URZĄD MIASTA STALOWEJ WOLI
bip.gov.pl
Sonda
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko intendenta w Żłobku Miejskim w Stalowej Woli
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO INTENDENTA
W ŻŁOBKU MIEJSKIM W STALOWEJ WOLI


Dyrektor Żłobka Miejskiego w Stalowej Woli ogłasza
nabór na wolne stanowisko: intendent
Nazwa stanowiska: intendent;
Miejsce pracy: Żłobek Miejski w Stalowej Woli, al. Jana Pawła II 5 A;
Liczba lub wymiar etatu: 1 etat /8 godzin dziennie;
Zatrudnienie: od 27 sierpnia 2018 r. / umowa o pracę na czas określony;
 
Wymagania niezbędne:
 • kandydat/ka posiada obywatelstwo polskie - zgodnie z ustawąz dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
  (Dz.U. z 2018 poz.1260);
 • kandydat/ka posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych- zgodnie z ustawą
  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 poz.1260)
 • wykształcenie średnie (mile widziane wykształcenie kierunkowe – technolog żywienia, dietetyk lub wykształcenie gastronomiczne) - zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych 
  (ostatnia zmiana Dz.U. z 2017 poz. 1621)
 • posiadanie aktualnych badań sanitarno – epidemiologicznych -  zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2018 poz. 151);
 • kandydat/ka nie figuruje w bazie Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym
  z dostępem ograniczonym lub nie został/a skazany/a prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwo umyślne – zgodnie z ustawą
  z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz.U. z 2018  poz. 603)
 
Wymagania dodatkowe:
 • znajomość przepisów HACCP,
 • bardzo dobra obsługa komputera (Word, Excel),
 • znajomość zasad żywienia i norm żywienia,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • samodzielność jak i umiejętność pracy w zespole,
 • terminowość, rzetelność i odpowiedzialność,
 • odpowiedzialność za realizację zadań,
 • komunikatywność i wysoka kultura osobista.
 
Zakres wykonywanych czynności na stanowisku:
 • zaopatrywanie żłobka w żywność i środki czystości,
 • nadzorowanie sporządzania posiłków i przydzielania porcji żywnościowych,
 • sporządzanie jadłospisów,
 • przestrzeganie dziennej stawki żywieniowej i terminów przydatności do spożycia artykułów znajdujących się w magazynie oraz właściwe ich przechowywanie,
 • prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • przestrzeganie przepisów związanych z GHP i HACCP,
 • naliczanie odpłatności za pobyt i żywienie dzieci i dokonywanie rozliczeń rodziców,
 • rozliczanie stanu magazynu,
 • zaopatrywanie pracowników w odzież roboczą zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • rozliczanie faktur,
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora żłobka wynikających z organizacji pracy w placówce.
 
Wymagane dokumenty:
 1. Życiorys zawodowy - CV.
 2. List motywacyjny.
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje.
 5. Kopie dokumentów potwierdzających przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 6. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 7. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie.
 8. Oświadczenie, że kandydat/ka nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.
 9. Oświadczenie, że kandydat/ka nie został/a skazana prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwo umyślne.
UWAGA!: Kandydaci, którzy otrzymają propozycję pracy, przed podjęciem zatrudnienia będą zobowiązani do przedłożenia:
 • aktualnego orzeczenia do celów sanitarno – epidemiologicznych;
 • zaświadczenia o niekaralności, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed podjęciem pracy w żłobku.
 • dokumentu tożsamości potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego – do wglądu.

Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Żłobku Miejskim w Stalowej Woli al. Jana Pawła II 5 A, w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata z dopiskiem: „Nabór na stanowisko intendenta
w Żłobku Miejskim w Stalowej Woli” - w terminie do 10 sierpnia 2018 r. do godziny 13:00.


Dokumenty, które wpłyną do placówki po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
O wyniku naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
 
Informacje dodatkowe:
 
 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne, w tym w szczególności kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, list motywacyjny i inne dokumenty z danymi osobowymi innymi niż wymagane ogłoszeniem powinny być opatrzone klauzulą o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niewymienionych jako obowiązkowe w obowiązujących przepisach (Kodeks pracy, Ustawa o pracownikach samorządowych, Ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3, Ustawa o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych) zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na wolne stanowisko intendenta w Żłobku Miejskim w Stalowej Woli”.
Oświadczenie o powyższej treści może być także złożone oddzielnie z zaznaczeniem, że dotyczy wszystkich dokumentów związanych z procesem rekrutacji.
 
 1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Żłobka Miejskiego z siedzibą  
  przy al. Jana Pawła II 5 A w Stalowej Woli. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie dobrowolnej zgody. Osobie ubiegającej się o zatrudnienie przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące licząc od daty zatrudnienia osoby ubiegającej się o zatrudnienie na powyższe stanowisko. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. Podanie danych osobowych wymienionych w ogłoszeniu jest obowiązkowe
  i wynika z przepisów wskazanych w ogłoszeniu, podanie innych danych jest dobrowolne. Osobie ubiegającej się o zatrudnienie przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 
 1. Kserokopie dokumentów dołączonych do aplikacji należy potwierdzić klauzulą o treści: „Za zgodność z oryginałem” i opatrzyć własnoręcznym, czytelnym podpisem kandydata.
 
 1. Oświadczenia składane przez kandydata należy podpisać własnoręcznym podpisem.
 
 
 
 
Stalowa Wola dnia 9 lipca 2018 r.                                      
Dyrektor Złobka Miejskiego
w Stalowej Woli
Małgorzata Małek
 
 
 
 
 
powrot
Podmiot publikującyUrząd Miasta Stalowa Wola
WytworzyłLucjusz Nadbereżny - Prezydent Miasta2018-07-09
Publikujący Paweł Stańczak - Redektor BIP 2018-07-09 18:39
Modyfikacja Paweł Stańczak - Redektor BIP 2018-07-09 18:47
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wygenerowano: 20 lutego 2019r. 04:47:26
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.