URZĄD MIASTA STALOWEJ WOLI
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Projekty dofinansowane z funduszy rządowych i funduszy szwajcarskich, zrealizowane w latach 2009-2014 przez Gminę Stalowa Wola

 

 

 

Lp.

Nazwa projektu

Termin zakończenia realizacji

Wartość projektu

Źródło dofinansowania

Zakres projektu

1

Budowa kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Nr 3 w Stalowej Woli, ul. Poniatowskiego 55

III kw. 2009 –

IV kw. 2009

1281859,54 PLN

 

Dof.: 666000,00 PLN

 

Własne: 615859,54 PLN

Rządowy Program „Moje Boisko – Orlik 2012”

Projekt miał na celu budowę kompleksu – sportowo rekreacyjnego, w skład którego weszły boisko piłkarskie o wymiarach 30 m x 62 m o nawierzchni z trawy syntetycznej oraz boisko wielofunkcyjne o wymiarach 30 m x 50 m o nawierzchni poliuretanowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym, ogrodzeniem i oświetleniem.

2

Pływam jak rybka

I-XII 2009

180000 PLN

 

Dof.: 90000 PLN

 

Własne: 90000 PLN

Fundusz zajęć sportowych dla uczniów

Projekt obejmował naukę pływania dla dzieci i młodzieży.

3

Budowa budynków z przeznaczeniem na lokale socjalne – Budynek mieszkalny wielorodzinny z mieszkaniami socjalnymi przy ulicy Orzeszkowej w Stalowej Woli

II kw. 2009 –

III kw. 2010

3940589,25 PLN

 

Dof.: 788117,85 PLN

 

Własne: 3152471,40 PLN

Rządowy program wsparcia finansowanego z Funduszu Dopłat tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych.

Projekt miał na celu budowę budynku komunalnego wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi oraz podjazdem dla osób niepełnosprawnych, przez co przyczynił się do zwiększenia zasobów lokali oraz pomieszczeń służących zaspokojeniu potrzeb osób najuboższych z Gminy Stalowa Wola.

 

4

Radosna Szkoła - budowa przyszkolnego palcu zabaw przy PSP Nr 3 w Stalowej Woli przy ul. Wyszyńskiego 14

IV kw. 2009 –

III kw. 2010

193306,87 PLN

 

Dof.: 96653,43 PLN

 

Własne: 96653,44 PLN

Rządowy Program „Radosna Szkoła”

Projekt polegał na budowie przyszkolnego placu zabaw celem zapewnienia najmłodszym uczniom właściwego rozwoju psychofizycznego i odpowiednich warunków do aktywności ruchowej.

5

Dobrze, że blisko boisko … - Budowa boiska sportowego do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej, zlokalizowanego na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. Niezłomnych 1 w Stalowej Woli

VII 2008 – X 2010

820079,00 PLN

 

Dof.:

Środki PZU S.A. i PZU Życie S.A.:

200000 PLN

 

Środki z FRKF:

100000 PLN

 

Własne:

520079 PLN

Rządowy Program „Blisko Boisko”

Projekt miał na celu budowę nowoczesnego boiska do piłki nożnej. Nowopowstały obiekt sportowy wpływa na aktywizację sportową dzieci i młodzieży na poziomie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Przystosowany został on także i udostępniony dla osób niepełnosprawnych. Umożliwia organizowanie imprez sportowych oraz aktywny wypoczynek poprzez zajęcia prowadzone w zdrowych i bezpiecznych warunkach.

6

Pływam jak rybka

III-XI 2010

180000 PLN

 

Dof.: 90000 PLN

 

Własne: 90000 PLN

Fundusz zajęć sportowych dla uczniów

Projekt obejmował naukę pływania dla dzieci i młodzieży.

7

Radosna Szkoła - budowa przyszkolnego palcu zabaw przy PSP Nr 7 w Stalowej Woli, ul. Okulickiego 14

IV kw. 2009 –

IV kw. 2010

198814,48 PLN

 

Dof.: 99407,24 PLN

 

Własne: 99407,24 PLN

Rządowy Program „Radosna Szkoła”

Projekt polegał na budowie przyszkolnego placu zabaw celem zapewnienia najmłodszym uczniom właściwego rozwoju psychofizycznego i odpowiednich warunków do aktywności ruchowej.

8

Budowa kompleksu sportowego Moje Boisko – Orlik 2012 przy PSP
Nr 7 w Stalowej Woli, ul. Okulickiego 14

II kw. 2010 –

IV kw. 2010

1044240,00 PLN

 

Dof.: 666000,00

 

Własne: 378240,00 PLN

Rządowy Program „Moje Boisko – Orlik 2012”

Projekt miał na celu budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego, w skład którego weszły: boisko piłkarskie o wymiarach 30 m x 62 m o nawierzchni z trawy syntetycznej oraz boisko wielofunkcyjne o wymiarach 30 m x 50 m o nawierzchni poliuretanowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym, ogrodzeniem i oświetleniem.

9

Przebudowa ulicy Kwiatkowskiego w Stalowej Woli – etap III

IV – XII 2010

4120668,05 PLN

 

 Dof.: 2060300,00 PLN

 

Własne: 2060368,05

Wieloletni Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 –2011

Projekt polegał na przebudowie ul. Kwiatkowskiego (drogi gminnej). Zakres robót miał na celu uporządkowanie, dostosowanie do warunków technicznych, zmiany w geometrii i rozdzielenie poszczególnych funkcji poprzez:

- udrożnienie głównego ciągu komunikacji z przeznaczeniem dla ruchu samochodowego,

- wydzielenie ruchu rowerowego i pieszego poza jezdnię w obecnym układzie,

- korektę geometrii zatok parkingowych,

- korektę geometrii dróg dojazdowych krzyżujących,

- wprowadzenie zatoki autobusowej w miejscu istniejącego przystanku.

10

Budowa ul. Granicznej od ul. Klasztornej do ul. Brandwickiej – poprawa powiązań komunikacyjnych
i systemu komunikacji publicznej województwa - Stalowa Wola

IV - XII 2010

 

4646100,00 PLN

 

Dof.: 1901900,00 PLN

 

Własne: 2744200,00 PLN

Wieloletni Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 –2011

Projekt polegał na budowie drogi gminnej pod nazwą ulica Graniczna na Osiedlu Rozwadów w Stalowej Woli, jako drogi zbiorczej, łączącej istniejący wiadukt drogowy na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 77 Trasą Podskarpową w rejonie ulicy Polnej ze skrzyżowaniem typu rondo przy ulicy Rozwadowskiej. Zakres rzeczowy inwestycji obejmował:

- budowę jezdni ul. Granicznej o nawierzchni bitumicznej,

- budowę chodników z kostki betonowej,

- budowę zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej,

- budowę jezdni drogi serwisowej o nawierzchni bitumicznej,

- budowę oświetlenia ulicznego,

- budowę kanalizacji deszczowej,

- rozbiórkę istniejących obiektów kubaturowych i ogrodzeń kolidujących z budową drogi,

- zabezpieczenie kolizji z istniejącymi sieciami podziemnego uzbrojenia terenu.

11

Radosna Szkoła - budowa przyszkolnego palcu zabaw przy PSP Nr 4 w Stalowej Woli przy ul. Niezłomnych 1

IV kw. 2010 –

IV kw. 2011

232076,62 PLN

 

Dof.:

115450,00 PLN

 

Własne:

116626,62 PLN

Rządowy Program „Radosna Szkoła”

Projekt polegał na budowie przyszkolnego placu zabaw celem zapewnienia najmłodszym uczniom właściwego rozwoju psychofizycznego i odpowiednich warunków do aktywności ruchowej.

12

Radosna Szkoła - budowa przyszkolnego palcu zabaw przy ZS Nr 3 (PSP nr 12) w Stalowej Woli przy ul. Poniatowskiego 55

IV kw. 2010 –

IV kw. 2011

198853,59 PLN

 

Dof.:

99426,80 PLN

 

Własne:

99426,79 PLN

Rządowy Program „Radosna Szkoła”

Projekt polegał na budowie przyszkolnego placu zabaw celem zapewnienia najmłodszym uczniom właściwego rozwoju psychofizycznego i odpowiednich warunków do aktywności ruchowej.

13

Radosna Szkoła - budowa przyszkolnego palcu zabaw przy PSP Nr 11 w Stalowej Woli przy ul. Wojska Polskiego 9

IV kw. 2010 –

IV kw. 2011

225199,86 PLN

 

Dof.:

112599,93 PLN

 

Własne:

112599,93 PLN

Rządowy Program „Radosna Szkoła”

Projekt polegał na budowie przyszkolnego placu zabaw celem zapewnienia najmłodszym uczniom właściwego rozwoju psychofizycznego i odpowiednich warunków do aktywności ruchowej.

14

Przebudowa ulic na Os. Podlesie w Stalowej Woli

IV kw. 2010 –

IV kw. 2011

3724117,46 PLN

 

Dof.:

1862000,00 PLN

 

Własne:

1862117,46 PLN

Wieloletni Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 –2011

Projekt polegał na przebudowie ulic gminnych na Osiedlu Podlesie w Stalowej Woli i obejmował:

ul. Słowackiego, Prusa, Sienkiewicza, Asnyka, Staffa, Tuwima wraz z łącznikiem i Gałczyńskiego wraz z łącznikiem.

Zmieniono geometrię, uporządkowano szerokości dróg i chodników, na większości ulic wprowadzono ciągi pieszo – jezdne z dwoma ściekami krawędziowymi, pełne odprowadzenie wód deszczowych do kanalizacji deszczowej, zbudowano kanalizację teletechniczną oraz oświetlenie uliczne.

15

Modernizacja oświetlenia kompleksu boisk sportowych na terenie PSP nr 4 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Stalowej Woli

II kw. 2011 –

IV kw. 2011

61281,40 PLN

 

Dof.:

30000,00 PLN

 

Własne:

31281,40 PLN

Program „Bezpieczne Boiska Podkarpacia”

Zakres rzeczowy projektu obejmował remont i modernizację systemu oświetleniowego. W wyniku przeprowadzonych prac został osiągnięty cel główny projektu, jakim było zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników obiektu sportowego oraz tworzenie przyjaznych warunków dla rozwoju sportu i prowadzenia zdrowego stylu życia mieszkańców Stalowej Woli poprzez umożliwienie korzystania z boisk sportowych także w godzinach wieczornych.

16

Zobacz – Zatrzymaj -Zmień – przeciwdziałanie przemocy w Gminie Stalowa Wola

V-XII 2011

40180 PLN

 

Dof.: 23930 PLN

 

Własne: 16250 PLN

Program Osłonowy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Wspieranie JST w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

Projekt został opracowany i był realizowany przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Stalowowolskim Ośrodkiem Wsparcia i Interwencji Kryzysowej. Obejmował następujące działania:

- diagnoza zjawiska przemocy w gminie,

- cykl wykładów dla rodziców dzieci i młodzieży pt. „Rodzina - jak nie powielać złych wzorców rodzinnych i środowiskowych, wzorcowe zachowania rodzicielskie i radzenie sobie z sytuacjami kryzysowymi”,

-cykl wykładów dla podopiecznych MOPS zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin i opiekunów,

- interdyscyplinarna konferencja pn. „Pomaganie bez ranienia – jak pomóc rodzinom i osobom uwikłanym w przemoc domową bez wtórnej wiktymizacji i jatrogenizacji”,

- edycja kursu dla rodziców pn. „Szkoła dla rodziców”,

- lokalna kampania społeczna, do której opracowano ulotki, plakaty, wyemitowano dla mieszkańców miasta film pt. „Pręgi”,

- zakup laptopa na potrzeby projektu.

17

Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Stalowej Woli

IV kw. 2011 –

II kw. 2012

4148456,49 PLN

 

Dof.:

1749993,86 PLN

 

Własne:

2398462,63 PLN

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Program: „Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych”

Projekt miał na celu minimalizację potencjalnego negatywnego oddziaływania na środowisko nieczynnego składowiska odpadów komunalnych. W procesie zamknięcia składowiska wykonane zostały prace zabezpieczające składowisko odpadów przed jego szkodliwym oddziaływaniem na wody powierzchniowe i podziemne oraz powietrze, prace integrujące obszar składowiska odpadów z otaczającym środowiskiem oraz umożliwiające obserwację wpływu składowiska odpadów na środowisko.

18

Pływam jak rybka

II-VI 2012

80000 PLN

 

Dof.: 40000 PLN

 

Własne: 40000 PLN

Fundusz zajęć sportowych dla uczniów

Projekt obejmował naukę pływania dla dzieci i młodzieży.

19

Radosna Szkoła - budowa przyszkolnego palcu zabaw przy PSP Nr 1 w Stalowej Woli przy ul. Dmowskiego 9

IV kw. 2011 –

IV kw. 2012

209508,67 PLN

 

Dof.:

104754,33 PLN

 

Własne:

104754,34 PLN

Rządowy Program „Radosna Szkoła”

Projekt polegał na budowie przyszkolnego placu zabaw celem zapewnienia najmłodszym uczniom właściwego rozwoju psychofizycznego i odpowiednich warunków do aktywności ruchowej.

20

Radosna Szkoła - budowa przyszkolnego palcu zabaw przy PSP Nr 5 w Stalowej Woli przy ul. Energetyków 18

IV kw. 2011 –

IV kw. 2012

233960,19 PLN

 

Dof.:

115450,00 PLN

 

Własne:

118510,19 PLN

Rządowy Program „Radosna Szkoła”

Projekt polegał na budowie przyszkolnego placu zabaw celem zapewnienia najmłodszym uczniom właściwego rozwoju psychofizycznego i odpowiednich warunków do aktywności ruchowej.

21

Radosna Szkoła - budowa przyszkolnego palcu zabaw przy PSP Nr 9 w Stalowej Woli przy ul. Rozwadowska 10

IV kw. 2011 –

IV kw. 2012

232170,89 PLN

 

Dof.:

115450,00 PLN

 

Własne:

116720,89 PLN

Rządowy Program „Radosna Szkoła”

Projekt polegał na budowie przyszkolnego placu zabaw celem zapewnienia najmłodszym uczniom właściwego rozwoju psychofizycznego i odpowiednich warunków do aktywności ruchowej.

22

Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno- szatniowym) przy ZSO nr 2 ul. Wojska Polskiego 9 w Stalowej Woli

IV kw. 2011 –

IV kw. 2012

1208969,90 PLN

 

Dof.:

666000,00 PLN

 

Własne:

542969,90 PLN

Rządowy Program „Moje Boisko – Orlik 2012”

Projekt miał na celu budowę kompleksu – sportowo rekreacyjnego, w skład którego weszły boisko piłkarskie o wymiarach 30 m x 62 m, o nawierzchni z trawy syntetycznej oraz boisko wielofunkcyjne o wymiarach 19,1 m x 32,1 m o nawierzchni poliuretanowej, wraz z zapleczem sanitarno–szatniowym w tradycyjnej technologii, ogrodzeniem i oświetleniem.

23

Budowa urządzeń infrastruktury sportowej na terenie Publicznej Szkoły podstawowej nr 4 im. E. Kwiatkowskiego w Stalowej Woli

 

 

II kw. 2012 –

IV kw. 2012

110528,18 PLN

 

Dof.:

30000,00 PLN

 

Własne:

80528,18 PLN

Program „Bezpieczne Boiska Podkarpacia”

Zakres rzeczowy projektu obejmował wykonanie dwu obiektów infrastruktury sportowej: skoczni w dal oraz ścieżki zdrowia przeznaczonej dla dzieci w wieku od 7 do 15 lat. Całość składa się z czterech zestawów sportowo – rekreacyjnych, które wykonane zostały w technologii drewnianej i metalowej. Sprzęt został rozmieszczony w sposób umożliwiający zachowanie bezpiecznych stref pomiędzy poszczególnymi urządzeniami.  Celem projektu było utworzenie przyjaznych warunków dla rozwoju sportu oraz organizacja czasu wolnego tak, aby był on spożytkowany w sposób sensowny i korzystny dla dzieci.

24

Wygrywamy razem – podejmowanie działań profilaktycznych w Gminie Stalowa Wola w zakresie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

IX-XII 2012

69440 PLN

 

Dof.: 45900 PLN

 

Własne: 23540 PLN

Program Osłonowy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Wspieranie JST w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

Projekt został opracowany i był realizowany przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Stalowowolskim Ośrodkiem Wsparcia i Interwencji Kryzysowej. Działania objęły:

- utworzenie grup psychoedukacyjnych dla osób dotkniętych przemocą ze strony najbliższych oraz dla osób mających trudności w kontrolowaniu emocji,

- poradnictwo specjalistyczne,

- konsultacje dla młodzieży,

- konkurs dla młodzieży na projekt ulotki pn. „Kocha, lubi, szanuje? - czyli bezpieczna randka,

- cykl superwizji dla pracowników instytucji uczestniczących w pracach grup roboczych oraz prowadzących grupy psychoedukacyjne,

- przeprowadzenie edycji kursu pn. „Szkoła dla rodziców”,

- przeszkolenie nowych realizatorów kursu „Szkoła dla rodziców”,

- działania profilaktyczne skierowane do środowiska lokalnego (ulotki, plakaty, broszury, spoty, emisja dwóch filmów fabularnych) o tematyce więzi i relacji.

25

Budowa ul. Świerkowej w Stalowej Woli

II kw. 2013 – IV kw. 2013

3799118,34 PLN

 

Dof.:

1887685 PLN

 

Własne:

1911433,34 PLN

Wieloletni Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych

– Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój

Przedsięwzięcie polegało na budowie drogi gminnej ul. Świerkowej o długości 1206,66 mb. zlokalizowanej na terenie Gminy Stalowa Wola. Przedmiotowa inwestycja miała na celu podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców poprzez poprawę powiązań komunikacyjnych oraz wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego o kluczowym znaczeniu dla zrównoważonego rozwoju  społeczno – gospodarczego. Budowa drogi miała również na celu poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu, co zostało zapewnione poprzez poszerzenie jezdni, korektę geometryczną łuków poziomych oraz budowę chodnika.

26

System zielonych inwestycji – Termomodernizacja obiektów oświatowych

II kw. 2012 –

II kw. 2014

3134959,54 PLN

 

Dof.:

848653,74 PLN

 

Własne:

2286305,80 PLN

NFOŚiGW – System zielonych inwestycji (GIS Część I) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej

Projekt obejmował termomodernizację siedmiu budynków szkolnych na terenie Gminy Stalowa Wola, w tym: ocieplenie przegród zewnętrznych (ścian, stropów, dachów), wymianę instalacji wewnętrznych (wymianę instalacji c.o.), wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

Projekt przewiduje ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do środowiska poprzez zastosowane rozwiązania.

27

Transfer wiedzy w zakresie współpracy nauki z biznesem od podmiotów niemieckich do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, sfery biznesu i nauki ze Stalowej Woli

X 2013-VI 2014

126271,04 PLN

 

Dof.:

88389,73

PLN

 

Własne:

37881,31 PLN

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi  Unii Europejskiej

Projekt skierowany był do pracowników następujących podmiotów:

- Urzędu Miasta Stalowej Woli,

- Sektora biznesu z powiatu stalowowolskiego (firm, Inkubatora Technologicznego, NGO),

- Uczelni wyższych ze Stalowej Woli.

Łącznie w działaniach projektu wzięło udział 79 osób. Zakres projektu obejmował:

- Wydanie informatora „Nauka i biznes w Stalowej Woli” (300 szt.).

- Organizację konferencji dotyczącej współpracy na linii nauka - biznes z udziałem przedstawicieli niemieckich. – Realizację 4 szkoleń: Finansowanie projektów B+R, Ochrona własności intelektualnej, Komercjalizacja wyników badań, Praktyczne aspekty współpracy nauki z biznesem.

- Organizację czterodniowej wizyty studyjnej u partnera niemieckiego.

- Opracowanie analizy dotyczącej perspektyw współpracy sfery nauki i biznesu w Stalowej Woli, w oparciu o doświadczenia niemieckie.

 

 

Podmiot publikującyUrząd Miasta Stalowa Wola
WytworzyłAndrzej Szlęzak - Prezydent Miasta2014-08-12
Publikujący Zespół BIP 2011-02-03 14:53
Modyfikacja Arleta Siwek - Inspektor 2014-08-12 13:10
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wygenerowano: 19 czerwca 2019r. 02:39:18
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.