URZĄD MIASTA STALOWEJ WOLI
bip.gov.pl
Zmiana dla przetargu: Rozbudowa sali gimnastycznej PSP nr 3 w Stalowej Woli

Treść zmiany
Data: 2018-09-25 00:00:00Zmiany dokonał: Inspektor
Odpowiedzi na pytania Wykonawcy z dn. 12.09.2018r. - cz.2

OKZ – V.271.53.2018                                                     Stalowa Wola, dn. 25 września  2018 r.
 
WSZYSCY OFERENCI
            Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Rozbudowa sali gimnastycznej PSP nr 3 w Stalowej Woli”.
Gmina Stalowa Wola działając na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) udziela odpowiedzi na zadane w dniu 12.09.2018r.  pytania:
 
 1. Czy konstrukcja stalowa dachu Sali gimnastycznej powinny być zabezpieczona pod względem ppoż. Jeśli tak to do jakiego stopnia. Dla jakiej temperatury krytycznej należy dobrać zestaw malarski?
       Odpowiedź:
Konstrukcja stalowa dachu sali gimnastycznej musi być zabezpieczona pod względem p.poż. Wymagana klasa odporności dla konstrukcji stalowej (głównej nośnej) dachu musi wynosić REI 120 zgodnie z obowiązującymi Warunkami Technicznymi. Na tej podstawie oraz dobranych przez konstruktora przekrojów elementów stalowych należy wyliczyć temperaturę krytyczną i dobrać odpowiedni zestaw malarski.
 1. W opisie do PZT istnieje zapis o modernizacji istniejącego ogrodzenia w celu montażu furtki. Prosimy o podanie przedmiaru ilościowego i uzupełnienie o projekt ogrodzeń
  z furtkami, który posłuży do opracowania rzetelnej oferty
Odpowiedź:
Należy przyjąć ogrodzenie systemowe wraz z furtką systemową. W zakresie oferty należy uwzględnić demontaż części starego ogrodzenia szkoły z siatki w ramie z kątownika na słupkach wraz z podmurówką i fundamentem oraz wykonanie nowego ogrodzenia systemowego na podmurówce prefabrykowanej zbrojonej o wys. min. 25 cm z przęseł
o szerokości około 250 cm i wysokości min. 150 cm wykonanych z pionowych profili kwadratowych o przekroju min. 25x25 mm w rozstawie co około 105 mm w ramie z profili prostokątnych o przekroju min. 30x50 mm na słupkach z profili kwadratowych o przekroju min. 80x80 mm obsadzonych w fundamencie betonowym, w ogrodzeniu furtka o szer. min. 100 cm w świetle z elementów analogicznych jak przęsła ogrodzenia. Elementy ogrodzenia stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w kolorze grafit RAL 7016. Łączna długość ogrodzenia wraz z furtką do wykonania: 80,00 mb.
 1. Prosimy o sprecyzowanie rzędnej poziomu 0,00. Istnieją rozbieżności pomiędzy branżą architektoniczną a konstrukcyjną.
Odpowiedź:
Rzędna 0,00 wynosi 165,03 m n.p.m.
 1. Prosimy o odpowiedź czy panele wraz z instalacją fotowoltaiczną są przedmiotem zamówienia. Występuje schemat w jednym z rysunków branży elektrycznej, brak jest ich
  w przedmiarze.
Odpowiedź:
Panele wraz z instalacją fotowoltaiczną są przedmiotem zamówienia.
 1. Prosimy o wyjaśnienie czy należy ująć wykonanie podkonstrukcji pod panele fotowoltaiczne pokazanej na dachu części łącznika.
Odpowiedź:
Podkonstrukcję pod panele fotowoltaiczne należy ująć w ofercie.
 1. Brak w zamieszczonej dokumentacji rysunków siedzisk drewnianych w Sali. Prosimy
  o uzupełnienie?
Odpowiedź:
Rysunek siedzisk drewnianych sali (trybuny) znajduje się na rysunku A-17 w dodanym
w dniu 13.09.2018 r. uzupełnieniu dokumentacji projektowej – Architektura wnętrz. Ławki na sali gimnastycznej przewiduje się jako betonowe prostopadłościany o wysokości siedziska 40 cm, głębokości 45 cm i długości zgodnej z rysunkami z nałożonym drewnianym siedziskiem o grubości min. 5 cm.
 1. Prosimy o udostępnienie zestawień ślusarki oraz stolarki zewnętrznej i wewnętrznej wraz z opisem wymaganych parametrów oraz wymaganego wyposażenia.
Odpowiedź:
Zestawienia ślusarki i stolarki znajdują się na rysunkach A-19, A-22, A-23 w dodanym
w dniu 13.09.2018 r. uzupełnieniu dokumentacji projektowej – Architektura wnętrz.
 1. Prosimy o wskazanie, które okna mają być wykonane jako poliwęglanowe, prosimy również o podanie wymaganych parametrów dla tych okien.
Odpowiedź:
Okna poliwęglanowe przewidziano w oknach szedowych (dach). Płyty komorowe modułowe, posiadające na bokach specjalne zamki, umożliwiające ich łączenie wzdłużne bez dodatkowych łączników, produkowane metodą koekstruzji (współwytłaczania)
 z żywicy poliwęglanowej Odporność na warunki atmosferyczne, dobra przepuszczalność światła, lekkość połączona z dużą sztywnością materiału Parametry termoizolacyjne (wsp. „U” ~ 0,88 W/m2 /K). Kolor: przezroczyste.
 1. Prosimy o udostępnienie detalu elementu dekoracyjnego ze stali giętej na elewacji
  z padaniem przekroju oraz sposobu wykończenia.
Odpowiedź:
Element metaloplastyczny na elewacji należy wykonać ze stalowych elementów
o kwadratowym przekroju elementu 40 mm. Dopuszcza się spawanie poszczególnych elementów instalacji w sposób najmniej widoczny. Wykończenie antykorozyjne, odporne na działanie warunków atmosferycznych i temperatury, ocynkowane a następnie malowane na kolor RAL 7016. W tej samej kolorystyce należy utrzymać wszystkie zewnętrzne balustrady i barierki. Instalacja metaloplastyczna na elewacji od dziedzińca ma stanowić jedną formę z poręczą schodów zewnętrznych (spawanie). Kształt, wymiary i forma takie jak na rysunku elewacji A-07. Szczegóły łączeń, doboru metali na etapie projektu warsztatowego.
 1. W dokumentacji jest brak rysunków szczegółowych dotyczących wieńców i nadproży. Prosimy o uzupełnienie
Odpowiedź:
Rysunki wieńców, belek i nadproży w wymaganym zakresie są na rys. K- 31 oraz K-02
do K-04.
 1. Prosimy o dodanie rysunku ławy ŁF_1.3. Brak go w dokumentacji.
Odpowiedź:
Ława ŁF_1.3 znajduje się na rys. K-14.
 1. Stopa fundamentowa SF-3 wg rysunków na wysokość 40cm, a w przedmiarze wysokość 50cm. Prosimy o potwierdzenie że należy ją wykonać o wysokości 40cm.
Odpowiedź:
Potwierdzamy, że stopę fundamentową SF-3 należy wykonać o wysokości 40 cm.
 1. Prosimy o wyjaśnienie czy wycinka drzew jest przedmiotem Inwestycji oraz czy Zamawiający ma pozwolenie na wycinkę oraz czy nie należy ująć w ofercie kosztów pozwolenia?
Odpowiedź:
Wycinka drzew jest przedmiotem inwestycji i należy ją uwzględnić w ofercie. Zamawiający ma pozwolenie na wycinkę.
 1. Według opisu projektu budowlanego obszar prac znajduje się w obrębie ochrony
  konserwatorskiej. Czy na etapie wyceny należy uwzględnić koszt prac konserwatora
  i nadzoru archeologicznego??
Odpowiedź:
Konserwator Zabytków w wydanej opinii konserwatorskiej nie określił wymogu w zakresie nadzoru konserwatorskiego i archeologicznego w trakcie prowadzenia prac budowlanych, jednakże ze względu na ryczałtową formę wynagrodzenia w ofercie należy uwzględnić ewentualne koszty prac konserwatora i nadzoru archeologicznego. Zgodnie z zapisami SIWZ Rozdział XVI pkt 4 w cenie ofertowej należy uwzględnić m. in. „wykonanie innych robót i czynności, które były do przewidzenia na etapie przygotowania oferty, wynikających z Prawa Budowlanego, Polskich Norm, zasad wiedzy i sztuki budowlanej”.
 1. Na rysunku ław fundamentowych (K-14) poziom posadowienia podany w opisie 207,13,
  a na detalach 165,03. Prosimy o potwierdzenie która rzędna powinna być przyjęta jako,0,00"
Odpowiedź:
Rzędna 0,00 - 165,03.
 1. Brak podanych wysokości posadowienia poszczególnych stóp i ław fundamentowych. Prosimy o uzupełnienie.
Odpowiedź:
Rzędne są podane na rysunku fundamentów K-01.
 1. Brak na rysunkach oznaczenia wysokości wieńców i belek podstropowych. Prosimy
  o uzupełnienie.
Odpowiedź:
   Wieńce wraz z geometrią w wymaganym zakresie są na rys. K- 31 oraz K-02 do K-04.
 1. Brak geometrii prętów zbrojeniowych słupów i belek z podziałem na poszczególne etapy wykonywania konstrukcji, strefami zagęszczenia strzemion, przenikaniem przez poszczególne elementy. Prosimy o uzupełnienie.
Odpowiedź:
Zbrojenie w wymaganym zakresie jest na rys. K-32, informacje na potrzeby zamówienia geometrii prętów po stronie Wykonawcy.
 1. Brak wytyków słupów ze stóp fundamentowych, płyt pod klatki schodowe, oraz długości zakładów prętów głównych. Prosimy o uzupełnienie.
Odpowiedź:
Rysunki wykonano w pełnym zakresie w projekcie budowlanym i wykonawczym.
 1. Brak uwzględnienia zbrojenia ścian fundamentowych w stopach.. Prosimy o uzupełnienie.
Odpowiedź:
Naddatek zbrojenia uwzględniony w słupach, zbrojenie ścian fundamentowych wydane
z ławami.
 1. Brak w przedmiarze pozycji wymiany gruntu pod stopami SF1 iSF2. Głębokość wymiany 1,5 m jest podana w opisie z rysunku K14. Prosimy o potwierdzenie że należy to wykonać.
Odpowiedź:
Należy wykonać i uwzględnić w ofercie.
 1. Brak w przedmiarze pozycji związanych z opisem z rys. K 14 dotyczących natrafienia na grunty nienośne w poziomie posadowienia fundamentów i konieczności wymiany gruntu na kruszywo lub beton.
Odpowiedź:
Należy uwzględnić w ofercie.
 1. W przedmiarze ujęto rozbiórkę osłon okien piwnicznych. Czy należy przyjąć zamurowania tych okien i izolacje i inne roboty z tym związane?
Odpowiedź:
Tak, należy przyjąć zamurowanie okien oraz wykonanie niezbędnych prac budowlanych
 z tym związanych.
 1. Brak projektu branży drogowej. Brak przekrojów nawierzchni utwardzonych. Prosimy o uzupełnienie.
Odpowiedź:
Dla inwestycji „Rozbudowa sali gimnastycznej PSP nr 3 w Stalowej Woli” nie był wymagany projekt drogowy. Tereny utwardzone (ciągi piesze oraz miejsca postojowe na terenie działki) są naniesione na PZT projektu wykonawczego wraz z zawartymi niezbędnymi informacjami.
 1. Prosimy o sprecyzowanie jakiego typu ma być kotara rozdzielająca boisko na hali. Wg rys AW08 kotara o napędzie ręcznym a wg przedmiaru o napędzie elektrycznym. Prosimy również o potwierdzenie możliwości mocowania kotar i tablic do koszykówki bezpośrednio do konstrukcji stalowej dachu.
Odpowiedź:
Kotara ma mieć napęd ręczny. W obliczeniach konstrukcyjnych przewidziano montaż kotar oraz tablic koszykówki do konstrukcji stalowej w związku z czym potwierdzam możliwość takiego montażu.
 1. Prosimy o podanie ujednoliconej wysokości hali sportowej. Na rysunkach elewacji wpisana jest inna wysokość niż na przekroju i rysunku konstrukcji.
Odpowiedź:
Wysokość hali sportowej winna być zgodna z projektem konstrukcji.
 1. Prosimy o dołączenie do dokumentacji przekroju poprzecznego przez halę sportową oraz detalu zakończenia dachu oraz rynny.
Odpowiedź:
Dokumentacja wykonawcza zawiera niezbędne przekroje oraz detale wystarczające
do realizacji robót.
 1. Brak określenia parametrów elementu giętego umieszczonego na elewacji. Prosimy
   o uzupełnienie.
Odpowiedź:
Odpowiedź jak w punkcie nr 9
 1. Z uwagi na jednostronny 2% spadek wody a dachu Hali Sportowej prosimy o informację czy konstrukcja stalowa kratownic będzie montowana ze spadkiem, czy założony spadek (ok 36 cm) wykonawca powinien uzyskać w warstwie izolacji.
Odpowiedź:
Wykonawca powinien uzyskać zadany spadek w warstwie izolacji. Stanowi to rozwiązanie bardziej ekonomiczne w przypadku tego typu konstrukcji i jest mniej problematyczne dla Wykonawcy.
 1. Prosimy o podanie warstw podłogi sportowej w hali jaką trzeba przyjąć do wyceny (na przekroju występują warstwy podłogi P3 - na 40 cm. Podsypce piaskowo-żwirowej
   i zakończonej wykładziną LINOLEUM, a w przedmiarze pierwszą warstwą jest podkład
  z betonu a wykończona podłoga jest parkietem.
Odpowiedź:
Należy przyjąć podłogę sportową dębową na legarach.
[ powrót ]
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wygenerowano: 23 maja 2019r. 17:28:09
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.