URZĄD MIASTA STALOWEJ WOLI
bip.gov.pl
Sonda
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko opiekuna w Miejskim Żłobku Integracyjnym w Stalowej Woli
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO OPIEKUNA W ŻŁOBKU
Dyrektor Miejskiego Żłobka Integracyjnego w Stalowej Woli ogłasza nabór
na wolne stanowisko opiekuna

 
Nazwa stanowiska: opiekun;
Miejsce pracy: Miejski Żłobek Integracyjny w Stalowej Woli, ul. Poniatowskiego 55A
Liczba lub wymiar etatu: 1 etat /8 godzin dziennie/umowa na czas określony/zastępstwo
Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie zgodne z art.16 ust. 1,2 i 3 Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 tj.:
1.Opiekunem w żłobku może być osoba:
 1. posiadająca kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego lub
 2. która ukończyła studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza.
2. Opiekunem w żłobku może być także osoba, która odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej wykształcenie:
 1. wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem, i odbyła 80 – godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności lub:
 2. średnie lub średnie branżowe oraz:
 1. posiada co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub
 2. przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku odbyła 280 – godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki pod kierunkiem opiekuna, o którym mowa w ust.1
3. Jeżeli osoba, o której mowa w ust.2 pkt 2 lit. a, nie pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun, zobowiązana jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy
na stanowisku opiekuna odbyć 80 – godzinne szkolenie w celu uaktualnienia
i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności.
 • obywatelstwo polskie;
 • rękojmia należytego sprawowania opieki nad dziećmi;
 • osoba nie jest pozbawiona władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska
  nie jest zawieszona ani ograniczona;
 • osoba wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy obowiązek taki został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego
  lub zatwierdzonego przez sąd;
 • osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne
 • osoba posiada nieposzlakowaną opinię, korzysta z pełni praw publicznych,
 • kandydat posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku opiekuna;
Wymagania dodatkowe:
 • umiejętność nawiązania kontaktu z małym dzieckiem;
 • troskliwość i empatia;
 • rzetelność, cierpliwość, wyrozumiałość, opanowanie;
 • spostrzegawczość  i umiejętność przewidywania;
 • elastyczność, komunikatywność;
 • łagodne, pogodne usposobienie;
 • umiejętność współpracy w zespole;
 • umiejętność dobrej organizacji czasu;
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych;
 • kreatywność, nastawienie na rozwój oraz wysoka kultura osobista.
 
Zakres wykonywanych czynności na stanowisku:
 • czuwanie nad zdrowiem, bezpieczeństwem, dobrym samopoczuciem a także rozwojem powierzonych dzieci;
 • tworzenie bezpiecznej, serdecznej atmosfery w kontaktach z dziećmi
  ich rodzicami/prawnymi opiekunami, oraz współpracownikami;
 • układanie planu wychowawczego i rozkładu dnia dla dzieci w swojej grupie;
 • prowadzenie zajęć wychowawczych z dziećmi w swojej grupie na podstawie planu wychowawczego;
 • organizowanie pracy zgodnie z rozkładem dnia dla dzieci przebywających
  w placówce;
 • tworzenie warunków dającym dzieciom sposobność do zabaw inspirowanych i swobodnych;
 • systematyczne obserwowanie rozwoju dzieci i notowanie spostrzeżeń mających znaczenie dla ukierunkowania pracy z dzieckiem.
 • prowadzenie indywidualnej pracy z dzieckiem, gdy wymaga tego jego rozwój;
 • pobieranie z kuchni i porcjowanie posiłków dla dzieci w grupie;
 • wykonywanie czynności w zakresie higieny i żywienia dzieci;
 • czuwanie nad rozwojem fizycznym dzieci poprzez udział w ważeniu i mierzeniu dzieci, udzielaniu pomocy dzieciom, które zachorowały;
 • wspieranie rodziców/prawnych opiekunów w wychowaniu dziecka;
 • pomoc w utrzymaniu w czystości pomieszczeń przydzielonych do pracy;
 • dbanie o estetyczny wystrój sali grupowej oraz innych pomieszczeń w żłobku;
 • dbanie o zabezpieczenie grupy w zabawki i sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć;
 • współpraca w grupie z pozostałym personelem w celu zapewnienia sprawnej organizacji pracy i maksymalnie dobrych warunków pobytu dzieci;
 • opiekuna obowiązuje pełen troskliwości stosunek do dzieci, łagodne
  i wyrozumiałe ich traktowanie. Opiekun powinien tworzyć powierzonym dzieciom warunki bytowania  zbliżone do domowych.
 
Wymagane dokumenty:
 1. Życiorys zawodowy - CV.
 2. List motywacyjny.
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje
  i uprawnienia.
 5. Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy.
 6. Aktualne orzeczenie do celów sanitarno – epidemiologicznych.
 7. Kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego: ważnego dowodu osobistego lub paszportu.
 8. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych.
 9. Zaświadczenie o niekaralności wystawione przez sąd nie wcześniej niż 3 miesiące przed rozpoczęciem pracy (opiekunem w żłobku może być osoba, która nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym lub nie została skazana prawomocnym wyrokiem  za inne przestępstwo umyślne)
 10. Zaświadczenie o odbyciu szkolenia z udzielania dziecku pierwszej pomocy wystawione nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia
  ( dotyczy osób, których kwalifikacje zostały opisane w ust.2 pkt 1 i 2)
 
Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Miejskim Żłobku Integracyjnym w Stalowej Woli ul. Poniatowskiego 55a, w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem, adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata z dopiskiem „ Nabór na stanowisko opiekuna w Miejskim Żłobku Integracyjnym w Stalowej Woli w terminie do 23 lutego 2018 r . do godziny 16:00.
 
Dokumenty, które wpłyną do placówki po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
O wyniku naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
 
Informacje dodatkowe:
 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne, w tym w szczególności kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, list motywacyjny i inne dokumenty z danymi osobowymi powinny być opatrzone klauzulą:
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
  w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie  danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia  21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902 j.t. z późn. zm.)”
Oświadczenie o powyższej treści może być także złożone oddzielnie
z zaznaczeniem, że dotyczy wszystkich dokumentów związanych z procesem rekrutacji.
 1. Kserokopie dokumentów dołączonych do aplikacji należy potwierdzić klauzulą: „Za zgodność z oryginałem” i opatrzyć czytelnym podpisem kandydata.
 
 1. Oświadczenia składane przez kandydata należy podpisać własnoręcznym podpisem.
 
 1. Zgodnie z art.24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Żłobka Integracyjnego w Stalowej Woli z siedzibą w Stalowej Woli przy ul. Poniatowskiego 55A. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb procesu rekrutacji  na w/w stanowisko i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, podanie danych Dyrektorowi jest dobrowolne.
 
 
 
Stalowa Wola, dnia 12 lutego 2018 r.                                     
      Dyrektor
                                                                                              Miejskiego Żłobka Integracyjnego
                                                                                                          w Stalowej Woli
 
                                                                                                          Agata Maciurzyńska
 
powrot
Podmiot publikującyUrząd Miasta Stalowa Wola
WytworzyłLucjusz Nadbereżny - Prezydent Miasta2018-02-12
Publikujący Dariusz Gajda - Redaktor BIP 2018-02-12 09:01
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wygenerowano: 19 stycznia 2019r. 15:36:33
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.