URZĄD MIASTA STALOWEJ WOLI
bip.gov.pl
Sonda
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

   INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO w 2009

 

 

Wyszczególnienie

Jedn. miary

Stan na koniec 30.09.2008

zmiany

w 2009 roku   

Stan na koniec  2009r.   

Osiągnięte  dochody

w 2009r.

zwiększ.

zmniejsz.

30.09.2009

Z tytułu dzierż.

Sprzedaży mienia

Z tytułu najmu

I. Prawa własności

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Grunty

ha

698,4129

16

1

713,9129

529.323

1 010.000

-

- rolne

ha

189

2

-

191

15.200

-

-

- dz. budowlane

ha

324,9129

14

1

337,9129

-

1.010.000

-

- pozostałe

ha

185

-

-

185

514.123

 

-

2. Lasy

ha

151

1

1

151

298

-

-

3. Parki

 

-

-

-

-

-

-

-

4. Budynki

szt.

139

11,5

3

147,5

98.361

1.110.253

5.482.406

- mieszkalne

szt.

37

-

1,5

35,5

98.361

560.000

4.404.879

- niemieszkalne

szt.

74

11,5

1,5

84

 

549.453

880.499

- pozostałe

szt.

28

-

-

28

 

     800

197.028

5. Garaże

szt.

75

-

1

74

-

-

27.726

6. Budowle i 

  urz. techniczne

 

 

 

 

 

 

 

 

- wodociągi

km

-

-

-

-

-

-

-

- wysypiska

ha

2,4

-

-

2,4

-

-

-

- oczyszczalnie

Śr. przep. na dobę

-

-

-

-

-

-

-

- sieci  kanalizacyjne

km

91,15

-

-

91,15

-

-

-

- sieci cieplne

km

-

-

-

-

-

-

-

- drogi gminne

   utwardzone

km

80.07

0,227

-

80,297

-

-

-

- stadiony sportowe

szt.

3

-

-

3

-

-

-

7. Środki  

   transportu

 

szt.

 

44

 

5

 

5

 

44

 

-

 

-

 

-

- sam. osobowe

szt.

8

1

2

7

-

13.400

-

- sam. ciężarowe

szt.

3

-

-

3

-

-

-

- sam. tow.-osob.

szt.

2

-

-

2

-

-

-

- ciągnik

szt.

2

-

-

2

-

-

-

- autobusy

szt.

27

-

-

27

-

-

-

- sam. specjalist.

szt.

2

-

-

2

-

-

-

II. Ograniczone prawa rzeczowe

 

 

 

 

 

 

 

 

- użyt. wieczyste

ha

1,66

64

1

64,66

-

-

-

- udziały w spół.

2.924.700

56.901.409

-

59.826.109

-

-

-

- akcje

693 784

 

-

693 784

-

-

-

- posiadanie

 

-

 

-

-

-

-

-

- hipoteka

176 444

 

-

176 444

-

-

-

 

I. W Gminie Stalowa Wola funkcjonują następujące jednostki organizacyjne

1)      13 przedszkoli,

2)      5 szkół podstawowych,

3)      2 gimnazja

4)      2 zespoły szkół ogólnokształcących

5)      2 zespoły szkół

6)      Zakład Administracji Budynków,

7)      Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,

8)      1 Żłobek,

9)      Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

10)  3 instytucje kultury – Muzeum Regionalne, Miejski Dom Kultury i Miejska Biblioteka Publiczna,

11)  1 zakład budżetowy – Zakład Miejskiej Komunikacji Samochodowej

12)  1 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

 

Ponadto Miasto jest właścicielem następujących jednoosobowych spółek:

 1. Miejski Zakład Budynków Sp. z o.o. z udziałami w kwocie 760.000,- zł (Podstawowy rodzaj działalności : zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi)
 2. Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. z udziałami w kwocie 51.204.373,98zł (Podstawowy rodzaj działalności: ujmowanie, uzdatnianie, dostawa i dystrybucja wody, odprowadzanie, oczyszczanie i kontrola ścieków)
 3. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp z o.o., z udziałami w kwocie 7.098.035,20zł (Podstawowy rodzaj działalności: wytwarzanie i dystrybucja ciepła /pary wodnej i gorącej wody/)

 

Miasto posiada także udziały w spółkach:

 1. Tygodnik „Sztafeta” - 10.000,- zł
 2. Inkubator Technologiczny - 100.000,- zł
 3. KOMAS Sp.z o.o. w Janowie Lubelskim - 303.700,- zł
 4. Lokalny Fundusz Poręczeń - 350.000,- zł

Razem:           -         763.700,- zł     

oraz akcje w HSW S.A. w wysokości - 693 784,- zł.

 

Wartość mienia gminy wraz z jednostkami organizacyjnych wg stanu na dzień 31.12.2008 roku wyniosła 368.310.771,28 zł., w tym aktywów trwałych 348.907.87,35 zł., oraz aktywów obrotowych 19.403.583,93zł.

 

Gmina jest właścicielem gruntów o powierzchni 739,9129 ha. ( nr grupy rej. 4). Powierzchnia gruntów w stosunku do 2008 roku zmniejszyła się o 49 ha. Wynika to jak informuje Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli ze zmiany systemu komputerowego wykorzystywanego do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków w powiecie stalowowolskim. Konwersja danych pomiędzy systemami i usunięcie wykrytych niezgodności w przyporządkowaniu statusów instytucji oraz grup rejestrowych wpłynęła na zmianę danych wykazanych w zestawieniach zbiorczych z powiatu stalowowolskiego. Zmiany powierzchni gruntów w poszczególnych grupach rejestrowych nie wynikły więc z transakcji nieruchomościami.

 

W zestawieniu zbiorczym na dzień 30.09.2008 r. wykazano razem 898 ha, w tym:

1. Grunty                                747 ha

    - rolne                                240 ha

    - dz. budowlane                  320 ha

    - pozostałe                          187 ha

2. Lasy                                    151 ha

 

W zestawieniu zbiorczym na dzień 1.01.2009 r. winno być 849 ha, w tym:

1. Grunty                                698 ha

    - rolne                                189 ha

    - dz. budowlane                  324 ha

    - pozostałe                          185 ha

2. Lasy                                    151 ha

 

W 2009 roku:

1) skomunalizowano:

                    2 ha– gruntów budowlanych

                    1 ha- lasu

2) sprzedano:

            1 ha - działek budowlanych

            1 ha– lasu (w planie miejscowym przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne)

3) nabyto:

            12 ha – Bz (park w Charzewicach)

            2 ha – gruntów rolnych         

4) nabyto w użytkowanie wieczyste od HSW 64 ha gruntów leśnych i przemysłowych (ograniczone prawo rzeczowe) w tym:

             - 11 działek o powierzchni 46 ha za kwotę 10.383.800,- zł

             - 5 działek o pow. 18 ha nieodpłatnie

 

W wyniku komunalizacji i wykonanych transakcji w 2009 roku Gmina Stalowa Wola pozyskała 15 ha gruntów (849+15 = 864). Ponadto Muzeum Regionalne w Stalowej Woli jest właścicielem 0,9129 ha gruntów przejętych aktem notarialnym od Gminy Stalowa Wola.

 

Dochody jakie uzyskano ze sprzedaży - w wyniku publicznych przetargów oraz w  trybie bezprzetargowym - zbyto 22 działki na łączną kwotę 1.010.000,- zł. Z dzierżawy gruntów leśnych uzyskano kwotę 298,- zł. Z tytułu sprzedaży 346 lokali mieszkalnych głównym najemcom uzyskano dochody w wysokości 560.000,- zł., a w wyniku sprzedaży 6 lokali użytkowych w tym na lokale na raty uzyskano kwotę 549.453,- zł. Z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 8 działek Gmina uzyskała opłatę  w wysokości 18 111,- zł.

 

Dochody z tytułu:

- trwałego zarządu wyniosły - 8 420,-

- użytkowania  - 8 000,-

- zamiany działek  - 11 065,-

- opłat za wieczyste użytkowanie - 416 580,-

- dzierżawy gruntów i lasów - 529.323,-

Łączna kwota tych dochodów wyniosła - 973 388,- zł

 

Dochód z tytułu czynszu (najmu):

- lokali mieszkalnych wyniósł - 4.404.879,- zł 

- lokali użytkowych - 880.499,- zł

- pozostałych - 197.028,- zł.

 Razem:       5 482.406,- zł

 

Dochód ze sprzedaży samochodu osobowego  – 13.400,- zł

 

II. Zmiany w stanie aktywów trwałych Miasta Stalowa Wola w 2008 roku

 

Zwiększenie

 1. 4 ha gruntów  związane jest z wykupem gruntów pod inwestycje komunalne w tym 2 ha (50 działek) pod ul. Graniczną za kwotę 800.000,- zł 
 2. położono 0,227 km dróg gminnych (ul. Wąska),
 3. gmina przejęła zespół pałacowo-parkowy w Charzewicach z 10 budynkami oraz przejęła od ZAB budynek na Polnej 18, którego przeznaczyła na Stalowowolski Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej,
 4. Zakład Administracji Budynków przejął dokumentem PT od gminy  0,5 budynku Lipowa 124 (część administracyjna budynku, która wchodziła w skład zespołu pałacowo-parkowego w Charzewicach),
 5. gmina zakupiła samochód osobowy (stary samochód oddano w rozliczenie do nowego )

 

Zmniejszenie:

 1. o 2 ha zmniejsza się powierzchnia gruntów w związku ze sprzedażą pod budownictwo jednorodzinne,
 2. gmina przekazuje do ZAB dokumentem PT  0,5 budynku przy ul. Lipowa 124 (część administracyjna budynku, która wchodziła w skład zespołu pałacowo-parkowego w Charzewicach),
 3. ZAB dokonuje zmniejszenia o 1,5 szt. budynku, tj. budynek przy ul. 1 Sierpnia 11 sprzedane lokale użytkowe os. fizycznym oraz budynek przy ul. Polnej 18 przekazuje do gminy
 4. Zakład Administracji Budynków dokonał sprzedaży 1 boksu garażowego
 5. gmina w rozliczenie do nowego samochodu sprzedała stary samochód osobowy, ponadto 1 samochód osobowy dokumentem PT przekazała do policji, 

 

Źródła finansowania aktywów trwałych odzwierciedlają pasywa. Łączna wartość pasywów w Gminie Stalowa Wola na dzień 31.12.2008 r. wyniosła 368.310.771,28zł

 

INFORMACJA O STANIE MIENIA W SPÓŁKACH ZO.O.

W KTÓRYCH GMINA POSIADA 100 % UDZIAŁ

 

 

Wyszczególnienie

 

Jedn. miary

Stan na koniec 30.09.2009

zmiany

w 2009 roku   

Stan na koniec     

Osiągnięte  dochody

w 2009r.

zwiększ.

zmniejsz.

30.09.2009

Z tytułu dzierż.

Sprzedaży mienia

Z tytułu najmu

I. Prawawłasności

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Grunty

ha

25,13

-

-

25,13

-

-

-

- rolne

ha

-

-

-

 

-

-

-

- dz. budowlane

ha

14,68

-

-

14,68

-

-

-

- pozostałe

ha

10,45

-

-

10,45

-

-

-

2. Lasy

ha

-

-

-

-

-

-

-

3. Parki

 

-

-

-

-

-

-

-

4. Budynki

szt.

57

-

-

57

-

-

195 335

- mieszkalne

szt.

-

-

-

-

-

-

-

- niemieszkalne

szt.

25

-

-

25

-

-

195 335

- pozostałe

szt.

32

3

-

35

-

-

-

5. Garaże

szt.

13

-

-

13

-

-

1.200

6. Budowle i 

  urz. techniczne

 

 

 

 

 

 

 

 

- wodociągi

km

98,54

0,777

-

99,317

-

-

-

- wysypiska

ha

3,06

-

-

3,06

-

-

-

- oczyszczalnie

Śr. przep. na dobę

9.567m/d

-

1,067

8,50

-

-

-

- sieci  kanalizacyjne

km

121,34

5,389

-

126,729

-

-

-

- sieci cieplne

km

198,69

2,024

3,464

197,25

-

-

-

- drogi gminne

   utwardzone

km

-

-

-

-

-

-

-

7. Środki  

   transportu

 

szt.

45

3

2

46

 

-

 

22 360,66


2.499,76

- sam. osobowe

szt.

5

 

1

4

-

3 360,66

-

- sam. ciężarowe

szt.

27

 

 

27

-

-

2.499,76

- sam. tow.-osob.

szt.

9

3

 

12

-

-

-

- ciągnik

szt.

4

 

1

3

-

19 000,-

-

- autobusy

szt.

-

-

-

-

-

-

-

- sam. specjalist.

szt.

-

-

-

-

-

-

-

II. Ograniczone prawa rzeczowe

 

 

 

 

 

 

 

 

- użyt. wieczyste

ha

0,44

-

-

0,44

-

-

-

- udziały w spół.

-

-

-

-

-

-

-

- akcje

13.048

-

-

13.048

-

-

-

-posiadanie

 (śr. transportu)

szt.

10

-

-

10

-

-

-

- hipoteka

-

-

-

-

-

-

-

 

I           MZK sp. z o.o.

 

1.      Budynki– zwiększenie 3 szt.:

1)     Budynek Stacji Uzdatniania Wody, hala filtrów, adaptacja laboratorium,

2)     Zbiornik retencyjny wód popłucznych wraz kanałem

3)     Pośredni zbiornik kontaktowy

Budynki powstały w ramach realizacji programu Uporządkowanie Gospodarki Ściekowej w Stalowej Woli współfinansowanego z Funduszu Spójności – Kontrakt – K-04

2.      Garaże- bez zmian.

3.      Budowle i urządzenia techniczne:

1)     wodociągi – zwiększenie długości sieci

2)     Zwiększenie długości sieci wynika z przyjęcia aportu sieci z Gminy Stalowa Wola w zamian za udziały.

3)     wysypiska-3,06ha.

a.      I kwatera – 1,39ha

b.      II kwatera -  1,67 ha

c.       Łącznie 3,06 ha.

d.      III kwatera – 1,38ha jest w trakcie budowy.

e.      Przedstawiona powierzchnia wynika z Pozwolenia Zintegrowanego wydanego przez Wojewodę Podkarpackiego w dniu 20.04.2005r. Grunt jest własnością Skarbu Państwa. Spółka użytkuje grunty na podstawie umowy dzierżawy zawartej z Gminą Stalowa Wola. Gmina Stalowa Wola zawarła umowę dzierżawy ze Skarbem Państwa reprezentowanym, przez Nadleśnictwo Rozwadów.

4)     oczyszczalnie – zmniejszenie przepływu spowodowane jest rozdzieleniem kanalizacji ogólnospławnej oraz ograniczeniem infiltracji wód podskórnych.

5)     sieci kanalizacyjne- zwiększenie długości sieci wynika z przyjęcia aportu sieci z Gminy Stalowa Wola w zamian za udziały.

 

4.      Środki transportu:

a.      samochody osobowe - wzrost 1szt. pojazd Skoda w leasingu operacyjnym,

b.      samochody ciężarowe – bez zmian ilości,

c.       samochody towarowo–osobowe – wzrost 2 szt.: zakup Fiat Fiorino oraz leasing operacyjny Citroen Jumper.

d.      ciągniki – zmniejszenie 1 szt.- sprzedaż jednego ciągnika za 19 tys. zł.

e.      Spółka posiada łącznie 10 pojazdów na podstawie leasingu operacyjnego prezentowanego w sprawozdaniu finansowym zgodnie z MSR i Krajowym Standardem Rachunkowości tak jak leasing finansowy.

 

II          PEC sp. z o.o.

 

 1. Sieci cieplne – zmniejszenie długości sieci cieplnych o 3.464 km spowodowane jest likwidacją starych i zbędnych sieci natomiast zwiększenie o 2,024 km jest skutkiem wykonanych przez Spółkę inwestycji.
 2. Środki transportu –  zmniejszenie ilości samochodów osobowych spowodowane jest sprzedażą samochodu.

 

III         MZB sp. z o.o.

 

Rok 2009 bez zmian w mieniu.

 

Podmiot publikującyUrząd Miasta Stalowa Wola
WytworzyłAndrzej Szlęzak - Prezydent Miasta2011-01-25
Publikujący Zespół BIP 2011-02-03 15:24
Modyfikacja Zespół BIP 2011-02-26 15:49
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wygenerowano: 23 marca 2019r. 05:09:56
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.