URZĄD MIASTA STALOWEJ WOLI
bip.gov.pl
Sonda
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

PLANY PRACY KOMISJI na 2012r.

 

Plan pracy Komisji Gospodarki Komunalnej, Geodezji, Architektury i Ochrony Środowiska na 2012r.

 

L.p.

Temat

 Data

1.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Stalowej Woli

 • Ustawa o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997r. znowelizowana w sierpniu 2011r.

 Luty 2012 r.

2.

Tereny inwestycyjne- Jelnia

 • obecny status i zagospodarowanie terenów Jelni;

 • zakres planowanego przedsięwzięcia;

 • planowanie efektów zamierzonych działań;

Marzec 2012 r.

3.

Wdrożenie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 1 lipca 2011r.

 • omówienie najważniejszych zmian w ustawie o utrzymaniu porządku i czystości w gminach;

 • założenia prawne funkcjonowania przedsiębiorstw komunalnych w nowym systemie;

 • dotychczasowy system prowadzenia zbierania odpadów przez MZK; uzyskanie efektu a wymogi prawne;

 • planowane działania organizacyjne i inwestycyjne spółki MZK;

 • zagrożenia w uzyskaniu wymagalnych ustawą stopnia redukcji składowania odpadów biodegradowalnych i innych odpadów selektywnie zbieranych;

Kwiecień 2012r.                      

4.

Zieleń w mieście

- nowe nasadzenia

- rewitalizacja parków miejskich

Maj 2012 r.

5.

Składowisko odpadów niebezpiecznych  przejęte przez Miasto od HSW S.A.

 • Aktualny stan prawny i faktyczny;

 • Program zamknięcia;

Monitoring wód podziemnych;

Czerwiec 2012r.

 

6.

Przyszłość „Zieleniaka- Targowica”

 • Budowa centrum handlowego przy ul. Okulickiego

Lipiec 2012 r.

7.

1. Obwodnica Miasta Stalowa Wola

 • ostateczny przebieg;

 • zobowiązania Miasta do budowy trasy Podskarpowej;

 • tereny zastępcze dla działkowców;

2. Działania inwestycyjne na rok 2013

Wrzesień 2012 r.

8.

Udostępnienie terenów pod budownictwo wielorodzinne (osiedle Karnaty i Nad Bełkiem)

 Październik 2012r .                        

 

Poza zaplanowanymi działaniami Komisja Gospodarki Komunalnej, Geodezji, Architektury i Ochrony Środowiska każdorazowo będzie opiniowała projekty uchwał z zakresu jej działania oraz będzie rozpatrywała sprawy bieżące.

 

Plan pracy Komisji Rodziny, Opieki Społecznej i Zdrowia na 2012 rok.

 

 

L.p.

 Temat

 Data

 1.

Ustalenie planu pracy Komisji

 Styczeń

2.

Budowa hospicjum w mieście – aktualne działania i dalsza perspektywa.

Opieka nad osobami starszymi – stan faktyczny, zakres potrzeb

Schronisko dla bezdomnych mężczyzn – perspektywy rozbudowy.

Luty

3.

Funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 - Warunki i formy świadczonej pomocy społecznej.

- Procedura ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej.

Marzec

4.

 

Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 1, jako ośrodek wsparcia dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi.

Kwiecień

5.

Funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej – zakres działań skala potrzeb. Wspólne spotkanie Komisji Rodziny, Opieki Społecznej i Zdrowia Rady Miejskiej i Komisja Ochrony Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej Rady Powiatu.

Maj

6.

Świetlice środowiskowe: zadania opiekuńczo wychowawcze, jako wczesna profilaktyka. Zapoznanie się z działalnością Świetlicy Socjoterapeutycznej „TĘCZA”.

Wypoczynek letni dzieci i młodzieży.

Czerwiec

7.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta za I – półrocze 2012r.

Wrzesień

8.

Warsztat Terapii Zajęciowej przy MOPS – rodzaje terapii oraz formy rehabilitacji.

Październik

9.

Informacja o stanie bezrobocia w mieście oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy.

Listopad

10.

Projekt budżetu miasta Stalowa na 2013 rok.

Opracowanie propozycji do planu pracy Komisji na 2013r.

Grudzień

Dodatkowo, w miarę potrzeb, Komisja będzie zajmować się opiniowaniem projektów uchwał merytorycznie związanych z zakresem działalności Komisji.

 

Plan pracy Komisji Inicjatyw, Rozwoju i Promocji Miasta na rok 2012

 

 

 L.p.

 Temat

 Data

1.

 Zatwierdzenie planu pracy na rok 2012

 Luty

2.

Tereny Inwestycyjne-Jelnia

 • obecny status i zagospodarowanie terenów Jelni

 • zakres planowanego przedsięwzięcia.

 • planowane efekty zamierzonych działań.

Marzec

3.

Sytuacja spółek miejskich.

 • przedstawienie obecnej sytuacji finansowej MZK, PEC, MZB

 • niezbędne inwestycje do prowadzenia działalności przez spółki.

 • problemy i zagrożenia

Marzec

4.

Wdrożenie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 01.07.2011

 • omówienie najważniejszych zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

 • założenia prawne funkcjonowania przedsiębiorstw komunalnych w nowym systemie

 • dotychczasowy system prowadzenia zbierania odpadów przez MZK. Uzyskane efekty, a wymogi prawne

 • planowane działania organizacyjne  i inwestycyjne spółki

 • Zasadność rozszerzenia zbierania odpadów w odniesieniu do nieruchomości niezamieszkałych, utrzymania chodników przyległych do nieruchomości i zbiorników bezodpływowych.

Kwiecień

5.

Spotkanie z organizacjami działającymi w obszarze około biznesowym

określenie oczekiwań i potrzeb działających przedsiębiorców.

Maj

6.

Analiza działalności Spółki Inkubator.

 • sprawozdanie z działalności spółki za miesiące styczeń -maj

 • realizacja programu naprawczego Spółki.

 • ocena prowadzenia działalności przez przedstawicieli Rady Nadzorczej

 • planowane działania do końca 2012 roku

 • problemy dotyczące funkcjonowania Inkubatora i niezbędne działania ze strony właściciela spółki.

Czerwiec

7.

Zmiana formy Funkcjonowania ZMKS

 • analiza ekonomiczna ZMKS

 • wnioski

 • możliwe formy prowadzenia działalności ZMKS

 • pozostawienie w obecnym układzie organizacyjno prawnym

 • przekształcenie w miejską spółkę

 • połączenie z inną spółka o podobnym charakterze działalności

 • wejście częściowe lub całkowite inwestora prywatnego(PPP)

Czerwiec

8.

Wpływ nowej polityki podatkowej na sytuację podmiotów gospodarczych działających na terenie Miasta Stalowa Wola.

 • omówienie nowych zasad kształtowania podatków dla podmiotów gospodarczych

 • przedstawienie opinii organizacji skupiających lokalnych przedsiębiorców(RIG, CECH itp...)

 • przewidywany wzrost dochodów miasta wynikający z podwyższonych podatków oraz kierunki wykorzystania tych środków.

 • wypracowanie opinii do całego systemu kształtowania podatków

Wrzesień

9.

 

Pomoc gminy dla przedsiębiorstw działających na terenie miasta

 • informacja w zakresie przygotowania nowych terenów inwestycyjnych w obrębie Huty Stalowa Wola - problemy, oczekiwania inwestorów.

 • przewidywane efekty tych działań

 • realizacja uzbrojenia terenu w dzielnicy przemysłowo - składowej( przy ulicy Przemysłowej)

 • formy pomocy realizowane przez PUP

Październik

10.

Analiza wykorzystania terenów wzdłuż ulicy Grabskiego oraz nowo wybudowanej drogi od Urzędu Celnego do Kuźni Matrycowej do celów gospodarczych

Listopad

11.

Analiza działań promocyjnych realizowanych przez Gminę Stalowa Wola.                                                        Analiza Strategii Rozwoju Miasta lata 2007-2015

Grudzień

12.

Komisja Inicjatyw, Rozwoju i Promocji Miasta każdorazowo będzie rozpatrywała projekty uchwał na planowane Sesje Rady Miasta oraz sprawy różne napływające do komisji.

 

 

 

Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na 2012r.

 

L.p.

Plan posiedzenia Komisji

Termin

Odpowiedzialny

1.

- Informacja nt. pracy Przedszkola Nr 5

- Dokonanie analizy sytuacji finansowej przedszkoli w związku ze zmianą wysokości odpłatności rodziców za okres od września do końca grudnia

- Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży w okresie ferii 2012 r.

- Sprawy różne

25.01.2012r.

- Dyr. Przedszk. Nr 5

- Wydział EiZ

2.

-Informacja nt. planowanych remontów i funkcjonowania Miejskiego Domu Kultury w czasie przebiegu tych prac

- Sprawy różne

22.02.2012r.

- Dyrektor MDK

3.

- Informacja nt. realizacji inwestycji w zakresie sportu, kultury fizycznej i rekreacji oraz planów na lata następne

- Informacja nt. planowanych remontów w placówkach oświatowych

- Informacja nt. planowych zadań rzeczowych na rok szkolny 2012/2013

- Informacja nt. pracy Przedszkola Nr 6

- Sprawy różne

21.03.2012r.

- Wydz. GK

- Wydz. EiZ

- Dyr. Przedszk. Nr 6

4.

-Informacja nt. oferty edukacyjnej uczelni stalowowolskich (KUL, WSE, Politechnika Rzeszowska) na tle potrzeb lokalnego rynku pracy

- Informacja o sposobie zagospodarowania Biblioteki Międzyuczelnianej

- Sprawy różne

 

18.04.2012r.

- Przedstawiciele w/w uczelni

- Wydział GK

5.

- Ustalenie wspólnej strategii funkcjonowania klubów lekkoatletycznych działających na terenie miasta w związku z oddaniem w 2012r. do użytku stadionu lekkoatletycznego

- Sprawy różne

Maj 2012r.

 

6.

- Informacja o organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w Stalowej Woli

- Sprawy różne

13.06.2012r.

 Wydział EiZ

7.

- Informacja i analiza wyników nauczania, wyników egzaminów końcowych oraz osiągnięć sportowych w gimnazjach oraz w Liceum Samorządowym w Stalowej Woli w roku szkolnym 2011/2012

- Zapoznanie się z bazą materialną i stanem organizacyjnym placówek oświatowo – wychowawczych na rok szkolny 2012-2013.

- Wnioski do budżetu miasta na 2013 rok

- Sprawy różne

19.09.2012r.

 Wydział EiZ

8.

- Informacja nt. pracy Gimnazjum Nr 2, po roku pracy z oddziałami integracyjnymi po zlikwidowanym Gimnazjum Nr 3

- Sprawy różne

10.10.2012r.

Dyr. Gimn. Nr 2

9.

- Informacja nt. pracy Biblioteki Miejskiej im. Melchiora Wańkowicza, z uwzględnieniem możliwości powstania Filii Nr 1 tejże Biblioteki w Charzewicach

- Sprawy różne.

14.11.2012r.

 

10.

- Zaopiniowanie projektu budżetu na 2012r. w zakresie zainteresowań Komisji

- Podsumowanie pracy Komisji w 2012r.

- Przyjęcie planu pracy Komisji na 2013r.

Sprawy różne.

12.12.2012r.

 Przewodniczący

 Komisji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ponadto Komisja wyraża chęć otrzymywania raz na kwartał informacji o stanie wykonania inwestycji (stadionu) przy ul. Hutniczej.

- Komisja będzie  odbywać posiedzenia w przypadku potrzeby opiniowania projektów uchwał będących w zakresie jej zainteresowań i przypisanych zadań w Statucie Miasta Stalowej Woli.

- Posiedzenia Komisji odbywać się będą w środy o godz. 16.00.

 

PLANY PRACY KOMISJI na 2011r.

 

Plan pracy Komisji Gospodarki Komunalnej, Geodezji, Architektury i Ochrony Środowiska na 2011r.

 

Lp.

Plan prac komisji

Termin

1

Rządowy projekt Ustawy o zmianie Ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach

Styczeń

2

Zapoznanie się z miejskim punktem zbiórki odpadów niebezpiecznych przy ul.1-go Sierpnia

Luty

3

Realizacja Gminnego Programu Gospodarki Odpadami

Marzec

4

Problemy związane z kanalizacją deszczową w mieście Stalowa Wola

Kwiecień

5

Zieleń w mieście

Maj

6

Problemy związane ze scalaniem gruntów na osiedlu Karnaty

Czerwiec

7

Wizje lokalne inwestycji miejskich

Wrzesień

8

Realizacja Gminnego Programu Ochrony Środowiska

Październik

 

Ponadto działania Komisji obejmują opiniowanie materiałów na sesje oraz wizje lokalne w ważnych przypadkach.

 

Plan pracy Komisji Rodziny, Opieki Społecznej i Zdrowia na 2011 rok.

 

Lp.

Plan prac komisji

Termin

1

 1. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta na 2011r. w zakresie dotyczącym zakresu działania Komisji. Wypracowanie ewentualnych wniosków.
 2. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Komisji.

Styczeń

2

 1. Problem bezdomności w mieście, informacja w sprawie rozbudowy Schroniska dla bezdomnych mężczyzn.
 2. Problem profilaktyki uzależnień ( alkoholizm, narkomania, tzw. dopalacze)

Luty

3

 1. Opieka zdrowotna w szkołach. Gabinety higienistek szkolnych, opieka ogólnolekarska i stomatologiczna.
 2. Dożywianie uczniów w szkołach.

Marzec

4

 1. Świadczenia rodzinne: dodatki mieszkaniowe, zaliczki alimentacyjne oraz inne formy pomocy rodzinie – skala potrzeb.
 2. Stypendia socjalne dla uczniów szkół stalowowolskich.

Kwiecień

5

 1. Świetlice środowiskowe: zadania opiekuńczo wychowawcze jako wczesna profilaktyka.
 2. Wypoczynek letni dzieci i młodzieży.

Maj

6

 1. Problem bezrobocia w mieście – działania wspomagające osoby bezrobotne.
 2. Funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej: ośrodki wsparcia dziennego znajdujące się w strukturze MOPS.

- zapoznanie się z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej przy MOPS.

Czerwiec

7

 1. Wspólne spotkanie Komisji Rodziny, Opieki Społecznej i Zdrowia Rady Miejskiej i Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej Rady Powiatu:

- Funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej

- Specjalistyczny Szpital Powiatowy – funkcjonowanie i skala potrzeb.

Wrzesień

8

 1. Realizacja Programu współpracy miasta z podmiotami i jednostkami organizacyjnymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej i zdrowia.
 2. Informacja o przebiegu programów profilaktyki zdrowotnej realizowanych w mieście.

Październik

9

 1. Opieka nad osobami starszymi – stan faktyczny i zakres potrzeb
 2. Budowa hospicjum w mieście – aktualne działania i dalsza perspektywa.
 3. Akcja „pomóż dzieciom przetrwać zimę”.

Listopad

10

 1. Projekt budżetu miasta Stalowa na 2012 rok.
 2. Opracowanie propozycji do planu pracy Komisji na 2012r.

Grudzień

 

Dodatkowo, w miarę potrzeb, Komisja będzie zajmować się opiniowaniem projektów uchwał merytorycznie związanych z zakresem działalności Komisji.

 

 

Plan pracy Komisji Inicjatyw, Rozwoju i Promocji Miasta na rok 2011

 

Lp.

Tematyka posiedzeń

Komisja odpowiedzialna za realizację tematyki

1

Zatwierdzenie planu pracy na rok 2011

10.01.2011

2

Analiza Projektu zmiany ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

Wypracowanie uwag w celu jej zastosowania w warunkach Stalowej Woli

Sejmowa Komisja Ochrony Środowiska

Wspólnie 20.01.2011

Komisji Inicjatyw , Rozwoju i Promocji Miasta

Komisja Gospodarki Komunalnej, Geodezji, Architektury i Ochrony Środowiska

3

Analiza postępów budowy Galerii Stalowa Wola przez Stowarzyszenie Kupców w Stalowej Woli

 

16.02.2011

Komisji Inicjatyw , Rozwoju i Promocji Miasta

4

Strategia podatkowa w mieście Stalowa Wola

Renta planistyczna

Regulamin umarzania podatków

Przekazanie terenów przyblokowych w zarząd wspólnoty mieszkaniowej

Kanalizacja deszczowa-taryfy

Własność urządzeń

Wspólnie

Komisji Inicjatyw , Rozwoju i Promocji Miasta

Komisja Budżetu i Finansów

5

Analiza wsparcia funkcjonowania i rozwoju Inkubatora Technologicznego

Komisji Inicjatyw , Rozwoju i Promocji Miasta

p.Hasny

6

Analiza funkcjonowania funduszu pożyczkowego i funduszu poręczeń kredytowych dla małych i średnich przedsiębiorstw w Stalowej Woli i regionie

Komisji Inicjatyw , Rozwoju i Promocji Miasta

RIG

M. Rutkowski

7

Analiza planu gospodarki odpadami Gminy Stalowa Wola, wspólne przedsięwzięcia w regionie

Propozycja zmian w wojewódzkim planie gospodarki odpadami, zainicjowanie współpracy samorządów

Wspólnie

Komisji Inicjatyw , Rozwoju i Promocji Miasta

Komisja Gospodarki Komunalnej, Geodezji, Architektury i Ochrony Środowiska

8

Analiza podmiotów gospodarczych w wzdłuż ulicy Grabskiego oraz drogi która będzie wybudowana od urzędu celnego do Kuźni Matrycowej

Komisji Inicjatyw , Rozwoju i Promocji Miasta

 

9

Przygotowanie działań samorządu miasta w celu lepszego zagospodarowania terenów między ulicą Okulickiego, a torami kolejowymi

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Komisji Inicjatyw , Rozwoju i Promocji Miasta

 

10-14

Analiza możliwości rozwojowych zakładów budżetowych istniejących w strukturach Gminy Stalowa Wola. Wypracowanie propozycji zmian i kierunków działań(MOSiR, MDK, Zakład Administracji Budynków-Józef Dąbek, Miejski Zakład Budynków-Bronisław Tofil, Muzeum, ZMKS)

Komisji Inicjatyw , Rozwoju i Promocji Miasta

 

15

Analiza działań promocyjnych realizowanych przez Gminę Stalowa Wola.

Wydawnictwa w języku polskim i angielskim

Komisja Inicjatyw Gospodarczych, Rozwoju i Promocji Miasta

 

16

Komisja Inicjatyw , Rozwoju i Promocji Miasta każdorazowo będzie rozpatrywała projekty uchwał na planowane Sesje Rady Miasta oraz sprawy różne napływające do komisji.

 

 

 

Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu na 2011r.

 

L.p.

Plan posiedzenia Komisji

Termin

Odpowiedzialny

Uwagi

1.

- Zaopiniowanie projektu budżetu na 2011 rok w zakresie zainteresowań Komisji

- Propozycje do planu pracy Komisji na 2011 rok

- Informacja Wydziału Edukacji i Zdrowia nt. przedszkoli w mieście

- Sprawy różne- wybór zastępcy przewodniczącego Komisji

4.01.2011r.

J. Czech

B. Gdula

H. Wołos

-

2.

-Zaopiniowanie projektu uchwały wraz z załącznikiem w sprawie ustanowienia stypendium sportowego Miasta Stalowej Woli dla zawodników którzy osiągnęli znaczące wyniki sportowe…

- Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Gimnazjum Integracyjnego Nr 3…

- Przyjęcie planu pracy Komisji na 2011 rok

- Sprawy różne

26.01.2011r.

A. Ciba

H. Wołos

-

3.

- Informacja nt. pracy Przedszkola Nr 1

- Informacja nt. finansów przedszkoli oraz odpłatności rodziców

- Sprawy różne

Marzec 2011r.

Dyrektor Przedszkola Nr 1

H. Wołos

Posiedzenie Komisji odbędzie się w Przedszkolu Nr 1

ul. Niezłomnych 2

4.

-Informacja nt. pracy Przedszkola Nr 2

- Informacja Wydziału Edukacji i Zdrowia nt. realizowanych przez placówki oświatowe programów edukacyjnych wspomaganych przez Unię Europejską

- Informacja o ilości olimpijczyków, olimpiad i konkursów przedmiotowych

- Sprawy różne

Maj  2011r.

Dyrektor Przedszkola Nr 2

H. Wołos

Posiedzenie Komisji odbędzie się w Przedszkolu Nr 2

ul. Skoczyńskiego 5

5.

- Informacja nt. pracy Przedszkola Nr 3

- Informacja nt. włączenia się szkół Stalowej Woli w obchody: „Rok 2011- Rokiem Marii Curie- Skłodowskiej”,

- Sprawy różne

Czerwiec 2011r.

Dyrektor Przedszkola Nr 3

Posiedzenie Komisji odbędzie się w Przedszkolu Nr 3

ul. Poniatowskiego 57

6.

- Spotkanie z Przewodniczącymi Rad Rodziców szkół ze Stalowej Woli, celem przybliżenia im roli i zadań Fundacji „Rodzice Szkole”

- Wnioski do Budżetu Miasta na 2012 rok

- Sprawy różne

Wrzesień 2011r.

A. Barwiński

J. Czech

 

7.

- Informacje nt. przygotowań do Gimnazjady związanej z obchodami Dnia Niepodległości

- Sprawy różne

Październik 2011r.

Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia

 

8.

- Informacja nt. realizacji tegorocznych inwestycji w zakresie sportu, kultury fizycznej i rekreacji oraz planu na lata następne

- sprawy różne

Listopad 2011r.

A.   Ciba

Wydział Gospodarki Komunalnej

 

9.

- Zaopiniowanie projektu budżetu na 2012 rok w zakresie zainteresowań Komisji

- Podsumowanie pracy Komisji w 2011 roku

- Propozycje do planu pracy Komisji na 2012 rok

Grudzień 2011r.

B.     Gdula

J. Czech

 

 

Ponadto Komisja będzie odbywać posiedzenia w przypadku potrzeby opiniowania projektów uchwał, a będących w zakresie jej zainteresowań i przypisanych zadań w Statucie Miasta Stalowej Woli. Posiedzenia Komisji odbywać się będą we wtorki o godzinie 17.00

 

 

Plan pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Stalowej Woli w 2011r.

 

Lp.

Tematyka posiedzenia

Termin

Odpowiedzialni za przygotowanie

1

 1. Projekt uchwały w sprawie budżetu miasta na  2011r.
 2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy  Finansowej Miasta Stalowa Wola.
 3. Wybór zastępcy przewodniczącego komisji.
 4. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2011r.
 5. Sprawy bieżące dot. komisji.

 

Styczeń

Członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Skarbnik Urzędu Miasta

2.

Stan Bezpieczeństwa w mieście w roku 2010. Omówienie i wyciągnięcie wniosków. Sytuację dot. tej problematyki przedstawi przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli

 

Luty

Członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli

3.

Problemy patologicznych uzależnień – narkomania, alkoholizm – w środowisku miejskim, ze szczególnym uwzględnieniem występowania tych problemów w śród nieletnich.

Sprawy bieżące dot. komisji.

 

Marzec

Naczelnik Wydz. E i Z Urzędu Miasta

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Przedstawiciel „MONAR- u”.

4.

 

 

Bezpieczeństwo i porządek w czasie imprez sportowych w Stalowej Woli.

Wnioski.

Sprawy bieżące dot. komisji.

 

Kwiecień

Członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Przedstawiciel Klubu Sportowego „Stal”

Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli

Przedstawiciel Klubu Kibiców „Stali”

Przedstawiciel Piłkarskiej Spółki Akcyjnej „Stal Stalowa Wola” 

5.

Problemy Bezpieczeństwa i porządku w osiedlach znajdujących się w administracji Spółdzielni Mieszkaniowej – ADM Nr 3.

Sprawy bieżące dot. komisji.

 

Maj

Członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Przedstawiciele Spółdzielni Mieszkaniowej

Dzielnicowi KPP z tych osiedli.

6.

Propozycje i program zajęć dla dzieci i młodzieży w mieście na okres wakacyjny.

Program rozwoju kultury fizycznej w mieście.

Sprawy bieżące dot. komisji.

 

Czerwiec

Członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Przedstawiciel Wydz. Oświaty Urzędu Miasta,

Przedstawiciel MOSiR-u, ZHP, ZHR.

7.

Stan bezpieczeństwa i porządku w osiedlach Poręby, Młodynie, Widok, Rozwadów.

Sprawy bieżące dot. komisji.

 

 

Wrzesień

Członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Dzielnicowi KPP z tych osiedli.

Przedstawiciele Spółdzielni Mieszkaniowej

8.

Analiza sieci placówek gastronomicznych w mieście z zezwoleniem sprzedaży alkoholu.

Dyskoteki w mieście i problemy porządku i bezpieczeństwa w tych lokalach i okolicy.

Wnioski. Sprawy bieżące dot. komisji.

 

Październik

Członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Przedstawiciel Urzędu Miasta,

Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli

9.

Zagadnienie monitoringu w mieście jako czynnik zmniejszenia zjawisk kryminalnych.

Problemy oświetlenia ulic i placów przykładowych w mieście

Wnioski. Sprawy bieżące dot. komisji.

Listopad

Członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Przedstawiciel Urzędu Miasta,

Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli

10.

Analiza projektu budżetu miasta na 2012r. pod kontem problematyki związanej z pracami Komisji.

Analiza problemów bezpieczeństwa w 2011r.

Grudzień

Członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Przedstawiciel Urzędu Miasta.

 

Plan pracy Komisji nie ujmuje problematyki, która wynikać będzie z bieżących potrzeb.

 

 

 

 

Podmiot publikującyUrząd Miasta Stalowa Wola
WytworzyłAndrzej Szlęzak - Prezydent Miasta2011-02-25
Publikujący Zespół BIP 2011-02-25 15:32
Modyfikacja Ewa Stala - Inspektor 2012-07-26 10:50
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wygenerowano: 17 września 2019r. 13:35:00
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.