URZĄD MIASTA STALOWEJ WOLI
bip.gov.pl
Sonda
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko opiekuna w Żłobku Miejskim w Stalowej Woli
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO OPIEKUNA
W ŻŁOBKU MIEJSKIM W STALOWEJ WOLI


Dyrektor Żłobka Miejskiego w Stalowej Woli ogłasza
nabór na wolne stanowisko: opiekun

 
Nazwa stanowiska: opiekun;
Miejsce pracy: Żłobek Miejski w Stalowej Woli, al. Jana Pawła II 5 A;
Liczba lub wymiar etatu: 1 etat /8 godzin dziennie;
Zatrudnienie: od 1 września 2018 r. / umowa o pracę na czas określony;
 
Wymagania niezbędne:
 • kandydat/ka posiada obywatelstwo polskie - zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
  (Dz. U. z 2018 poz. 1260);
 • kandydat/ka posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych- zgodnie z ustawą
  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 poz. 1260)
 • kandydat/ka na opiekuna - zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. z 2018 . poz. 603)
 1. Opiekunem w żłobku może być osoba;
 1. posiadająca kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego lub
 2. która ukończyła studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza;
2.  Opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być także osoba, która odbyła nie   wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej wykształcenie:
 1. wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem, i odbyła 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności lub
 2. średnie lub średnie branżowe oraz:
a) co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub
b) przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna, o którym mowa w ust. 1
3. Jeżeli osoba, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a, nie pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun, zobowiązana jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności
 • posiadanie aktualnych badań sanitarno – epidemiologicznych -  zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2018 poz. 151);
 • kandydat/ka nie figuruje w bazie Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym lub nie został/a skazany/a prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwo umyślne – zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi do lat 3
  (Dz. U. z 2018 poz. 603)
 
 
Wymagania dodatkowe:
 
 • umiejętność nawiązywania kontaktu z małym dzieckiem;
 • troskliwość i empatia;
 • rzetelność, cierpliwość, opanowanie, wyrozumiałość;
 • spostrzegawczość i umiejętność przewidywania;
 • elastyczność i komunikatywność;
 • łagodne, pogodne usposobienie;
 • umiejętność współpracy w zespole;
 • umiejętność dobrej organizacji czasu;
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych;
 • kreatywność, nastawienie na rozwój oraz wysoka kultura osobista.
 
Zakres wykonywanych czynności na stanowisku:
 • czuwanie nad zdrowiem, bezpieczeństwem, dobrym samopoczuciem a także rozwojem powierzonych dzieci;
 • tworzenie bezpiecznej, serdecznej atmosfery w kontaktach z dziećmi ich rodzicami/prawnymi opiekunami, oraz współpracownikami;
 • układanie planu wychowawczego i rozkładu dnia dla dzieci w swojej grupie;
 • prowadzenie zajęć wychowawczych z dziećmi w swojej grupie na podstawie planu wychowawczego;
 • organizowanie pracy zgodnie z rozkładem dnia dla dzieci przebywających w placówce;
 • tworzenie warunków dającym dzieciom sposobność do zabaw inspirowanych i swobodnych;
 • systematyczne obserwowanie rozwoju dzieci i notowanie spostrzeżeń mających znaczenie dla ukierunkowania pracy z dzieckiem;
 • prowadzenie indywidualnej pracy z dzieckiem, gdy wymaga tego jego rozwój;
 • porcjowanie posiłków dla dzieci w grupie;
 • wykonywanie czynności w zakresie higieny i żywienia dzieci;
 • czuwanie nad rozwojem fizycznym dzieci poprzez udział w ważeniu i mierzeniu dzieci, udzielaniu pomocy dzieciom, które zachorowały;
 • wspieranie rodziców/prawnych opiekunów w wychowaniu dziecka;
 • pomoc w utrzymaniu w czystości pomieszczeń przydzielonych do pracy;
 • dbanie o estetyczny wystrój sali grupowej oraz innych pomieszczeń w żłobku;
 • dbanie o zabezpieczenie grupy w zabawki i sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć;
 • współpraca w grupie z pozostałym personelem w celu zapewnienia sprawnej organizacji pracy i maksymalnie dobrych warunków pobytu dzieci;
 • opiekuna obowiązuje pełen troskliwości stosunek do dzieci, łagodne i wyrozumiałe ich traktowanie. Opiekun powinien tworzyć powierzonym dzieciom warunki bytowania  zbliżone do domowych.
 
Wymagane dokumenty:
 1. Życiorys zawodowy - CV.
 2. List motywacyjny.
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje i uprawnienia.
 5. Kopie dokumentów potwierdzających przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 6. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 7. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych.
 8. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie.
 9. Oświadczenie, że kandydat/ka nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na tle Seksualnym z dostępem ograniczonym lub nie została skazana za przestępstwa umyślne.
 10. Zaświadczenie o odbyciu szkolenia z udzielania pierwszej pomocy wystawione nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia
  (dotyczy osób, których kwalifikacje zostały opisane w ust.2 pkt 1 i 2).
UWAGA!: Kandydaci, którzy otrzymają propozycję pracy, przed podjęciem zatrudnienia będą zobowiązani do przedłożenia:
 • aktualnego orzeczenia do celów sanitarno – epidemiologicznych;
 • zaświadczenia o niekaralności, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed podjęciem pracy w żłobku.
 • dokumentu tożsamości potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego – do wglądu.
Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Żłobku Miejskim  w Stalowej Woli
al. Jana Pawła II 5 A, w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata
z dopiskiem: „Nabór na stanowisko opiekuna w Żłobku Miejskim w Stalowej Woli” - w terminie do 10 sierpnia 2018 r.
do godziny 13:00.

Dokumenty, które wpłyną do placówki po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
O wyniku naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
 
Informacje dodatkowe:
 
 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne, w tym w szczególności kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, list motywacyjny i inne dokumenty z danymi osobowymi innymi niż wymagane ogłoszeniem powinny być opatrzone klauzulą o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niewymienionych jako obowiązkowe w obowiązujących przepisach (Kodeks pracy, Ustawa o pracownikach samorządowych, Ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3, Ustawa o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych) zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na wolne stanowisko opiekuna w Żłobku Miejskim w Stalowej Woli”.
Oświadczenie o powyższej treści może być także złożone oddzielnie z zaznaczeniem, że dotyczy wszystkich dokumentów związanych z procesem rekrutacji.
 
 1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Żłobka Miejskiego z siedzibą  
  przy al. Jana Pawła II 5 A w Stalowej Woli. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie dobrowolnej zgody. Osobie ubiegającej się o zatrudnienie przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące licząc od daty zatrudnienia osoby ubiegającej się o zatrudnienie na powyższe stanowisko. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. Podanie danych osobowych wymienionych w ogłoszeniu jest obowiązkowe
  i wynika z przepisów wskazanych w ogłoszeniu, podanie innych danych jest dobrowolne. Osobie ubiegającej się o zatrudnienie przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 
 1. Kserokopie dokumentów dołączonych do aplikacji należy potwierdzić klauzulą o treści: „Za zgodność z oryginałem” i opatrzyć własnoręcznym, czytelnym podpisem kandydata.
 
 1. Oświadczenia składane przez kandydata należy podpisać własnoręcznym podpisem.
 
 
 
 
Stalowa Wola dnia 9 lipca 2018 r.                                     
Dyrektor Żłobka Miejskiego
w Stalowej Woli
Małgorzata Małek
 
 
 
 
 
 
powrot
Podmiot publikującyUrząd Miasta Stalowa Wola
WytworzyłLucjusz Nadbereżny - Prezydent Miasta2018-07-09
Publikujący Paweł Stańczak - Redektor BIP 2018-07-09 18:52
Modyfikacja Paweł Stańczak - Redektor BIP 2018-07-09 19:09
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wygenerowano: 20 lutego 2019r. 04:35:20
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.