Wiadomości http://bip.stalowawola.pl Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. gospodarki odpadami Thu, 25 Apr 2019 15:03:44 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1311 ... Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego w sprawie zmiany decyzji Marszałka Województwa Podkarpackiego dotyczącego pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji spalania paliw/bloku gazowo-parowego o nominalnej mocy dostarczonej w paliwie 772,11MWt, w Stalowej Woli Thu, 25 Apr 2019 14:40:17 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1339 ... Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji Zamawiającego pn. „BUDOWA CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORA”, w systemie „pod klucz” (wraz ze wszystkimi innymi pracami, które umożliwią uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem)”. Thu, 25 Apr 2019 13:45:39 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1595 ... Interpelacje i wnioski radnych Wed, 24 Apr 2019 14:47:36 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1644 ... Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Ks. Anny Lubomirskiej w Stalowej Woli”. Wed, 24 Apr 2019 11:12:04 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1595 ... Zapytanie ofertowe na pelnienie funkcji operatora sieci kanalizacji sanitarnej i tłoczni zlokalizowanych w ul. COP, ul. Kasprzyckiego i ul. Solidarności w Stalowej Woli Tue, 23 Apr 2019 14:16:47 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1491 ... Wykaz aptek odbierających przeterminowane leki Tue, 23 Apr 2019 10:44:49 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1453 ... Zarządzenie Nr 126/19 Prezydent Miasta Stalowej Woli z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Stalowa Wola przeznaczonych do oddania w użyczenie Fri, 19 Apr 2019 11:56:25 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1341 ... Zarządzenie Nr 128/19 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia Fri, 19 Apr 2019 11:47:41 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1341 ... Obwieszczenie Prezydenta Miasta o rozpoczęciu ponownej procedury udziału społeczeństwa w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa hali produkcyjnej z estakadą nad suwnicą oraz uruchomienie linii do produkcji kul stalowych” Fri, 19 Apr 2019 10:26:37 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1339                                                                                                    Stalowa Wola dnia 19 kwietnia 2019r. ITP-V.6220.1.2019.AS.19   O B W I E S Z C Z E N...... Zarządzenie Nr 114/19 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym Fri, 19 Apr 2019 10:05:41 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1345 ... Zarządzenie Nr 124/19 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Fri, 19 Apr 2019 09:57:20 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1398 ... Zarządzenie Nr 115/19 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Fri, 19 Apr 2019 09:54:56 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1398 ... Obwieszczenie zawiadamiajace o zgromadzeniu materialu dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Fri, 19 Apr 2019 08:48:13 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1347 ... Obwieszczenie zawiadamiajace o zgromadzeniu materialu dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Fri, 19 Apr 2019 08:46:51 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1339 ... Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w dniu 25 kwietnia 2019r. wraz z imiennymi głosowaniami po odbytym posiedzeniu Thu, 18 Apr 2019 15:31:46 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1632 ... Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w dniu 25 kwietnia 2019r. wraz z imiennymi głosowaniami po odbytym posiedzeniu Thu, 18 Apr 2019 15:31:44 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1632 ... Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej, Geodezji, Architektury i Ochrony Środowiska w dn. 24.04.2019r. Thu, 18 Apr 2019 15:25:57 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1633 ... Unieważnienie postępowania pn.:,,Zakup, dostawa i montaż mebli gabinetowych w budynku Urzędu Miasta Stalowej Woli ul. Kwiatkowskiego 1". Wed, 17 Apr 2019 13:58:16 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1490 ... Ogłoszenie o wyborze oferty pn.:,,Świadczenie usługi dostępu do Internetu za pośrednictwem zainstalowanego przez operatora zakończenia sieci na potrzeby Urzędu Miasta Stalowej Woli" Wed, 17 Apr 2019 13:55:05 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1490 ... Zapytanie ofertowe na wykonanie odkomarzania na terenie Stalowej Woli w sezonie letnim 2019 roku Tue, 16 Apr 2019 14:51:01 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1491 ... Zarządzenie nr 119/19 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży. Tue, 16 Apr 2019 12:50:15 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1386 ... Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną tj. odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z odcinka drogi gminnej ul. Miła w Stalowej Woli Tue, 16 Apr 2019 11:25:10 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1339 ... Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Miasta Stalowa Wola za 2018 rok Tue, 16 Apr 2019 10:25:21 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1607 ... Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. "Organizacja wycieczki do parku Miniatir i Parku Rozrywki Sabat Krajno" Tue, 16 Apr 2019 10:01:10 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1597 ... Budowa gminnej drogi publicznej – węzła komunikacji publicznej w rejonie ul. Sandomierskiej w Stalowej Woli Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-1203 ...