URZĄD MIASTA STALOWEJ WOLI
bip.gov.pl
Zmiana dla przetargu: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych, atramentowych i kserokopiarek na potrzeby Urzędu Miasta Stalowej Woli w latach 2018-2020.

Treść zmiany
Data: 2018-10-05 12:18:11Zmiany dokonał: Inspektor
Zmiana SIWZ oraz Ogłoszenia o zamówieniu

OKZ – V.271.58.2018                                                              Stalowa Wola, 5 października 2018 r.
 
 
WSZYSCY OFERENCI
 
         Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych, atramentowych i kserokopiarek na potrzeby Urzędu Miasta Stalowej Woli w latach 201-2020”.
            Zamawiający - Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a oraz art. 11c  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych  tj. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zmienia treść Ogłoszenia o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
 1. Sekcja II.4) ogłoszenia o zamówieniu otrzymuje brzmienie następującej treści:
 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oryginalnych i fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych, atramentowych i kserokopiarek na potrzeby Urzędu Miasta Stalowej Woli w latach 2018-2020 roku według formularza cenowego /przedmiar zamówienia na lata 2018-2020, stanowiącego załącznik do niniejszej specyfikacji.
 2. Wymagania techniczne i technologiczne dotyczące dostarczanych w ramach zamówienia tonerów i tuszy:
1)   Zamawiający zamawia materiały oryginalne. Przez oryginalne materiały eksploatacyjne Zamawiający rozumie wyłącznie materiały eksploatacyjne wyprodukowane na zamówienie producenta sprzętu lub kompatybilne ze sprzętem, w którym znajdą zastosowanie, które zostały opracowane (zaprojektowane) razem ze sprzętem i nośnikami w celu zapewnienia optymalnej jakości druku, wydajności i niezawodności sprzętu.
2)    Oferowane materiały muszą posiadać wszelkie wymagane prawem atesty i badania, muszą być fabrycznie nowe, posiadać oryginalne opakowanie z zabezpieczeniami stosowanymi przez danego producenta (np. hologramy);
3)    Materiały muszą być oryginalnie zabezpieczone przez producenta w sposób gwarantujący, iż produkt nie był użyty od momentu wyprodukowania. Muszą one posiadać naniesiony na opakowaniu opis jednoznacznie identyfikujący produkt, znak firmowy producenta, kod produktu, typ oraz model sprzętu, do którego materiał jest przeznaczony oraz termin ważności.
4)    Zamawiający wymaga aby materiały eksploatacyjne równoważne nie powodowały ograniczeń funkcji i możliwości sprzętu Zamawiającego oraz nie zaniżały jakości wydruku w stosunku do materiałów oryginalnych tej samej marki/producenta co urządzenia drukujące, nie naruszały praw patentowych producentów urządzeń drukujących, nie powodowały utraty gwarancji wystawionej przez producenta sprzętu oraz nie zwiększenia częstotliwości usług serwisowych danego urządzenia, związanych z uszkodzeniem wynikającym ze stosowania niskiej jakości materiałów eksploatacyjnych.
 1. W sytuacji gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to należy rozumieć, iż dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, iż oferowane dostawy, spełniają wymagania Zamawiającego. Przez produkt równoważny, Zamawiający rozumie produkt kompatybilny ze sprzętem, do którego jest zamówiony, o parametrach i standardach jakościowych takich samych bądź lepszych (pojemność, wydajność i jakość wydruku) w stosunku do materiałów oryginalnych (pożądanych przez Zamawiającego). W przypadku zaoferowania produktów równoważnych, Wykonawca obowiązkowo musi przedstawić dokładny ich opis oraz wskazać do jakiego urządzenia jest on przeznaczony. Produkt równoważny winien być określony z nazwy, symbolu, poprzez podanie producenta oraz pojemności i wydajności.
 2. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za każde uszkodzenie sprzętu niezależnie od tego czy sprzęt jest objęty gwarancją producenta, czy jest w okresie pogwarancyjnym, które spowodowane będzie używaniem dostarczonych materiałów.
 3. Stosowanie produktów równoważnych nie może naruszać warunków gwarancji sprzętu. Jeżeli na skutek awarii sprzętu wynikłej z winy zastosowania materiałów eksploatacyjnych Zamawiający utraci gwarancje producenta urządzenia, w ramach rekompensaty za utracone korzyści Wykonawca, w drodze umowy, będzie zobowiązany do przejęcia obowiązków gwaranta na pozostały okres udzielonej gwarancji.
 4. W przypadku awarii drukarki, urządzenia wielofunkcyjnego lub kserokopiarki, spowodowanej zastosowaniem tonera lub atramentu dostarczonego przez Wykonawcę, naprawy drukarki dokonuje Zamawiający na koszt Wykonawcy.
 5. W przypadku awarii o której mowa w pkt. 8, Wykonawca winien dostarczyć urządzenie zastępcze dla Zamawiającego o porównywalnych parametrach technicznych w ciągu 5-7 dni roboczych od dnia zgłoszenia o zaistniałej sytuacji przez Zamawiającego, zgodnie z deklaracją Wykonawcy w formularzu ofertowym.
Dostarczenie urządzenia zastępczego zgodnie z Rozdziałem XVII SIWZ stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert.
 1. Sukcesywne dostawy oryginalnych i fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych, atramentowych i kserokopiarek na potrzeby Urzędu Miasta Stalowej Woli następować będą w ciągu 3-5 dni roboczych – od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego za pośrednictwem telefonu lub faksu zgodnie z deklaracją Wykonawcy w formularzu ofertowym. Sukcesywny czas dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych, atramentowych i kserokopiarek zgodnie z Rozdziałem XVII SIWZ stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert.
 2. Wymagania jakościowe - dostarczane tusze i tonery muszą spełniać następujące wymagania:
1) nie mogą wpływać na złą jakość wydruku, tzn. na wydruku nie mogą znajdować się niepożądane kropki, plamki, kreski, smugi itp.;
2) proszek znajdujący się w tonerach nie może się wysypywać;
3) nie mogą ujemnie wpływać na jakość pracy podzespołów drukarek.
 1. Dostarczone materiały muszą być wysokiej jakości o wysokich walorach użytkowych oraz spełniać wymogi zawarte w przedmiarze zamówienia na lata 2018-2020.
 2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w niniejszej SIWZ.
 3. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować dostawę na własny koszt oraz dostarczyć przedmiot zamówienia na miejsce wskazane przez Zamawiającego.
 4. Miejscem dostaw są pomieszczenia piwniczne w Urzędzie Miasta Stalowej Woli, ul. Wolności 7, ul. Wolności 9, ul. Skoczyńskiego 14.
 5. Wykonawca ma obowiązek zutylizować zużyte pojemniki. W związku z tym Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się odebrać wszystkie zużyte przez Zamawiającego tonery, kartridże i bębny w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, jednak nie dłuższym niż 7 dni od daty przekazania mu zawiadomienia o możliwości ich odbioru.
 6. Wykonawca udzieli Zamawiającemu na dostarczony przedmiot zamówienia 12 miesięcznej gwarancji, licząc od dnia dostawy.
 7. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, będą następowały po każdym zrealizowanym prawidłowo zleceniu, według cen jednostkowych przedstawionych w ofercie, na podstawie faktycznie zrealizowanych dostaw.
 8. Jeżeli w okresie trwania umowy Zamawiający zrealizuje mniejszą ilość zamówienia, niż określono w przedmiarze zamówienia na lata 2018-2020, Wykonawcy nie będą przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia względem Zamawiającego. Niewykonanie umowy w takim przypadku nie będzie traktowane jako odstąpienie Zamawiającego od umowy.
 9. Rozliczenia z Wykonawcą będą prowadzone na podstawie faktycznie zrealizowanych dostaw w oparciu o ceny jednostkowe wskazane przez Wykonawcę w Formularzu cenowym/przedmiar zamówienia na lata 2018–2020 Załącznik nr 1 do SIWZ. Ceny jednostkowe podane w Formularzu cenowym/przedmiar zamówienia nie mogą ulec zwiększeniu przez cały okres realizacji umowy.
 10. Równoważność materiałów i urządzeń.
 1. W sytuacji gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to należy rozumieć, iż dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych.
 2. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych produktów, które są wymienione w Załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz cenowy/przedmiar zamówienia pod warunkiem, że materiały równoważne będą posiadały co najmniej takie same parametry jakościowe i ilościowe jak materiały wymienione w w/w dokumentach.
 3. Na wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, iż oferowane dostawy produktów, wymienionych w Załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz cenowy/przedmiar zamówienia spełniają wymagania Zamawiającego.
 4. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe jakim muszą odpowiadać produkty, aby spełniać wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia.
 5. Przez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów czy produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygadniających te produkty (równoważne lub lepsze).
W przypadku gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych produktów, to rozumie się przez to, że w kalkulacji ceny oferty ujęto produkty zaproponowane w Załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz cenowy/przedmiar zamówienia. Pod pojęciem parametry rozumie się skład, jakość, wagę, pojemność, funkcjonalność i przeznaczenie.
 1. Sekcja III.6) ogłoszenia o zamówieniu otrzymuje brzmienie następującej treści:
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, wykonawca na wezwanie zamawiającego przedkłada następujące dokumenty (należy załączyć tylko w przypadku produktu równoważnego, na potwierdzenie równoważności w stosunku do produktu oryginalnego tej samej marki/producenta co urządzenie drukujące):
 1. Raporty wydajności zgodne z normą ISO (potwierdzające wydajność produktu) dla pozycji o nr 34-46 Formularza cenowego/ przedmiaru zamówienia;
 2. Karty katalogowe lub karty charakterystyki - dla pozycji o nr 34-46 Formularza cenowego/przedmiaru zamówienia;
 3. certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę, jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia – Certyfikaty ISO 9001:2015; 14001:2015 – dla pozycji o nr 34-46 Formularza cenowego/ przedmiaru zamówienia.
 1. Rozdział III Pkt. 2 i 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia otrzymuje brzmienie następującej treści:
 1. Wymagania techniczne i technologiczne dotyczące dostarczanych w ramach zamówienia tonerów i tuszy:
1) Zamawiający zamawia materiały oryginalne. Przez oryginalne materiały eksploatacyjne Zamawiający rozumie wyłącznie materiały eksploatacyjne wyprodukowane na zamówienie producenta sprzętu lub kompatybilne ze sprzętem, w którym znajdą zastosowanie, które zostały opracowane (zaprojektowane) razem ze sprzętem i nośnikami w celu zapewnienia optymalnej jakości druku, wydajności i niezawodności sprzętu.
2) Oferowane materiały muszą posiadać wszelkie wymagane prawem atesty i badania, muszą być fabrycznie nowe, posiadać oryginalne opakowanie z zabezpieczeniami stosowanymi przez danego producenta (np. hologramy);
3) Materiały muszą być oryginalnie zabezpieczone przez producenta w sposób gwarantujący, iż produkt nie był użyty od momentu wyprodukowania. Muszą one posiadać naniesiony na opakowaniu opis jednoznacznie identyfikujący produkt, znak firmowy producenta, kod produktu, typ oraz model sprzętu, do którego materiał jest przeznaczony oraz termin ważności.
4) Zamawiający wymaga aby materiały eksploatacyjne równoważne nie powodowały ograniczeń funkcji i możliwości sprzętu Zamawiającego oraz nie zaniżały jakości wydruku w stosunku do materiałów oryginalnych tej samej marki/producenta co urządzenia drukujące, nie naruszały praw patentowych producentów urządzeń drukujących, nie powodowały utraty gwarancji wystawionej przez producenta sprzętu oraz nie zwiększenia częstotliwości usług serwisowych danego urządzenia, związanych z uszkodzeniem wynikającym ze stosowania niskiej jakości materiałów eksploatacyjnych.
3. W sytuacji gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to należy rozumieć, iż dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, iż oferowane dostawy, spełniają wymagania Zamawiającego. Przez produkt równoważny, Zamawiający rozumie produkt kompatybilny ze sprzętem, do którego jest zamówiony, o parametrach i standardach jakościowych takich samych bądź lepszych (pojemność, wydajność i jakość wydruku) w stosunku do materiałów oryginalnych (pożądanych przez Zamawiającego). W przypadku zaoferowania produktów równoważnych, Wykonawca obowiązkowo musi przedstawić dokładny ich opis oraz wskazać do jakiego urządzenia jest on przeznaczony. Produkt równoważny winien być określony z nazwy, symbolu, poprzez podanie producenta oraz pojemności i wydajności.
 1. Rozdział VIII Pkt. 7  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia otrzymuje brzmienie następującej treści:
7. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, wykonawca na wezwanie zamawiającego przedkłada następujące dokumenty (należy załączyć tylko w przypadku produktu równoważnego, na potwierdzenie równoważności w stosunku do produktu oryginalnego tej samej marki/producenta co urządzenie drukujące):
 1. Raporty wydajności zgodne z normą ISO (potwierdzające wydajność produktu) dla pozycji o nr 34-46 Formularza cenowego/ przedmiaru zamówienia;
 2. Karty katalogowe lub karty charakterystyki - dla pozycji o nr 34-46 Formularza cenowego/przedmiaru zamówienia;
 3. certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę, jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia – Certyfikaty ISO 9001:2015; 14001:2015 – dla pozycji o nr 34-46 Formularza cenowego/ przedmiaru zamówienia.
 
[ powrót ]
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wygenerowano: 26 maja 2019r. 11:58:46
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.