URZĄD MIASTA STALOWEJ WOLI
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

 

Projekty dofinansowane z UE, zrealizowane w latach 2002-2014 przez Gminę Stalowa Wola

 

 

Lp.

Nazwa projektu

Termin zakończenia realizacji

Wartość projektu

Źródło dofinansowania

Zakres projektu

1

Realizacja rozbudowy infrastruktury transportowej dla obszaru działalności małych i średnich przedsiębiorstw wraz z Parkiem Innowacji Technologicznych (tzw. ul. Łącząca z układem połączeń poprzecznych)

31.07.2002

3441326,53 PLN

PHARE 99

Budowa sieci dróg dojazdowych składających się z 4 odcinków o łącznej długości 1650 mb oraz wykonanie chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Solidarności o długości 1920 mb.

2

Międzynarodowe Targi Kooperacyjne San-Expo'03 Stalowa Wola – Snina

2003

15123,00 EUR

PHARE CBC

Wsparcie rozwoju współpracy gospodarczej i wymiany handlowej w Euroregionie Karpackim poprzez zorganizowanie targów, przygotowanie trójjęzycznego informatora targowego, banerów i plakatów, zorganizowanie misji gospodarczej do Sniny.

3

Targi Artystyczne

2003

18277,26 EUR

PHARE CBC

Nawiązanie współpracy pomiędzy miastem Stalowa Wola a fundacją „MIRO” na Słowacji celem stworzenia sieci współpracy w zakresie kultury. Działania projektu obejmują: utworzenie strony internetowej projektu, utworzenie ponadgranicznego „Inkubatora Artystycznego”, wizytę studyjną na Słowacji, zakup wyposażenia do studia fotograficznego, zorganizowanie malarskiego i fotograficznego pleneru artystycznego, organizowanie wystaw artystów z Polski i ze Słowacji, 2 seminariów, publikacja katalogów, informatora dot. artystów ze Stalowej Woli i ze Sniny.

4

 

Budowa trasy podskarpowej I etap

28.11.2003

2726046,84 EUR

PHARE 2000

Budowa odcinka Trasy Podskarpowej od ul. Brandwickiej do ul. Chopina o łącznej długości 1720 mb. Obwodnica jest drogą dwujezdniową, posiada chodniki, ścieżki rowerowe i drogi zbiorcze

5

Krok po Kroku w stronę UE

XII 2003

37700,00 PLN

 

Dof.: 100%

PHARE CPF

Uruchomienie serwisu internetowego dla przedsiębiorców, utworzenie bazy danych lokalnych firm, utworzenie bazy danych – instytucji i organizacji, które prowadzą serwisy europejskie, przeprowadzenie cyklu szkoleń dla przedsiębiorców.

6

Tygrysy przedsiębiorczości

VI 2005

58650,00 PLN

Dof.: 100%

PHARE CPF

Promocja, świadczenie usług doradczych dla MŚP, zorganizowanie cyklu 12 szkoleń dla MŚP, zorganizowanie 3 audycji radiowych dla przedsiębiorców, wydanie dodatku dla przedsiębiorców pt.: „Z unią na TY“, prowadzenie Serwisu Multimedialnego dla przedsiębiorców.

7

Modernizacja przychodni nr 5 w Stalowej Woli ul. Dąbrowskiego 3

30.10.2005

225056,06 PLN

Dof.: 167451,58 PLN

Własne: 57604,48 PLN

ZPORR, Priorytet 3.5

Modernizacja Rejonowej Przychodni Zdrowia nr 5 w Stalowej Woli, w celu: poprawy jakości i dostępności świadczonych usług, dostosowania budynku i pomieszczeń do wymogów określonych w aktualnych przepisach prawa, przygotowania właściwej bazy do leczenia pacjentów i przeprowadzania specjalistycznych zabiegów oraz poprawa zarządzania kosztami, płynnością finansową i sferą medyczną.

8

Biuro Aktywizacji Studentów i Absolwentów

XI 2005

16294,83 EUR

Dof.: 12221,12 EUR

Własne: 4073,71 EUR

PHARE 2002

Uruchomienie Biura Aktywizacji Studentów i Absolwentów (BASIA), zatrudnienie i przeszkolenie dwóch osób, zorganizowanie konferencji promującej projekt w woj. podkarpackim, utworzenie strony internetowej „BASI”, utworzenie bazy ofert staży, praktyk, wydawanie biuletynu pracy raz na kwartał.

9

Program stypendialny - Wiatr w Żagle

XII 2005

15369,36 PLN

Dof. EFS i BP: 100%

ZPORR, Działanie 2.2

Stypendia dla uczniów Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego w Stalowej Woli, indywidualne sesje doradcze dla uczniów, warsztaty dla uczniów, aktywizacja młodzieży – akcje liderskie i wolontariatu, organizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów, promocja projektu.

10

Stalowowolskie San Francisco

I 2006

16093,31 EUR

Dof.: 12069,98 EUR

Własne: 4023,33 EUR

PHARE CBC 2003

Promocja projektu, przygotowanie i utworzenie strony internetowej, misja gospodarcza na Ukrainie, publikacja informatora inwestycyjnego, konferencja gospodarcza.

11

Transkultura - Rok Ukrainy na Podkarpaciu

IV 2006

950906,72 PLN

Dof.: 583059,65 PLN

Program Interreg IIIA

Utworzenie Punktu Informacji Transgranicznej, zorganizowanie cyklu imprez, promocja projektu w mediach, organizacja wystaw, konkursów, koncertów, spektakli teatralnych, pokazów filmowych, seminariów naukowych, wydanie katalogów, książek, folderu promocyjnego, płyty CD, uruchomienie strony internetowej.

12

Program stypendialny – Wiatr w Żagle edycja II

VI 2006

18924,19 PLN

Dof. EFS i BP: 100%

ZPORR, Działanie 2.2

Stypendia dla uczniów Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego w Stalowej Woli, indywidualne sesje doradcze dla uczniów, warsztaty dla uczniów, aktywizacja młodzieży – akcje liderskie i wolontariatu, organizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów, promocja projektu.

13

Budowa drogi łączącej ul. Solidarności i ul. Bojanowską z terenami poprzemysłowymi Huty Stalowa Wola (ul. Grabskiego)

29.09.2006

13389496,47 PLN

Dof.: 9131271,32 PLN

Własne: 4258225,15 PLN

ZPORR,

Priorytet 3, Poddziałanie 3.3.2

Budowa ulicy łączącej Aleję Solidarności (wschodnia granica obszaru rewitalizowanego) z ul. Przyszowską i Bojanowską (zachodnia granica obszaru rewitalizowanego). Ulica ma długość 3,9 km i przebiega przez centralne tereny obszaru rewitalizowanego.

14

Od pomysłu do projektu – utworzenie transgranicznych zespołów projektowych

IV 2007

102481,22 PLN

Dof.: 87109,04 PLN

Własne: 15372,18 PLN

Program Interreg IIIA

Wymiana wśród przygranicznych samorządów praktycznej wiedzy i doświadczeń z zakresu tworzenia, realizacji projektów stymulujących rozwój społ.- gosp. regionu oraz zainicjowanie funkcjonowania transgranicznych zespołów projektowych w dziedzinach: kultury, edukacji, biznesu i pomocy społecznej. Współpracę zespołów poprzedził cykl warsztatów z zakresu przygotowywania i zarządzania projektami oraz seminarium dot. dobrych praktyk.

15

Program stypendialny - Wiatr w Żagle edycja III

VI 2007

29205,18 PLN

Dof. EFS i BP: 100%

ZPORR, Działanie 2.2

Stypendia dla uczniów Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego w Stalowej Woli, indywidualne sesje doradcze dla uczniów, warsztaty dla uczniów, aktywizacja młodzieży – akcje liderskie i wolontariatu, organizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów, promocja projektu.

16

Szerokie horyzonty - Promocja miast Stalowa Wola i Lwów na arenie międzynarodowej

X 2007

209991,67 PLN

Dof.: 178492,92 PLN

Własne: 31498,75 PLN

Program Sąsiedztwa Polska Białoruś Ukraina Interreg IIIA/ TACIS CBC

Powstanie i realizacja międzynarodowej strategii promocji miast Stalowa Wola i Lwów, rozwój społeczno – gospodarczy obszaru przygranicznego poprzez stymulowanie współpracy międzynarodowej, wzmocnienie długoterminowego współdziałania obu miast i ich mieszkańców.

17

 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przemysłowej w Stalowej Woli

30.12.2007

3739974,62 PLN

Dof.: 1869377,31 PLN

Własne: 1870597,31 PLN

ZPORR Dz. 3.3.2

Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Przemysłowej o łącznej długości 5 982 m wraz z przepompownią ścieków.

18

Gospodarka wodno-ściekowa w Stalowej Woli

2007

19,92 mln EUR

Dof.:

13,15 mln EUR

ISPA

Modernizacja starych odcinków kanalizacji sanitarnej oraz budowa nowych ciągów kanalizacyjnych o długości ok. 24,2 km, budowa sieci kanalizacji deszczowej w starej części miasta oraz w nowych dzielnicach (rozdzielenie kanalizacji sanitarnej od deszczowej) ‐ ok. 9,2 km, rozbudowa sieci wodociągowej o długości ok. 1,5 km, budowa stacji uzdatniania wody o wydajności 600 m 3 /h, rozbudowa i modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków (zwiększenie przepustowości do 17 500 m 3 /d).

19

Transfer wiedzy do przedsiębiorstw z województwa podkarpackiego poprzez staże absolwentów lokalnych szkół wyższych

III 2008

361125,89 PLN

Dof. EFS i BP: 100%

ZPORR Działanie 2.6

Podniesienie innowacyjności regionu poprzez stworzenie współpracy pomiędzy sektorem badawczo-rozwojowym, a podmiotami gospodarczymi działającymi na terenie województwa podkarpackiego, poprzez 8 miesięczne staże 24 absolwentów szkół wyższych, prowadzące do podniesienia konkurencyjności na lokalnym i regionalnym rynku.

20

Przebudowa ul. Gen. Okulickiego w Stalowej Woli na odcinku od ul. KEN do ul. Ks. Popiełuszki

 

30.05.2008

8642304,19 PLN

Dof.: 5600332,03 PLN

Własne: 3041972,16 PLN

ZPORR Dz. 1.1

Przebudowa ul. Gen. Okulickiego w Stalowej Woli na odcinku od ul. KEN do ul. Ks. Popiełuszki o długości 0,964 km.

21

Przebudowa  ul. Kwiatkowskiego w Stalowej Woli na odcinku od bramy Nr 1 HSW do ul. Ofiar Katynia

31.12.2008

2887167,77 PLN

Dof.: 1443583,88 PLN

Własne: 1443583,88 PLN

ZPORR DZ. 3.3.2.

Przebudowa ulicy Kwiatkowskiego na odcinku od bramy nr 1 Huta Stalowa Wola do skrzyżowania z ul. Ofiar Katynia wraz z budową parkingu w rejonie skrzyżowania ul. Kwiatkowskiego z ul. Ofiar Katynia. Długość odcinka ulicy objętego projektem wynosi  0,84km.

22

Poprawa dostępności terenów przemysłowych Huty Stalowa Wola do regionalnego układu komunikacyjnego poprzez przebudowę odcinka ul. Kwiatkowskiego i odcinka ul. Bojanowskiej

30.07.2010

8804422,60 PLN

Dof.: 3734166,54 PLN

Własne: 5070256,06 PLN

RPO WP 2007-2013

Priorytet II, Działanie 2.1., Schemat C

Przebudowa odcinka ulic w rejonie obszarów przemysłowych Huty Stalowa Wola, a co za tym idzie, poprawa dostępności tych terenów poprzez ulepszenie infrastruktury drogowej oraz poprawę ich atrakcyjności inwestycyjnej.

23

Wykwalifikowane kadry oświaty warunkiem dynamicznego rozwoju działalności edukacyjnej w jednostkach podległych Gminie Stalowa Wola

31.07.2010

97 530,91 PLN

 Dof. EFS: 82901,27 PLN

Własne: 14629,64 PLN

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 9.4

Realizacja bezpłatnych kursów doskonalących:

- Kurs zarządzania oświatą (80 godzin) dla 30 osób: 11 dyrektorów i 17 wicedyrektorów szkół podległych Gminie Stalowa Wola oraz 2 pracowników Wydziału Edukacji i Zdrowia Urzędu Miasta Stalowej Woli.

-Kurs aplikowania i zarządzania środkami zewnętrznymi i UE w oświacie (60 godzin) dla 55 osób: nauczycieli/pedagogów/psychologów, zatrudnionych w szkołach podległych Gminie Stalowa Wola.

24

Poprawa dostępności do usług społecznych na terenie Gminy Stalowa Wola

31.12.2010

2030610,24 PLN

Dof.:

1356964,70 PLN

Własne:

673645,54 PLN

RPO WP 2007-2013

Priorytet V, Działanie 5.2., Schemat B

Poprawa warunków lokalowych i sanitarnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, a tym samym dostosowanie istniejącej placówki do potrzeb osób niepełnosprawnych i wymogów obowiązującego prawa. Integralną częścią przedmiotowego Projektu są prace związane z przebudową, modernizacją i doposażeniem budynku mieszkalnego na potrzeby Stalowowolskiego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej w Stalowej Woli zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn.06.07.2006r. Obiekt został w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz przyczynił się do poszerzenia oferty udzielnych świadczeń.

25

Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia w Gminie Stalowa Wola

31.12.2010

2519964,83 PLN

Dof.:

1750217,07 PLN

Własne:

769747,76 PLN

RPO WP 2007-2013

Priorytet V Działanie 5.2., Schemat A

Modernizacja i doposażenie 2 obiektów ochrony zdrowia w Gminie Stalowa Wola. Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Żłobek Miejski oraz Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w St.Woli, które stanowią własność Gminy St.Wola. Głównym celem projektu była poprawa dostępności i jakości świadczonych usług medycznych poprzez modernizację obiektów i wyposażenia zakładów opieki zdrowotnej w Stalowej Woli do końca 2010r.

26

Uruchomienie nowych linii komunikacyjnych na obszarze wiejskim oraz zakup nowoczesnego taboru i infrastruktury technicznej dla Zakładu Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli

31.03.2011

9315205,23 PLN

Dof.:

7105284,67 PLN

Własne:

2209920,56 PLN

RPO WP 2007-2013r.

Priorytet II, Działanie2.1., Schemat D

Zakup 8 sztuk fabrycznie nowych autobusów komunikacji miejskiej, zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP MUNICOM PREMIUM – 1 szt., zakup 20 szt. mobilnego systemu monitoringu wizyjnego wraz z systemem informacji pasażerskiej dla dotychczas użytkowanych wozów, zakup 45 wiat przystankowych wraz z montażem, celem zwiększenia dostępu do miejskiego transportu publicznego na terenie gminy Stalowa Wola i gmin sąsiednich oraz poprawy jakości infrastruktury technicznej.

27

Od COP-u do innowacji i rozwoju – Inkubator Technologiczny w Stalowej Woli, jako narzędzie rozwoju gospodarki i innowacji Polski Wschodniej

30.04.2011

18057600,00 
PLN

Dof.:

15348960,00 PLN

Własne:

2708640,00 PLN

PO RPW

Priorytet I Działanie I.3

Zakup nowoczesnej zgodnej ze standardami UE infrastruktury materialnej dostosowanej do potrzeb początkujących przedsiębiorców z sektora MŚP dla tworzonego Inkubatora Technologicznego. Inkubator wyposażony został w urządzenia obróbcze i laboratoryjne najnowszej generacji. Umożliwiły one rozpoczęcie statutowej działalności przez Inkubator w zakresie edukacji, szkoleń, certyfikacji zawodowej i kooperacji na rzecz działających w Stalowej Woli i regionie firm.

28

Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Stalowa Wola

23.08.2011

2770524,00 PLN

Dof.:

1023555,58 PLN

Własne:

1746968,42 PLN

RPO WP 2007 – 2013

Priorytet 2, Działanie 2.2

Poprawa stanu i efektywności wykorzystania infrastruktury energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Stalowej Woli do końca 2011 roku. Zakres rzeczowy obejmował termomodernizację 6 budynków użyteczności publicznej.

29

Poprawa powiązań komunikacyjnych na terenie Gminy Stalowa Wola poprzez przebudowę ul. Brandwickiej na odcinku od skrzyżowania z Trasa Podskarpowa do skrzyżowania z ul. Sandomierską

30.09.2011

3056727,46 PLN

Dof.:

1665959,27 PLN

Własne:

1390768,19 PLN

RPO WP 2007-2013

Priorytet II, Działanie2.1, Schemat C

Przebudowa ul. Brandwickiej (drogi gminnej) na Osiedlu Rozwadów w Stalowej Woli, jako drogi zbiorczej na odcinku od km 00+000 do km 00+616,1 o łącznej dł.  616,1m. Funkcjonuje ona jako element podstawowego układu komunikacyjnego osiedla i stanowi dojazd do planowanej obwodnicy Stalowej Woli. Połączenie obwodnicy (DK77 Trasą Podskarpową) ze strefą komercyjną w obrębie ul. Topolowej.

30

RÓWNY START - Innowacyjny Program Nauczania dzieci z deficytami w Gminie Stalowa Wola

30.07.2012

660167,91 PLN

Dof. EFS i BP: 100%

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 3.3.4

 

Projekt obejmował:

1) Przeszkolenie 19 nauczycieli w zakresie prowadzenia zajęć terapeutycznych dla dzieci z deficytami rozwoju.

2) Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby terapii w PSP7, GIM2 i GIM3.

3) Opracowanie Innowacyjnego Programu Nauczania dzieci z deficytami dla szkół PSP7, GIM2 i GIM3, w ramach którego zrealizowane zostały:

- diagnoza pedagogiczna, logopedyczna i psychologiczna 74 uczniów.

- 4480h zajęć terapeutycznych dla 166 uczniów.

- 800h zajęć edukacyjnych dla 114 uczniów.

- 1 wyjazd edukacyjno – integracyjny

31

Gimnastyka mowy i języka – Program rozwoju mowy dzieci w gminie Stalowa Wola

31.07.2012

1371366,55 PLN 

Dof. EFS i BP: 1350110,36 PLN

Własne: 21256,19 PLN

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 9.1.1

Realizacja bezpłatnych zajęć rozwijających mowę dla 2431 dzieci ze stalowowolskich przedszkoli:

- Zajęcia logopedyczne (15537h) indywidualne i grupowe, poprzedzone diagnozą dla 2431 dzieci 3-6 letnich.

- Zajęcia z języka angielskiego (7024h) dla 2026 dzieci 4-6 letnich.

- Zajęcia teatralne (1680h) dla 2366 dzieci 3-6 letnich.

Zajęcia prowadzone były z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu i wyposażenia zakupionego w ramach projektu.

32

MŁODY EINSTEIN - wspieranie rozwoju uczniów szkół podległych gminie Stalowa Wola w zakresie nauk matematyczno - przyrodniczych

31.07.2012
 

4208279,72 PLN

 Dof. EFS i BP: 100%

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 9.1.2

Projekt skierowany był do 4211 uczniów uczęszczających do 15 szkół podległych Gminie Stalowa Wola i obejmował wsparcie w postaci następujących działań:

- Zajęcia wyrównawcze - 17351h (matematyka, przyroda, chemia, fizyka).

- Zajęcia dla wybitnych - 23986h (matematyka, przyroda, chemia, fizyka).

- Zajęcia psychologiczne - 9964h.

- Zajęcia ICT – 10578h.

- Konkursy wiedzy – 3 edycje (matematyka, przyroda, chemia, fizyka).

Zajęcia prowadzone były z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu i wyposażenia zakupionego w ramach projektu.

33

Kompleksowe uzbrojenie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie drogi łączącej ulicę Grabskiego z ul. Kwiatkowskiego w Stalowej Woli

05.10.2012

17294597,45 PLN

Dof.:

12688405,17 PLN

Własne:

4606192,28 PLN

RPO WP 2007-2013

Priorytet I, Działanie 1.4, Schemat A

Budowa drogi publicznej dojazdowej, łączącej ulicę Grabskiego z ul. Kwiatkowskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej, budową sieci telekomunikacyjnej i energetycznej, parkingów, a także robotami związanymi z przebudową infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją i pracami rozbiórkowymi. Projekt miał na celu kompleksowe uzbrojenie terenów pod przyszłe inwestycje (11,67 ha).

34

Stadion lekkoatletyczny – modernizacja stadionu stanowiącego bazę dla rozwoju lekkoatletyki wśród dzieci i młodzieży oraz propagowanie zdrowego stylu życia

31.10.2012

5740324,74

PLN

Dof.:

1895737,16 PLN

Własne: 3844587,58 PLN

RPO WP 2007-2013

Priorytet V, Działanie 5.3

Projekt obejmował przebudowę stadionu lekkoatletycznego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, dostosowanie go do wymagań III Klasy Krajowej oraz zakup niezbędnego wyposażenia.

35

Poprawa funkcjonowania bazy lokalowej w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli poprzez remont i modernizację wnętrz oraz dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych

28.02.2013

3152450,48 PLN

Dof. EFRR:

825460,16 PLN

BP:

1286162,87 PLN

Własne:

1040827,45 PLN

RPO WP 2007-2013

Priorytet VI

Projekt zakładał poprawę funkcjonowania istniejącej już bazy lokalowej MDK poprzez prace remontowe i adaptacyjne oraz dostosowanie wnętrz do potrzeb osób niepełnosprawnych.

36

Profesjonalna kadra – przyjazny urząd szansą na podniesienie jakości pracy Urzędu Miasta St. Wola

31.03.2013

1017865,45 PLN

Dof. EFS i BP: 915953,77 PLN

Wkład własny rzeczowy gminy: 101911,68 PLN

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 5.2.1

Projekt obejmował:

1. Wdrożenie procedur usprawniających pracę urzędu.

2. Rozbudowę strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Stalowej Woli.

3. Realizację 60 typów szkoleń dla 115 urzędników, zatrudnionych w Urzędzie Miasta Stalowej Woli.

4. Zakup sprzętu i wyposażenia do realizacji szkoleń.

37

Piękny Umysł

31.07.2013

677991,45 PLN

Dof. EFS i BP: 100%

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 9.1.2

Projekt obejmował wsparciem min. 1148 dzieci z 8 szkół podstawowych podległych Gminie Stalowa Wola poprzez:

- Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia na potrzeby realizacji wymienionych poniżej zajęć.

- Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji.

- Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.

- Gimnastykę korekcyjną dla dzieci z wadami postawy.

- Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych.

- Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów – zajęcia z języka angielskiego.

38

Rewitalizacja przestrzeni publicznej Osiedla Śródmieście wraz ze zmianą części domu gościnnego Hutnik

31.10.2013

14392358,29 PLN

Dof. EFRR:

7211237,08 PLN

BP: 148708,03 PLN

Własne:

7032413,18 PLN

RPO WP 2007-2013r.

Priorytet VII, Działanie 7.1

Projekt obejmował cztery zadania, które miały na celu rewitalizację zdegradowanych obszarów miasta Stalowa Wola. Były to:

1. Poprawa estetyki i funkcjonalności terenów Wyszyńskiego, Czarnieckiego oraz Żwirki i Wigury.

2. Renowacja Parku Miejskiego.

3. Poprawa estetyki i funkcjonowania terenów w rejonie ulicy Skoczyńskiego, obejmująca zagospodarowanie terenów przyblokowych przy ul. Popiełuszki i ul. ks. Skoczyńskiego.

4. Adaptacja części domu gościnnego Hutnik na cele konferencyjno – wystawowe.

39

Utworzenie naukowo-badawczego Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli

XII 2013

28794025,28 PLN

Dof. EFRR: 24437507,88 PLN

BP: 4356517,40 PLN

PO RPW

Priorytet I,

Działanie I.3

Projekt polegał na utworzeniu międzyuczelnianego laboratorium naukowo-badawczego i obejmował wykonanie prac adaptacyjnych mających na celu dostosowanie pomieszczeń znajdujących się na terenie Inkubatora Technologicznego, pod potrzeby planowanego do zakupu wyposażenia oraz specjalistycznej aparatury badawczo-rozwojowej.

40

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Stalowa Wola

16.07.2014

3078953,31 PLN

Dof.:

1535973,36 PLN

Własne:

1542979,95 PLN

RPO WP 2007-2013r.

Priorytet II, Działanie 2.2

Przedmiotem projektu była kompleksowa termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Stalowa Wola. Głównym celem projektu była poprawa stanu i efektywności wykorzystania infrastruktury energetycznej w budynkach. Najbardziej wymiernym rezultatem tej inwestycji będą oszczędności ciepła i zmniejszenie emisji głównych zanieczyszczeń powietrza. Nowoczesne instalacje oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych) wpływa na zmniejszenie kosztów przygotowania ciepłej wody oraz zużycia energii pierwotnej.

41

Stworzenie kompleksowej bazy naukowo-dydaktycznej i socjalnej dla uczelni wyższych w Stalowej Woli, jako ośrodka intensyfikacji rozwoju gospodarczego i społecznego Polski Wschodniej

IX 2014

85648786,41 PLN

 Dof.:

50098738,42 PLN

Własne:

35550047,99 PLN

PO RPW

Priorytet I,

Działanie I.1

Stworzenie kompleksowej bazy naukowo – dydaktycznej i socjalnej dla uczelni wyższych w Stalowej Woli. W ramach projektu zrealizowano następujące zadania:

1) Budowa Biblioteki Międzyuczelnianej (Uniwersyteckiej) w Stalowej Woli z wyposażeniem.

2) Budowa budynku dydaktycznego wraz z wyposażeniem dla potrzeb Filii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli.

3) Budynek socjalno-dydaktyczny wraz z wyposażeniem dla potrzeb Oddziału Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli.

 

 

 

 

Podmiot publikującyUrząd Miasta Stalowa Wola
WytworzyłAndrzej Szlęzak - Prezydent Miasta2014-08-12
Publikujący Zespół BIP 2011-02-01 19:59
Modyfikacja Arleta Siwek - Inspektor 2014-08-13 13:58
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wygenerowano: 19 czerwca 2019r. 02:39:23
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.