URZĄD MIASTA STALOWEJ WOLI
bip.gov.pl
Zmiana dla przetargu: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego pn. „Przebudowa dróg ul. Dąbrowskiego, Przedwiośnie, Targowej i Strażackiej w Stalowej Woli

Treść zmiany
Data: 2018-10-26 13:22:57Zmiany dokonał: Kierownik Referatu
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert, wadium oraz kryterium oceny oferty wraz z zamieszczeniem poprawionego formularza ofertowego (26.10.2018 r.)

OKZ-V.271.64.2018                                                        Stalowa Wola, 26 października 2018 r.


WSZYSCY OFERENCI

         Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego pn. „Przebudowa dróg ul. Dąbrowskiego, Przedwiośnie, Targowej i Strażackiej w Stalowej Woli”. Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych  tj. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579.), zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia która otrzymuje treść:
 
 
  1. ROZDZIAŁ XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:
 
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie przez Wykonawcę wadium w wysokości 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych złotych) do dnia 7 listopada 2018 r., do godziny 12:00 w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), tj.:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 poz. 110 t.j.).
2. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 04 1020 4913 0000 9802 0117 4663 - Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w Warszawie z dopiskiem „Wadium – Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego pn. „Przebudowa dróg ul. Dąbrowskiego, Przedwiośnie, Targowej i Strażackiej w Stalowej Woli”.
3. Dowód wniesienia wadium winien być załączony do oferty.
4. Zamawiający dokonuje zwrotu wniesionego przez wykonawców wadium w trybach i na zasadach określonych w art. 46 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych.
 
  1. ROZDZIAŁ XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY w punkcie 10 SIWZ:
 
Koperta powinna być oznaczona napisem o treści: Przetarg nieograniczony: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego pn. „Przebudowa dróg ul. Dąbrowskiego, Przedwiośnie, Targowej i Strażackiej w Stalowej Woli”. Nie otwierać do godz. 12:15 – do dnia 7 listopada 2018 r.
 
 
  1. ROZDZIAŁ XV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
  1. Oferty należy składać do dnia 7 listopada 2018 r. do godziny 12:00
w siedzibie Zamawiającego -
Urząd Miasta Stalowej Woli
ul. Wolności 7,
37-450 Stalowa Wola
pokój nr 30.
  1. Oferty zostaną otwarte dnia 7 listopada 2018  r. o godzinie 12:15
w siedzibie Zamawiającego -
Urząd Miasta Stalowej Woli
ul. Wolności 7,
37-450 Stalowa Wola
pokój nr 17.

IV. ROZDZIAŁ XVII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.
1. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione w tabeli:
 
Nazwa kryterium Waga Sposób oceny Wzór
Cena - Kc 60 % = 60 pkt Matematyczny  
 Najniższa cena ofertowa
------------------------------------  x 60 = liczba punktów  
   Cena ofert badanej
 
 
 
Nazwa kryterium Waga Sposób oceny Wzór
Doświadczenie kadry od 0 pkt
do 40 pkt
zgodnie z deklaracją Wykonawcy Lata doświadczenia projektanta branży drogowej lub konstrukcyjnej uprawniające do projektowania dróg:
3 lata – 0 pkt.
5 lat – 10 pkt.
10 lat – 20 pkt.
Więcej niż 10 lat – 40 pkt.
 
 
Łączna ocena oferty:
O = Kc (max. 60 pkt.) + Kdk (max. 40 pkt)
2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium.
3. Wynik – oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.
4. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej spośród ofert.
 
  1. Zamawiający zamieszcza nowy poprawiony formularz ofertowy wraz z załącznikami;
  2. Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany Ogłoszenia o zamówieniu przekazanego do Biuletynu Zamówień Publicznych.
[ powrót ]
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wygenerowano: 19 sierpnia 2019r. 22:21:40
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.