URZĄD MIASTA STALOWEJ WOLI
bip.gov.pl
Sonda
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektor ds. przygotowania inwestycji.
Stalowa Wola, dnia 8 maja 2018 r.
 
Urząd Miasta Stalowej Woli
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze


inspektor ds. przygotowania inwestycji
 
O w/w stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 1. Wymagania niezbędne:                                                                                 
 1. wykształcenie: wyższe techniczne, preferowane profile: budownictwo, ochrona środowiska, planowanie przestrzenne, architektura,
 2. minimalny 3 letni staż pracy w tym minimum 1 rok w zakresie realizacji lub przygotowania inwestycji,
 3. biegła znajomość obsługi pakietu Office,
 4. dobry stan zdrowia,
 5. korzystanie w pełni z praw publicznych,
 6. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. wymagania zgodne z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.).
 1. Wymagania dodatkowe:
 1. umiejętność analizowania dokumentacji budowlanej, zapisów miejscowych  planów zagospodarowania przestrzennego,
 2. znajomość procedur związanych z uzyskaniem pozwoleń na budowę, zgłoszeń budów oraz robót budowlanych i poprzedzających
  je procedur uzgadniania dokumentacji projektowych,
 3. samodzielność w wykonywaniu zadań na stanowisku pracy,
 4. znajomość przepisów prawa a w szczególności:
 1. Prawo budowlane,
 2. ustawa o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, ustawa prawo geodezyjne,
 3. ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 4. prawo zamówień publicznych,
 5. kodeks cywilny w zakresie umów o dzieło i umów o roboty budowlane,
 6. ustawa o prawie autorskim prawach pokrewnych,
 7. ustawa prawo ochrony środowiska,
 8. ustawa o ochronie przyrody,
 9. ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
 10. ustawa prawo wodne,
 11. ustawa o samorządzie gminnym,
 12. ustawa o pracownikach samorządowych,
 1. umiejętność współdziałania w zakresie realizacji inwestycji i remontów, ich finansowania i eksploatacji,
 2. posiadanie prawa jazdy kat. B,
 3. mile widziane posiadanie uprawnień budowlanych.
 
 
3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. przygotowywanie inwestycji miejskich w zakresie dokumentacji budowlanej i pozwoleń formalno - prawnych,
 2. przygotowywanie zadań inwestycyjnych umożliwiających ich realizację pod względem formalno - prawnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności Prawa budowlanego, finansów publicznych oraz aktów wewnętrznych Urzędu Miasta Stalowej Woli,
 3. przygotowywanie zadań inwestycyjnych w zakresie określenia ich zakresu rzeczowego (dokumentacja, przedmiar robót budowlanych
  i kosztorys inwestorski, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonywania robót budowlanych, warunki BIOZ) szacowania wartości
  w zakresie niezbędnym do wprowadzenia do budżetu Gminy oraz przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędnych do przekazania komórce ds. zamówień publicznych bądź przeprowadzenie we własnym zakresie w przypadku zamówień, których wartość jest poniżej progu określonego przez Prawo zamówień publicznych,
 4. ustalanie i uzgadnianie zakresu prac projektowych inwestycyjnych zadań budżetowych,
 5. opracowywanie materiałów do przeprowadzenia przetargów na prace projektowe,
 6. przygotowanie dokumentacji prac projektowych zgodnie z przeprowadzonymi przetargami,
 7. prowadzenie negocjacji przedumownych w sprawie opracowań projektowych,
 8. zlecanie prac koncepcyjnych poprzedzających projekty budowlane,
 9. przygotowywanie umów o prace projektowe z biurami projektowymi i osobami fizycznymi,
 10. koordynowanie prac projektowych zlecanych biurom projektowym,
 11. przygotowywanie umów wejścia w teren będących podstawą do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 12. uzyskiwanie decyzji lokalizacyjnych i decyzji inwestycji celu publicznego,
 13. analizowanie zapisów MPZP pod kątem zgodności z planowanymi inwestycjami,
 14. uzyskiwanie pozwoleń wodno - prawnych,
 15. zlecanie opracowań geologiczno - inżynieryjnych,
 16. uzyskiwanie decyzji pozwolenia na budowę, zezwoleń na realizację inwestycji drogowych,
 17. przygotowywanie zgłoszeń wykonania robót budowlanych,
 18. weryfikowanie faktur pod względem merytorycznym zlecanie nadzorów autorskich w oparciu o opracowane dokumentacje projektowe,
 19. zawieranie umów o nadzór autorski,
 20. przekazywanie dokumentacji technicznych inspektorom odpowiedzialnym za rzeczową realizację inwestycji,
 21. współpraca z właściwą komisją Rady Miejskiej w sprawie prowadzonych prac projektowych,
 22. przygotowywanie materiałów do tworzenia planów budżetu miasta oraz sprawozdania z wykonania budżetu,
 23. przygotowywanie dla Referatu Pozyskiwania Funduszy materiałów i dokumentacji niezbędnych do sporządzania aplikacji o pozyskanie środków zewnętrznych,
 24. przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w zakresie swoich zadań,
 25. wykonywanie innych poleceń przełożonych mieszczących się w zakresie posiadanych kwalifikacji i zadań Wydziału ITP.
 1. Warunki pracy na stanowisku:
 1. praca na ww. stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy,
 2. nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych,
 3. praca administracyjno-biurowa przy komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca obsługi również innych urządzeń biurowych,
 4. długotrwałe skupienie wzroku na tej samej płaszczyźnie,
 5. stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym,
 6. istnieje konieczność przemieszczania się pomiędzy budynkami Urzędu Miasta oraz inwestycjami.
 1. Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi powyżej 6%.


Urząd Miasta w Stalowej Woli jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 1. Wymagane dokumenty:
 1. klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych (pobierz),
 2. list motywacyjny,
 3. oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, (pobierz)
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 5. kserokopie świadectw pracy,
 6. dokumenty poświadczające znajomość pakietu Office,
 7. kserokopie dokumentów poświadczających obywatelstwo,
 8. oświadczenie o dobrym stanie zdrowia,
 9. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 10. oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
  lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 11. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności
  lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość
  lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy,
 12. inne dokumenty poświadczające wymagania dodatkowe.
 
Uwaga: kserokopie dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

Informuję o obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy
z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z póżn. zm.).
Jednocześnie informuję, że Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Stalowej Woli
z siedzibą 37-450 Stalowa Wola, ul. Wolności 7. Dane będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.


Wymagane dokumenty winny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem, złożone osobiście w terminie do dnia 21 maja 2018 r. do godz. 15.00 do Urzędu Miasta Stalowej Woli ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola (pok. Nr 9): w zaklejonych kopertach z imieniem, nazwiskiem, adresem zamieszkania, numerem telefonu, z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektor ds. przygotowania inwestycji".

W ofercie należy podać adres e-mail oraz numer telefonu. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani będą informowani e-mailem lub telefoniczne
o terminie kolejnego etapu naboru.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Organizacji Kadr i Zamówień Publicznych.
W przypadku ofert przesłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze
(liczy się data i godzina wpływu do Urzędu Miasta Stalowej Woli).

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu i godzina), nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Stalowej Woli.

Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odebrane osobiście przez kandydatów. W przypadku nieodebrania dokumentów aplikacyjnych zostaną one komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru.

Kwestionariusz osobowy oraz druk klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych można uzyskać na stronie internetowej http://www.bip.stalowawola.pl/ lub pokoju Nr 9 w Urzędzie Miasta Stalowej Woli ul Wolności 7.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z Regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Stalowej Woli, Prezydent ma prawo na każdym etapie bez podania przyczyny unieważnić nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
 
Prezydent Miasta Stalowej Woli
Lucjusz Nadbereżny
powrot
Podmiot publikującyUrząd Miasta Stalowa Wola
WytworzyłLucjusz Nadbereżny - Prezydent Miasta2018-05-10
Publikujący Dariusz Gajda - Redaktor BIP 2018-05-10 15:01
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wygenerowano: 19 stycznia 2019r. 16:29:59
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.