URZĄD MIASTA STALOWEJ WOLI
bip.gov.pl
Sonda
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. remontów jednostek oświatowych
Stalowa Wola, dnia 9 stycznia 2019 r.
Urząd Miasta Stalowej Woli
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze


inspektor ds. remontów jednostek oświatowych

O w/w stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 1. Wymagania niezbędne:                                                                                 
 1. wykształcenie: wyższe techniczne, preferowany profil - budownictwo,
 2. minimalny 5 letni staż pracy w zakresie realizacji i przygotowania remontów i inwestycji,
 3. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
 4. obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem informacji zawartej w nagłówku niniejszego ogłoszenia,
 5. dobry stan zdrowia,
 6. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 7. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. nieposzlakowana opinia.
 
 1. Wymagania dodatkowe:
 1. samodzielność w wykonywaniu zadań na stanowisku pracy bezpośrednio po zatrudnieniu,
 2. znajomość przepisów prawa i procedur oraz umiejętność analizowania dokumentacji budowlanej, przygotowania i prowadzenia remontów
  i zadań inwestycyjnych wymagających posiadania uprawnień budowlanych,
 3. znajomość przepisów ustaw: Prawo budowlane, ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Prawo zamówień publicznych, kodeks cywilny w zakresie umów o dzieło i umów o roboty budowlane, o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych i przepisów wykonawczych do nich,
 4. umiejętność analizowania dokumentacji budowlanej, zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 5. umiejętność przygotowania oraz realizacji remontów i inwestycji finansowanych ze środków publicznych,
 6. umiejętność współdziałania z osobami realizującymi w Urzędzie Miasta i jednostkach organizacyjnych Gminy Stalowa Wola zadania
  w zakresie przygotowania inwestycji i remontów, ich finansowania i eksploatacji, brak konfliktowości, umiejętność współpracy z podmiotami uczestniczącymi w procesach przygotowania oraz realizacji inwestycji i remontów ( projektanci, zarządcy nieruchomości, organy administracji budowlanej, gestorzy mediów związanych z realizowanymi inwestycjami i remontami), 
 7. biegła znajomość obsługi pakietu Office i kosztorysowania „Norma”,
 8. posiadanie prawa jazdy kat. B.
  
3.  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. zadania głównie:
 • prowadzenie corocznych przeglądów jednostek oświatowych i sprawozdań z tego tytułu; przygotowanie, nadzór i realizacja
  we współdziałaniu z kierownikami poszczególnych jednostek – remontów jednostek oświatowych zgodnie z budżetem Gminy,
 1. w zakresie spraw merytorycznych:
 • znajomość procedur związanych z uzyskaniem pozwoleń na budowę, zgłoszeń budów oraz robót budowlanych i poprzedzajacych
  je procedur uzgadniania dokumentacji projektowych,
 • umiejętność przygotowania i nadzorowania realizacji remontów i inwestycji miejskich w szczególności w zakresie gminnych jednostek oświatowych,
 • umiejętność przygotowywania zadań inwestycyjnych w zakresie określenia ich zakresu rzeczowego ( dokumentacja, przedmiar robót budowlanych i kosztorys inwestorski), szacowania wartości w zakresie niezbędnym do wprowadzenia do budżetu Gminy oraz przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędnych do przekazania komórce ds. zamówień publicznych bądź przeprowadzenia
  we własnym zakresie w przypadku zamówień, których wartość jest poniżej progu określonego przez Prawo zamówień publicznych,
 • współpraca z właściwą komisją Rady Miejskiej w sprawie prowadzonych remontów i inwestycji,
 • znajomość dokumentacji technicznej i umów na przydzielone do nadzoru zadania inwestycyjne,
 • przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz projektów umów  dla  inwestycji komunalnych,
 • sprawdzanie kosztorysów ofertowych i powykonawczych,
 • organizowanie i udział w przekazaniu terenu robót wykonawcy,
 • dokonywanie kontroli przebiegu realizacji i postępów robót na poszczególnych zadaniach inwestycyjnych zgodnie z opracowanym harmonogramem,
 • sprawdzenie jakości robót, elementów wbudowanych i stosowanych materiałów oraz zgodność robót z warunkami umownymi, wymaganiami techniczno – użytkowymi  eksploatacyjnymi i normami branżowymi,                               
 • prowadzenie kontroli księgi obmiaru obciążeń rozliczanych kosztorysem powykonawczym, sprawdzenie faktur i ich opis merytoryczny,
 • sporządzenie wspólnie z kierownikiem budowy i przedstawicielem nadzoru autorskiego  protokołu konieczności i na roboty dodatkowe,
  lub konieczne do  wykonania,        
 • dokonywanie odbiorów częściowych robót oraz rozpisywanie na wniosek wykonawcy przeprowadzenia odbioru robót zakończonych zadań
  i inwestycji lub poszczególnych obiektów oraz przekazania ich użytkownikom.
 1. przygotowanie materiałów do tworzenia planów budżetu miasta oraz sprawozdania z wykonania budżetu.
 2. zadania pomocnicze:
 • prowadzenie zastępstwa na wieloosobowym stanowisku ds. nadzoru i realizacji inwestycji miejskich,
 • przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w zakresie swoich zadań,
 • wykonywanie innych poleceń przełożonych mieszczących się w zakresie posiadanych kwalifikacji i zadań Wydziału Realizacji Inwestycji i Transportu.
 
 1. Warunki pracy na stanowisku:
 1. praca na ww. stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy,
 2. nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych- budynek wyposażony jest w windę,
 3. praca administracyjno-biurowa przy komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca obsługi również innych urządzeń biurowych,
 4. długotrwałe skupienie wzroku na tej samej płaszczyźnie,
 5. stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym,
 6. praca wymagająca współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu a także innymi instytucjami,
 7. praca częściowo w terenie,
 8. praca w godzinach od 730 do 1530
 9. sytuacje stresowe, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji
 10. istnieje konieczność przemieszczania się pomiędzy budynkami Urzędu Miasta oraz inwestycjami.
 1. Inne informacje:
W grudniu 2018 r. tj. miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi powyżej 6%. Urząd Miasta w Stalowej Woli jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 1. Wymagane dokumenty:
 1. klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych (pobierz),
 2. list motywacyjny,
 3. oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (pobierz),
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. kserokopie świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu,
 6. kserokopia decyzji nadania uprawnień budowlanych w zakresie wymienionym w pkt 1  lit. c,
 7. kserokopia zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
 8. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 9. oświadczenie o dobrym stanie zdrowia,
 10. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 11. oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
  lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 12. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności
  lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość
  lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami  wynikającymi z ustawy,
 13. inne dokumenty poświadczające wymagania dodatkowe.
 
Uwaga: kserokopie dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata.
 
Informuję o obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych ( Dz. U z 2018 r., poz. 1260,1669.).

 
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informuję, iż:
 
1)  administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Stalowej Woli  jest Prezydent Miasta Stalowej Woli z siedzibą ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola;
2)  wszystkie pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Gminę Stalowa Wola, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, proszę kierować do Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Stalowej Woli za pomocą adresu iod@stalowawola.pl
lub numeru telefonu +48 15 64 33 571;

 1. Administrator danych osobowych – Prezydent Miasta Stalowej Woli - przetwarza   Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody;
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji  na podstawie dobrowolnej zgody wyrażonej przez Pana/Panią;
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom, ani nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia okresu roszczeń wynikającego z niniejszego procesu rekrutacji;
 5. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo
  do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jednak pod rygorem wykluczenia z procesu rekrutacji;  
 6. w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Gminę Stalowa Wola Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych;
 7. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Urząd Miasta Stalowej Woli. Jest Pan/Pani zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia Pana/Pani kandydatury w procesach rekrutacyjnych;
 8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani też w formie profilowania.
 
Wymagane dokumenty winny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem, złożone osobiście w terminie do dnia 21 stycznia 2019 r.
do godz. 15.00
do Urzędu Miasta Stalowej Woli ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola (pok. Nr 27): w zaklejonych kopertach z imieniem, nazwiskiem, miejscem zamieszkania ( adresem do korespondencji) z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektor
ds. remontów jednostek oświatowych”

W ofercie należy podać adres e-mail oraz numer telefonu. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani będą informowani e-mailem lub telefoniczne
o terminie kolejnego etapu naboru.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Organizacji i Informatyzacji Urzędu Miasta Stalowej Woli.
W przypadku ofert przesłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze
(liczy się data i godzina wpływu do Urzędu Miasta Stalowej Woli).
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu i godzina), nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Stalowej Woli.
Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odebrane osobiście przez kandydatów. W przypadku nieodebrania dokumentów aplikacyjnych zostaną one komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru.
 
Kwestionariusz osobowy oraz druk klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych można uzyskać na stronie internetowej http://www.bip.stalowawola.pl/ lub pokoju Nr 27 w Urzędzie Miasta Stalowej Woli ul Wolności 7.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z Regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Stalowej Woli, Prezydent ma prawo na każdym etapie bez podania przyczyny unieważnić nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
                                                                                                                      
 
Prezydent Miasta Stalowej Woli
Lucjusz Nadbereżny
powrot
Podmiot publikującyUrząd Miasta Stalowa Wola
WytworzyłLucjusz Nadbereżny - Prezydent Miasta2019-01-10
Publikujący Paweł Stańczak - Redektor BIP 2019-01-10 14:10
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wygenerowano: 19 czerwca 2019r. 04:38:52
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.