Stalowa Wola dnia 02.04.2007 r.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny
w Stalowej Woli

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi


Na podstawie:
art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851 z późn. zm.)
art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858),
Dyrektywy Rady 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach pobrania próbek wody oraz po zapoznaniu się z wynikami laboratoryjnego badania próbek wody

z wodociągu dla miasta Stalowa Wola

pobranych do badań w dniach:
15.01.2007 r. w punkcie: Przedszkole Nr 6 w Stalowej Woli, ul. Partyzantów 10, Nr badania 10/07,
21.02.2007 r. w punktach:
Hydrofornia MZK w Stalowej Woli, Nr badania 50/07,
Przedszkole Nr 10 w Stalowej Woli, Al. Jana Pawła II, Nr badania 63/07,
Przedszkole Nr 4 w Stalowej woli, ul. Wańkowicza, Nr badania 52/07,
13.03.2007 r. w punktach:
Szkoła Podstawowa Nr 5 w Stalowej Woli, ul. Energetyków 18, Nr badania 63/07
Szkoła Podstawowa Nr 7 w Stalowej Woli, ul. Okulickiego 14, Nr badania 64/07
Zakład Pięlęgnacyjno - Opiekuńczy w Stalowej Woli, ul. Dąbrowskiego 5, Nr badania 65/07,

wykonanych przez Pracownię Badania Wody w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Stalowej Woli,

 

stwierdza
warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi

UZASADNIENIE

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli pobrał do badania laboratoryjnego próbki wody w w/w punktach.
W oparciu o wyniki badań z wyżej wymienionych urządzeń wodociągowych zbiorowego zaopatrzenia w wodę dostarczających wodę do konsumentów, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli stwierdził jej warunkową przydatność do spożycia przez ludzi z uwagi na podwyższoną mętność oraz zwiększoną ilość manganu.


Ocenę o jakości wody z w/w urządzeń wodociągowych zbiorowego zaopatrzenia w wodę, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli wydał celem poinformowania konsumentów o wynikach badań jakości wody za I kwartał 2007 r.

 

Stalowa Wola dnia 02.04.2007 r.


Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny
w Stalowej Woli

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi


Na podstawie:
art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851 z późn. zm.),
art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858),
Dyrektywy Rady 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach pobrania próbek wody oraz po zapoznaniu się z wynikami laboratoryjnego badania próbek wody

z wodociągu dla HSW Stalowa Wola

pobranych do badań w dniach:
27.02.2007 r. w punktach:
SUW HSW Stalowa Wola w Stalowej Woli, ul. Kwiatkowskiego 1, Nr badania 53/07
Kuźnia Matrycowa HSW w Stalowej Woli, ul. Kwiatkowskiego 1, Nr badania 54/07
19.03.2007 r. w punkcie: Zespół Szkół w Stalowej Woli ul. Kwiatkowskiego 1, Nr badania 69/07
wykonanych przez Pracownię Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Stalowej Woli


stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi

UZASADNIENIE


W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli pobrał do badania próbki wody w w/w punktach.

W oparciu o wyniki badań z wyżej wymienionych urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę  dostarczających wodę do konsumentów, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli stwierdził jej przydatność do spożycia przez ludzi .

Ocenę o jakości wody z w/w urządzeń wodociągowych zbiorowego zaopatrzenia w wodę, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli wydał celem poinformowania konsumentów o wynikach badań jakości wody za I kwartał 2007 r.