Wiadomości http://bip.stalowawola.pl System zasilania awaryjnego i montaż szaf rack 19” w serwerowni Mon, 22 May 2017 13:17:20 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1595 ... DANE TELEADRESOWE URZĘDU MIASTA STALOWA WOLA Mon, 22 May 2017 12:51:32 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1180 ... Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie pn.: "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Stalowej Woli" Fri, 19 May 2017 14:32:15 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1490 ... OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do opracowania oraz wyłożeniu do publicznego wglądu dokumentu pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Stalowa Wola” Fri, 19 May 2017 10:08:10 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1339 ... Zarządzenie Nr 145/17 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Fri, 19 May 2017 10:03:24 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1398 ... Ogłoszenie dotyczące rekrutacji dzieci do Miejskiego Żłobka Integracyjnego w Stalowej Woli na rok szkolny 2017/2018 Thu, 18 May 2017 13:14:12 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-95 ... Obwieszczenie Prezydenta Miasta o ponownym wszczęciu proscedury udziału społeczeństwa dla przedsięwziecia pn. „Montaż linii technologicznych do powierzchniowej obróbki odlewów aluminiowych z zastosowaniem procesów chemicznych oraz powlekania odlewów lakierami rozpuszczalnikowymi” Thu, 18 May 2017 10:37:06 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1339 Stalowa Wola dnia 17 maja 2017 r.     ITP-V.6220.19-8.2016.AS   O B W I E S Z C Z E N I E   Prezydent Miasta Stalowej Woli działając na podstawie art. 33 ust 1, w związku z art. 79 ust 1,  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie...... Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: "Przebudowie ulicy Przestrzennej w Stalowej Woli" Wed, 17 May 2017 14:17:55 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1339 ... Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu pn.: "Modernizacja boiska przy ul. Energetyków w Stalowej Woli" Wed, 17 May 2017 08:40:14 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1490 ... Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego, pn. "Rodzinny Piknik Kocykowy na Osiedlu Fabrycznym - integracja przedstawicieli sektora społecznego, publicznego i biznesu w ramach procesu rewitalizacji. Tue, 16 May 2017 14:10:14 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1597 ... Budowa przyłączy elektroenergetycznych kablowych wraz z układem pomiarowym do stacji ładowania autobusów Tue, 16 May 2017 13:38:29 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1595 ... Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego, pn. "Poznanie historii, kultury, sztuki, dziedzictwa narodowego i walorów turystycznych regionu Pieniny". Tue, 16 May 2017 09:06:35 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1597 ... Informacja z wykonania budżetu Miasta Stalowa Wola za 2016 rok Mon, 15 May 2017 10:31:01 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1582 ... O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U MGL-III.6840.24.2017 - Prezydent Miasta Stalowej Woli ogłasza przetarg ustny nieograniczony w dniu 19 czerwca 2017 r. Fri, 12 May 2017 12:36:13 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1345 ... Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stalowa Wola Thu, 11 May 2017 10:12:05 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1347 1.projekt uchwal_zm_studium 2. orientacja_zm_studium 3. zal_Nr1_synteza_uwarunkowan_zm_studium_tekst 4. zal_Nr2_ustalenia_zm_studium_tekst 5. tabela 2a_do_zal_Nr2_ustalenia_zm_studium 6. zal_Nr_3_ustalenia_rysunek 7. zal_Nr_4_uwarunkowania_rysunek 8. zal_Nr_5_transport_rysunek 9...... Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stalowa Wola Thu, 11 May 2017 10:02:08 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1339 1.projekt uchwal_zm_studium(pobierz plik) 2.zal_Nr1_synteza_uwarunkowan_zm_studium_tekst 3. zal_Nr2_ustalenia_zm_studium_tekst 4. tabela 2a_do_zal_Nr2_ustalenia_zm_studium 4. zal_Nr_3_ustalenia_rysunek 5. zal_Nr_4_uwarunkowania_rysunek 6. zal_Nr_5_transport_rysunek 7...... Oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert - Stal Stalowa Wola Boxing Team Thu, 11 May 2017 09:45:36 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1517 ... Oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert - Stal Stalowa Wola Boxing Team Thu, 11 May 2017 09:42:21 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1597 ... Zarządzenie Nr 140/17 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkoli Tue, 09 May 2017 09:56:23 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1570 ... SKŁAD RADY MIEJSKIEJ 2014-2018 Mon, 08 May 2017 13:53:59 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1556 ... Obwieszczenie zawiadamiajace o wydaniu decyzji ustalajacej lokalizacje inwestycji celu publicznego:"Przebudowa linii kablowej 15 kV...na terenie działek nr ewidencyjny 733/32, 733/14 obreb 3 w Stalowej Woli. Mon, 08 May 2017 13:27:00 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1347 ... Obwieszczenie zawiadamiajace o wydaniu decyzji ustalajacej lokalizacje inwestycji celu publicznego:"Przebudowa linii kablowej 15 kV...na terenie działek nr ewidencyjny 733/32 i 733/14 obreb 3 w Stalowej Woli. Mon, 08 May 2017 13:24:46 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1339 ... Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Mon, 08 May 2017 13:04:17 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1506 ... Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Mon, 08 May 2017 13:04:15 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1506 ... Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stalowa Wola za 2016 r. Mon, 08 May 2017 12:44:27 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1167 ... Tworzenie warunków dla nowoczesnego nauczania poprzez modernizację infrastruktury edukacyjnej w Gminie Stalowa Wola. Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-1203 ... Budowa skrzyżowania ulicy Solidarności z ulicą Energetyków w Stalowej Woli Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-1203 ... Dostawa autobusów miejskich napędzanych olejem napędowym oraz elektrycznych wraz z systemem ładowania dla Gminy Stalowa Wola Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-1203 ... Przebudowa ul. Lipowej w Stalowej Woli - rozwiązanie kolizji z napowietrzną siecią elektroenergetyczną nN. Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-1203 ... Poprawa dostępności do usług społecznych poprzez rozbudowę i przebudowę budynku MOPS w Stalowej Woli Dostawa mebli i wyposażenia do budynku MOPS w Stalowej Woli Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-1203 ... Opracowanie projektu budowy drogi gminnej na osiedlu Zasanie w Stalowej Woli Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-1203 ... Opracowanie projektu budowy Sali Sportowej Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-1203 ...