URZĄD MIASTA STALOWEJ WOLI
bip.gov.pl
Sonda
Zmiana dla przetargu: Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Gminy Stalowa Wola

Treść zmiany
Data: 2017-12-07 09:30:18Zmiany dokonał: Inspektor
Zmiana Ogłoszenia o zamówieniu - zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

OKZ – V.271.89.2017                                                                          Stalowa Wola, 7 grudnia  2017 r.
 
WSZYSCY OFERENCI

             Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość  kwoty 750 000 euro, zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U z 2017 r., poz. 1579 t.j.) pn. „Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Gminy Stalowa Wola”.
    Zamawiający - Gmina Stalowa Wola, zmienia treść Ogłoszenia o zamówieniu:
1.    Punkt 5 Ogłoszenia o zamówieniu otrzymuje następujące  brzmienie:
•    Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji cenowych z wykonawcą który w niniejszym postępowaniu złoży najkorzystniejszą ofertę, celem dalszego obniżenia ceny oferty.
•    Osoby które złożą ofertę w imieniu wykonawcy bądź będą reprezentowały Wykonawcę w negocjacjach muszą przedstawić stosowne umocowanie do złożenia oferty bądź prowadzenia negocjacji w imieniu Wykonawcy.
•    Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku,  gdy oferta z najniższą ceną zaproponowaną przez wykonawcę przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
•    Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
a)    Jej treść nie odpowiada ogłoszeniu o zamówieniu z załącznikami;
b)    Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
c)    Zawiera błędy w obliczeniu ceny;
•    Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy: Postanowienia nie mogą być sprzeczne z warunkami i zapisami określonymi w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu. Opracowanie projektu leży po stronie wykonawcy i winno nastąpić niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty wykonawcy. Projekt umowy opracowany przez Wykonawcę podlega akceptacji przez Zamawiającego. Wytyczne do opracowania wzoru umowy znajdują się w niniejszym ogłoszeniu.
•    Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji Istotnych dla stron postanowień, które zostaną wprowadzone do treści umowy (załącznik nr 2) z wykonawcą który w niniejszym postępowaniu złoży najkorzystniejszą ofertę.
•    W przypadku zamiaru powierzenia zamówienia podwykonawcy, Zamawiający żąda:
a)    wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy;
b)    podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców.
c)    W  przypadku  zamówień na roboty budowlane lub usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.
•    Zamawiający wyklucza z postępowania wykonawcę który:
1)    w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w po-stępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwi-dację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wy-jątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawo-mocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
2)    który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub ra-żącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
3)    jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 ustawy Pzp z:
a) zamawiającym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
c) członkami komisji przetargowej,
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a
– chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
4)    który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasą-dzenia odszkodowania;
2.    Punkt 6 Ogłoszenia o zamówieniu otrzymuje następujące  brzmienie:
Miejsce oraz termin złożenia i otwarcia ofert:
Ofertę należy złożyć do godziny 13:00  do dnia 14 grudnia 2017 r.
w siedzibie Zamawiającego -
Urząd Miasta Stalowej Woli
ul. Wolności 7,
37 – 450 Stalowa Wola,  pokój nr 9
Otwarcie ofert nastąpi o godz. 13:15  do dnia 14 grudnia 2017 r.
w siedzibie Zamawiającego -
Urząd Miasta Stalowej Woli
ul. Wolności 7,
37 – 450 Stalowa Wola,  pokój nr 9
[ powrót ]
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wygenerowano: 20 lutego 2019r. 05:09:18
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.