzuceniu oferty.
 
Generuj PDF
Budowa linii światłowodowych do mobilnego MOF w Stalowej Woli.
OKZ – V.271.14.2018                                                            Stalowa Wola, 20 kwietnia 2018 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa linii światłowodowych do mobilnego MOF w Stalowej Woli” wybrana została w dniu 20 kwietnia 2018 r., oferta wykonawcy  Doradztwo Techniczne, Projektowanie, Wykonawstwo Michał Wiącek, z siedzibą przy ul. Frezerów 3, 20-209 Lublin. Kryterium wyboru ofert była cena,  udzielona gwarancja i rękojmia oraz termin. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 1 328 400,00 zł brutto, oświadczył, iż udzieli okresu gwarancji i rękojmi na okres 7 lat, oraz wykona zamówienie w terminie do 10 lipca 2018 roku. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, oraz gwarancji i rękojmi następującą punktację: 
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium gwarancji i rękojmi Liczba punktów w kryterium terminu wykonania Łączna liczba punktów
1. KRIS Sp. z o. o., 36-145 Widełka 40  
31,98
 
5
 
0
 
36,98
2. ATEM-Polska Sp. z o. o.,
ul. Łużycka 2, 81-537 Gdynia
 
28,21
 
5
 
10
 
43,21
3. Usługi Telekomunikacyjne i Projektowe „MARTEL” Marek Dziedziuch, Lenarczyce 96, 27-641 Obrazów  
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
4. Doradztwo Techniczne, Projektowanie, Wykonawstwo Michał Wiącek, ul. Frezerów 3, 20-209 Lublin  
60
 
10
 
30
 
100
 
 • Zamawiający wykluczył z postępowania wykonawcę:Usługi Telekomunikacyjne i Projektowe „MARTEL” Marek Dziedziuch, Lenarczyce 96, 27-641 Obrazów. Wykonawca nie złożył oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej samodzielnie w trybie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, ani na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. W związku z powyższym został on wykluczony na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp.
 • Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 • Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Generuj PDF
Opracowanie projektu uzbrojenia terenów inwestycyjnych- budowa drogi gminnej i kanalizacji sanitarnej w Stalowej Woli
OKZ – V.271.16.2018                                                              Stalowa Wola, 18 kwietnia  2018 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający  – Gmina  Stalowa  Wola,  działając  na  podstawie  art.  92  ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 t.j.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Opracowanie projektu uzbrojenia terenów inwestycyjnych – budowa drogi gminnej i kanalizacji sanitarnej w Stalowej Woli” wybrana została w dniu 18 kwietnia 2018 r., oferta wykonawcy Biuro Usług Budowlanych Andrzej Głąb z siedzibą w Stalowej Woli przy ul. Targowej 16/9.
         Kryterium wyboru ofert była cena oraz skrócenie terminu realizacji zamówienia. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 45.510,00 zł brutto. Ponadto wykonawca zadeklarował skrócenie terminu realizacji zamówienia o 14 dni. 
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz skrócenie terminu realizacji zamówienia, następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena (Kc) Liczba punktów w kryterium skrócenie terminu realizacji zamówienia (Kt) Łączna liczba punktów
1. Biuro Usług Budowlanych
Andrzej Głąb
Ul. Targowa 16/9
37-464 Stalowa Wola
60,00 40,00 100,00
2. PD PROJEKT inż. Paweł Dul
Ul. Dolańskich 23
39-410 Grębów
58,42 40,00 98,42
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił żadnej z ofert;
        Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać podpisana w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Generuj PDF
Budowa odcinka kolektora kanalizacji deszczowej w drodze wojewódzkiej nr 871 ul. Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli
OKZ – V.271.18.2018                                                                   Stalowa Wola, 16 kwietnia 2018 r.
 
 
  UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
 
            Zamawiający – Gmina Stalowa Wola,  działając zgodnie  z art.  92 ust. 1 pkt. 7 ustawyz dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. ( Dz.U. z 2017 r., poz. 1579), zawiadamia iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa odcinka kolektora kanalizacji deszczowej w drodze wojewódzkiej nr 871 ul. Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli”, zostało  w  dniu 16 kwietnia 2018 r., unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp., z  uwagi na fakt niezłożenia żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 
Generuj PDF
Budowa oświetlenia oraz monitoringu na terenie błoni n/Sanem w Stalowej Woli
OKZ – V.271.8.2018                                                                 Stalowa Wola, dnia 5 kwietnia 2018 r.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy  
z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 23 stycznia  2018 r.  pn.: „Budowa oświetlenia oraz monitoringu na terenie błoni n/Sanem w Stalowej Woli” w dniu  5 kwietnia  2018 r., wybrana została oferta Wykonawcy:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKOEL Michał Studnicki
Stanisławów 108; 23-460 Józefów
Wyżej wymieniony Wykonawca złożył ofertę w postępowaniu na kwotę brutto: 1 594 744,20 zł.  
Ponadto udzielił 10 lat gwarancji i rękojmi. W łącznej punktacji oferta wybranego Wykonawcy uzyskała 91,13 pkt. i była najkorzystniejszą ofertą.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły niżej wymienione podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie wskazanych kryteriów oceny następującą punktację:
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów
 w kryterium
cena
Liczba punktów
w kryterium
okres gwarancji i rękojmi
Łączna liczba punktów
1 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKOEL Michał Studnicki
Stanisławów 108, 23-460 Józefów
51,13 40 91,13
2 Zakład Wykonawstwa Elektrycznego Teletechnicznego Adam Bednarowski
ul. Mickiewicza 164
37-455 Radomyśl nad Sanem
41,18 0 41,18
3 MIXEL firma elektryczna
Kowalski Tomasz
ul. Koniecpolskiego 15
37-450 Stalowa Wola
41,70 20 61,70
4 SP-INSTAL Sebastian Przepiórski
ul. Długa 6/5
95-100 Zgierz
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
5 FUH ELBUDPOL  Wiesław Małek
ul. Handlowa 13
37-450 Stalowa Wola
38,12 40 78,12
 
 
Generuj PDF
Zagospodarowanie terenów przyblokowych przy ul. Żeromskiego 4 w Stalowej Woli.
OKZ – V.271.12.2018                                                     Stalowa Wola, 30 marca 2018 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 t.j.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zagospodarowanie terenów przyblokowych przy ul. Żeromskiego 4 w Stalowej Woli” wybrana została w dniu 30  marca  2018  r.,  oferta  wykonawcy  PROFFI  KOP   Mariusz  Krawiec  z   siedzibą  przy ul. Popiełuszki 36/16 w Stalowej Woli.
         Kryterium wyboru ofert była cena, okres gwarancji i rękojmi. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 199.811,78 zł brutto.   Ponadto  wykonawca   zadeklarował  że  na  przedmiot zamówienia udzieli gwarancji i rękojmi 7 lat. 
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz okresu gwarancji i rękojmi, następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena (Kc) Liczba punktów w kryterium okres gwarancji i rękojmi (Kg) Łączna liczba punktów
1. Konsorcjum firm:
 „ADMA” Zakład Remontowo – Budowlany Marian Adamczyk
ul. Kościuszki 68,
28-200 Staszów – Lider; Przedsiębiorstwo Budowlano – Inżynieryjne „ADMA” Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 68
28-200 Staszów – Partner
53,33 40,00 93,33
2. PROFFI KOP Mariusz Krawiec
ul. Popiełuszki 36/16
 37-450 Stalowa Wola
60,00 40,00 100,00
  PBMH – Firma Budowlana Zbigniew Bułaś ul. Kwiatkowskiego 1
37-450 Stalowa Wola
53,06 40,00 93,06
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił żadnej z ofert;
        Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać podpisana w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób
Generuj PDF
Budowa oświetlenia przy ul. Chopina 18-26 w Stalowej Woli
OKZ – V.271.15.2018                                                                        Stalowa Wola, 27 marca 2018 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
             Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie  art.  92  ust.  2   ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 t.j.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa oświetlenia przy ul. Chopina 18-26 w Stalowej Woliwybrana została w dniu 27 marca 2018 r., oferta wykonawcy „ELEKTRO-INSTAL” Paweł Sulicki Instalacje Elektryczne i Pomiary, Sokolniki, ul. Sandomierska 89, 39-432 Gorzyce.
          Kryterium wyboru ofert była cena oraz okres gwarancji i rękojmi. Wyżej wymieniony wykonawca złożył jako jedyny ofertę na kwotę 29.520,00 zł brutto oraz zadeklarował, iż okres gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia będzie wynosił  10 lat.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz okresu gwarancji i rękojmi,  następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium okres gwarancji  i rękojmi Łączna liczba punktów
1. „ELEKTRO-INSTAL” Paweł Sulicki Instalacje Elektryczne i Pomiary, Sokolniki,
ul. Sandomierska 89
39-432 Gorzyce
60,00 40,00 100,00
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania nie  odrzucił oferty żadnego z Wykonawców:
Na  podstawie  art.  94 ust.  2 pkt . 1 lit. a)  ustawy   Pzp.,  umowa  może  zostać zawarta
w formie pisemnej nie zwłocznie tj. przed terminem o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.
Generuj PDF
Budowa oświetlenia przy ul. Targowej w Stalowej Woli
OKZ – V.271.13.2018                                                                 Stalowa Wola, 23 marca 2018 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
             Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie  art.  92  ust.  2   ustawyz dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 t.j.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa oświetlenia przy ul. Targowej w Stalowej Woliwybrana została w dniu 23 marca 2018 r., oferta wykonawcy   ELEKTROBUDOWA S.C.  Andrzej  Kowalski,  Ryszard  Kowalski  z  siedzibą w Stalowej Woli przy ul. Partyzantów 4/38.
          Kryterium wyboru ofert była cena oraz okres gwarancji i rękojmi. Wyżej wymieniony wykonawca złożył jako jedyny ofertę na kwotę 73.800,00 zł brutto oraz zadeklarował, iż okres gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia będzie wynosił  10 lat.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz okresu gwarancji i rękojmi,  następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium okres gwarancji  i rękojmi Łączna liczba punktów
1. ELEKTROBUDOWA S.C.
Andrzej Kowalski, Ryszard Kowalski
Ul. Partyzantów 4/38
37-450 Stalowa Wola
60,00 40,00 100,00
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania nie  odrzucił oferty żadnego z Wykonawców:
Na  podstawie  art.  94 ust.  2 pkt . 1 lit. a)  ustawy   Pzp.,  umowa  może  zostać zawarta
w formie pisemnej nie zwłocznie tj. przed terminem o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.
 
Generuj PDF
Dostawa systemu paszportyzacji sieci szerokopasmowej i raportowania na potrzeby UKE
OKZ – V.271.10.2018                                                        Stalowa Wola, 15 marca 2018 r.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
           Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 t.j.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa systemu paszportyzacji sieci szerokopasmowej i raportowania na potrzeby UKEwybrana została w dniu 15 marca 2018 r., oferta wykonawcy FAST M.J. Orszańscy Sp. J. z siedzibą w Łodzi przy ul. Romanowskiej 55E pasaż lok. 7.
          Kryterium wyboru ofert była cena, okres gwarancji i rękojmi oraz czas reakcji na błąd. Wyżej wymieniony wykonawca złożył jako jedyny ofertę na kwotę 36.900,00 zł brutto oraz zadeklarował, iż okres gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia będzie wynosił  1 rok, oraz  czas reakcji na błąd o którym mowa w Rozdziale III SIWZ będzie wynosił 3 dni robocze.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, okres gwarancji i rękojmi oraz czasu reakcji na błąd,  następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium okres gwarancji  i rękojmi Liczba punktów w kryterium czas reakcji na błąd Łączna liczba punktów
1. FAST M.J. Orszańscy Sp. J.
ul. Romanowska 55E
 pasaż lok. 7,
91-174 Łódź
60,00 0,00 30,00 90,00
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania nie  odrzucił oferty żadnego z Wykonawców:
Na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a) ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej nie zwłocznie tj. przed terminem o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.
 
 
 
 
Generuj PDF
Zaprojektowanie i budowa parku linowego w Parku Miejskim w Stalowej Woli
OKZ – V.271.2.2018                                                      Stalowa Wola, 12 marca 2018 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zaprojektowanie i budowa parku linowego w Parku Miejskim w Stalowej Woli” wybrana została w dniu 12 marca 2018 r., oferta wykonawcy  UniPark s.r.o. Sladkovskeho 1606/13, Kralovo Pole, 612 00 Brno. Kryterium wyboru ofert była cena oraz udzielona gwarancja. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę niepodlegającą odrzuceniu na kwotę 2 446 470,00 zł brutto, oświadczył, iż udzieli okresu gwarancji na okres 5 lat. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, oraz gwarancji następującą punktację: 
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium gwarancji i rękojmi Łączna liczba punktów
1.  PROJECT OUTDOOR Polska Sp. z o. o. Sp. k. ul. Gen. J. Kustronia 99, 43-301 Bielsko-Biała Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
2. UniPark s.r.o. Sladkovskeho 1606/13, Kralovo Pole,
612 00 Brno
60 0
 
60
 
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania odrzucił oferty:
PROJECT OUTDOOR Polska Sp. z o. o. Sp. k. ul. Gen. J. Kustronia 99, 43-301 Bielsko-Biała
O czym poinformował wykonawców w zgodzie z art. 92 ust 1 pkt 3 ustawy PZP podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
 • Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
  OKZ – V.271.2.2018                                                      Stalowa Wola, 21 marca 2018 r.
   
   
                                   POWIADOMIENIE O POWTÓRZENIU CZYNNOŚCI
   
   
  Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zaprojektowanie i budowa parku linowego w Parku Miejskim w Stalowej Woli”.
            Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 181 ust. 2 w związku z art. 181 ust 1 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, iż w związku z otrzymaniem informacji o zaniechaniu czynności do której Zamawiający jest zobowiązany unieważnia czynność wyboru oferty i powtarza czynność badania oferty Wykonawcy najkorzystniejszego.
  OKZ – V.271.2.2018                                                      Stalowa Wola, 22 marca 2018 r.
   
                            POWTÓRZENIE CZYNNOSCI WYBORU WYKONAWCY:
                                                OGŁOSZENIE O WYBORZE
   
   
            Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 w związku z art. 181 ust 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zaprojektowanie i budowa parku linowego w Parku Miejskim w Stalowej Woli” wybrana została po powtórzeniu czynności badania ofert w dniu 22 marca 2018 r., oferta wykonawcy  UniPark s.r.o. Sladkovskeho 1606/13, Kralovo Pole, 612 00 Brno. Kryterium wyboru ofert była cena oraz udzielona gwarancja. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę niepodlegającą odrzuceniu na kwotę 2 446 470,00 zł brutto, oświadczył, iż udzieli okresu gwarancji na okres 5 lat. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, oraz gwarancji następującą punktację: 
   
  Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium gwarancji i rękojmi Łączna liczba punktów
  1.  PROJECT OUTDOOR Polska Sp. z o. o. Sp. k. ul. Gen. J. Kustronia 99, 43-301 Bielsko-Biała Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
  2. UniPark s.r.o. Sladkovskeho 1606/13, Kralovo Pole,
  612 00 Brno
  60 0
   
  60
   
   
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania odrzucił oferty:
 • PROJECT OUTDOOR Polska Sp. z o. o. Sp. k. ul. Gen. J. Kustronia 99, 43-301 Bielsko-Biała
  O czym poinformował wykonawców w zgodzie z art. 92 ust 1 pkt 3 ustawy PZP podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
 • Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Generuj PDF
Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF Stalowa Wola
OKZ – V.271.7.2018                                                              Stalowa Wola, 9 marca 2018 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF Stalowa Wola wybrana została w dniu 9 marca 2018 r., oferta wykonawcy  ZRB KOREM Kazimierz Koc Sp. j., 37-430 Jeżowe 701. Kryterium wyboru ofert była cena oraz udzielona gwarancja i rękojmia. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 9 200 000 zł brutto, oświadczył, iż udzieli okresu gwarancji i rękojmi na okres 7 lat. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, oraz gwarancji i rękojmi następującą punktację: 
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium gwarancji i rękojmi Łączna liczba punktów
1. Zakład Remontowo-Budowlany Roman Olszowy, ul. Szkolna 55, 36-147 Kosowy 43,26 40 83,26
2. ZRB KOREM Kazimierz Koc sp. j., 37-430 Jeżowe 701 60
 
40
 
100
 
 
Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił żadnej z ofert.
 • Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 
 
 
Generuj PDF
Zagospodarowanie terenów przyblokowych pomiędzy ul. Popiełuszki 7 a ul. Staszica 13 w Stalowej Woli
OKZ – V.271.05.2018                                                            Stalowa Wola, 6 marca 2018 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 t.j.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zagospodarowanie terenów przyblokowych pomiędzy ul. Popiełuszki 7 a ul. Staszica 13 w Stalowej Woli” wybrana została w dniu 6 marca 2018 r., oferta wykonawcy Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna Bruk-Mar Łukasz Marut Cisów Las 5a, 37-433 Bojanów.
         Kryterium wyboru ofert była cena, okres gwarancji i rękojmi oraz jakość materiałów. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 2.551.609,86 zł brutto. Ponadto wykonawca zadeklarował że na przedmiot zamówienia udzieli gwarancji i rękojmi 7 lat; podczas realizacji zamówienia użyje rur kanalizacji deszczowej typu PEHD SN 10 oraz rury PP SN 12,5. 
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, okresu gwarancji i rękojmi oraz jakość materiałów, następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena (Kc) Liczba punktów w kryterium okres gwarancji i rękojmi (Kg) Liczba punktów w kryterium jakość materiałów (Kj) Łączna liczba punktów
1. Konsorcjum firm:
 „ADMA” Zakład Remontowo – Budowlany Marian Adamczyk
ul. Kościuszki 68,
28-200 Staszów – Lider; Przedsiębiorstwo Budowlano – Inżynieryjne „ADMA” Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 68
28-200 Staszów – Partner
56,71 38,00 0,00 94,71
5. Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna Bruk-Mar Łukasz Marut
Cisów Las 5a,
37-433 Bojanów
60,00 38,00 2,00 100,00
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił żadnej z ofert;
        Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać podpisana w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Generuj PDF
Utrzymanie urządzeń ochrony środowiska na terenie Gminy Stalowa Wola
OKZ – V.271.4.2017                                                         Stalowa Wola, 2 marca 2018 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Utrzymanie urządzeń ochrony środowiska na terenie Gminy Stalowa Wola.” wybrana została w dniu 2 marca 2018 r., oferta wykonawcy  Unimark Sp. z o. o., ul. Niwy 38, 34-100 Wadowice. Kryterium wyboru ofert była cena, termin wykonania zamówienia oraz udzielona gwarancja. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 781 941,60 zł brutto, oświadczył, iż posiada kadrę do wykonania zamówienia z 6 letnim doświadczeniem. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, oraz doświadczenia kadry następującą punktację:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium doświadczenia kadry Łączna liczba punktów
1. Unimark Sp. z o. o.,
ul. Niwy 38,
34-100 Wadowice 
 
60
 
40
 
100
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił żadnej oferty;
 • Na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit a) ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta niezwłocznie z pominięciem terminów o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Generuj PDF
Budowa oświetlenia ulicznego na os. Zasanie – etap I
OKZ – V.271.6.2018                                                                     Stalowa Wola, dnia 27  lutego  2018 r.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy  
z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 16 stycznia  2018 r.  pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego na os. Zasanie w Stalowej Woli” w dniu 27 lutego 2018 r., wybrana została oferta Wykonawcy:
ELEKTROBUDOWA S.C. Andrzej Jerzy Kowalski , Ryszard Kowalski
ul. Partyzantów 4/38, 37-450 Stalowa Wola
Wyżej wymieniony Wykonawca złożył ofertę w postępowaniu na kwotę brutto:
108 113,70 zł.  Ponadto udzielił 10 lat gwarancji i rękojmi. W łącznej punktacji oferta wybranego Wykonawcy uzyskała 93,92 pkt. i była najkorzystniejszą ofertą.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły niżej wymienione podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie wskazanych kryteriów oceny następującą punktację:
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów
 w kryterium
cena
Liczba punktów
w kryterium
okres gwarancji i rękojmi
Łączna liczba punktów
1 Firma Usługowa EL-MAG
Magdalena Mysona
ul. Wojska Polskiego 18; 39-215 Czarna
36,01 40 76,01
2 ELEKTROBUDOWA S.C. Andrzej Jerzy Kowalski , Ryszard Kowalski
ul. Partyzantów 4/38
 37-450 Stalowa Wola
53,92 40 93,92
3 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKOEL Michał Studnicki
Stanisławów 108, 23-460 Józefów
43,17 40 83,17
4 ELEKTRO-INSTAL Paweł Sulicki
Instalacje Elektryczne  i Pomiary
Sokolniki ul. Sandomierska 89
 39-432 Gorzyce
60 20 80
5 Zakład Usług Elektrycznych „EL-KAM” Kamil Kowalski
Jeżowe 690B , 37-430 Jeżowe
48,61 40 88,61
6 Elektron-tech Michał Goński
ul. Olszańska 6,
39-340 Padew Narodowa
31,55 40 71,55
7 Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa „ELEKTROSERWIS” Trawiński Robert
ul. Sanowa 36, 37-403 Pysznica
50,59 40 90,59
Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił oferty żadnego wykonawcy oraz nie wykluczył żadnego wykonawcy.  
 
Generuj PDF
Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu „ Przedszkolaki Stalowiaki - rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Stalowa Wola”
 OKZ – V.271.9.2018                                                                 Stalowa Wola, dnia 20 lutego 2018 r.
 
                                                                                             
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy  
z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 25 stycznia  2018 r.  pn.: „Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu „Przedszkolaki Stalowiaki  - rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Stalowa Wola” współfinansowanego ze środków UE  EFS w ramach RPO WP na lata 2014-2020 Działanie 9.1 – Rozwój edukacji przedszkolnej”,
 w dniu 20 lutego 2018 r., wybrana została oferta Wykonawcy:
Alltech Spółka jawna Zdzisław Pająk Artur Pająk, ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock    
Wyżej wymieniony Wykonawca złożył ofertę w postępowaniu na kwotę brutto:
59 763,24 zł.  Ponadto oświadczył, że przedmiot zamówienia wykona w terminie 6 dni od podpisania umowy.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły niżej wymienione podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie wskazanych kryteriów oceny następującą punktację:
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów
 w kryterium
cena
Liczba punktów
w kryterium
termin wykonania zamówienia
Łączna liczba punktów
1 COM Michał Karczewski ul. Rembielińska 3/8
03-343 Warszawa
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
2 Alltech Spółka jawna
Zdzisław Pająk Artur Pająk
 ul. Spółdzielcza 33
 09-407 Płock
60 40 100
3 Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Telesis Sp. z o.o.  ul. Legionów 115
05-200 Wołomin
51,05 0 51,05
Zamawiający w toku postępowania  odrzucił ofertę Wykonawcy COM Michał Karczewski
ul. Rembielińska 3/8, 03-343 Warszawa, o czym  w dniu 15.02.2018r. zostali poinformowani Wykonawcy składający oferty w postępowaniu.

 
Generuj PDF
Rozbudowa drogi gminnej Nr G101095R ulicy Sandomierskiej w Stalowej Woli – etap I.
OKZ – V.271.1.2018                                                                                 Stalowa Wola, 19 lutego  2018 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Rozbudowa drogi gminnej Nr G101095R ulicy Sandomierskiej w Stalowej Woli – etap Iwybrana została w dniu 19 lutego 2018 r., oferta konsorcjum: PBI Infrastruktura S.A. ul. Kolejowa 10E, 23-200 Kraśnik – Lider, PBI WMB Sp. z o.o. ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz – Partner.
Kryterium wyboru ofert była cena, okres gwarancji, typ rur kanalizacji deszczowej oraz grubość konstrukcji jezdni z warstw bitumicznych. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 4.249.936,84 zł brutto. Ponadto oświadczył, że udziela gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 8 lat, użyje rur kanalizacji deszczowej typu Rury PP lite Dn 800,500,400,200 SN 16; konstrukcja jezdni z warstw bitumicznych: warstwa ścieralna SMA 5 cm, warstwa wiążąca AC16W 8 cm, warstwa podbudowy AC22P 12 cm.
 W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, okresu gwarancji, typu rur kanalizacji deszczowej oraz grubości konstrukcji jezdni z warstw bitumicznych następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium okres gwarancji Liczba punktów w kryterium typ rur kanalizacji deszczowej Liczba punktów w kryterium grubość konstrukcji jezdni z warstw bitumicznych Łączna liczba punktów
1. TRAKT S.A.
Górki Szczurkowskie 1
26-065 Piekoszów k/Kielc
47,07 34,00 3,00 3,00 87,07
2. STRABAG Sp. z o.o.
 ul. Parzniewska 10
05-800 Pruszków
59,09 34,00 3,00 0,00 96,09
3. Konsorcjum:
 PBI Infrastruktura S.A.
 ul. Kolejowa 10E,
23-200 Krasnik – Lider,
PBI WMB Sp. z o.o.
ul. Błonie 8,
27-600 Sandomierz – Partner
60,00 34,00 3,00 3,00 100,00
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił żadnej z ofert;
        Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać podpisana w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Generuj PDF
Opracowanie projektu rozbudowy drogi gminnej ul. Sandomierskiej w Stalowej Woli – etap II
 OKZ – V.271.3.2018                                                                  Stalowa Wola, dnia 08 lutego  2018 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy  
z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 08 stycznia  2018 r.  pn.: „Opracowanie projektu rozbudowy drogi gminnej ul.Sandomierskiej w Stalowej Woli – etap II”, w dniu 08 lutego 2018 r., wybrana została oferta Wykonawcy:
MANEVO Marek Łukowski , Ziółków 88, 21-077 Spiczyn.
Wyżej wymieniony Wykonawca złożył ofertę w postępowaniu na kwotę brutto: 98 400,00 zł.  Ponadto oświadczył, że przedmiot zamówienia wykona w terminie do 01.06.2018 r.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły niżej wymienione podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie wskazanych kryteriów oceny następującą punktację:
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów
 w kryterium
cena
Liczba punktów
w kryterium
termin wykonania zamówienia
Łączna liczba punktów
1 MANEVO Marek Łukowski
Ziółków 88
21-077 Spiczyn
60 40 100
2 Biuro Usług Budowlanych Andrzej Głąb
ul. Targowa 16/9
37-464 Stalowa Wola
36,34 40 76,34
Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił oferty żadnego wykonawcy oraz nie wykluczył żadnego wykonawcy.  
 
Generuj PDF
Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym na potrzeby transportu zbiorowego na obszarze Miasta Stalowa Wola wraz z wykonaniem robót budowlanych związanych z infrastrukturą systemu
OKZ-V.271.98.2017                                                                   Stalowa Wola, 8 lutego 2017 r.
 
 
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

                Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2017 r., poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp,  unieważnia postępowanie pn.:Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym na potrzeby transportu zbiorowego na obszarze Miasta Stalowa Wola wraz z wykonaniem robót budowlanych związanych z infrastrukturą systemu”, realizowanego w ramach  projektu  dofinansowanego ze środków budżetu UE pn.: Mobilny MOF Stalowej Woli. RPO WP na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa V Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 5.4 Niskoemisyjny transport miejski,  z dnia 21 grudnia 2017 r.
z  uwagi na fakt niezłożenia żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 
Generuj PDF
Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu „ Przedszkolaki Stalowiaki - rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Stalowa Wola”
 OKZ – V.271.9.2018                                                                 Stalowa Wola, dnia 20 lutego 2018 r.
 
                                                                                             
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy  
z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 25 stycznia  2018 r.  pn.: „Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu „Przedszkolaki Stalowiaki  - rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Stalowa Wola” współfinansowanego ze środków UE  EFS w ramach RPO WP na lata 2014-2020 Działanie 9.1 – Rozwój edukacji przedszkolnej”,
 w dniu 20 lutego 2018 r., wybrana została oferta Wykonawcy:
Alltech Spółka jawna Zdzisław Pająk Artur Pająk, ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock    
Wyżej wymieniony Wykonawca złożył ofertę w postępowaniu na kwotę brutto:
59 763,24 zł.  Ponadto oświadczył, że przedmiot zamówienia wykona w terminie 6 dni od podpisania umowy.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły niżej wymienione podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie wskazanych kryteriów oceny następującą punktację:
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów
 w kryterium
cena
Liczba punktów
w kryterium
termin wykonania zamówienia
Łączna liczba punktów
1 COM Michał Karczewski ul. Rembielińska 3/8
03-343 Warszawa
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
2 Alltech Spółka jawna
Zdzisław Pająk Artur Pająk
 ul. Spółdzielcza 33
 09-407 Płock
60 40 100
3 Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Telesis Sp. z o.o.  ul. Legionów 115
05-200 Wołomin
51,05 0 51,05
Zamawiający w toku postępowania  odrzucił ofertę Wykonawcy COM Michał Karczewski
ul. Rembielińska 3/8, 03-343 Warszawa, o czym  w dniu 15.02.2018r. zostali poinformowani Wykonawcy składający oferty w postępowaniu.

 
Generuj PDF
Modernizacja targowiska miejskiego w Stalowej Woli „Mój Rynek - hala owocowo-warzywna”
OKZ – V.271.87.2017                                                                 Stalowa Wola, 5 lutego 2018 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Modernizacja targowiska miejskiego w Stalowej Woli „Mój Rynek - hala owocowo-warzywna” wybrana została w dniu 5 lutego 2018 r., oferta wykonawcy  Firma Budowlana REM-BUD-I Bronisław Drąg Spółka Jawna, ul. Jana Pawła II 60 B, 37-450 Stalowa Wola. Kryterium wyboru ofert była cena oraz udzielona gwarancja i rękojmia. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 4 271 946,77 zł brutto, oświadczył, iż udzieli okresu gwarancji i rękojmi na okres 7 lat. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, oraz gwarancji i rękojmi następującą punktację:  
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium gwarancji i rękojmi Łączna liczba punktów
1.  Stalprzem Sp. z o. o. Al. Jana Pawła II 18E, 37-450 Stalowa Wola Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
2. Firma Budowlana REM-BUD-I Bronisław Drąg Spółka Jawna, ul. Jana Pawła II 60 B, 37-450 Stalowa Wola  
60
 
40
 
100
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania odrzucił oferty:
-  Stalprzem Sp. z o. o. Al. Jana Pawła II 18E, 37-450 Stalowa Wola
O czym poinformował wykonawców w zgodzie z art. 92 ust 1 pkt 3 ustawy PZP podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
 • Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 
 
Generuj PDF
Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej w Stalowej Woli w rejonach nr 1 i nr 2.
OKZ – V.271.90.2017                                                                           Stalowa Wola, 31 stycznia 2018 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
     
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej w Stalowej Woli  w rejonach nr 1 i nr 2 wybrana została w dniu 31 stycznia 2018 r., dla części I zamówienia oferta wykonawcy Zakład Usługowy Budowy i Konserwacji Zieleni mgr inż. Maria Herecka-Kużdżał z siedzibą w Stalowej Woli przy ul. Ks. J. Skoczyńskiego 10.
Kryterium wyboru ofert była cena, czas reakcji o którym mowa w Rozdziale III pkt 4 SIWZ, okres gwarancji na nasadzenia sezonowe oraz okres gwarancji na nasadzenia drzew i krzewów. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na część I zamówienia na łączną wartość 1.123.679,73 zł brutto, czas reakcji o którym mowa w Rozdziale III pkt 4 SIWZ – 1 godzina; okres gwarancji na nasadzenia sezonowe 4 miesiące; oraz okres gwarancji na nasadzenia drzew i krzewów – 24 miesiące.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na część I zamówienia oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, czasu reakcji o którym mowa w Rozdziale III pkt 4 SIWZ, okresu gwarancji na nasadzenia sezonowe oraz okresu gwarancji na nasadzenia drzew i krzewów, następującą punktację:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium czasu reakcji o którym mowa w Rozdziale III pkt 4 SIWZ Liczba punktów w kryterium okres gwarancji na nasadzenia sezonowe Liczba punktów w kryterium okres gwarancji nasadzenia drzew i krzewów Łączna liczba punktów
1. Zakład Usługowy Budowy i Konserwacji Zieleni mgr inż. Maria Herecka-Kużdżał ul. Ks. J. Skoczyńskiego 10, 37-450 Stalowa Wola 60,00 20,00 10,00 10,00 100,00
 
           Dla części II zamówienia oferta wykonawcy Zakład Usług, Handlu i Produkcji Ogrodniczej „Zieleń” Sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli przy  ul. Skoczyńskiego 28.
Kryterium wyboru ofert była cena, czas reakcji o którym mowa w Rozdziale III pkt 4 SIWZ, okres gwarancji na nasadzenia sezonowe oraz okres gwarancji na nasadzenia drzew i krzewów. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na część II zamówienia na łączną wartość 928.227,28 zł brutto, czas reakcji o którym mowa w Rozdziale III pkt 4 SIWZ – 1 godzina; okres gwarancji na nasadzenia sezonowe 4 miesiące; oraz okres gwarancji na nasadzenia drzew i krzewów – 24 miesiące.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na część II zamówienia oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, czasu reakcji o którym mowa w Rozdziale III pkt 4 SIWZ, okresu gwarancji na nasadzenia sezonowe oraz okresu gwarancji na nasadzenia drzew i krzewów, następującą punktację:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium czasu reakcji o którym mowa w Rozdziale III pkt 4 SIWZ Liczba punktów w kryterium okres gwarancji na nasadzenia sezonowe Liczba punktów w kryterium okres gwarancji nasadzenia drzew i krzewów Łączna liczba punktów
1. Usługi Leśne i Ogrodnicze ELITELAS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.K. Durdy 141,
39-450 Baranów Sandomierski
22,02 20,00 10,00 10,00 62,02
2. Zakład Usług, Handlu i Produkcji Ogrodniczej „Zieleń” Sp. z o.o.
 ul. Skoczyńskiego 28,
37-450 Stalowa Wola
60,00 20,00 10,00 10,00 100,00
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił żadnej oferty Wykonawców:
Dla części I zamówienia na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a  ustawy Prawo zamówień publicznych, umowa może zostać zawarta niezwłocznie, tj. przed upływem terminów o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy Pzp., dla części II zamówienia Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób
Generuj PDF
Dostawa materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych, atramentowych i kserokopiarek na potrzeby Urzędu Miasta Stalowej Woli w 2018 i 2019 roku.
OKZ – V.271.88.2017                                                          Stalowa Wola, 29 stycznia 2018 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
      

          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych, atramentowych i kserokopiarek na potrzeby Urzędu Miasta Stalowej Woli w 2018 i 2019 roku wybrana została w dniu 29 stycznia 2018 r., dla części I zamówienia oferta wykonawcy Biuro Plus Lucyna i Adam Koptyra Sp. Jawna z siedzibą w Stalowej Woli przy ul. Handlowej 4b.
Kryterium wyboru ofert była cena, kryterium ekologiczne oraz czas  dostawy. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę niepodlegającą odrzuceniu na część I zamówienia na łączną wartość 109.058,41 zł brutto; dostarczany papier do użytku biurowego posiada wspólnotowe oznakowanie ekologiczne Ecolabel lub inne krajowe oznakowania ekologiczne typu I; sukcesywne dostawy materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Miasta Stalowej Woli następować będą w ciągu 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na część I zamówienia oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, kryterium ekologicznym oraz czasu dostawy, następującą punktację:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium ekologiczne Liczba punktów w kryterium czas dostawy Łączna liczba punktów
1. Resgraph Sp. z o.o.
ul. Boya Żeleńskiego 19
35-105 Rzeszów
53,62 10,00 30,00 93,62
 
2. Hurt-Papier Ryszard Cebula Sp. Jawna
ul. Podkarpacka 57B
35-082 Rzeszów
nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
3. Biuro Plus Lucyna i Adam Koptyra Sp. Jawna
ul. Handlowa 4b,
37-450 Stalowa Wola
60,00 10,00 30,00 100,00
 
           Dla części II zamówienia oferta wykonawcy NEOPRINT Witold Burdzy z siedzibą w Stalowej Woli przy ul. Brandwickiej 67A.
Kryterium wyboru ofert była cena, czas dostawy 1 oraz czas dostawy 2. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na część II zamówienia na łączną wartość 166.565,67 zł brutto; sukcesywne dostawy fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych, atramentowych i kserokopiarek na potrzeby Urzędu Miasta Stalowej Woli następować będą w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego; na czas usunięcia awarii drukarki, urządzenia wielofunkcyjnego lub kserokopiarki spowodowanej zastosowaniem dostarczonego przez wykonawcę tonera lub atramentu, wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii, zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu sprzęt zastępczy o porównywalnych parametrach technicznych.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na część II zamówienia oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, czasu dostawy 1 oraz czasu dostawy 2, następującą punktację:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium czas dostawy 1 Liczba punktów w kryterium czas dostawy 2 Łączna liczba punktów
1. DMD S.C. Paweł Miturski, Dorota Mikurska
 ul. Staroniwska 41B
35-101 Rzeszów
33,59 30,00 10,00 73,59
2. GLOBO GROUP Jacek Kania, Grzegorz Kania S.C.
ul. Magazynowa 5
25-565 Kielce
47,88 30,00 10,00 87,88
3. Golden Line Paweł Dostych
 ul. Krakowska 150
 35-506 Rzeszów
56,05 30,00 10,00 96,05
4. World Trade Technology Polska Sp. z o.o.
ul. Sikorki 23
31-589 Kraków
32,69 30,00 10,00 72,69
5. 3DYTA Edyta Korupczyńska ul. Jaśminowa 18
05-092 Łomianki
31,02 30,00 10,00 71,02
6. Resgraph Sp. z o.o.
ul. Boya Żeleńskiego 19
35-105 Rzeszów
29,97 30,00 10,00 69,97
7. NEOPRINT Witold Burdzy
ul. Brandwicka 67A
37-464 Stalowa Wola
60,00 30,00 10,00 100,00
8. Hurt-Papier Ryszard Cebula Sp. Jawna
ul. Podkarpacka 57B
35-082 Rzeszów
30,36 30,00 10,00 70,36
9. Biuro Plus Lucyna i Adam Koptyra Sp. Jawna
ul. Handlowa 4b
37-450 Stalowa Wola
42,77 30,00 10,00 82,77
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania odrzucił oferta Wykonawcy dla części I zamówienia:
 • Hurt-Papier Ryszard Cebula Sp. Jawna ul. Podkarpacka 57B 35-082 Rzeszów, o czym poinformował wykonawców w zgodzie z art. 92 ust 1 pkt 3 ustawy PZP podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
           Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa dla części I i II zamówienia może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 
 
Otrzymują:
1 x adresat;
1 x a/a.

 
Generuj PDF
Budowa placu zabaw na osiedlu Metalowców przy ul. PCK w Stalowej Woli
OKZ – V.271.96.2017                                                Stalowa Wola, 24 stycznia 2018 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
              Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa placu zabaw na osiedlu Metalowców przy ul. PCK w Stalowej Woli”.  wybrana została w dniu 24 stycznia 2018 r., oferta wykonawcy Dar-Pol Dariusz Cieślak, ul. Pasymska 27/18, 12-100 Szczytno. Kryterium wyboru ofert była cena oraz gwarancja i rękojmia. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 172.000,00 zł. Wykonawca zaproponował udzielenie gwarancji i rękojmi na okres: 7 lat. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny następującą punktację:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium gwarancji i rękojmi Łączna liczba punktów
1. Dar-Pol Dariusz Cieślak ul. Pasymska 27/18, 12-100 Szczytno  
60
 
40
 
100
2. APIS Polska Sp. z o.o. ul. Kolaniki 19, 37-500 Jarosław  
44,48
 
40
 
84,48
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił żadnej z ofert;
 • Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Generuj PDF
Opracowanie projektu budowy drogi gminnej łączącej ulicę Różaną z ulicą Topolową w Stalowej Woli.
OKZ – V.271.95.2017                                                                       Stalowa Wola, 12 stycznia 2018 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 t.j.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Opracowanie projektu budowy drogi gminnej łączącej ulicę Różaną  z ulicą Topolową w Stalowej Woliwybrana została w dniu 12 stycznia 2018 r., oferta wykonawcy PD PROJEKT inż. Paweł Dul z siedzibą w Grębowie przy ul. Dolańskich 23.
        Kryterium wyboru ofert była cena oraz skrócenie terminu realizacji zamówienia. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 76.875,00 zł brutto. Ponadto wykonawca zadeklarował skrócenie terminu realizacji zamówienia o 14 dni.
          W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz terminu realizacji zamówienia, następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium termin realizacji (skrócenie terminu realizacji zamówienia) Łączna liczba punktów
1. ILON Pracownia Mateusz Hołub Widna Góra
ul. Modrzewiowa 42
37-500 Jarosław
46,85 40,00 86,85
2. HSW- Zakład Projektowo – Technologiczny Sp. z o.o.
ul. Kwiatkowskiego 1
37-450 Stalowa Wola
57,69 40,00 97,69
3. PD PROJEKT inż. Paweł Dul
ul. Dolańskich 23
39-410 Grębów
60,00 40,00 100,00
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił żadnej z ofert;
        Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać podpisana w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Generuj PDF
Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Gminy Stalowa Wola
OKZ – V.271.89.2017                                                                      Stalowa Wola, 5 stycznia 2018 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
       Gmina Stalowa Wola działając na podstawie art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579),  zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Gminy Stalowa Wola”, opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowej Woli w dniu 23 listopada 2017 r. którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, zgodnie z art. 138g ustawy Pzp., została wybrana w dniu 5 stycznia 2018 r. oferta złożona przez Pocztę Polską S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8 na kwotę 337.201,01 zł brutto. Wybrana oferta z najniższą ceną (kryterium wyboru ofert - cena 100 %), która spełnia wszystkie warunki określone w ogłoszeniu o zamówieniu.
 
       W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, następującą punktację:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Łączna liczba punktów
1. Poczta Polska S.A.
Ul. Rodziny Hiszpańskich 8
00-940 Warszawa
100,00 100,00
 
 
 
 
Generuj PDF
Opracowanie projektu budowy Sali Sportowej
OKZ – V.271.84.2017                                                  Stalowa Wola, 27 grudnia 2017 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Opracowanie projektu budowy Sali Sportowej” wybrana została w dniu 27 grudnia 2017 r., oferta wykonawcy  APA Arches Sp. z o. o. sp. k. ul. Jawornicka 8/229, 60-161 Poznań. Kryterium wyboru ofert była cena oraz termin wykonania zamówienia. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 82 464,12 zł brutto, oświadczył, iż wykona zamówienie w okresie 166 dni. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, oraz terminu wykonania następującą punktację:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium termin wykonania Łączna liczba punktów
1. SSC Architekci Sp. z o. o., 32-082 Bolechowice, ul. Gajowa 3  56,22 40 96,22
2. MENS Pracownia Projektowa Grzegorz Pełczyński, ul. Wojskowa 3L/6, 60-792 Poznań  
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
3. Pracownia Architektoniczna Piotr Dominiczak, ul. Ledóchowskiego 63, 63-400 Ostrów Wielkopolski  
Nie dotyczy
 
 
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
4. MWM Zp. Z o. o. Sp. k.,
ul. Grottgera 35, 44-100 Gliwice 
24,74 40 64,74
5. Konsorcjum: Studium Sp. z o. o. sp. k. ul. Noakowskiego 12/99, 00-666 Warszawa, Studium Sp. z o. o. ul. Noakowskiego 12/99, 00-666 Warszawa  
21,06
 
40
 
61,06
6. VITARO Sp. z o. o., 00-116 Warszawa, ul. Świętokrzyska 30/63 32,70 40 72,70
7. APA Arches Sp. z o. o. sp. k. ul. Jawornicka 8/229, 60-161 Poznań 60 40 100
 
 • Zamawiający wykluczył z postępowania wykonawców;
MENS Pracownia Projektowa Grzegorz Pełczyński, ul. Wojskowa 3L/6, 60-792 Poznań
Pracownia Architektoniczna Piotr Dominiczak, ul. Ledóchowskiego 63, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Zamawiający wykluczył wykonawców na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12 w związku z art. 24 ust 1 pkt 23 ze względu na fakt nie złożenia oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej. W związku z czym Zamawiający nie był w stanie zweryfikować możliwości naruszenia uczciwej konkurencji w zakresie złożenia ofert przez wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej.
 • Zamawiający w toku postępowania odrzucił oferty:
MENS Pracownia Projektowa Grzegorz Pełczyński, ul. Wojskowa 3L/6, 60-792 Poznań
Pracownia Architektoniczna Piotr Dominiczak, ul. Ledóchowskiego 63, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 • Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 
 
 
Generuj PDF
Zakup i dostawa mebli biurowych na potrzeby Urzędu Miasta Stalowej Woli
OKZ-V.271.93.2017                                                                    Stalowa Wola, 22 grudnia 2017 r.
 
 
 
 
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


 
            Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2017 r., poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp,  unieważnia postępowanie pn.: „Zakup i dostawa mebli biurowych na potrzeby Urzędu Miasta ” z dnia 15 grudnia 2017 r. z  uwagi na fakt, iż postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, tj. upływ terminu wykonania zamówienia przed zakończeniem postępowania o zamówienie publiczne i ogłoszeniem wyboru wykonawcy. Kontynuowanie procedury doprowadziłoby do zawarcia umowy o świadczenie niemożliwe.
Generuj PDF
Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Stalowej Woli
OKZ – V.271.94.2017                                              Stalowa Wola, 20 grudnia 2017 r.
 
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
 
Zamawiający – Gmina Stalowa Wola działając na podstawie art.93 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2015 r., poz. 2164), unieważnia postępowanie, pn. „Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Stalowej Woli” ze względu na fakt nie złożenia żadnej oferty w wyżej wymienionym postępowaniu.
 
 
Generuj PDF
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: „Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF Stalowa Wola”
OKZ – V.271.82.2017                                                                    Stalowa Wola, dnia 14 grudnia 2017 r.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy  z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1749) zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 27 października 2017 r.  pn.: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru  dla zadania: Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF Stalowa Wola”,
w dniu 14 grudnia 2017 r., wybrana została oferta Wykonawcy: Zakład Usług Budowlanych KONZBUD Zbigniew Konopka ul. Żurawia 23 37-464 Stalowa Wola.
Wyżej wymieniony Wykonawca złożył ofertę w postępowaniu na kwotę brutto:
40 590,00 zł.  Ponadto do realizacji zadania zaoferował kadrę z doświadczeniem w sprawowaniu nadzoru inwestorskiego nad: 3 ukończonymi inwestycjami  o wartości min. 6 000 000,00 zł
 i 5 ukończonymi inwestycjami dotyczącymi obiektów wpisanych do rejestru zabytków.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły niżej wymienione podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie wskazanych kryteriów oceny następującą punktację:
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów
 w kryterium
cena
Liczba punktów
w kryterium
doświadczenie kadry
 (Kdi)
Liczba punktów
w kryterium
doświadczenie kadry
(Kdz)
Łączna liczba punktów
1 BICO GROUP Tomasz Przybylski ul. Staniewicka1 lok.2
03 – 310 Warszawa
36,13 20 20 76,13
2 ABE CONSULTING Spółka Cywilna 38-120 Czudec ul. Słoneczna 47 24,03 10 0 34,03
3 Jan Chebdowski Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „JANEK” 25-671 Kielce
 ul. Bat. Chłopskich 153
58,24 0 20 78,24
4 Zakład Usług Budowlanych KONZBUD Zbigniew Konopka ul. Żurawia 23 37-64 Stalowa Wola 60 20 20 100
 
 
Generuj PDF
Budowa ul. Szkolnej – II etap w Stalowej Woli
OKZ – V.271.78.2017                                                                            Stalowa Wola, 6 grudnia 2017 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 t.j.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa ul. Szkolnej – II etap w Stalowej Woliwybrana została w dniu 6 grudnia 2017 r., oferta Konsorcjum wykonawców PBI Infrastruktura S.A. z siedzibą w Kraśniku przy ul. Kolejowej 10E – Lider oraz PBI WMB Sp. z o.o. z siedzibą w Sandomierzu przy ul. Błonie 8 - Partner.
Kryterium wyboru ofert była cena, okres gwarancji oraz jakość materiałów Kj1 + Kj2. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 798.117,21 zł brutto. Ponadto wykonawca zadeklarował że na przedmiot zamówienia udzieli gwarancji 8 lat; podczas realizacji zamówienia użyje rur kanalizacji deszczowej typu rury PP lite jednorodne (DN160,200,250) PEHD (DN300,500) SN 10; konstrukcja jezdni z warstw bitumicznych warstwa ścieralna SMA 5 cm, warstwa wiążąca AC16W 6 cm, warstwa podbudowy ACC22P 10 cm.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, okresu gwarancji oraz jakość materiałów Kj1 + Kj2, następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium okres gwarancji Liczba punktów w kryterium jakość materiałów (Kj1) Liczba punktów w kryterium jakość materiałów (Kj2) Łączna liczba punktów
1. STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10
05-800 Pruszków
44,84 33,00 3,00 4,00 84,84
2. „BRUK-DAR” Dariusz Skawiński
Breń Osuchowski 91
39-304 Czermin
40,02 33,00 3,00 4,00 80,02
3. Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno-Drogowego „Inżdróg” Spółka z o.o.
ul. Wrzosowa 97
 37-450 Stalowa Wola
48,96 33,00 3,00 4,00 88,96
4. Konsorcjum firm:
PBI Infrastruktura S.A.
ul. Kolejowa 10E
23-200 Kraśnik – Lider
 PBI WMB Sp. z o.o.
ul. Błonie 8
27-600 Sandomierz - Partner
60,00 33,00 3,00 4,00 100,00
5. Konsorcjum firm:
 „ADMA” Zakład Remontowo – Budowlany Marian Adamczyk
ul. Kościuszki 68,
28-200 Staszów – Lider; Przedsiębiorstwo Budowlano – Inżynieryjne „ADMA” Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 68
28-200 Staszów – Partner
47,95 33,00 3,00 4,00 87,95
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił żadnej z ofert;
        Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać podpisana w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 
Generuj PDF
Opracowanie projektu wielopokoleniowych stref aktywności w Ogródku Jordanowskim w Stalowej Woli.
OKZ – V.271.77.2017                                                   Stalowa Wola, 5 grudnia 2017 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 t.j.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Opracowanie projektu wielopokoleniowych stref aktywności w  Ogródku Jordanowskim w Stalowej Woliwybrana została w dniu 5 grudnia 2017 r., oferta wykonawcy Garden Concept Architekci Krajobrazu W. Januszczyk, P. Szkołut Sp. Jawna z siedzibą w Lublinie przy ul.  Śnieżyńskiego 1.
Kryterium wyboru ofert była cena oraz okres gwarancji. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 116.112,00 zł brutto oraz zadeklarował skrócenie terminu realizacji zamówienia o 14 dni.
 W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz skrócenie terminu realizacji zamówienia, następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium skrócenie terminu realizacji zamówienia Łączna liczba punktów
1. Instal-Tech Marcin Marzec
ul. Nowohucka 92a/15
30-728 Kraków
29,81 40,00 69,81
2. Garden Concept Architekci Krajobrazu W. Januszczyk, P. Szkołut Sp. Jawna
ul. Śnieżyńskiego 1
20-706 Lublin
60,00 40,00 100,00
3. Konsorcjum:
ARCHILON Biuro Projektowe Zbigniew Lowczak
Piątkowiec 38, 39-308 Wadowice Górne – Lider,
Michał Grzegorczyk
ul. Wałowa 1/5, 37-450 Stalowa Wola – Partner
58,39 40,00 98,39
4. Biuro Projektowe Dworaczyk-Architektura, Ada Dworaczyk
ul. Warszawska 170D
39 – 400 Tarnobrzeg
43,91 40,00 83,91
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił żadnej z ofert;
        Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać podpisana w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Generuj PDF
Świadczenie usługi Operatora Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli
 OKZ – V.271.83.2017                                                   Stalowa Wola, dnia 04 grudnia  2017 r.
 
                                         Politechnika Rzeszowska
                                                                                                 im. Ignacego Łukasiewicza
                                                             Al. Powstańców Warszawy 12
35 – 959 Rzeszów
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy  z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 08 listopada 2017 r.  pn.: „Świadczenie usługi Operatora Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli”, w dniu 04 grudnia 2017 r., wybrana została oferta Wykonawcy: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza Al. Powstańców Warszawy 12 35 – 959 Rzeszów.
Wyżej wymieniony Wykonawca, jako jedyny, złożył ofertę w postępowaniu na kwotę brutto: 433 944,00 zł. Ponadto oświadczył, że do realizacji zamówienia wyznaczył 3 osoby z tytułem naukowym min. doktora habilitowanego i doświadczeniem wskazanej kadry 49 przeprowadzonych badań naukowych.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły niżej wymienione podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie wskazanych kryteriów oceny następującą punktację:
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów
 w kryterium
cena
Liczba punktów
w kryterium
jakość – ilość osób w kadrze
Liczba punktów
w kryterium
doświadczenie kadry
Łączna liczba punktów
1 Politechnika Rzeszowska       
im. Ignacego Łukasiewicza
Al. Powstańców Warszawy 12
35 – 959 Rzeszów
60 20 20 100
Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił oferty żadnego wykonawcy oraz nie wykluczył żadnego wykonawcy. 
Na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a  ustawy Prawo zamówień publicznych, umowa może zostać zawarta niezwłocznie, tj. przed upływem terminów o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy Pzp.
Generuj PDF
Budowa przyłączy elektroenergetycznych kablowych wraz z układem pomiarowym do stacji ładowania autobusów
 OKZ – V.271.79.2017                                                                Stalowa Wola, dnia  29 listopada 2017 r.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy  z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 18 października 2017 r.  pn.: „Budowa przyłączy elektroenergetycznych kablowych wraz z układem pomiarowym do stacjo ładowania autobusów”, w dniu 29 listopada 2017 r., wybrana została oferta Wykonawcy: Elektrobudowa S.C. Andrzej Kowalski, Ryszard Kowalski, 37-450 Stalowa Wola, ul. Partyzantów 4/38.
Wyżej wymieniony Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę brutto: 270 600,00 zł.  Ponadto udzielił 10 letniego okresu gwarancji i rękojmi. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły niżej wymienione podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie wskazanych kryteriów oceny następującą punktację:
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów
 w kryterium
cena
Liczba punktów
w kryterium
okres gwarancji i rękojmi
Łączna liczba punktów
1 ELEKTROBUDOWA S.C
Andrzej Kowalski, Ryszard Kowalski, 37-450 Stalowa Wola, ul. Partyzantów 4/38
60 40 100
   
     Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił oferty żadnego wykonawcy oraz nie wykluczył żadnego wykonawcy.  
      Na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a  ustawy Prawo zamówień publicznych, umowa może zostać zawarta niezwłocznie, tj. przed upływem terminów o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy Pzp.


 
Generuj PDF
Opracowanie projektu zagospodarowania terenów przyblokowych w rejonie budynków przy ul. Mickiewicza 16, Wolności 2 i Staszica 7 w Stalowej Woli.
OKZ – V.271.76.2017                                                                     Stalowa Wola, 28 listopada  2017 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 t.j.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Opracowanie projektu zagospodarowania terenów przyblokowych  w rejonie budynków przy ul. Mickiewicza 16, Wolności 2 i Staszica 7  w Stalowej Woliwybrana została w dniu 28 listopada 2017 r., oferta wykonawcy Biuro Projektowe Dworaczyk-Architektura, Ada Dworaczyk z siedzibą w Tarnobrzegu przy ul. Warszawskiej 170D.
Kryterium wyboru ofert była cena oraz okres gwarancji. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 47.724,00 zł brutto oraz zadeklarował skrócenie terminu realizacji zamówienia o 14 dni.
 W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz skrócenie terminu realizacji zamówienia, następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium skrócenie terminu realizacji zamówienia Łączna liczba punktów
1. Garden Concept Architekci Krajobrazu W. Januszczyk, P. Szkołut Sp. Jawna
ul. Śnieżyńskiego 1
20-706 Lublin
35,01 40,00 75,01
2. LandCOM Projects Sp. z o.o.
Urszula Ćwiek
  ul. Brazylijska 10a
03-946 Warszawa
48,14 40,00 88,14
3. Biuro Projektowe Dworaczyk-Architektura, Ada Dworaczyk
ul. Warszawska 170D
39 – 400 Tarnobrzeg
60,00 40,00 100,00
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił żadnej z ofert;
        Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać podpisana w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Generuj PDF
Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF Stalowa Wola
OKZ – V.271.81.2017                                               Stalowa Wola, 28 listopada 2017 r.
 
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
 
Zamawiający – Gmina Stalowa Wola działając na podstawie art.93 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2015 r., poz. 2164), unieważnia postępowanie, pn. „Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF Stalowa Wola”. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty.
 
 
Generuj PDF
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Miasta Stalowa Wola i jej jednostek organizacyjnych, oraz zaciągnięcie przez miasto Stalowa Wola kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu.
OKZ – V.271.72.2017                                                                Stalowa Wola, 17 listopada 2017 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
           Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 t.j.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Miasta Stalowa Wola i jej jednostek organizacyjnych, oraz zaciągnięcie przez miasto Stalowa Wola kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytuwybrana została w dniu 17 listopada 2017 r., oferta wykonawcy Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Regionalne Centrum Korporacyjne w Rzeszowie ul. Rejtana 53b, 35-326 Rzeszów.
              Kryterium wyboru ofert była opłata ryczałtowa za obsługę bankową w okresie objętym umową; oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym; oprocentowanie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych; oprocentowanie lokat na rachunku lokat typu overnight” oraz ilość posiadanych placówek (którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca) na terenie miasta Stalowa Wola.
             Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę tj. - (A) opłata ryczałtowa za obsługę bankową wyrażona w stawce brutto wynosi za 1 miesiąc 0,00 zł (brutto), za cały okres świadczenia usługi (od 2.01.2018 r. do 31.12.2020 r.) co daje przy 36 miesiącach łączną kwotę 0,00 zł (brutto); (B) Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym liczone według stawki WIBOR 1M, obowiązującej na dzień 14.09.2017 r.. w wysokości 1,66  % (+/-) marża 0,25 %; łączna wartość oprocentowania (WIBOR 1M +(-) marża wykonawcy) wynosi 1,91 %.; (C) Oprocentowanie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych liczone według WIBID 1M obowiązującej na dzień 14.09.2017 r. w wysokości 1,46 %  pomnożonej przez współczynnik 0,96 co daje łączną wartość oprocentowania w wysokości 1,40 %.; (D) Oprocentowanie lokat na rachunku lokat typu overnight liczone według WIBID O/N obowiązującej na dzień 14.09.2017 r. w wysokości 1,36 %  pomnożonej przez współczynnik 0,96 co daje łączną wartość oprocentowania w wysokości 1,31 %.; (E) ilość posiadanych placówek (którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca) na terenie miasta Stalowa Wola 3 placówki.
              W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium: opłata ryczałtowa za obsługę bankową w okresie objętym umową; oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym; oprocentowanie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych; oprocentowanie lokat na rachunku lokat typu overnight” oraz ilość posiadanych placówek (którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca) na terenie miasta Stalowa Wola, następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium łączna opłata ryczałtowa Liczba punktów w kryterium oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym; Liczba punktów w kryterium oprocentowanie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych; Liczba punktów w kryterium oprocentowanie lokat na rachunku lokat typu overnight” Liczba punktów w kryterium ilość posiadanych placówek na terenie miasta Stalowa Wola Łączna liczba punktów
1. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Regionalne Centrum Korporacyjne w Rzeszowie
ul. Rejtana 53b
35-326 Rzeszów
29,00 59,00 4,00 4,00 2,00 98,00
2. Nadsański Bank Spółdzielczy
ul. Okulickiego 56C
37-450 Stalowa Wola
0,00 54,33 3,85 3,84 4,00 66,02
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił żadnej z ofert;
        Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać podpisana w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 
 
 
Generuj PDF
Przebudowa ulicy Zamoyskiego w Stalowej Woli
OKZ – V.271.73.2017                                                Stalowa Wola, 15 listopada 2017 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa ulicy Zamoyskiego w Stalowej Woli”  wybrana została w dniu 15 listopada 2017 r., oferta wykonawcy Konsorcjum firm: PBI Infrastruktura S.A., ul. Kolejowa 10E, 23-200 Kraśnik, PBI WMB Sp. z o. o., ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz. Kryterium wyboru ofert była cena oraz udzielona gwarancja i rękojmia. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą i jedyną ofertę na kwotę 393 578,77 zł brutto i oświadczył iż udzieli gwarancji oraz rękojmi na okres 6 lat. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, oraz gwarancji i rękojmi wykonania następującą punktację:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium gwarancji i rękojmi Łączna liczba punktów
1. Konsorcjum firm: PBI Infrastruktura S.A., ul. Kolejowa 10E, 23-200 Kraśnik, PBI WMB Sp. z o. o., ul. Błonie 8,
27-600 Sandomierz
 
60
 
 
30
 
 
90
 
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił żadnej z ofert;
 • Na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit a) ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta niezwłocznie z pominięciem terminów o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
 
 
Generuj PDF
„Opracowanie wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego na przebudowę sieci napowietrznej nN i sieci telekomunikacyjnej na sieć kablową wraz z przyłączami do istniejących budynków położonych przy ulicach: Kopernika, Poprzecznej, Jagiellońskiej i Kochanowskiego w Stalowej Woli”.
OKZ – V.271.74.2017                                                        Stalowa Wola, 10 listopada 2017 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
           Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 t.j.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Opracowanie wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego na przebudowę sieci napowietrznej nN i sieci telekomunikacyjnej na sieć kablową wraz z przyłączami do istniejących budynków położonych przy ulicach: Kopernika, Poprzecznej, Jagiellońskiej i Kochanowskiego w Stalowej Woliwybrana została w dniu 10 listopada 2017 r., oferta wykonawcy 4MAT Firma Projektowo-Wykonawcza Janusz Białecki z siedzibą przy ul. Kasztanowej 60, 44-330 Jastrzębie Zdrój.
    Kryterium wyboru ofert była cena oraz skrócenie terminu wykonania zamówienia. Wyżej wymieniony wykonawca złożył jako jedyny ofertę na kwotę 54.000,00 zł brutto oraz zobowiązał się do skrócenia terminu wykonania zamówienia o 20 dni.                      
 W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz skrócenia terminu realizacji zamówienia, następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium skrócenie terminu realizacji zamówienia Łączna liczba punktów
1. 4MAT Firma Projektowo-Wykonawcza Janusz Białecki
ul. Kasztanowa 60
44-330 Jastrzębie Zdrój
60,00 40,00 100,00
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania nie  odrzucił oferty żadnego z Wykonawców:
Na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a) ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej nie zwłocznie tj. przed terminem o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.
Generuj PDF
Świadczenie usługi Operatora Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli
OKZ-V.271.75.2017                                                                     Stalowa Wola, 06 listopada 2017 r.
 
 
 
 
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
            Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2017 r., poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp,  unieważnia postępowanie pn.: „Świadczenie usługi Operatora Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli” z dnia 06 października  2017 r. z  uwagi na fakt niezłożenia żadnej niepodlegającej odrzuceniu oferty.
 
Generuj PDF
Budowa parkingu P1 przy ul. Tołwińskiego
OKZ – V.271.71.2017                                                  Stalowa Wola, 30 października  2017 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 t.j.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa parkingu P1 przy ul. Tołwińskiegowybrana została w dniu 30 października 2017 r., oferta wykonawcy PBMH – Firma Budowlana Zbigniew Bułaś z siedzibą w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego 1.
Kryterium wyboru ofert była cena oraz okres gwarancji. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 91.020,00 zł brutto oraz oświadczył, że udziela gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 8 lat.
 W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz okresu gwarancji, następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium okres gwarancji Łączna liczba punktów
1. Przedsiębiorstwo Budowlano- Inżynieryjne „ADMA” Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 68,
 28 – 200 Staszów – Lider,
ADMA Zakład Remontowo - Budowlany Marian Adamczyk
ul. Kościuszki 68,
28 – 200 Staszów – Partner
48,03 40,00 88,03
2. PBMH – Firma Budowlana
 Zbigniew Bułaś
l. Kwiatkowskiego 1
37-450 Stalowa Wola
60,00 40,00 100,00
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił żadnej z ofert;
        Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać podpisana w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Generuj PDF
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: Rozbudowa hali sportowej przy ZSO nr 2 w Stalowej Woli
OKZ-V.271.80.2017                                                                     Stalowa Wola, 27 października 2017 r.
 
 
 
 
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
            Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2017 r., poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp,  unieważnia postępowanie pn.: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: Rozbudowa hali sportowej przy ZSO nr 2  w Stalowej Woli”, z dnia 19 października 2017r.,  z  uwagi na fakt niezłożenia żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Generuj PDF
Remont dziennego domu pobytu w ramach programu wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020 edycja 2017
OKZ – V.271.70.2017                                                 Stalowa Wola, 23 października 2017 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Remont dziennego domu pobytu w ramach programu wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020 edycja 2017” wybrana została w dniu 23 października 2017 r., oferta wykonawcy 1)      HSW Zakład Projektowo – Technologiczny Sp. z o. o., ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola. Kryterium wyboru ofert była cena oraz gwarancja i rękojmia. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 187 926,78 zł. Wykonawca zaproponował udzielenie gwarancji i rękojmi na okres: 7 lat. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny następującą punktację:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium gwarancji i rękojmi Łączna liczba punktów
1. HSW Zakład Projektowo – Technologiczny Sp. z o. o.,
ul. Kwiatkowskiego 1,
37-450 Stalowa Wola
 
60
 
40
 
100
2. Zakład Remontowo-Budowlany Roman Olszowy, ul. Szkolna 55, 36-147 Kosowy  
51,73
 
40
 
91,73
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił żadnej z ofert;
 • Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Generuj PDF
Zakup energii elektrycznej dla Gminy Stalowa Wola oraz jednostek finansowanych z jej budżetu.
OKZ – V.271.53.2017                                                Stalowa Wola, 12 października 2017 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup energii elektrycznej dla Gminy Stalowa Wola oraz jednostek finansowanych z jej budżetu wybrana została w dniu 12 października 2017 r., oferta wykonawcy PGE Obrót S.A., ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów. Kryterium wyboru ofert była cena. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 3 512 254,91 zł ( cena jednostkowa netto wszystkich taryf 0,210 zł). W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny następującą punktację:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Łączna liczba punktów
1. PGE Obrót S.A., ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów 100 100
2. Corrente Sp. z o. o., ul. Konotopska 4, 05-850 Ożarów Mazowiecki  
94,51
 
 
94,51
3. Energa Obrót S.A., Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk  
96,33
 
96,33
4. Tauron Sprzedaż sp. z o. o., ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków,  
97,21
 
97,21
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił żadnej z ofert;
 • Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Generuj PDF
Wykonanie usługi sprzątania w budynkach Urzędu Miasta Stalowej Woli
OKZ – V.271.67.2017                                                           Stalowa Wola, 9 października  2017 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
           Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 t.j.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie usługi sprzątania w budynkach Urzędu Miasta Stalowej Woli” wybrana została w dniu 9 października 2017 r., oferta wykonawcy SKAREM Sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli przy ul. 1 Sierpnia 24.
    Kryterium wyboru ofert była cena oraz jakość usługi (organizacja kontroli i jakości sprzątania poprzez zapewnienie przez Wykonawcę stałego koordynatora sprawdzającego jakość wykonywanej usługi). Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 242.064,00 zł brutto, ponadto oświadczył, że w czasie wykonywania usługi wyznaczy stałego koordynatora, który dwa razy w tygodniu będzie osobiście wraz z wyznaczonym pracownikiem Zamawiającego sprawdzać jakość świadczonej usługi.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz jakości wykonywanej usługi, następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium jakość usługi Łączna liczba punktów
1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Specjał Sp. z o.o.
ul. Aleja Jana Pawła II 80 lok. Nr 5
00-175 Warszawa
48,58 40,00 88,58
2. STANBEST S. i Z. Głodowscy Sp. J.
Al. Gen. Władysława Sikorskiego 66 35-304 Rzeszów
48,55 40,00 88,55
3. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „TOP-SERVIS” Bąk Mirosław
39-331 Chorzelów 196
49,45 40,00 89,45
4. Usługi Hydrotechniczno-Budowlane „HYDROBUD” Sp. z o.o.
ul. 11 Listopada 25
 62-510 Konin
48,41 40,00 88,41
5. P.W.”KARABELA” Sp. z o.o.
 ul. Sokola 14
 39-400 Tarnobrzeg
50,31 40,00 90,31
6. Konsorcjum firm:
MTC Limited Sp. z o.o.,
MTC Holding Company Sp. z o.o.
 ul. Ks. E. Kasperczyka 58
44-300 Wodzisław Śląski
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
7. SKAREM Sp. z o.o.
ul. 1 Sierpnia 24
37-450 Stalowa Wola
60,00 40,00 100,00
8. IMPEL CLEANING Sp. z o.o.
ul. Ślężna 118
 53-111 Wrocław
35,91 40,00 75,91
9. Firma Utrzymania Czystości „SOPEL” Stanisław Sopel
ul. Szarotkowa 9
35-604 Rzeszów
55,28 40,00 95,28
 
Zamawiający w toku postępowania wykluczył następujących wykonawców:
 1.  Konsorcjum firm: MTC Limited Sp. z o.o., MTC Holding Company Sp. z o.o. ul. Ks. E. Kasperczyka 58, 44-300 Wodzisław Śląski. Wykonawca zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp w terminie 3 dni od zamieszczenia ma stronie internetowej zamawiającego informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, oraz na wezwanie do uzupełnienia dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 ustawy przesłane do wykonawcy w dniu 2 października 2017 r., nie przedstawił zamawiającemu informacji o przynależności do tej samej Grupy Kapitałowej, a tym samym wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 ustawy.
         Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 
 
Generuj PDF
Rozbudowa hali sportowej przy ZSO nr 2 w Stalowej Woli
OKZ – V.271.64.2017                                                      Stalowa Wola, dnia  03 października 2017 r.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy  
z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 31 sierpnia 2017 r.  pn.: „Rozbudowa hali sportowej przy ZSO nr 2 w Stalowej Woli”, w dniu 03 października 2017 r., wybrana została oferta Wykonawcy: Zakład Remontowo-Budowlany Roman Olszowy ul. Szkolna 55, 36-147 Kosowy.
Wyżej wymieniony Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę brutto:
2 411 734,28 zł.  Ponadto oświadczył, iż wykona zamówienie w terminie o 5 tygodni krótszym od podstawowego terminu wykonania zadania, tj. od 01 września 2018 r. oraz udzielił  7 letniego okresu gwarancji i rękojmi.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły niżej wymienione podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie wskazanych kryteriów oceny następującą punktację:
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów
 w kryterium
cena
Liczba punktów
w kryterium
termin realizacji zamówienia (skrócenie terminu)
Liczba punktów
w kryterium
okres gwarancji i rękojmi
Łączna liczba punktów
1 STALPRZEM Sp. z o.o.
37 -450 Stalowa Wola
Al. Jana Pawła II 18 E
54,74 20 5 79,74
2 Zakład Remontowo – Budowlany Józef Bajek
Nowosielec 288
37 – 450 Stalowa Wola
55,12 12 20 87,12
3 Konsorcjum:
Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne „ADMA” Sp. z o.o. ul. Kościuszki 68, 28-200 Staszów – Lider,
„ADMA” Zakład Remontowo - Budowlany
Marian Adamczyk
ul. Kościuszki 68, 28-200 Staszów – Partner
48,93 20 10 78,93
4 Zakład Remontowo – Budowlany Roman Olszowy
ul. Szkolna 55, 36 – 147 Kosowy
60 20 20 100
Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił oferty żadnego wykonawcy oraz nie wykluczył żadnego wykonawcy.  
Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 
Generuj PDF
Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF Stalowa Wola
OKZ – V.271.68.2017                                               Stalowa Wola, 2 października 2017 r.
 
                                   UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
 
Zamawiający – Gmina Stalowa Wola działając na podstawie art.93 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2015 r., poz. 2164), unieważnia postępowanie, pn. „Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF Stalowa Wola”. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty.
Generuj PDF
Pełnienie funkcji inżyniera nadzoru dla zadania: 1. Remont sali gimnastycznej przy ZSO nr 1 w Stalowej Woli 2. Rozbudowa hali sportowej przy ZSO nr 2 w Stalowej Woli
OKZ-V.271.64.2017                                                              Stalowa Wola, 27 września 2017 r.
 
 
 
 
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
            Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2017 r., poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp,  unieważnia postępowanie pn.: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: 1. Remont Sali gimnastycznej przy ZSO nr 1 w Stalowej Woli;  2. Rozbudowa hali sportowej przy ZSO nr 2  w Stalowej Woli”, z  uwagi na fakt niezłożenia żadnej niepodlegającej odrzuceniu oferty.
Generuj PDF
Modernizacja połączenia ul. Kilińskiego z ul. Podleśną w Stalowej Woli.
OKZ – V.271.63.2017                                                       Stalowa Wola, 26 września  2017 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 t.j.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja połączenia ul. Kilińskiego z ul. Podleśną w Stalowej Woli” wybrana została w dniu 26 września 2017 r., oferta konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlano- Inżynieryjne „ADMA” Sp. z o.o. ul. Kościuszki 68, 28 – 200 Staszów – Lider, ADMA Zakład Remontowo - Budowlany Marian Adamczyk ul. Kościuszki 68, 28 – 200 Staszów – Partner.
Kryterium wyboru ofert była cena oraz okres gwarancji i rękojmi. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 747.474,75 zł brutto oraz oświadczył, że udziela gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia na okres 7 lat.
 W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz okresu gwarancji i rękojmi, następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium okres gwarancji i rękojmi Łączna liczba punktów
1. Przedsiębiorstwo Budowlano- Inżynieryjne „ADMA” Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 68,
 28 – 200 Staszów – Lider,
ADMA Zakład Remontowo - Budowlany Marian Adamczyk
ul. Kościuszki 68,
28 – 200 Staszów – Partner
60,00 40,00 100,00
2. Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna Bruk-Mar Łukasz Marut Cisów Las 5a
37-433 Bojanów
45,91 40,00 85,91
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił żadnej z ofert;
        Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać podpisana w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 
Generuj PDF
Zaprojektowanie i budowa drogi gminnej w ramach zadania pn.: Poprawa lokalnego układu komunikacyjnego poprzez rozbudowę drogi gminnej stanowiącej bezpośrednie połączenie z istniejącymi terenami inwestycyjnymi położonymi przy ul. COP w Stalowej Woli.
OKZ – V.271.8.2017                                                         Stalowa Wola, 25 września 2017 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Poprawa lokalnego układu komunikacyjnego poprzez rozbudowę drogi gminnej stanowiącej bezpośrednie połączenie z istniejącymi terenami inwestycyjnymi położonymi przy ul. COP w Stalowej Woli.” wybrana została w dniu 25 września 2017 r., oferta wykonawcy  Konsorcjum firm: PBI Infrastruktura S.A. ul. Kolejowa 10 E, 23-200 Kraśnik – Lider, PBI WMB Sp. z o.o. ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz – Partner. Kryterium wyboru ofert była cena, termin wykonania zamówienia oraz udzielona gwarancja. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 13.379.842,83 zł brutto, oświadczył, iż udzieli okresu gwarancji na przedmiot zamówienia na 120 miesięcy, oraz zaproponował: rury kanalizacji deszczowej do średnicy fi 800 typu PP (lite) SN 16; konstrukcja nawierzchni jezdni dla kategorii ruchu KR5. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, oraz termin wykonania następującą punktację:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium gwarancji Liczba punktów w kryterium jakości
materiałów
kj1
Liczba punktów w kryterium jakości
materiałów
kj2
Łączna liczba punktów
1.  Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Rejtana 6, 35-310 Rzeszów Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
2.  Konsorcjum firm:
Przedsiębiorstwo MOLTER Sp. o.o. Rudna Mała 47b, 36-060 Głogów Małopolski – Lider
Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 38, 38-400 Krosno – Partner
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych J. Korkosz Sp. J. ul. Nowa 93, 37-400 Nisko – Partner,
 
 
 
Nie dotyczy
 
 
 
Nie dotyczy
 
 
 
Nie dotyczy
 
 
 
Nie dotyczy
 
 
 
Nie dotyczy
3. Konsorcjum firm: 
      PBI Infrastruktura S.A.
ul. Kolejowa 10 E, 23-200 Kraśnik – Lider
PBI WMB Sp. z o.o.
ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz – Partner,
 
 
60
 
 
33
 
 
4
 
 
3
 
 
100
4.  Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki  
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania odrzucił oferty:
-  Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Rejtana 6, 35-310 Rzeszów,
- Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo MOLTER Sp. o.o. Rudna Mała 47b, 36-060 Głogów Małopolski – Lider, Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 38, 38-400 Krosno – Partner, Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych J. Korkosz Sp. J. ul. Nowa 93, 37-400 Nisko – Partner,
-  Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki
O czym poinformował wykonawców w zgodzie z art. 92 ust 1 pkt 3 ustawy PZP podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
 • Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia                     o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Generuj PDF
Budowa wielopokoleniowych stref aktywności sportowej w Stalowej Woli
OKZ – V.271.66.2017                                                          Stalowa Wola, 25 września 2017 r.
 
 
  UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
 
            Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), zawiadamia iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa wielopokoleniowych stref aktywności  sportowej w Stalowej Woli, zostało  w  dniu 25 września 2017 r., unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp., ze względu na fakt nie złożenia żadnej oferty.
 
Generuj PDF
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania pn. „Budowa skrzyżowania ulicy Solidarności z ulicą Energetyków w Stalowej Woli”
OKZ – V.271.58.2017                                                 Stalowa Wola, 21 września 2017 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania pn. „Budowa skrzyżowania ulicy Solidarności z ulicą Energetyków w Stalowej Woli” wybrana została w dniu 21 września 2017 r., oferta wykonawcy BICO GROUP Tomasz Przybylski, ul. Staniewicka 1/2, 03-310 Warszawa. Kryterium wyboru ofert była cena, oraz jakość - ilość pobytów Inspektora. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 108 822,53 zł brutto i oświadczył iż ilość pobytów w tygodniu Inspektora nadzoru inwestorskiego to 6 dni. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, oraz termin wykonania następującą punktację:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium jakości: Ilość pobytów w tygodniu Inspektora nadzoru inwestorskiego Łączna liczba punktów
1. BICO GROUP Tomasz Przybylski
ul. Staniewicka 1/2, 03-310 Warszawa
 
60
 
 
40
 
 
100
 
2. Promost Consulting Sp. z o. o. Sp. k.
ul. Bohaterów 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty 4, 35-307 Rzeszów
 
53,96
 
40
 
93,96
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił żadnej z ofert;
 • Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Generuj PDF
Budowa placów zabaw przy ul. Poniatowskiego 15 oraz przy ul. 1-go Sierpnia 22 w Stalowej Woli.
OKZ – V.271.54.2017                                                                       Stalowa Wola, 19 września 2017 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
     
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa placów zabaw przy ul. Poniatowskiego 15 oraz przy ul. 1-go Sierpnia 22 w Stalowej Woli” wybrana została w dniu 19 września 2017 r., dla części I zamówienia oferta wykonawcy Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne „ADMA” Sp. z o.o. – Lider, oraz „ADMA” Zakład Remontowo-Budowlany Marian Adamczyk z siedzibą w Staszowie przy ul. Kościuszki 68.
Kryterium wyboru ofert była cena, okres gwarancji i rękojmi oraz skrócenie czasu realizacji (terminu wykonania). Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na część I zamówienia na kwotę 84.747,44 zł brutto oraz oświadczył, iż udzieli gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia na okres 5 lat ponadto zadeklarował skrócenie czasu realizacji (terminu wykonania) o 7 dni (1 tydzień).
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na część I zamówienia oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, okresu gwarancji i rękojmi oraz skrócenie terminu realizacji, następującą punktację:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium okres gwarancji i rękojmi Liczba punktów w kryterium skrócenie czasu realizacji zamówienia Łączna liczba punktów
1. APIS POLSKA Sp. z o.o.
 ul. Kolaniki 19
 37-500 Jarosław
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FUDALI, Robert Fudali
Rogoźnica 97A
36-060 Głogów Małopolski
60,00 20,00 0,00 80,00
3. Konsorcjum firm:
Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne „ADMA” Sp. z o.o. „ADMA” Zakład Remontowo-Budowlany Marian Adamczyk
Ul. Kościuszki 68
28-200 Staszów
58,47 20,00 10,00 88,47
 
           Dla części II zamówienia oferta wykonawcy Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne „ADMA” Sp. z o.o. – Lider, oraz „ADMA” Zakład Remontowo-Budowlany Marian Adamczyk z siedzibą w Staszowie przy ul. Kościuszki 68.
Kryterium wyboru ofert była cena, okres gwarancji i rękojmi oraz skrócenie czasu realizacji (terminu wykonania). Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na część II zamówienia na kwotę 112.727,77 zł brutto oraz oświadczył, iż udzieli gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia na okres 5 lat ponadto zadeklarował skrócenie czasu realizacji (terminu wykonania) o 7 dni (1 tydzień).
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na część II zamówienia oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, okresu gwarancji i rękojmi oraz skrócenie terminu realizacji, następującą punktację:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium okres gwarancji i rękojmi Liczba punktów w kryterium skrócenie czasu realizacji zamówienia Łączna liczba punktów
1. APIS POLSKA Sp. z o.o.
 ul. Kolaniki 19
 37-500 Jarosław
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FUDALI, Robert Fudali
Rogoźnica 97A
36-060 Głogów Małopolski
60,00 20,00 0,00 80,00
3. Konsorcjum firm:
Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne „ADMA” Sp. z o.o. „ADMA” Zakład Remontowo-Budowlany Marian Adamczyk
Ul. Kościuszki 68
28-200 Staszów
51,57 20,00 10,00 81,57
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania odrzucił oferty Wykonawców:
- APIS POLSKA Sp. z o.o. ul. Kolaniki 19 37-500 Jarosław, o czym poinformował wykonawców w zgodzie z art. 92 ust 1 pkt 3 ustawy PZP podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
           Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 
Generuj PDF
Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Stalowej Woli” realizowane w ramach zadania „Modernizacja dwóch obiektów szkolnej infrastruktury sportowej w Stalowej Woli” w ramach Programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej 2017.
OKZ – V.271.59.2017                                                       Stalowa Wola, 15 września  2017 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 t.j.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Stalowej Woli” realizowane w ramach zadania „Modernizacja dwóch obiektów szkolnej infrastruktury sportowej  w Stalowej Woli” w ramach Programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej 2017wybrana została w dniu 15 września 2017 r., oferta wykonawcy Firma Usługowo Handlowa ELBUDPOL Wiesław Małek z siedzibą w Stalowej Woli przy ul. Handlowej 13.
Kryterium wyboru ofert była cena, okres gwarancji i rękojmi oraz termin realizacji zamówienia. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 332.999,11 zł brutto oraz oświadczył, że udziela gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia na okres 5 lat oraz wykona przedmiot zamówienia w ciągu 7 tygodni od dnia podpisania umowy.
 W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, okresu gwarancji i rękojmi oraz terminu realizacji zamówienia, następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium okres gwarancji i rękojmi Liczba punktów w kryterium termin realizacji zamówienia Łączna liczba punktów
1. Zakład Remontowo-Budowlany Józef Bajek
Nowosielec 288
37-400 Nisko
60,00 20,00 0,00 80,00
2. Firma Usługowo Handlowa ELBUDPOL Wiesław Małek
ul. Handlowa 13
37-450 Stalowa Wola
58,91 20,00 20,00 98,91
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił żadnej z ofert;
        Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać podpisana w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Generuj PDF
Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Stalowa Wola.
OKZ – V.271.52.2017                                                                        Stalowa Wola, 13 września 2017 r.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
     
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Stalowa Wola” wybrana została w dniu 13 września 2017 r., dla części I zamówienia oferta wykonawcy ZPCH P.W. NOWEX Tadeusz Nowak z siedzibą w Stalowej Woli przy ul. Okulickiego 127.
           Kryterium wyboru ofert była cena oraz okres gwarancji. Wyżej wymieniony wykonawca złożył jako jedyny ofertę na część I zamówienia na kwotę 91.819,23 zł brutto oraz oświadczył, iż udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 7 lat.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na część I zamówienia oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz okresu gwarancji następującą punktację:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium okres gwarancji Łączna liczba punktów
1. ZPCH P.W. NOWEX Tadeusz Nowak ul. Okulickiego 127
37-450 Stalowa Wola
60,00 40,00 100,00
 
          Dla części II zamówienia oferta wybrana została w dniu 13 września 2017 r. wykonawcy ZPCH P.W. NOWEX Tadeusz Nowak z siedzibą w Stalowej Woli przy ul. Okulickiego 127.       
           Kryterium wyboru ofert była cena oraz okres gwarancji. Wyżej wymieniony wykonawca złożył jako jedyny ofertę na część II zamówienia na kwotę 46.134,29 zł brutto oraz oświadczył, iż udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 7 lat.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na część II zamówienia oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz okresu gwarancji następującą punktację:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium okres gwarancji Łączna liczba punktów
1. ZPCH P.W. NOWEX Tadeusz Nowak ul. Okulickiego 127
37-450 Stalowa Wola
60,00 40,00 100,00
       
         Dla części III zamówienia oferta wybrana została w dniu 13 września 2017 r. wykonawcy ZPCH P.W. NOWEX Tadeusz Nowak z siedzibą w Stalowej Woli przy ul. Okulickiego 127.       
           Kryterium wyboru ofert była cena oraz okres gwarancji. Wyżej wymieniony wykonawca złożył jako jedyny ofertę na część III zamówienia na kwotę 26.695,18 zł brutto oraz oświadczył, iż udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 7 lat.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na część III zamówienia oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz okresu gwarancji następującą punktację:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium okres gwarancji Łączna liczba punktów
1. ZPCH P.W. NOWEX Tadeusz Nowak ul. Okulickiego 127
37-450 Stalowa Wola
60,00 40,00 100,00
 
           Dla części IV zamówienia oferta wybrana została w dniu 13 września 2017 r. wykonawcy ZPCH P.W. NOWEX Tadeusz Nowak z siedzibą w Stalowej Woli przy ul. Okulickiego 127.       
           Kryterium wyboru ofert była cena oraz okres gwarancji. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na część IV zamówienia na kwotę 417.403,05 zł brutto oraz oświadczył, iż udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 7 lat.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na część IV zamówienia oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, okresu gwarancji następującą punktację:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium okres gwarancji Łączna liczba punktów
1. ZPCH P.W. NOWEX Tadeusz Nowak ul. Okulickiego 127
37-450 Stalowa Wola
60,00 40,00 100,00
2.  Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych J. Korkosz Sp. Jawna ul. Nowa 93
37-400 Nisko
53,65 40,00 93,65
 
Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił oferty żadnego wykonawcy oraz nie wykluczył żadnego wykonawcy dla części I,II,III i IV zamówienia.     
Na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a) ustawy Pzp., umowa dla części I,II i III zamówienia może zostać zawarta w formie pisemnej nie zwłocznie tj. przed terminem o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.           
           Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa dla części IV zamówienia może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
OKZ – V.271.52.2017                                                          Stalowa Wola, 19 marca 2018 r.
 
 
  UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
 
            Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579), zawiadamia iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Stalowa Wola”, zostało  w  dniu 19 marca 2018 r., unieważnione dla części I zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp. w związku z art. 94 ust. 3 ustawy Pzp, ze względu na fakt iż wykonawca, który jako jedyny złożył ofertę na część I zamówienia uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego dla części I zamówienia.
Generuj PDF
Opracowanie projektu przebudowy i rozbudowy budynku Sokół wraz ze zmianą sposobu użytkowania rozbudowy na strefę spotkań i rekreacji
 OKZ-V.271.50.2017                                                Stalowa Wola, dnia 12 września 2017r.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy  
z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  z dnia 27 lipca 2017 r. pn.: „Opracowanie projektu przebudowy i rozbudowy budynku Sokół wraz ze zmianą sposobu użytkowania rozbudowy na strefę spotkań i rekreacji”, w dniu 12 września  2017 r., wybrana została, oferta Wykonawcy:  Biuro Projektowe Dworaczyk Architektura  Ada Dworaczyk ul. Warszawska 170 D, 39-400 Tarnobrzeg.
Wyżej wymieniony Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę, na łączną kwotę brutto: 93 300,00 zł. Ponadto oświadczył, iż wykona zamówienie w terminie 61 dni od dnia zawarcia  umowy, tj. zaproponował skrócenie podstawowego terminu realizacji zadania o  14 dni.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły dwie oferta niżej wymienionych podmiotów, którym Zamawiający przyznał, na podstawie wskazanych kryteriów oceny następującą punktację:
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium
cena
Liczba punktów
w kryterium
termin realizacji zamówienia (skrócenie terminu)
Łączna liczba punktów
1. ARCHITEGA Beata Guziak
ul. Dominikańska 33
02-738 Warszawa
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
2. Biuro Projektowe Dworaczyk Architektura -  Ada Dworaczyk
ul. Warszawska 170 D
39-400 Tarnobrzeg
60 40 100
Zamawiający w toku postępowania  odrzucił ofertę jednego  Wykonawcy.
Zamawiający w toku postępowania  nie wykluczył żadnego Wykonawcy.  
Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 
Generuj PDF
Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego i projektu wykonawczego na przebudowę ulic: Kopernika, Jagiellońskiej, Kochanowskiego i Poprzecznej w Stalowej Woli.
OKZ – V.271.55.2017                                                             Stalowa Wola, 6 września 2017 r.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
           Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego i  projektu wykonawczego na przebudowę ulic: Kopernika, Jagiellońskiej, Kochanowskiego i Poprzecznej w Stalowej Woli wybrana została w dniu 6 września 2017 r., oferta wykonawcy PD PROJEKT inż. Paweł Dul z siedzibą w Grębowie przy ul. Dolańskich 23.
    Kryterium wyboru ofert była cena oraz skrócenie terminu realizacji zamówienia. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 69.100,00 zł brutto, ponadto zadeklarował skrócenie terminu wykonania zamówienia o 14 dni.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz skrócenia terminu realizacji zamówienia, następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium skrócenie terminu realizacji zamówienia Łączna liczba punktów
1. PD PROJEKT inż. Paweł Dul
ul. Dolańskich 23
 39-410 Grębów
60,00 40,00 100,00
2. HSW – Zakład Projektowo-Technologiczny Sp. z o.o.
ul. Kwiatkowskiego 1
37-450 Stalowa Wola
56,18 20,00 76,18
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił żadnej z ofert;
        Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać podpisana w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Generuj PDF
Rewitalizacja drzewostanu zespołu parkowo-pałacowego w Stalowej Woli - Charzewicach
 OKZ – V.271.40.2017                                                                Stalowa Wola, dnia  06 września 2017 r.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy  
z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Rewitalizacja drzewostanu zespołu parkowo-pałacowego w Stalowej Woli – Charzewicach” z dnia 09 czerwca 2017 r.  w dniu 06 września 2017 r., wybrana została oferta Wykonawcy: GARDEN Sp. z o.o. ul. Tadeusza Romanowicza 1, 33-100 Tarnów.
Wyżej wymieniony Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę brutto:
294 300,00 zł.  Ponadto oświadczył, iż wykona zamówienie w terminie do dnia 31.03.2018 r. oraz zaoferował wykonanie zadania przez czteroosobowy zespół osób ze stosownymi uprawnieniami.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły niżej wymienione podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie wskazanych kryteriów oceny następującą punktację:
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów
 w kryterium
cena
Liczba punktów
w kryterium
termin realizacji zamówienia (skrócenie terminu)
Liczba punktów
w kryterium
ilość osób z uprawnieniami
Łączna liczba punktów
1 GARDEN  Sp. z o.o.
ul. Tadeusza Romanowicza 1
33-100 Tarnów
60 20 20 100
2 BKW Usługi Komunalne Sp. z o.o. 33-386 Podegrodzie
Brzezna 576
37,79 20 20 77,79
3 ARBOFOREST Bartosz Jerzak
ul. Osiedle na d Wartą 22
66-470 Kostrzyn nad Odrą
16,43 20 20 56,43
4              Usługi Leśne  i Ogrodnicze
ELITELAS Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Sp. k.
Durdy 141,
39-450 Baranów Sandomierski
40,22 20 20 80,22
5 ARBFOREST RAFAŁ SOKULSKI
37-400 Nisko ul. Długa 55
37,29 20 20 77,29
Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił oferty żadnego wykonawcy oraz nie wykluczył żadnego wykonawcy.  
Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

 
Generuj PDF
Przebudowa ulicy Hubala w Stalowej Woli
OKZ – V.271.49.2017                                                            Stalowa Wola, 5 września 2017 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
           Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa ulicy Hubala w Stalowej Woliwybrana została w dniu 5 września 2017 r., oferta wykonawcy Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna Bruk-Mar Łukasz Marut Cisów Las 5a, 37-433 Bojanów.
    Kryterium wyboru ofert była cena, okres gwarancji i rękojmi oraz termin wykonania zamówienia. Wyżej wymieniony wykonawca złożył jako jedyny ofertę na kwotę 377.692,68 zł brutto oraz oświadczył, że udzieli gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia na okres 8 lat, oraz wykonana zamówienie w terminie 10 tygodni od dnia podpisania umowy.                      
 W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, okresu gwarancji  i rękojmi oraz terminu realizacji zamówienia, następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium okres gwarancji i rękojmi Liczba punktów w kryterium termin
realizacji zamówienia
Łączna liczba punktów
1. Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna Bruk-Mar Łukasz Marut Cisów Las 5a,
37-433 Bojanów
60,00 28,00 0,00 88,00
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania nie  odrzucił oferty żadnego z Wykonawców:
Na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a) ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej nie zwłocznie tj. przed terminem o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.
Generuj PDF
Utworzenie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli
OKZ – V.271.22.2017                                                           Stalowa Wola, 31 sierpnia 2017 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Utworzenie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli” wybrana została w dniu 31 sierpnia 2017 r., oferta wykonawcy Budimex S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa. Kryterium wyboru ofert była cena, termin wykonania zamówienia oraz udzielona gwarancja. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 43 739 509,99 zł brutto, oświadczył, iż wykona zamówienie w terminie do 1 października 2018 roku, udzieli gwarancji i rękojmi na okres 60 miesięcy ( 5 lat). W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, oraz termin wykonania następującą punktację:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium termin wykonania Liczba punktów w kryterium gwarancji i rękojmi Łączna liczba punktów
1. Konsorcjum Firm: Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL Spółka Akcyjna,
ul. Al. Józefa Piłsudzkiego 74, 41-303 Dąbrowa Górnicza, „WODPOL” Sp. z o. o.,
ul. Ks. Stanisława Słonki 24,
34-300 Żywiec, „S-Print 2”
Sp. z o. o., ul. Techników 5,
40-326 Katowice, BAM Sports GmbH, Heerdter Lohweg 35,
d-40549 Dusseldorf, Niemcy
 
 
Nie dotyczy
 
 
Nie dotyczy
 
 
Nie dotyczy
 
 
Nie dotyczy
2. MIRBUD S.A., ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
3. BUDIMEX S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa 60 5 35 100
4. Konsorcjum Firm: Przedsiębiorstwo Budowlane INTER-SYSTEM S.A.,
ul. Dmowskiego 17B, 50-203 Wrocław, AGB 2 Sp. z o. o., Jacewo 76, 88-100 Inowrocław
 
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
5. Konsorcjum Firm: Mostostal Warszawa S.A., ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa, Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A.,
ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko Biała
 
 
Nie dotyczy
 
 
Nie dotyczy
 
 
Nie dotyczy
 
 
Nie dotyczy
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania odrzucił oferty:
- Konsorcjum Firm: Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL Spółka Akcyjna, ul. Al. Józefa Piłsudzkiego 74, 41-303 Dąbrowa Górnicza, „WODPOL” Sp. z o. o., ul. Ks. Stanisława Słonki 24, 34-300 Żywiec, „S-Print 2” Sp. z o. o., ul. Techników 5, 40-326 Katowice, BAM Sports GmbH, Heerdter Lohweg 35, d-40549 Dusseldorf, Niemcy
- MIRBUD S.A., ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice
- Konsorcjum Firm: Przedsiębiorstwo Budowlane INTER-SYSTEM S.A., ul. Dmowskiego 17B, 50-203 Wrocław, AGB 2 Sp. z o. o., Jacewo 76, 88-100 Inowrocław
- Konsorcjum Firm: Mostostal Warszawa S.A., ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa, Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A., ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko Biała
O czym poinformował wykonawców w zgodzie z art. 92 ust 1 pkt 3 ustawy PZP podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
 • Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia                     o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 
 
Generuj PDF
Dostawa autobusów miejskich napędzanych olejem napędowym oraz elektrycznych wraz z systemem ładowania dla Gminy Stalowa Wola
OKZ – V.271.26.2017                                                                   Stalowa Wola, dnia 30 sierpnia 2017 r.
 
                                                                                             
                                                                                 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY – CZĘŚĆ I
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa autobusów miejskich napędzanych olejem napędowym oraz elektrycznych wraz z systemem ładowania dla Gminy Stalowa Wola – część I Dostawa fabrycznie nowych autobusów niskopodłogowych zasilanych energią elektryczną w ilości 10 sztuk wraz z systemem ładowania ” wybrana została w dniu 30 sierpnia  2017 r. oferta Wykonawcy:
SOLARIS Bus & Coach S.A. ul. Obornicka 46, Bolechowo – Osiedle, 62-005 Owińska
Kryterium oceny ofert stanowiły: cena brutto, parametry techniczne oraz parametry ekologiczne.
Wybrany Wykonawca, jako jedyny, złożył ofertę na wykonanie w/w zadania, na kwotę brutto:
 25 461 000,00 zł.  W wyniku oceny parametrów technicznych zaoferowanego przedmiotu dostawy Wykonawca otrzymał 89,5 punktu. W wyniku oceny parametrów ekologicznych zaoferowanego przedmiotu dostawy Wykonawca otrzymał 100  punktów.
Łączna punktacja przyznana Wykonawcy w wyniku oceny oferty 100 punktów.
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy
Liczba punktów w kryterium
cena
Liczba punktów
w kryterium
parametry techniczne
Liczba punktów w kryterium parametry ekologiczne Łączna liczba punktów
1. SOLARIS Bus & Coach S.A. ul. Obornicka 46
Bolechowo-Osiedle
 62-005 Owińska
60 30 10 100
 • Zamawiający w toku postępowania w zakresie części I nie wykluczył Wykonawcy oni nie odrzucił oferty Wykonawcy
       Na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1a ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej niezwłocznie, tj. przed upływem terminu, o którym omowa w art. 94 ust. 1 pkt 1.
OKZ – V.271.26.2017                                             Stalowa Wola, dnia 04 października 2017 r.
 
                                                                                             
                                                                                 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY – CZĘŚĆ II
Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa autobusów miejskich napędzanych olejem napędowym oraz elektrycznych wraz z systemem ładowania dla Gminy Stalowa Wola – część II Dostawa fabrycznie nowych autobusów napędzanych olejem napędowym o długości ok. 9,5 m w ilości 6 sztuk  wybrana została w dniu 04 października  2017 r. oferta Wykonawcy:
AUTOSAN sp. z o.o. ul. Lipińskiego 109, 38-500 Sanok
Kryterium oceny ofert stanowiły: cena brutto, parametry techniczne oraz parametry ekologiczne.
Wybrany Wykonawca złożył ofertę na wykonanie w/w zadania, na kwotę brutto:
6 154 920,00 zł.  W wyniku oceny parametrów technicznych zaoferowanego przedmiotu dostawy Wykonawca otrzymał 90 punktów. W wyniku oceny parametrów ekologicznych zaoferowanego przedmiotu dostawy Wykonawca otrzymał 80 punktów.
Łączna punktacja przyznana Wykonawcy w wyniku oceny oferty: 98,72 punktów.
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy
Liczba punktów w kryterium
cena
Liczba punktów
w kryterium
parametry techniczne
Liczba punktów w kryterium parametry ekologiczne Łączna liczba punktów
1. AUTOSAN sp. z o.o.
ul. Lipińskiego 109
38-500 Sanok
60 28,72 10 98,72
2. SOLARIS Bus & Coach S.A. ul. Obornicka 46
Bolechowo-Osiedle
 62-005 Owińska
51,59 30 10 91,59
Zamawiający w toku postępowania w zakresie części II zamówienia:
 •  nie wykluczył żadnego Wykonawcy
 •  nie odrzucił oferty żadnego Wykonawcy
 Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

OKZ – V.271.26.2017                                             Stalowa Wola, dnia 04 października 2017 r.
 
                                                                                             
                                                                                 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY – CZĘŚĆ III
Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa autobusów miejskich napędzanych olejem napędowym oraz elektrycznych wraz z systemem ładowania dla Gminy Stalowa Wola – część III Dostawa fabrycznie nowych autobusów napędzanych olejem napędowym o długości od 7 do 8 m w ilości 3 sztuki” wybrana została w dniu  04 października 2017 r. oferta Wykonawcy:
AUTOMET Group Sp.  z o.o. Sp. k.
38-500 Sanok
ul. Stankiewicza 4,
Kryterium oceny ofert stanowiły: cena brutto oraz parametry techniczne .
Wybrany Wykonawca, jako jedyny, złożył ofertę na wykonanie w/w zadania, na kwotę brutto:
1 915 110,00 zł.  W wyniku oceny parametrów technicznych zaoferowanego przedmiotu dostawy Wykonawca otrzymał 23 punkty. Łączna punktacja przyznana Wykonawcy w wyniku oceny oferty  wynosi 100 punktów.
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy
Liczba punktów w kryterium
cena
Liczba punktów
w kryterium
parametry techniczne
Łączna liczba punktów
1. AUTOMET Group
Sp.  z o.o. Sp. k.
38-500 Sanok
ul. Stankiewicza 4
60 40 100
 • Zamawiający w toku postępowania w zakresie części III nie wykluczył Wykonawcy oni nie odrzucił oferty Wykonawcy
       Na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1a ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej niezwłocznie, tj. przed upływem terminu, o którym omowa w art. 94 ust. 1 pkt 1.
 
Generuj PDF
Rewitalizacja terenu położonego wzdłuż osiedla „Skarpa” w Stalowej Woli.
OKZ – V.271.48.2017                                                  Stalowa Wola, 29 sierpnia 2017 r.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
           Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Rewitalizacja terenu położonego wzdłuż osiedla Skarpa w Stalowej Woli wybrana została w dniu 29 sierpnia 2017 r., oferta Konsorcjum firm: APIS POLSKA Sp. z o.o. z   siedzibą   w   Jarosławiu    przy ul. Kolaniki 19 – Lider; oraz Firma Remontowo-Budowlana „PIOTROWSKI” Paweł Piotrowski  Piwoda 150, Wiązownica – Partner.
       Kryterium wyboru ofert była cena, termin realizacji zamówienia oraz okres gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 1.456.725,23 zł brutto, ponadto oświadczył, że udzieli gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia na okres 7 lat, oraz wykona zamówienie w terminie do 31.07.2018 r.
       W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, terminu realizacji zamówienia oraz okresu gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia, następującą punktację:

 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium okres gwarancji Liczba punktów w kryterium termin realizacji Łączna liczba punktów
1. Konsorcjum:
APIS POLSKA Sp. z o.o.
ul. Kolaniki 19,  
37-500 Jarosław – Lider;
Firma Remontowo-Budowlana „PIOTROWSKI” Paweł Piotrowski
Piwoda 150, Wiązownica – Partner
 
60,00
 
8,00
 
20,00
 
88,00
2. Konsorcjum firm:
Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne „ADMA” Sp. z o.o.
Ul. Kościuszki 68
28-200 Staszów
„ADMA” Zakład Remontowo-Budowlany Marian Adamczyk
Ul. Kościuszki 68
28-200 Staszów
 
50,76
 
0,00
 
20,00
 
70,76
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił żadnej z ofert;
        Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać podpisana w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Generuj PDF
Budowa skrzyżowania ulicy Solidarności z ulicą Energetyków w Stalowej Woli
OKZ – V.271.27.2017                                                           Stalowa Wola, 29 sierpnia 2017 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa skrzyżowania ulicy Solidarności z ulicą Energetyków w Stalowej Woli” wybrana została w dniu 29 sierpnia 2017 r., oferta wykonawcy Konsorcjum: Konsorcjum: PBI Infrastruktura S.A., ul. Kolejowa 10E, 23-200 Kraśnik – lider, PBI WMB Sp. z o. o., ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz – partner. Kryterium wyboru ofert była cena, termin wykonania zamówienia oraz udzielona gwarancja, termin wykonania zamówienia oraz kryterium jakościowe – rury kanalizacji deszczowej. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 3 975 124,66 zł brutto, oświadczył, iż wykona zamówienie w terminie do 1 sierpnia 2018 roku, udzieli gwarancji i rękojmi na okres 96 miesięcy ( 8 lat) oraz zaproponował rury kanalizacji deszczowej GRP SN 20.000. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, oraz termin wykonania następującą punktację:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium termin wykonania Liczba punktów w kryterium gwarancji i rękojmi Liczba punktów w kryterium jakość (rury) Łączna liczba punktów
1. Konsorcjum: PBI Infrastruktura S.A., ul. Kolejowa 10E, 23-200 Kraśnik – lider, PBI WMB Sp. z o. o., ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz – partner  
60
 
 
10
 
 
28
 
 2  
100
 
2. Skanska S.A. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania odrzucił ofertę SKANSKA S.A. z siedzibą przy ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa. Wykonawca nie przedłużył terminu związania z ofertą z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium. Zamawiający odrzucił ofertę na podstawie art. 89 ust 1 pkt 7a) ustawy PZP.
 • Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Generuj PDF
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stalowej Woli.
OKZ – V.271.62.2017                                                        Stalowa Wola, 28 sierpnia  2017 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
           Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stalowej Woliwybrana została w dniu 28 sierpnia 2017 r., oferta wykonawcy Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe MOTO-TRUCK Leszek Chmiel z siedzibą przy ul. Ks. P. Ściegiennego 270 w Kielcach.
    Kryterium wyboru ofert była cena, okres gwarancji i rękojmi, termin wykonania zamówienia oraz typ zawieszenia kabiny. Wyżej wymieniony wykonawca złożył jako jedyny ofertę na kwotę 784.740,00 zł brutto oraz oświadczył, że udzieli gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia na okres 36 miesięcy, termin realizacji zamówienia 1.12.2017 r. oraz oferowany samochód ratowniczo-gaśniczy posiada kabinę z zawieszeniem pneumatycznym.                      
 W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, okresu gwarancji i rękojmi, terminu realizacji zamówienia oraz typu zawieszenia kabiny, następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium okres gwarancji i rękojmi Liczba punktów w kryterium terminu realizacji zamówienia Liczba punktów w kryterium typ zawieszenia kabiny Łączna liczba punktów
1. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe MOTO-TRUCK Leszek Chmiel
ul. Ks. P. Ściegiennego 270
25-116 Kielce
60,00 20,00 5,00 10,00 95,00
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania nie  odrzucił oferty żadnego z Wykonawców:
Na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a) ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej nie zwłocznie tj. przed terminem o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.
Generuj PDF
Budowa wielopokoleniowych stref aktywności sportowej w Stalowej Woli
OKZ – V.271.51.2017                                                           Stalowa Wola, 25 sierpnia 2017 r.
 
 
  UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
 
            Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), zawiadamia iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa wielopokoleniowych stref aktywności  sportowej w Stalowej Woli, dla części I zamówienia  zostało  w  dniu 25 sierpnia 2017 r., unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp., ze względu na fakt nie złożenia żadnej oferty.


OKZ – V.271.51.2017                                                        Stalowa Wola, 19 września  2017 r.
 

 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
           Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 t.j.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa wielopokoleniowych stref aktywności sportowej w Stalowej Woli”, wybrana została w dniu 19 września 2017 r., na część II zamówienia (budowa Skateparku) oferta wykonawcy MPG S.C. z siedzibą w  Łagiewnikach Nowych przy ul. Okólnej 68.
    Kryterium wyboru ofert była cena, okres gwarancji i rękojmi oraz termin wykonania zamówienia. Wyżej wymieniony wykonawca złożył jako jedyny ofertę na kwotę 504.300,00 zł brutto ponadto oświadczył, że udzieli gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia na okres 60 miesięcy, oraz wykona zamówienie w terminie do 15 listopada 2017 r.                     
 W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na część II zamówienia oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, okresu gwarancji i rękojmi oraz terminu realizacji zamówienia, następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium okres gwarancji i rękojmi Liczba punktów w kryterium termin realizacji zamówienia Łączna liczba punktów
1. MPG S.C.
ul. Okólna 68
95-002 Łagiewniki Nowe
60,00 35,00 5,00 95,00
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania nie  odrzucił oferty żadnego z Wykonawców:
Na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a) ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej nie zwłocznie tj. przed terminem o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.
 
Generuj PDF
Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF Stalowa Wola
OKZ – V.271.57.2017                                                           Stalowa Wola, 25 sierpnia 2017 r.
 
 
  UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
 
            Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), zawiadamia iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF Stalowa Wola”, dla części I zamówienia  zostało  w  dniu 25 sierpnia 2017 r., unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp., ze względu na fakt nie złożenia żadnej oferty.

OKZ – V.271.57.2017                                                Stalowa Wola, 21 września 2017 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF Stalowa Wola w zakresie części 2 zamówienia wybrana została w dniu 21 września 2017 r., oferta wykonawcy DART S.C. Pracownie Konserwatorskie J. Dyżewski, Bartłomiej & Dorota Wieloszewscy, ul. Goplańska 16A, 80-178 Gdańsk. Kryterium wyboru ofert była cena oraz udzielona gwarancja i rękojmia. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą i jedyną ofertę na kwotę 25 338,00 zł brutto i oświadczył iż udzieli gwarancji oraz rękojmi na okres 5 lat. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, oraz termin wykonania następującą punktację:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium gwarancji i rękojmi Łączna liczba punktów
1. Dart S.C. Pracownie Konserwatorskie J. Dyżewski, Bartłomiej & Dorota Wieloszewscy, ul. Goplańska 16 A, 80-178 Gdańsk  
60
 
 
40
 
 
100
 
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił żadnej z ofert;
 • Na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit a) ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta niezwłocznie z pominięciem terminów o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Generuj PDF
Opracowanie wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego na przebudowę sieci napowietrznej nN na sieć kablową wraz z przyłączami do istniejących budynków położonych przy ulicach: Kopernika, Jagiellońskiej i Kochanowskiego w Stalowej Woli.
OKZ – V.271.60.2017                                                 Stalowa Wola, 22 sierpnia 2017 r.
 
  UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
 
            Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), zawiadamia iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Opracowanie wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego na przebudowę sieci napowietrznej nN na sieć kablową wraz z przyłączami do istniejących budynków położonych przy ulicach: Kopernika, Jagiellońskiej i Kochanowskiego w Stalowej Woli”,   zostało  w  dniu 22 sierpnia 2017 r., unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp., ze względu na fakt nie złożenia żadnej oferty.
Generuj PDF
Tworzenie warunków dla nowoczesnego nauczania poprzez modernizację infrastruktury edukacyjnej w Gminie Stalowa Wola.
OKZ – V.271.46.2017                                             Stalowa Wola, 22 sierpnia 2017 r.
 


  UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
 
            Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), zawiadamia iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Tworzenie warunków dla nowoczesnego nauczania poprzez modernizację infrastruktury edukacyjnej w Gminie Stalowa Wola,   zostało  w  dniu 22 sierpnia 2017 r., unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp., ze względu na fakt nie złożenia żadnej oferty.
Generuj PDF
Opracowanie projektu zagospodarowania terenów przyblokowych w rejonie budynków przy ul. Mickiewicza 16, Wolności 2 i Staszica 7 w Stalowej Woli.
OKZ – V.271.56.2017                                                           Stalowa Wola, 18 sierpnia 2017 r.
 
 
  UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
 
            Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), zawiadamia iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Opracowanie projektu zagospodarowania terenów przyblokowych w rejonie budynków przy ul. Mickiewicza 16, Wolności 2 i Staszica 7 w Stalowej Woli”,   zostało  w  dniu 18 sierpnia 2017 r., unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp., ze względu na fakt nie złożenia żadnej oferty.
Generuj PDF
Budowa placu manewrowego wraz z odwodnieniem dla OSP Stalowa Wola przy ul. Targowej 3 w Stalowej Woli
OKZ – V.271.47.2017                                                                       Stalowa Wola, 17 sierpnia  2017 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
           Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa placu manewrowego wraz z odwodnieniem dla OSP Stalowa Wola przy ul. Targowej 3 w Stalowej Woli wybrana została w dniu 17 sierpnia 2017 r., oferta wykonawcy Przedsiębiorstwo  Robót   Inżynieryjnych   J. Korkosz  Sp.  Jawna  z  siedzibą  w  Nisku  przy
ul. Nowej 93.
    Kryterium wyboru ofert była cena, termin realizacji zamówienia, okres gwarancji na przedmiot zamówienia oraz typ rur kanalizacji deszczowej jakich wykonawca użyje podczas realizacji umowy. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 119.807,42 zł brutto, ponadto oświadczył, że udzieli gwarancji  na przedmiot zamówienia na okres 8 lat, termin realizacji zamówienia to 9.10.2017 r. oraz podczas realizacji przedmiotu zamówienia użyje rur typu PVC-U-SN12.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji na przedmiot zamówienia oraz typu rur kanalizacji deszczowej jakich wykonawca użyje podczas realizacji umowy, następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium okres gwarancji Liczba punktów w kryterium termin realizacji Liczba punktów w kryterium typ rur kanalizacji deszczowej Łączna liczba punktów
1. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych J. Korkosz Sp. Jawna
Ul. Nowa 93
37-400 Nisko
60,00 28,00 10,00 2,00 100,00
2. Mokbudplus Rober Bąk
Ul. Sienkiewicza 178
39-400 Tarnobrzeg
55,35 28,00 0,00 2,00 85,35
3. Konsorcjum firm:
Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne „ADMA” Sp. z o.o.
„ADMA” Zakład Remontowo-Budowlany Marian Adamczyk
Ul. Kościuszki 68
28-200 Staszów
46,54 28,00 0,00 2,00 76,54
4. Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna Bruk-Mar Łukasz Marut Cisów Las 5a 37-433 Bojanów 49,29 28,00 10,00 2,00 89,29
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił żadnej z ofert;
        Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać podpisana w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Generuj PDF
Wykonanie robót budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu na obszarze Błoni nad Sanem w Stalowej Woli.
OKZ – V.271.39.2017                                                           Stalowa Wola, 31 lipca 2017 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie robót budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu na obszarze Błoni nad Sanem w Stalowej Woli.” wybrana została w dniu 31 lipca 2017 r., oferta wykonawcy Konsorcjum: Apis Polska Sp. z o. o., ul. Kolaniki 19, 37-500 Jarosław, Firma Remontowo-Budowlana: PIOTROWSKI” Paweł Piotrowski, Piwoda 150, 37-522 Wiązownica. Kryterium wyboru ofert była cena, termin wykonania zamówienia oraz udzielona gwarancja i rękojmia. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 10 226 555,60 zł brutto, oświadczył, iż wykona zamówienie w terminie do 30 września 2018 roku oraz udzieli gwarancji i rękojmi na okres 84 miesięcy ( 7 lat). W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, oraz termin wykonania następującą punktację:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium termin wykonania Liczba punktów w kryterium gwarancji i rękojmi Łączna liczba punktów
1. Konsorcjum: Marta Derkacz Garden Designers, ul. Poligonowa 2B/40, 20-817 Lublin – Lider konsorcjum, Garden Designers Derkacz i wspólnicy Spółka Jawna, ul. Nowy Świat 30, 20-418 Lublin – partner konsorcjum  
 
48,01
 
 
20
 
 
4
 
 
72,01
2. Konsorcjum: Park-M Sp. z o. o., ul. Piaski 12, 33-340 Stary Sącz – Lider konsorcjum, Park-M POLAND Sp. z o. o., ul. Piaski 12, 33-340 Stary Sącz – partner konsorcjum  
57,89
 
20
 
4
 
81,89
3. Konsorcjum: Apis Polska Sp. z o. o., ul. Kolaniki 19, 37-500 Jarosław, Firma Remontowo-Budowlana: PIOTROWSKI” Paweł Piotrowski, Piwoda 150, 37-522 Wiązownica  
60
 
20
 
8
 
88
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił żadnej z ofert;
 • Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Generuj PDF
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. „Budowa skrzyżowania ulicy Solidarności z ulicą Energetyków w Stalowej Woli”
OKZ – V.271.44.2017                                                          Stalowa Wola, 27 lipca 2017 r.
 
                                   UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający – Gmina Stalowa Wola działając na podstawie art.93 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2015 r., poz. 2164), unieważnia postępowanie, pn. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. „Budowa skrzyżowania ulicy Solidarności z ulicą Energetyków w Stalowej Woli”. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a zamawiający nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na realizację do ceny najkorzystniejszej oferty.
 
Generuj PDF
Budowa parkingów w rejonie ulic PCK 8-10 oraz Metalowców 7-9
OKZ-V.271.45.2017                                                                          Stalowa Wola, dnia 26 lipca 2017r.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy  
z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  z dnia 28 czerwca 2017 r. pn.: „Budowa parkingów w rejonie ulic PCK 8-10 oraz Metalowców 7-9”
 w dniu 26 lipca 2017 r., wybrana została, oferta Wykonawcy:  Konsorcjum :
Przedsiębiorstwo Budowlano Inżynieryjne „ADMA” sp. z o.o.  – Lider
„ ADMA” Zakład Remontowo-Budowlany Marian Adamczyk – Partner
ul. Kościuszki 68 28-200 Staszów.
Wyżej wymieniony Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na łączną kwotę brutto: 210 778,39 zł, w tym Część I: 133 398,72 zł  Część II 77 379,67 zł.
 Ponadto oświadczył, iż wykona zamówienie w terminie 6 tygodni od dnia podpisania umowy, tj. zaproponował skrócenie podstawowego terminu realizacji zadania o  4 tygodnie w odniesieniu do obu części zamówienia oraz udzielił 7 letniego okresu  gwarancji i rękojmi – w odniesieniu do obu części zamówienia.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęła jedna oferta niżej wymienionego podmiotu, któremu Zamawiający przyznał, na podstawie wskazanych kryteriów oceny następującą punktację:
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium
cena
Liczba punktów
w kryterium
termin realizacji zamówienia (skrócenie terminu)
Liczba punktów
w kryterium
termin gwarancji i rękojmi
Łączna liczba punktów
1. Konsorcjum :
Przedsiębiorstwo Budowlano Inżynieryjne „ADMA” sp. z o.o.  –Lider
„ADMA” Zakład Remontowo Budowlany Marian Adamczyk – Partner
ul. Kościuszki 68 28-200 Staszów.
60 20 20 100
Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił oferty wykonawcy oraz nie wykluczył wykonawcy.  
Na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 1a) ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta niezwłocznie, w formie pisemnej .
Generuj PDF
Opracowanie projektu budowy drogi gminnej na osiedlu Zasanie w Stalowej Woli
OKZ-V.271.43.2017                                                                         Stalowa Wola, dnia 26 lipca 2017r.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy  
z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  z dnia 22 czerwca 2017 r. pn.: „Opracowanie projektu budowy drogi gminnej na osiedlu Zasanie w Stalowej Woli”
 w dniu 26 lipca 2017 r., wybrana została, oferta Wykonawcy: Pracownia Projektowa BUDOFROM mgr inż. Marek Froń,  Al. Jana Pawła II 58/32, 37-450 Stalowa Wola .
Wyżej wymieniony Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę brutto:98 400,00  zł.
Ponadto oświadczył, iż wykona zamówienie w terminie do dnia 16 listopada 2017 r. tj. zaproponował skrócenie podstawowego terminu realizacji zadania o 14 dni.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły niżej wymienione podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie wskazanych kryteriów oceny następującą punktację:
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium
cena
Liczba punktów
w kryterium
termin realizacji zamówienia (skrócenie terminu)
Łączna liczba punktów
1. HSW  - Zakład Projektowo-Technologiczny Sp. z o.o. , 37-450 Stalowa Wola ul. Kwiatkowskiego 1 54,55 40 94,55
2. Pracownia Projektowa BUDOFROM mgr inż. Marek Froń Al. Jana Pawła II
58/32, 37-450 Stalowa Wola
60 40 100
Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił oferty żadnego wykonawcy oraz nie wykluczył żadnego wykonawcy.  
Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 
 
Generuj PDF
Budowa placów zabaw przy ul. Poniatowskiego 15 oraz przy ul. 1-go Sierpnia 22 w Stalowej Woli.
OKZ – V.271.42.2017                                                 Stalowa Wola, 26 lipca 2017 r.
 
                                   UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
 
            Zamawiający – Gmina Stalowa Wola działając na podstawie art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2015 r., poz. 2164), unieważnia postępowanie, pn. „Budowa placów zabaw przy ul. Poniatowskiego 15 oraz przy ul. 1-go Sierpnia 22 w Stalowej Woli” w zakresie części I i II zamówienia. Cena najkorzystniejszej oferty zarówno w części I jak i II zamówienia przewyższa kwoty, które zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a zamawiający nie może zwiększyć kwot przeznaczonej na realizację do ceny najkorzystniejszej oferty.
Generuj PDF
Remonty cząstkowe ulic w Stalowej Woli 2017/2018
OKZ – V.271.41.2017                                                               Stalowa Wola, 18 lipca 2017 r.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Remonty cząstkowe ulic w Stalowej Woli 2017/2018” wybrana została w dniu 18 lipca 2017 r., dla części I zamówienia oferta wykonawcy Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno-Drogowego „Inżdróg” Spółka z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli przy ul. Wrzosowej 97.
Kryterium wyboru ofert była cena, okres gwarancji oraz czas naprawy ubytku od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na część I zamówienia na kwotę 1.529.899,50 zł brutto oraz oświadczył, iż udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 5 lat (pozycja 3) ponadto czas naprawy ubytku od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego nastąpi w ciągu 1 dnia.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na część I zamówienia oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, okresu gwarancji oraz czasu naprawy ubytku od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego, następującą punktację:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium okres gwarancji Liczba punktów w kryterium czas naprawy ubytku Łączna liczba punktów
1. Przedsiębiorstwo
 MOLTER Sp. z o.o.
Rudna Mała 47b
36-060 Głogów Małopolski
58,57 10,00 30,00 98,57
2.  Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno-Drogowego „Inżdróg” Sp. z o.o.
ul. Wrzosowa 97,
37-450 Stalowa Wola
60,00 10,00 30,00 100,00
 
          Dla części II zamówienia w dniu 18 lipca 2017 r. została wybrana oferta wykonawcy Zakład Produkcyjno-Usługowy „DROTECH” Witold Waśkiewicz z siedzibą w  Turbi 460.
Kryterium wyboru ofert była cena, okres gwarancji oraz czas naprawy ubytku od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na część II zamówienia na kwotę 340.835,00 zł brutto oraz oświadczył, iż udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 5 lat (pozycja 1,2,10,11) ponadto czas naprawy ubytku od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego nastąpi w ciągu 1 dnia.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na część II zamówienia oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, okresu gwarancji oraz czasu naprawy ubytku od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego, następującą punktację:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium okres gwarancji Liczba punktów w kryterium czas naprawy ubytku Łączna liczba punktów
1. Zakład Produkcyjno-Usługowy „DROTECH” Witold Waśkiewicz 37-416 Turbia 460 60,00 10,00 30,00 100,00
2.  Mokbudplus Robert Bąk
 ul. Sienkiewicza 178,
39-400 Tarnobrzeg
48,69 10,00 30,00 88,69
 
Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił oferty żadnego wykonawcy oraz nie wykluczył żadnego wykonawcy.  
           Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Generuj PDF
Opracowanie projektu Rewitalizacji Rynku w Stalowej Woli – Rozwadowie
OKZ-V.271.37.2017                                                                          Stalowa Wola, dnia 12 lipca 2017r.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Opracowanie projektu Rewitalizacji Rynku w Stalowej Woli – Rozwadowie”  z dnia 8 czerwca 2017 r. wybrana została, w dniu 12 lipca 2017 r., oferta Wykonawcy: Atelier Architektury Radosław Żubrycki ul. Św. Jana 9A,  59-900 Zgorzelec.
Wyżej wymieniony Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę brutto: 120 540,00  zł. Ponadto oświadczył, iż wykona zamówienie w terminie do dnia 8 września 2017 r. tj. zaproponował skrócenie podstawowego terminu realizacji zadania o 21 dni.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły niżej wymienione podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie wskazanych kryteriów oceny następującą punktację:
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium
cena
Liczba punktów
w kryterium
termin realizacji zamówienia (skrócenie terminu)
Łączna liczba punktów
1. Atelier Architektury Radosław Żubrycki
ul. Św. Jana 9A,  59-900 Zgorzelec
60 40 100
2. pPALMETT Sp. z o.o.  sp. komandytowa
ul. Wybieg 4
00-788 Warszawa
14,85 0 14,85
Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił oferty żadnego wykonawcy oraz nie wykluczył żadnego wykonawcy.  
Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Generuj PDF
Poprawa dostępności do usług społecznych poprzez rozbudowę i przebudowę budynku MOPS w Stalowej Woli Dostawa mebli i wyposażenia do budynku MOPS w Stalowej Woli
OKZ – V.271.36.2017                                                           Stalowa Wola, 10 lipca 2017 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Poprawa dostępności do usług społecznych poprzez rozbudowę i przebudowę budynku MOPS w Stalowe Woli Dostawa mebli i wyposażenia do budynków MOPS w Stalowej Woli” wybrana została w dniu 10 lipca 2017 r., oferta wykonawcy LBM Sp. z o. o., ul. Mahoniowa 32, 85-390 Bydgoszcz. Kryterium wyboru ofert była cena oraz okres gwarancji i rękojmi. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 324 781,50 zł brutto oraz oświadczył, iż udzieli gwarancji i rękojmi na okres 10 lat.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, oraz termin wykonania następującą punktację:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium gwarancji i rękojmi Łączna liczba punktów
1. Elmar Anna Karnas, ul. 3-go Maja 1/3, 36-030 Błażowa Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
2. WOKA-BUD Wojciech Sepko, ul. Jastrzębia 12, 16-020 Czarna Białostocka  
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
3. LBM Sp. z o. o., ul. Mahoniowa 32, 85-390 Bydgoszcz  
60
 
40
 
100
4. Firma Wid Szymańska Dorota, ul. Staszica 10A, 35-051 Rzeszów  
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania odrzucił oferty Wykonawców:
- Elmar Anna Karnas, ul. 3-go Maja 1/3, 36-030 Błażowa
- WOKA-BUD Wojciech Sepko, ul. Jastrzębia 12, 16-020 Czarna Białostocka
- Firma Wid Szymańska Dorota, ul. Staszica 10A, 35-051 Rzeszów
O czym poinformował wykonawców w zgodzie z art. 92 ust 1 pkt 3 ustawy PZP podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
 • Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 
 
 
Generuj PDF
Rewitalizacja terenu położonego wzdłuż osiedla „Skarpa” w Stalowej Woli
OKZ – V.271.38.2017                                                                      Stalowa Wola, 6 lipca 2017 r.
 
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
 
            Zamawiający – Gmina Stalowa Wola działając na podstawie art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2015 r., poz. 2164), unieważnia postępowanie, pn. „Rewitalizacja terenu położonego wzdłuż osiedla Skarpa w Stalowej Woli”. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a zamawiający nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na realizację do ceny najkorzystniejszej oferty.
Generuj PDF
Tworzenie warunków dla nowoczesnego nauczania poprzez modernizację infrastruktury edukacyjnej w Gminie Stalowa Wola.
OKZ– V.271.28.2017                                                       Stalowa Wola, dnia 5 lipca 2017 r,
 
 
                         ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA    
 
 
       Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), zawiadamia iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Tworzenie warunków dla nowoczesnego nauczania poprzez modernizację infrastruktury edukacyjnej w Gminie Stalowa Wola, zostało w dniu 5 lipca 2017 r., unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty niepodlegającej odrzuceniu przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 
Generuj PDF
Opracowanie projektu budowy Sali Sportowej
OKZ – V.271.32.2017                                                  Stalowa Wola, 21 czerwca 2017 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Opracowanie projektu budowy Sali Sportowej” wybrana została w dniu 21 czerwca 2017 r., oferta wykonawcy Architektoniczne Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Budownictwa ARP Autorska Pracownia Projektowa Manecki. Kryterium wyboru ofert była cena oraz termin wykonania. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 89 790,00 zł brutto oraz oświadczył iż wykona zamówienie w terminie do 16 listopada 2017 r.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz gwarancji i rękojmi następującą punktację:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium termin wykonania Łączna liczba punktów
1. BUDOWNICTWO Firma Doradczo-Inwestycyjna Jan Pluta, Wojków 83, 39-340 Padew  
27,37
 
40
 
67,37
2. Architektoniczne Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Budownictwa ARP Autorska Pracownia Projektowa Manecki  
60
 
40
 
100
3. SSC Architekci Sp. z o. o., ul. Gajowa 3, 32-082 Rozechowice  
57,31
 
40
 
97,31
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił żadnej z ofert;
 • Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 
 
Generuj PDF
Budowa przyłączy elektroenergetycznych kablowych wraz z układem pomiarowym do stacji ładowania autobusów
OKZ-V.271.30.2017                                                                           Stalowa Wola, 20 czerwca 2017 r.
 
 
 
 
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
            Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 oraz 93 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2015 r., poz. 2164), zwanej dalej ustawą Pzp  unieważnia postępowanie pn.: Budowa przyłączy elektroenergetycznych kablowych wraz z układem pomiarowym do stacji ładowania autobusówprowadzone  w ramach RPO WP 2014-2020, Oś Priorytetowa V Infrastruktura komunikacyjna , Działanie 5.4 Niskoemisyjny transport miejski, z  uwagi na fakt wystąpienia: 1) niemożliwej do usunięcia wady uniemożliwiającej zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, tj. brak prawnie wiążącej oferty z powodu upływu 30 dniowego  terminu związania z ofertą.
2) istotnej zmiany okoliczności powodującej, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
W trakcie realizacji zadania dodatkowa analiza wykazała, iż posadowienie stacji szybkiego ładowania na działce ewid. nr 800/50 Obręb - 3 Centrum, spowoduje konieczność przebudowy dotychczasowej infrastruktury układu komunikacyjnego miasta, w celu zapewnienia optymalnego wyjazdu autobusów miejskich z wytypowanej zajezdni. Inwestycja taka w obecnej chwili nie jest możliwa do przeprowadzenia i nie leży w interesie Zamawiającego.
W związku z zaistniałymi okolicznościami Gmina Stalowa Wola planuje zmianę lokalizacji stacji szybkiego ładowania z działki ewid. nr 800/50 Obręb 3 – Centrum na działkę o nr ewid. 65/33 Obręb 5 - Jelnia stanowiącej własność Beneficjenta. Zaproponowana zmiana lokalizacji oczekuje na aprobatę Instytucji finansującej przedsięwzięcie w
W trakcie procedowania zmiany lokalizacji żaden z Wykonawców nie dokonał przedłużenia terminu związania z ofertą.
 
Generuj PDF
Przebudowa ul. Lipowej w Stalowej Woli - rozwiązanie kolizji z napowietrzną siecią elektroenergetyczną nN.
OKZ – V.271.34.2017                                            Stalowa Wola, 19 czerwca  2017 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
           Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa ul. Lipowej w Stalowej Woli - rozwiązanie kolizji z napowietrzną siecią elektroenergetyczną nNwybrana została w dniu 19 czerwca 2017 r., oferta wykonawcy Zakład Wykonawstwa Elektrycznego i Teletechnicznego Adam Bednarowski z siedzibą w Radomyślu nad Sanem przy ul. Mickiewicza 164.
    Kryterium wyboru ofert była cena, okres gwarancji i rękojmi oraz skrócenie terminu wykonania zamówienia. Wyżej wymieniony wykonawca złożył jako jedyny ofertę na kwotę 442.800,00 zł brutto oraz oświadczył, że udzieli gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia na okres 8 lat, skrócenie terminu wykonania zamówienia 0 dni.                      
 W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, okresu gwarancji  oraz skrócenie terminu realizacji zamówienia, następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium okres gwarancji i rękojmi Liczba punktów w kryterium skrócenie terminu realizacji zamówienia Łączna liczba punktów
1. Zakład Wykonawstwa Elektrycznego i Teletechnicznego Adam Bednarowski
ul. Mickiewicza 164
37-455 Radomyśl nad Sanem
60,00 20,00 0,00 80,00
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania nie  odrzucił oferty żadnego z Wykonawców:
Na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a) ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej nie zwłocznie tj. przed terminem o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.
 
Generuj PDF
Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego oświetlenia ulicznego przy ul. Karnaty w Stalowej Woli
OKZ – V.271.24.2017                                                           Stalowa Wola, 12 czerwca 2017 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego oświetlenia ulicznego przy ul. Karnaty w Stalowej Woli wybrana została w dniu 12 czerwca 2017 r., oferta wykonawcy „Elektro-Instal” Paweł Sulicki Instalacje Elektryczne i Pomiary, Sokolniki, ul. Sandomierska 89, 39-432 Gorzyce. Kryterium wyboru ofert była cena oraz termin wykonania. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 4 428 zł brutto oraz oświadczył, iż wykona zamówienie w terminie do 31 lipca 2017 roku.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, oraz termin wykonania następującą punktację:
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium termin wykonania Łączna liczba punktów
1. HSW – Zakład Projektowo – Technologiczny Sp. z o. o., ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola  
14,59
 
 
20
 
34,59
2. MK Elektro Projekt Marian Kozik, ul. Konfederacji Dzikowskiej 6/13, 39-400 Tarnobrzeg  
28,67
 
40
 
68,67
3. Elektrobudowa S.C. Andrzej Jerzy Kowalski, Ryszard Kowalski, ul. Partyzantów 4/38, 37-450 Stalowa Wola  
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
 
Nie dotyczy
4. „Elektro-Instal” Paweł Sulicki, Instalacje Elektryczne i Pomiary,                                       Sokolniki, ul. Sandomierska 89, 39-432 Gorzyce  
60
 
20
 
80
5. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „MATEL” Tadeusz Gadła, ul. Spółdzielcza 8, 37-300 Leżajsk  
27,11
 
40
 
67,11
6. Energo-World Sp. z o. o., ul. Fircowskiego1, 35-030 Rzeszów  
7,22
 
 
0
 
 
7,22
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania odrzucił oferty Wykonawców:
Elektrobudowa S.C. Andrzej Jerzy Kowalski, Ryszard Kowalski, ul. Partyzantów 4/38, 37-450 Stalowa Wola
O czym poinformował wykonawców w zgodzie z art. 92 ust 1 pkt 3 ustawy PZP podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
 • Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 
 
 
Generuj PDF
System zasilania awaryjnego i montaż szaf rack 19” w serwerowni
OKZ – V.271.33.2017                                                                        Stalowa Wola, 06 czerwca 2017 r.

 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: System zasilania awaryjnego i montaż szaf rack 19” w serwerowni – cześć I zamówienia z dnia 12 maja 2017 r. wybrana została w dniu 06 czerwca  2017 r., oferta Wykonawcy: P.I.W Camco Sp. z o.o. ul. Światowida 47 B/ 22, 03-144 Warszawa
Wyżej wymieniony Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę brutto: 67 311,75 zł
Ponadto oświadczył, iż wykona zamówienie w terminie 1 tygodnia od dnia zawarcia umowy,
a na oferowany przedmiot zamówienia udzielił 6 letniego okresu gwarancji i rękojmi.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły niżej wymienione podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie wskazanych kryteriów oceny następującą punktację:
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium
cena
Liczba punktów
w kryterium
termin realizacji zamówienia (skrócenie terminu)
Liczba punktów w kryterium okres gwarancji i rękojmi Łączna liczba punktów
1. P.I.W Camco Sp. z o.o.
ul. Światowida 47 B/ 22
03-144 Warszawa
60 30 10 100
2. Konsorcjum
WORLD IT Sp. z o.o.  ul. Rzymska 28
 03-976 Warszawa – Lider
Impact IT Sp. z o.o. ul. Siedlanowskiego 3
37-450 Stalowa wola- Partner
30,72 0 0 30,72


  Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił oferty żadnego wykonawcy oraz nie wykluczył żadnego wykonawcy.   
Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
OKZ – V.271.33.2017                                                                        Stalowa Wola, 07 czerwca 2017 r.

 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: System zasilania awaryjnego
 i montaż szaf rack 19” w serwerowni – cześć II zamówienia
z dnia 12 maja 2017 r. wybrana została w dniu  07 czerwca  2017 r., oferta Wykonawcy: Cyfrowe Sieci Multimedialne Sp. z o.o. ul.Kwiatkowskiego 1;  37-450 Stalowa Wola
Wyżej wymieniony Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę brutto: 16 273,88 zł
Ponadto oświadczył, iż wykona zamówienie w terminie 1 tygodnia od dnia zawarcia umowy, a na oferowany przedmiot zamówienia udzielił 6 letniego okresu gwarancji i rękojmi.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły niżej wymienione podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie wskazanych kryteriów oceny następującą punktację:

 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium
cena
Liczba punktów
w kryterium
termin realizacji zamówienia (skrócenie terminu)
Liczba punktów w kryterium okres gwarancji i rękojmi Łączna liczba punktów
1. Cyfrowe Sieci Multimedialne Sp. z o.o.
ul. Kwiatkowskiego 1
37-450 Stalowa Wola
60 30 10 100
2. Konsorcjum
WORLD IT Sp. z o.o.  ul. Rzymska 28
 03-976 Warszawa – Lider
Impact IT Sp. z o.o. ul. Siedlanowskiego 3
37-450 Stalowa Wola- Partner
45,10 0 0 45,10


  Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił oferty żadnego wykonawcy oraz nie wykluczył żadnego wykonawcy.   
Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 
Generuj PDF
Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego oświetlenia ulicznego na os. Zasanie w Stalowej Woli
OKZ – V.271.29.2017                                                                        Stalowa Wola, 01 czerwca 2017 r.

 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego oświetlenia ulicznego na os. Zasanie w Stalowej Woli” z dnia 24 kwietnia 2017 r. wybrana została w dniu 01 czerwca  2017 r., oferta Wykonawcy: Elektrobudowa S.C. Andrzej Jerzy Kowalski , Ryszard Kowalski ul. Partyzantów 4/3; 37-450 Stalowa Wola.
Wyżej wymieniony Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę brutto: 11 685,00 zł
Ponadto oświadczył, iż wykona zamówienie do dnia 31.08.2017 r. (skrócenie terminu realizacji zadania o 30 dni).
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły niżej wymienione podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie wskazanych kryteriów oceny następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium
cena
Liczba punktów
w kryterium
termin realizacji zamówienia (skrócenie terminu)
Łączna liczba punktów
1. MK ELEKTRO PROJEKT Marian Kozik
ul. Konfederacji Dzikowskiej 6/13; 39-400 Tarnobrzeg
25,87 40 65,87
2. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „MATEL” Tadeusz Gałda
ul. Spółdzielcza 8; 37-300 Leżajsk
33,53 20 53,53
3. ELEKTROBUDOWA S.C. Andrzej Jerzy Kowalski, Ryszard Kowalski
ul. Partyzantów 4/38;  37-450 Stalowa Wola
60 20 80


  Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił oferty żadnego wykonawcy oraz nie wykluczył żadnego wykonawcy.   
         Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 
 
Generuj PDF
Opracowanie projektu budowy drogi gminnej na osiedlu Zasanie w Stalowej Woli
OKZ-V.271.35.2017                                                              Stalowa Wola, 01 czerwca 2017 r.
 
 
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
 
       Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2015 r., poz. 2164), zwanej dalej ustawą Pzp,  unieważnia postępowanie  pn.: Opracowanie projektu budowy drogi gminnej na osiedlu zassanie w Stalowej Woli” z dnia 19 maja 2017r. , z  uwagi na fakt, iż w w/w postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

 
Generuj PDF
Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego oświetlenia ulicznego przy ul. Jodłowej na os. Piaski w Stalowej Woli.
OKZ – V.271.25.2017                                                    Stalowa Wola, 22 maja  2017 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
           Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego oświetlenia ulicznego przy ul. Jodłowej na os. Piaski w Stalowej Woliwybrana została w dniu 22 maja 2017 r., oferta wykonawcy ELEKTROBUDOWA S.C. Andrzej Kowalski, Ryszard Kowalski z siedzibą przy ul. Partyzantów 4/38 w Stalowej Woli.
    Kryterium wyboru ofert była cena oraz termin wykonania zamówienia. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 4.305,00zł brutto oraz oświadczył, że wykona przedmiot zamówienia w terminie do 31 maja 2017 r.                      
 W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz terminu realizacji zamówienia, następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium termin realizacji zamówienia Łączna liczba punktów
1. ENERGO-WORLD Sp. z o.o.
ul. Fircowskiego 1
 35-030 Rzeszów
6,81 20,00 26,81
2. MK ELEKTRO PROJEKT
Marian Kozik
ul. Konfederacji Dzikowskiej 6/13, 39-400 Tarnobrzeg
28,55 40,00 68,55
3. HSW – Zakład Projektowo-Technologiczny Sp. z o.o.
Ul. Kwiatkowskiego 1
37-450 Stalowa Wola
19,50 20,00 39,50
4. ELEKTROBUDOWA S.C.
Andrzej Kowalski, Ryszard Kowalski ul. Partyzantów 4/38
37-450 Stalowa Wola
44,57 40,00 84,57
5. ELEKTRO-INSTAL Paweł Sulicki Instalacje Elektryczne i Pomiary Sokolniki
ul. Sandomierska 89
39-432 Gorzyce
60,00 20,00 80,00
6. Zakład Wykonawstwa Elektrycznego i Teletechnicznego Adam Bednarowski
ul. Mickiewicza 164
37-455 Radomyśl nad Sanem
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania odrzucił oferty Wykonawców:
- Zakład Wykonawstwa Elektrycznego i Teletechnicznego Adam Bednarowski  ul. Mickiewicza 164, 37-455 Radomyśl nad Sanem. Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy, na przedłużenie terminu związania z ofertą.
Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 
Generuj PDF
„UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW, WSPÓŁMAŁŻONKÓW ORAZ PEŁNOLETNICH DZIECI PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA STALOWA WOLA ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY STALOWA WOLA”
OKZ – V.271.20.2017                                                              Stalowa Wola, 16 maja 2017 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Miasta Stalowa Wola oraz jednostek organizacyjnych Gminy Stalowa Wola” wybrana została w dniu 16 maja 2017 r., dla części I pn. „„Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Miasta Stalowa Wola, Przedszkola nr 3 oraz Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli” oferta wykonawcy Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 02-685 Warszawa. Kryterium wyboru ofert była cena oraz doświadczenie kadry. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 241 188,00 zł brutto oraz w pozacenowych kryteriach oceny oferty otrzymał obliczoną poniżej liczbę punktów.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, oraz pozacenowych kryteriów następującą punktację:
Numer oferty Nazwa Wykonawcy Liczba punktów za cenę
(waga 10%)
Liczba punktów za klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne
(waga 40%)
Liczba punktów za wysokości świadczeń
(waga 50%)
Łączna liczba punktów
1 Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 02-685 Warszawa 10,00 pkt 24,40 pkt 44,50 pkt  
78,90 pkt
3 Generali Życie TU S.A
Ul. Postępu 15 B
02-676 Warszawa
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy  
Nie dotyczy
 
Dla części II „ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Urzędu Miasta Stalowe Wola oraz jednostek organizacyjnych Gminy Stalowa Wola” wybrana została w dniu 16 maja 2017 r., oferta wykonawcy działającego pod nazwą Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group, Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa. Kryterium wyboru ofert była cena oraz doświadczenie kadry. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 560 403,60 zł brutto oraz w pozacenowych kryteriach oceny oferty otrzymał obliczoną poniżej liczbę punktów.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, oraz pozacenowych kryteriów następującą punktację:
 
Numer oferty Nazwa Wykonawcy Liczba punktów za cenę
(waga 10%)
Liczba punktów za klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne
(waga 40%)
Liczba punktów za wysokości świadczeń
(waga 50%)
 
 
Łączna liczba punktów
1 Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 02-685 Warszawa 10,00 21,80 13,94  
45,74
2 Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group, Al. Jerozolimskie 162,
02-342 Warszawa
9,99 26,20 36,78  
 
72,97
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania odrzucił oferty Wykonawców: Generali Życie TU S.A, ul. Postępu 15 B, 02-676 Warszawa, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wykonawca w tabeli świadczeń dla Grupy nr 1 w pozycji „Śmierć Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu” zaoferował świadczenie wynoszące 12 000,00 zł co jest wartością niższą niż minimalna wymagana wysokość świadczenia wynosząca 32 000,00 zł;
 • Dynamiczny system zakupów nie został ustanowiony;
 • Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Generuj PDF
Utrzymanie i konserwacja urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg stanowiących własność Gminy Stalowa Wola oraz sygnalizacji świetlnej.
OKZ – V.271.23.2017                                                Stalowa Wola, 12 maja  2017 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
           Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Utrzymanie i konserwacja urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg stanowiących własność Gminy Stalowa Wola oraz sygnalizacji świetlnej” wybrana została w dniu 12 maja 2017 r., oferta wykonawcy ELEKTROBUDOWA S.C. Andrzej Kowalski, Ryszard Kowalski z siedzibą przy ul. Partyzantów 4/38 w Stalowej Woli.
    Kryterium wyboru ofert była cena oraz usuwanie zgłoszonych usterek związanych z funkcjonowaniem pojedynczych punktów świetlnych. Wyżej wymieniony wykonawca złożył jako jedyny ofertę na kwotę 356.700,00 zł brutto oraz oświadczył, że usuwanie usterek związanych z funkcjonowaniem pojedynczych punktów świetlnych będzie następować w ciągu 2 dni roboczych.                      
 W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz terminu usuwania zgłoszonych usterek związanych z funkcjonowaniem pojedynczych punktów świetlnych, następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium usuwanie zgłoszonych usterek Łączna liczba punktów
1. ELEKTROBUDOWA S.C.
Andrzej Kowalski, Ryszard Kowalski ul. Partyzantów 4/38
37-450 Stalowa Wola
60,00 40,00 100,00
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił żadnej z ofert;
        Na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 2 lit. a) ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w niezwłocznie, tzn., przed upływem terminów o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 2  ustawy Pzp.
 
Generuj PDF
Tworzenie warunków dla nowoczesnego nauczania poprzez modernizację infrastruktury edukacyjnej w Gminie Stalowa Wola – przebudowa Sali gimnastycznej w PSP nr 3 w Stalowej Woli.
OKZ – V.271.21.2017                                                                         Stalowa Wola, 10 maja  2017 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Tworzenie warunków dla nowoczesnego nauczania poprzez modernizację infrastruktury edukacyjnej w Gminie Stalowa Wola – przebudowa Sali gimnastycznej w PSP nr 3 w Stalowej Woli” wybrana została w dniu 10 maja 2017 r., oferta wykonawcy „STALBUD” Kazimierz Młynarski z siedzibą w Stalowej Woli przy ul. Przemysłowej 8F.
Kryterium wyboru ofert była cena oraz czas reakcji. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 191.041,35 zł brutto oraz oświadczył, że udziela gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia na okres 7 lat.
 W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz okresu gwarancji i rękojmi, następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium okres gwarancji i rękojmi Łączna liczba punktów
1. Zakład Obróbki i Handlu Drewnem Gabriel Jamróz
Ul. Kolbuszowska 27
36-122 Dzikowiec
50,94 30,00 80,94
2. Centrum Stolarki Budowlanej „DOMLUX” Nieznalski Andrzej, Nowak Marek Sp. Jawna
Ul. Przemysłowa 11
37-450 Stalowa Wola
60,00 30,00 90,00
3. Firma Usługowo Handlowa ELBUDPOL Wiesław Małek
Ul. Handlowa 13
37-450 Stalowa Wola
55,04 40,00 95,04
4. „STALBUD” Kazimierz Młynarski
Ul. Przemysłowa 8F
37-450 Stalowa Wola
59,49 40,00 99,49
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił żadnej z ofert;
        Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać podpisana w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Generuj PDF
Budowa parkingu przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Stalowej Woli - etap II (część zachodnia).
OKZ – V.271.16.2017                                                                                      Stalowa Wola, 5 maja  2017 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa parkingu przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Stalowej Woli wybrana została w dniu 5 maja 2017 r., oferta Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne „ADMA” Sp. z o.o. oraz „ADMA”  Zakład  Remontowo - Budowlany  Marian  Adamczyk  z  siedzibą   w  Staszowie  przy ul. Kościuszki 68.
Kryterium wyboru ofert była cena, okres gwarancji i rękojmi oraz termin wykonania zamówienia. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na kwotę 319.523,55 zł brutto oraz oświadczył, że udziela gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia na okres 7 lat oraz przedmiot zamówienia wykona w terminie do 3 lipca 2017 r.
 W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, terminu realizacji oraz okresu gwarancji i rękojmi, następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium okres gwarancji i rękojmi Liczba punktów w kryterium termin realizacji Łączna liczba punktów
1. Konsorcjum firm:
Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne „ADMA” Sp. z o.o.
„ADMA” Zakład Remontowo-Budowlany Marian Adamczyk
Ul. Kościuszki 68
28-200 Staszów
60,00 20,00 20,00 100,00
2. Konsorcjum firm:
KOLEKTOR Piotr Lubaś
Ul. Wojska Polskiego 13/59
37-450 Stalowa Wola
FHUP Bruk-Mar Łukasz Marut Cisów Las 5a 37-433 Bojanów
ELEKTROBUDOWA S.C. Andrzej Kowalski Ryszard Kowalski
Ul. Partyzantów 4/38
37-450 Stalowa Wola
57,13 20,00 20,00 97,13
3. BRUK-DAR Dariusz Skawiński
Breń Osuchowski 91
39-304 Czermin
39,94 20,00 20,00 79,94
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił żadnej z ofert;
        Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać podpisana w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 
Generuj PDF
Cyfryzacja jednostek organizacyjnych Gminy Stalowa Wola poprzez rozszerzenie e-usług publicznych
OKZ-V.271.2.2017                                                                Stalowa Wola, 28 kwietnia 2017 r.
 

 
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dla części IV
 
       Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 oraz 93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2015 r., poz. 2164), zwanej dalej ustawą Pzp  unieważnia postępowanie w zakresie części IV zamówienia, pn.: Cyfryzacja jednostek organizacyjnych Gminy Stalowa Wola poprzez rozszerzenie e-usług publicznych, dotyczącej dostawy systemu zasilania awaryjnego UPS oraz szaf teleinformatycznych typu rack 19”prowadzone  w ramach Projektu cyfryzacji jednostek organizacyjnych Gminy Stalowa Wola poprzez rozszerzenie e-usług publicznych”. RPO WP 2014-2020, Oś Priorytetowa II Cyfrowe Podkarpackie, Działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług
z  uwagi na fakt wystąpienia niemożliwej do usunięcia wady uniemożliwiającej zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, tj. okoliczność upływu terminu wykonania zamówienia zadeklarowanego  przez Wykonawców (25.04.2017 r)  Z uwagi na fakt, iż termin wykonania zamówienia stanowił jednocześnie kryterium oceny ofert, jego zmiana stanowi istotną zmianę  umowy, która nie została przewidziana  na podstawie art.144 ust 1. Pzp, tym samym  zawarcie jej z innym terminem wykonania nie jest możliwe.
Ponadto cena oferty wybranej jako najkorzystniejsza i tak przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a brak jest możliwości zwiększenia kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.
 
 

OKZ – V.271.2.2017                                                                                Stalowa Wola, 17 maja 2017 r.
 
 
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY dla części I
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Cyfryzacja jednostek organizacyjnych Gminy Stalowa Wola poprzez rozszerzenie e-usług publicznych –  cześć I - Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-usług publicznych w Gminie Stalowa Wola – dostawa, montaż, uruchomienie  i konfiguracja urządzeń sieciowych, serwerowych i oprogramowania w Gminie  Stalowa Wola wybrana została w dniu 17 maja  2017 r. oferta Wykonawcy:
NIVER  SP ZOO SPK ul. Tuwima 97, 90-031 Łódź
Kryterium oceny ofert stanowiły: cena, okres gwarancji   i rękojmi, ujednolicenie oferowanego sprzętu dla obszaru serwerowego, opieka serwisowa.
Wyżej wymieniony Wykonawca, jako jedyny złożył ofertę na wykonanie w/w zadania na kwotę brutto: 1 234 339,44 zł. Ponadto Wykonawca udzielił 5 letniego okresu gwarancji
i rękojmi, zaoferował ujednolicenie sprzętu dla obszaru serwerowego oraz zapewnił serwis na dostarczone urządzenia przez podmiot posiadający certyfikat jakości ISO9001, uzyskując
w ogólnej ocenie oferty 80 punków.
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium
cena
Liczba punktów
w kryterium
okres gwarancji
 i rękojmi
Liczba punktów
w kryterium
ujednolicenie sprzętu dla obszaru serwerowego
Liczba punktów
w kryterium
opieka serwisowa
Łączna liczba punktów
1. NIVER  SP ZOO SPK ul. Tuwima 97, 90-031 Łódź
 
60 0 15 5 80
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił żadnej z ofert.
        Na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta niezwłocznie, tzn., przed upływem terminów o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1  ustawy Pzp.
 
OKZ – V.271.2.2017                                                                                Stalowa Wola, 18 maja 2017 r.
 
 
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY- dla części II
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Cyfryzacja jednostek organizacyjnych Gminy Stalowa Wola poprzez rozszerzenie e-usług publicznych –  cześć II - Dostawa, montaż i uruchomienie  komputerów niezbędnych do funkcjonowania e-usługpublicznych w Gminie Stalowa Wola wybrana została w dniu 18 maja  2017 r. oferta Wykonawcy:
Konsorcjum firm:
World IT sp. z o.o. ul. Rzymska 28 03-976 Warszawa - Lider
Impact IT Sp. z o.o. ul. Siedlanowskiego 3, 37-450 Stalowa Wola - Partner
 
Kryterium oceny ofert stanowiły: cena, okres gwarancji   i rękojmi, serwis ( czas usunięcia usterki od przyjęcia zgłoszenia).
Wyżej wymieniony Wykonawca, jako jedyny złożył ofertę na wykonanie w/w zadania na kwotę brutto: 196 800 zł. Ponadto Wykonawca udzielił 5 letniego okresu gwarancji i rękojmi, oraz zapewnił usunięcie usterek w terminie 3 dni od daty przyjęcia zgłoszenia, uzyskując w ogólnej ocenie oferty 80 punków.
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium
cena
Liczba punktów
w kryterium
okres gwarancji
 i rękojmi
Liczba punktów
w kryterium
serwis
Łączna liczba punktów
1. Konsorcjum firm:
World IT sp. z o.o.
ul. Rzymska 28 03-976 Warszawa - Lider

Impact IT Sp. z o.o.
 ul. Siedlanowskiego 3, 37-450 Stalowa Wola -Partner
60 0 20 80
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił żadnej z ofert.
        Na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta niezwłocznie, tzn., przed upływem terminów o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1  ustawy Pzp.
 
OKZ – V.271.2.2017                                                                            Stalowa Wola, 23 sierpnia 2017 r.
 
 
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Cyfryzacja jednostek organizacyjnych Gminy Stalowa Wola poprzez rozszerzenie e-usług publicznych – część III Dostawa oraz wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla Gminy Stalowa Wola,
wybrana została w dniu 23 sierpnia  2017 r. oferta Wykonawcy: Asseco Data Systems S.A.
ul. Podolska 21
; 81 – 321 Gdynia.
Kryterium oceny ofert stanowiły: cena oraz funkcjonalność.
Wyżej wymieniony Wykonawca złożył ofertę na wykonanie w/w zadania na kwotę brutto:  2 779 800,00 zł. W teście próbki zaoferowanego systemu otrzymał 90 punktów, uzyskując w ogólnej ocenie oferty łącznie 90 punków.
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium
cena
Liczba punktów
w kryterium
funkcjonalność
Łączna liczba punktów
1. Asseco Data Systems S.A.
ul. Podolska 21
81 – 321 Gdynia
 
60 30 90
2. SPUTNIK SOFTWARE
 Sp. z o.o. ul. Górecka 30
60-201 Poznań
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania odrzucił ofertę Wykonawcy SPUTNIK SOFTWARE SP. Z O.O.
       Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 
Generuj PDF
Budowa parkingu przy ulicy Tołwińskiego
OKZ – V.271.18.2017                                              Stalowa Wola, 28 kwietnia  2017 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa parkingu przy ulicy Tołwińskiego w Stalowej Woli wybrana została w dniu 28 kwietnia 2017 r., oferta wykonawcy Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna Bruk-Mar Łukasz Marut z siedzibą w Cisów Las 5a, 37-433 Bojanów.
Kryterium wyboru ofert była cena oraz czas reakcji. Wyżej wymieniony wykonawca złożył jako jedyny ofertę na kwotę 221.872,68 zł brutto oraz oświadczył, że udziela gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia na okres 10 lat.
 W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz okresu gwarancji i rękojmi, następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium okres gwarancji i rękojmi Łączna liczba punktów
1. BRUK-DAR Dariusz Skawiński
Breń Osuchowski 91
39-304 Czermin
38,70 40,00 78,70
2. Mokbudplus Rober Bąk
Ul. Sienkiewicza 178
39-400 Tarnobrzeg
50,74 40,00 90,74
3. Konsorcjum firm:
Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne „ADMA” Sp. z o.o.
„ADMA” Zakład Remontowo-Budowlany Marian Adamczyk
Ul. Kościuszki 68
28-200 Staszów
50,56 40,00 90,56
4. Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna Bruk-Mar Łukasz Marut Cisów Las 5a 37-433 Bojanów 60,00 40,00 100,00
 
 • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
 • Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił żadnej z ofert;
        Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać podpisana w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
 
Generuj PDF
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania: „Budowa łącznika drogowego wraz z przebudową drogi gminnej ul. Solidarności” realizowanego w ramach projektu: „Lepsza dostępność transportowa w ruchu drogowym na terenie Gminy Stalowa Wola poprzez stworzenie bezkolizyjnego dojazdu do kolejowego dworca pasażerskiego zlokalizowanego w sieci TEN-T”
OKZ – V.271.71.2016                                            Stalowa Wola, 24 kwietnia  2017 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania: „Budowa łącznika drogowego wraz z przebudową drogi gminnej ul. Solidarności” realizowanego w ramach projektu: „Lepsza dostępność transportowa w ruchu drogowym na terenie Gminy Stalowa Wola poprzez stworzenie bezkolizyjnego dojazdu do kolejowego dworca pasażerskiego zlokalizowanego w sieci TEN-T wybrana została w dniu 24 kwietnia 2017 r., oferta wykonawcy BICO GROUP Tomasz Przybylski z siedzibą w Warszawie przy  ul. Staniewickiej 1 lok 2.
Kryterium wyboru ofert była cena, ilość pobytów w tygodniu przedstawiciela wykonawcy oraz doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę nie podlegającą odrzuceniu na kwotę 324.502,29 zł brutto, ponadto zadeklarował ilość pobytów w tygodniu przedstawiciela wykonawcy w liczbie 6.
 W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, ilości pobytów w tygodniu przedstawiciela wykonawcy oraz doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium ilość pobytów w tygodniu przedstawiciela wykonawcy. Liczba punktów w kryterium doświadczenie Inżyniera kontraktu Liczba punktów w kryterium doświadczenie inspektor spec. drogowa Liczba punktów w kryterium doświadczenie inspektor spec. mostowa Liczba punktów w kryterium doświadczenie inspektor spec.. kolejowa Liczba punktów w kryterium doświadczenie inspektor spec. elektryczna Liczba punktów w kryterium doświadczenie inspektor spec. instalacyjna Łączna liczba punktów
1. BICO GROUP Tomasz Przybylski, ul. Staniewicka 1 lok 2, 03-310 Warszawa 53,25 20,00 10,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 93,25
2. Promost Consulting sp. z o. o. sp. k., ul. Bohaterów 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty 4, 35-307 Rzeszów 52,42 20,00 10,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 92,42
3. ZDI Sp. z o. o.
 ul. Jana Kiepury 6, 22-400 Zamość
60,00 10,00 10,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 89,00
4. Konsorcjum firm: Budmax Spółka Cywilna, ul. Słoneczna 47, 38-120 Czudec – lider konsorcjum, Arkadis Spółka Cywilna, M. przedmieście czudeckie 439, 38-120 Czudec –  partner konsorcjum Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
5. Firma Inżynierska ARCUS Jerzy Bajer, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 17i/37,