URZĄD MIASTA STALOWEJ WOLI
bip.gov.pl
Sonda
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Księgowego w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 7 im. Mikołaja Kopernika w Stalowej Woli
Stalowa Wola, 08.01.2019 r.
 
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO
KSIĘGOWEGO 
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 7
IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA
W STALOWEJ WOLI
 
DYREKTOR PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 7
IM.  MIKOŁAJA KOPERNIKA W STALOWEJ WOLI
 OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO KSIĘGOWEGO
 
Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonywania pracy): Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 7 im. Mikołaja Kopernika w Stalowej Woli, ul. Okulickiego 14, 37 – 450 Stalowa Wola
Wymiar czasu pracy: ½ etatu (20 godzin tygodniowo)
Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony, z możliwością zawarcia kolejnej umowy na czas nieokreślony
Określenie stanowiska urzędniczego: księgowy Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 7 im. Mikołaja Kopernika w Stalowej Woli
 
Kandydat przystępujący do konkursu winni spełnić następujące warunki:
 
Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
 1. posiada obywatelstwo polskie,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku  księgowego:
 • wykształcenie wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku, a w odniesieniu do stanowisk urzędniczych, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie umowy o pracę, a także wymagania określone w ustawie z dnia
  21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2014, poz. 1202 ze zm.) stosownie do opisu stanowiska;
 • średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku, a  w odniesieniu do stanowisk urzędniczych
  i kierowniczych stanowisk urzędniczych stosownie do opisu stanowiska; staż pracy co najmniej 2 lata,  
 1. cieszy się nieposzlakowaną opinią.
W przypadku osób ubiegających się o stanowisko księgowego będą preferowane następujące dodatkowe wymagania:
 1. doświadczenie: co najmniej 2 lata stażu w księgowości,
 2. znajomość przepisów oświatowych, samorządowych i płacowych,
 3. znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej,
 4. znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, finansach publicznych wraz z aktami wykonawczymi, prawa pracy, przepisów ordynacji podatkowej,
 5. posiada znajomość obsługi komputera (pakiet MS OFFICE, programy finansowo –księgowe).
 
 Zakres podstawowych czynności:
 1. obsługa ewidencji majątku w rejestrach oraz w programie „Inwentarz Optivum”,
 2. księgowanie w programie VULCAN,
 3. sprawdzanie faktur po względem formalnym i rachunkowym,
 4. dekretowanie dokumentacji księgowej.
 5. nadzór nad prawidłowością pobieranych i odprowadzanych dochodów,
 6. sporządzanie list płac pracowników pedagogicznych i  niepedagogicznych w programie VULCAN,
 7. rozliczanie składek ZUS oraz przekazywania ich za pomocą programu PŁATNIK,
 8. sporządzanie deklaracji PIT.
 
Wymagane dokumenty:
 1. kwestionariusz osobowy (dostępny na stronie internetowej http://bip.stalowawola.pl/)
 2. list motywacyjny,
 3. CV,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i odpowiedni staż pracy w księgowości co najmniej 2 - letni,
 5. oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo  ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe (wyłoniony w drodze naboru kandydat przed nawiązaniem stosunku pracy będzie zobowiązany przedłożyć zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego),
 6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie o zdolności do wykonywania określonego zawodu,
 8. kserokopia dowodu osobistego.
 
 Informacje dodatkowe:
 1. dokumenty aplikacyjne w tym, w szczególności kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, list motywacyjny, CV
  i inne dokumenty z danymi osobowymi powinny zawierać 2 klauzule:
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2016 r. 902 ze zm.)”.
 
„Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Publicznej Szkole Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 im. Mikołaja Kopernika w Stalowej Woli moich danych osobowych (imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania), zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.)”.
 
 
Administratorem danych osobowych jest dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 im. Mikołaja Kopernika
w Stalowej Woli, z siedzibą przy ul. Okulickiego 14, 37 – 450 Stalowa Wola. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 
 1. kserokopie dokumentów dołączonych do aplikacji należy potwierdzić klauzulą
  „Za zgodność z oryginałem” i opatrzyć czytelnym podpisem kandydata,
 2. wymagane dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.
 
Termin i miejsce składania dokumentów:
Oferty powinny być składane:
 • osobiście w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 im. Mikołaja Kopernika w Stalowej Woli,
  ul. Okulickiego 14  - w godz.  7.30 – 15.30 w terminie do dnia 24.01.2019 r.
 • lub przesłane listem poleconym na adres:
Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 im. Mikołaja Kopernika
ul. Okulickiego 14
37-450 Stalowa Wola
w terminie do dnia 24.01.2019 r. (w przypadku przesłania ofert pocztą decyduje czas doręczenia).
 
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z adresem kandydata, numerem telefonu oraz dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko księgowego”. 
 
Zgłoszenia zostaną otwarte w dniu 25.01.2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 7
im. Mikołaja Kopernika w Stalowej Woli.
 
Z kandydatami, którzy spełnią wymogi określone w ogłoszeniu zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne w uzgodnionym indywidualnie terminie.  
 
Zgłoszenia kandydatów nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym oraz złożone po terminie określonym do ich przyjmowania nie będą podlegać rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 
UWAGA
Z udziału w konkursie wyłączone są osoby, które w poprzednich miejscach pracy zostały odwołane ze stanowiska lub stosunek pracy został rozwiązany z przyczyn dyscyplinarnych.    
 
           Alicja Bartoszek
Dyrektor
     Publicznej Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi nr 7
im. Mikołaja Kopernika
w Stalowej Woli

powrot
Podmiot publikującyUrząd Miasta Stalowa Wola
WytworzyłLucjusz Nadbereżny - Prezydent Miasta2019-01-08
Publikujący Paweł Stańczak - Redektor BIP 2019-01-08 14:17
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wygenerowano: 19 czerwca 2019r. 05:03:40
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.