URZĄD MIASTA STALOWEJ WOLI
bip.gov.pl
Sonda
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

 

  INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO w 2008

                                                                                                                                                                             

 

Wyszczególnienie

Jedn. miary

Stan na koniec 2007r.

zmiany

w 2008 roku   

Stan na koniec      2008.

Osiągnięte  dochody

w 2008r.

zwiększ.

zmniejsz.

 

Z tytułu dzierż.

Sprzedaży mienia

Z tytułu najmu

I. Prawa własności

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Grunty

ha

749,9

3

5

747,9

504012

720000

-

- rolne

ha

244

-

4

240

48000

-

-

- dz. budowlane

ha

321,9

-

1

320,9

-

700000

-

- pozostałe

ha

184

3

-

187

456012

20000

-

2. Lasy

ha

151

-

-

151

1297

-

-

3. Parki

 

-

-

-

-

-

-

-

4. Budynki

szt.

140

-

2

138

72000

1120536

6156009

- mieszkalne

szt.

37

-

-

37

72000

900000

5059679

- niemieszkalne

szt.

74

-

2

72

-

219736

962123

- pozostałe

szt.

29

-

-

29

-

800

134207

5. Garaże

szt.

74

-

-

74

-

-

25036

6. Budowle i 

  urz. techniczne

 

-

-

-

-

-

-

-

- wodociągi

km

-

-

-

-

-

-

-

- wysypiska

ha

2,4

-

-

2,4

-

-

-

- oczyszczalnie

Śr. przep. na dobę

-

-

-

-

-

-

-

- sieci  kanalizacyjne

km

90,66

0,42

-

91,08

-

-

-

- sieci cieplne

km

-

-

-

-

-

-

-

- drogi gminne

   utwardzone

km

79,25

0,81

-

80,06

-

-

-

- stadiony sportowe

szt.

3

-

-

3

-

-

-

7. Środki  

   transportu

 

szt.

44

5

5

44

-

-

-

- sam. osobowe

szt.

9

2

3

8

-

 

-

- sam. ciężarowe

szt.

3

-

-

3

-

-

-

- sam. tow.-osob.

szt.

2

1

1

2

-

-

-

- ciągnik

szt.

1

1

-

2

-

-

-

- autobusy

szt.

27

1

1

27

-

-

-

- sam. specjalist.

szt.

2

-

-

2

-

-

-

II. Ograniczone prawa rzeczowe

 

 

 

 

 

-

-

-

- użyt. wieczyste

ha

1,66

-

-

1,66

-

-

-

- udziały w spół.

763700

2161000

-

2924700

-

-

-

- akcje

693784

-

-

693784

-

-

-

- posiadanie

 

-

-

-

-

-

-

-

- hipoteka

176444

-

-

176444

-

-

-

 

I. W Gminie Stalowa Wola funkcjonują następujące jednostki organizacyjne

1)      13 przedszkoli,

2)      5 szkół podstawowych,

3)      2 gimnazja

4)      2 zespoły szkół ogólnokształcących

5)      2 zespoły szkół

6)      Zakład Administracji Budynków,

7)      Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,

8)      1 Żłobek,

9)      Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

10)  3 instytucje kultury – Muzeum Regionalne, Miejski Dom Kultury i Miejska Biblioteka Publiczna,

11)  1 zakład budżetowy – Zakład Miejskiej Komunikacji Samochodowej

12)  1 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

 

W 2008r z trwałego zarządu wyłączono Gimnazjum nr 1 w związku z jego likwidacją i oddaniem budynku w użyczenie powstałemu Gimnazjum Katolickiemu w Stalowej Woli.

 

Ponadto Miasto jest właścicielem następujących jednoosobowych spółek:

 1. Miejski Zakład Budynków Sp. z o.o. (Podstawowy rodzaj działalności : zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi)
 2. Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. (Podstawowy rodzaj działalności: ujmowanie, uzdatnianie, dostawa i dystrybucja wody, odprowadzanie, oczyszczanie i kontrola ścieków)
 3. 14.XII2007r. uchwałą nr XIX/256/07 Rady Miejskiej w Stalowej Woli Miasto podwyższa kapitał zakładowy spółki poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w kwocie 2161000,00zł
 4. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp z o.o., (Podstawowy rodzaj działalności: wytwarzanie i dystrybucja ciepła /pary wodnej i gorącej wody/)

 

Miasto posiada także udziały w spółkach:

 1. Tygodnik „Sztafeta” - 10.000,- zł
 2. Inkubator Technologiczny - 100.000,- zł
 3. KOMAS Sp.z o.o. w Janowie Lubelskim - 303.700,- zł
 4. Lokalny Fundusz Poręczeń - 350.000,- zł

Razem:           -         763.700,- zł     

oraz akcje w HSW S.A. w wysokości                          693 784,- zł.

 

Wartość mienia gminy bez jednostek organizacyjnych wg stanu na dzień 31.12.2007 wyniosła 290361521,91zł, w tym aktywów trwałych 285117227,28zł., oraz aktywów obrotowych 5244294,63zł.

 

Gmina jest właścicielem gruntów o powierzchni 808ha ( nr grupy rej. 4). Dochody jakie uzyskano z jej sprzedaży – w wyniku publicznych przetargów oraz w trybie bezprzetargowym – zbyto 40 działek na łączną kwotę 720000zł. Z dzierżawy gruntów leśnych uzyskano kwotę 1297zł. Z tytułu sprzedaży 182 lokali mieszkalnych głównym najemcom uzyskano dochody w wysokości 900000zł, a w wyniku sprzedaży lokali użytkowych uzyskano kwotę 290203zł. Z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 16 działek Gmina uzyskała opłatę w wysokości 30000zł.

 

Dochody z tytułu:

- trwałego zarządu wyniosły - 8 420,-

- użytkowania - 8 000,-

- opłat za wieczyste użytkowanie - 359 000,-

- dzierżawy gruntów - 504 012,-

Łączna kwota tych dochodów wyniosła - 879 432,- zł

 

Ponadto gmina nabyła 2 działki z przeznaczeniem pod budowę dróg gminnych na łączną kwotę 76790zł.:

- lokali mieszkalnych wyniósł - 5.059.679,- zł 

- lokali użytkowych - 962.123,- zł

- pozostałych - 134.207,- zł.

Razem:       6 156.009,- zł

 

II. Zmiany w stanie aktywów trwałych Miasta Stalowa Wola w 2008 roku

 

Zwiększenie

 1. 3 ha gruntów  związane jest z wykupem gruntów pod inwestycje komunalne
 2. położono 0,81 km dróg gminnych (ul. Zaułek-0,0888km, ul. Chodkiewicza i Żółkiewskiego – 0,650km, ul. Konopnickiej – 0,077km),
 3. oddano 0,42km kanalizacji deszczowej przy ul. Poniatowskiego
 4. w Miejskim Zakładzie Komunikacji Samochodowej zakupiono 1 niskopodłogowy autobus,
 5. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji zakupiono 1 ciągnik,
 6. zakupiono i przekazano do Zespołu Szkół Nr 3 jeden samochód do przewozu posiłków do stołówek szkolnych oraz dla podopiecznych MOPS,
 7. gmina zakupiła samochód osobowy (stary samochód oddano w rozliczenie do nowego)

 

Zmniejszenie:

 1. o 5 ha zmniejsza się powierzchnia gruntów w związku ze sprzedażą pod budownictwo jednorodzinne, oraz modernizacją ewidencji gruntów
 2. dokonano sprzedaży jednego pawilonu „Petrus” oraz rozbiórki budynku będącego w administracji ZAB ze względu na zły stan techniczny,
 3. Zespół szkół Nr 3 wycofał z eksploatacji samochód towarowo-osobowy,
 4. Wycofano z eksploatacji 1 autobus w zakładzie budżetowym ZMKS,
 5. Gmina w rozliczenie do nowego samochodu oddała stary samochód osobowy, ponadto przekazano przejęty samochód Polonez od MOPS do Koła Stalowowolskiego Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta
 6. MOPS przekazał do gminy samochód osobowy Polonez

 

Źródła finansowania aktywów trwałych odzwierciedlają pasywa. Łączna wartość pasywów w Gminie Stalowa Wola na dzień 31.12.2007 r. wyniosła 290.361.521,91zł

 

INFORMACJA O STANIE MIENIA W SPÓŁKACH ZO.O.  W KTÓRYCH GMINA POSIADA 100 % UDZIAŁ

 

 

Wyszczególnienie

 

Jedn. miary

Stan na koniec 30.09.2007

zmiany

w 2008 roku   

Stan na koniec     

Osiągnięte  dochody

w 2008r.

zwiększ.

zmniejsz.

30.09.2008

Z tytułu dzierż.

Sprzedaży mienia

Z tytułu najmu

I. Prawa własności

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Grunty

ha

25,13

-

-

25,13

-

-

-

- rolne

ha

-

-

-

-

-

-

-

- dz. budowlane

ha

14,68

-

-

14,68

-

-

-

- pozostałe

ha

10,45

-

-

10,45

-

-

-

2. Lasy

ha

-

-

-

-

-

-

-

3. Parki

 

-

-

-

-

-

-

-

4. Budynki

szt.

57

-

-

57

-

-

124874

- mieszkalne

szt.

-

-

-

-

-

-

-

- niemieszkalne

szt.

25

-

-

25

-

-

90474

- pozostałe

szt.

32

-

-

32

-

-

38000

5. Garaże

szt.

13

-

-

13

-

-

1271

6. Budowle i 

  urz. techniczne

 

-

-

-

-

-

-

-

- wodociągi

km

99,02

-

0,48

98,54

-

-

-

- wysypiska

ha

3,06

-

-

3,06

-

-

-

- oczyszczalnie

Śr. przep. na dobę

10053m/d

-

486m/d

9567m/d

-

-

-

- sieci  kanalizacyjne

km

106,62

14,72

-

121,34

-

-

-

- sieci cieplne

km

195,46

3,23

-

198,69

-

-

-

- drogi gminne

   utwardzone

km

-

-

-

-

-

-

-

7. Środki  

   transportu

 

szt.

48

1

4

45

-

-

-

- sam. osobowe

szt.

5

-

-

5

-

-

-

- sam. ciężarowe

szt.

29

-

2

27

-

-

2927

- sam. tow.-osob.

szt.

10

1

2

9

-

-

-

- ciągnik

szt.

4

-

-

4

-

-

-

- autobusy

szt.

-

-

-

-

-

-

-

- sam. specjalist.

szt.

-

-

-

-

-

-

-

II. Ograniczone prawa rzeczowe

 

-

-

-

-

-

-

-

- użyt. wieczyste

ha

0,44

-

-

0,44

-

-

-

- udziały w spół.

-

-

-

-

-

-

-

- akcje

18844

-

5796

13048

-

-

 

-posiadanie

 (śr. transportu)

szt.

6

4

-

10

-

-

-

- hipoteka

-

-

-

-

-

-

-

 

I           MZK sp. z o.o.

 

 1. wodociągi – zmniejszenie w związku z zastąpieniem podwójnego wodociągu jednym – dot. ul. Ofiar Katynia i ul. Popiełuszki
 2. Oczyszczalnia – zmniejszenie w związku z likwidacją infiltracji wód podskórnych (uszczelnienie kanalizacji)
 3. Sieci kanalizacyjne – zwiększenie w związku z wybudowaniem nowych kanalizacji sanitarnych
 4. Samochody Ciężarowe – zmniejszenie w związku z likwidacją środków transportu
 5. Samochody towarowo-osobowe – zmniejszenie w związku z likwidacją środków transportu, zwiększenie w związku z zakupem nowych środków transportu
 6. Posiadanie – zwiększenie 4szt. środków transportu w związku z zawarciem nowych umów leasingowych

 

II          PEC sp. z o.o.

 

 1. Sieci cieplne – zwiększenie spowodowane wykonaniem inwestycji przez spółkę
 2. Akcje – zmniejszenie wartości akcji spowodowane jest przeszacowaniem dokonanym przez HSW Stalowa Wola, a które są w posiadaniu spółki (2747 szt. akcji).

 

III         MZB sp. z o.o.

 

Rok 2008 bez zmian w mieniu.

 

Podmiot publikującyUrząd Miasta Stalowa Wola
WytworzyłAndrzej Szlęzak - Prezydent Miasta2011-01-25
Publikujący Zespół BIP 2011-02-03 15:15
Modyfikacja Zespół BIP 2011-02-26 15:43
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wygenerowano: 23 marca 2019r. 05:10:00
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.