URZĄD MIASTA STALOWEJ WOLI
bip.gov.pl
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

 

Miasto Stalowa Wola jest gminą miejską. Otrzymało prawa miejskie w dniu 1 kwietnia 1945r. Funkcje miasta określa ustawa o samorządzie gminnym. O ustroju gminy stanowi jej statut. Na terenie gminy powołano młodzieżową Radę Gminy Uchwałą Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 28 kwietnia 2006r., nie utworzono natomiast jednostek pomocniczych.

Informacje dotyczące Młodzieżowej Rady Miejskiej znajdą Państwo w zakładce Rada Miejska - Młodzieżowa Rada Miejska

 

Szczegółowa charakterystyka miasta obejmująca rys historyczny, walory inwestycyjne i gospodarcze znajduje się na stronie internetowej Miasta Stalowa Wola, pod adresem www.stalowawola.pl

charakterystyka miasta (otwórz)

 

Miasto wykonuje zadania publiczne we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność, poprzez swoje organy:

 • Organ wykonawczy- Prezydent Miasta (wybierany zgodnie z ustawą o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta)
 • Organ stanowiący i kontrolny- Rada Miejska składająca się z 23 radnych (wybierana zgodnie z ustawą o ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw)

Najważniejsze zadania Prezydenta Miasta:

 • kierowanie bieżącymi sprawami gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz
 • przygotowanie uchwał oraz sposobów ich wykonania
 • gospodarowanie mieniem komunalnym
 • wykonywanie uchwalonego budżetu
 • zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

Najważniejsze zadania Rady Miejskiej:

 • ustalanie wynagrodzenia Prezydenta Miasta, określanie kierunków jego działania, przyjmowanie sprawozdań z jego działalności
 • powoływanie i odwoływanie skarbnika, na wniosek Prezydenta Miasta
 • uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdań z jego wykonania, udzielanie absolutorium dla Prezydenta Miasta z tego tytułu
 • podejmowanie uchwał w sprawie podatków i opłat
 • uchwalanie kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • uchwalanie statutu gminy

Zadania gminy:

Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zadania te dzielimy na:

 1. własne (obowiązkowe i fakultatywne) – nadane ustawowo. Są to zadania publiczne wykonywane przez jednostkę samorządu terytorialnego, które służą zaspokojeniu potrzeb wspólnoty samorządowej. Zadania własne gminy:
 • ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
 • gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
 • wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymaniu czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadków komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
 • lokalnego transportu zbiorowego,
 • ochrony zdrowia,
 • pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
 • gminnego budownictwa mieszkaniowego,
 • edukacji publicznej,
 • kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
 • kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
 • targowisk i hal targowych,
 • zieleni gminnej i zadrzewnej,
 • cmentarzy gminnych,
 • porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
 • utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
 • polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
 • wspierana i upowszechnianie idei samorządowej,
 • promocji gminy,
 • współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 • współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.
 1. zlecone (przekazywane na mocy ustawy i przekazywane w drodze porozumień między jednostką samorządu terytorialnego a administracją rządową) – przydzielane przez władze państwowe. Są to inne zadania publiczne wynikające z uzasadnionych potrzeb państwa ustawowo zlecone do wykonania jednostkom samorządu terytorialnego.

Mieszkańcy uczestniczą w sprawowaniu władzy na terenie swojej gminy poprzez głosowanie: w wyborach samorządowych oraz referendum lokalnym lub za pośrednictwem organów gminy.

 

Regulacje prawne:

Status samorządu gminnego reguluje w Polsce ustawa z dnia 8 marca 1990 samorządzie gminnym, (Dz. U. z 1990 r. Nr 16, poz. 95) obowiązująca od 27 maja 1990.

Podmiot publikującyUrząd Miasta Stalowa Wola
WytworzyłAndrzej Szlęzak - Prezydent Miasta2011-01-31
Publikujący Zespół BIP 2011-01-31 13:06
Modyfikacja Zespół BIP 2011-02-17 11:57
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wygenerowano: 17 września 2019r. 13:35:07
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.