Wiadomości http://bip.stalowawola.pl Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla HSW Kuźnia Stalowa Wola S.A. Fri, 14 Jun 2019 14:21:34 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1339 ... Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie pn.„Świadczenie usług telekomunikacyjnych za pośrednictwem zainstalowanego przez operatora zakończenia sieci na potrzeby Urzędu Miasta”. Fri, 14 Jun 2019 11:39:29 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1490 ... Obwieszczenie Prezydenta Miasta o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i przebudowa istniejącego zakładu produkcyjnego Lokomotiv w Stalowej Woli” Fri, 14 Jun 2019 11:20:43 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1339 Stalowa Wola, dnia 13 czerwca 2019r. POS-V.6220.9.2019.AS.6   O B W I E S Z C Z E N I E               Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie...... Informacja sporządzona zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Thu, 13 Jun 2019 13:25:55 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1167 ... Uchwała Nr X/120/2019 z dn. 31.05.2019 w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Stalowej Woli do zaciągnięcia zobowiązań przekraczających rok budżetowy Thu, 13 Jun 2019 13:08:37 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1636 ... Uchwała nr IX/103/2019 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie powierzenia Miejskiemu Zakładowi Komunalnemu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zadania własnego Gminy Stalowa Wola dotyczącego prowadzenia stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów... Thu, 13 Jun 2019 13:05:54 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1636 ... Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę budynku jednorodzinnego na dz. nr ewid. 983 obr. 4 Thu, 13 Jun 2019 12:37:30 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1339 ... Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowe budynku mieszkalnego na dz. nr ewid. 2833/1 obręb 3 Thu, 13 Jun 2019 12:32:22 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1339 ... Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej wód Polskich o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla zakaldu Wtór-steel Sp. zo.o. na wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych Thu, 13 Jun 2019 12:27:15 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1339 ... Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie zbiornika retencyjno - rozsączającego na dz. nr ew. 83/4 obręb 3 Thu, 13 Jun 2019 12:26:40 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1339 ... Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego budynku mieszkalnego na dz. ew. nr 1019/2 obręb 4 Thu, 13 Jun 2019 12:20:46 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1339 ... Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe rzeki Barcówka przyłącza kablowego nN 0,4 kV Thu, 13 Jun 2019 12:12:10 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1339 ... Zawiadomienie Państowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla zakładu Wtór-Steel Sp. z o.o. Thu, 13 Jun 2019 12:06:36 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1339 ... Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizacjię budynku garażowego na dz. ew. nr 981 obręb 4 Thu, 13 Jun 2019 12:02:31 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1339 ... Uchwała Nr VIII/82/2019 z dn. 25.04.2019 w sprawie zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą i Miastem Nisko Thu, 13 Jun 2019 10:59:14 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1636 ... O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U MGL-III.6840.6.2019 - obiekt handlowy - 20.08.2019 Thu, 13 Jun 2019 08:51:03 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1399 ... O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U MGL-III.6840.35.2019 -działki usługowe i komercyjne 20.08.2019 Thu, 13 Jun 2019 08:24:10 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1399 ... Interpelacje i wnioski radnych Wed, 12 Jun 2019 11:09:12 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1644 ... Zarządzenie nr 171/19 z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie wstrzymania stypendiów sportowych Wed, 12 Jun 2019 10:42:45 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1518 ... Uchwała Nr VIII/94/2019 Fri, 07 Jun 2019 12:19:23 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1636 ... Uchwała nr VI/59/2019 Fri, 07 Jun 2019 12:17:35 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1636 ... Oświadczenia majątkowe radnych miejskich za 2018r. Fri, 07 Jun 2019 09:46:54 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1638 ... UCHWAŁA NR X/114/2019 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych Fri, 07 Jun 2019 09:03:28 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1636 ... UCHWAŁA NR X/111/2019 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości Fri, 07 Jun 2019 08:46:44 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1636 ... UCHWAŁA NR X/110/2019 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości Fri, 07 Jun 2019 08:44:22 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1636 ... Przywrócenie dawnego charakteru przestrzeni publicznej płyty głównej Rynku w Stalowej Woli - Rozwadowie Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-1203 ... Przebudowa drogi gminnej nr 100935R ul. Kochanowskiego i nr 100932R ul. Poprzecznej cz. 2 w Stalowej Woli Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-1203 ...