URZĄD MIASTA STALOWEJ WOLI
bip.gov.pl
Obwieszczenie Przydenta Miasta o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ciągu drogi powiatowej nr 1018R Agatówka – Stalowa Wola, ul. Ogrodowa”
Stalowa Wola, dnia 12 czerwca 2018 r.
ITP-V.6220.9-1.2018.AS
 
O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania administracyjnego
 
Prezydent Miasta Stalowej Woli działając na podstawie art. 61 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zawiadamia o wszczęciu na wniosek Inwestora postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa ciągu drogi powiatowej nr 1018R Agatówka – Stalowa Wola, ul. Ogrodowa planowanego do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych: 1082, 1080, 1090/3, 1088/27, 1088/25, 1088/22, 1976/2, 1978/3, 1090/8, 1076/22, 1076/21, 1074/3, 1077, 1097/16, 1090/2, 1075, 1098/2, 1100, 1099/1, 1094, 1120, 1138/1, 1157/3, 1098/1, 1073/2 zlokalizowanych w obrębie 1 Charzewice w Stalowej Woli, oraz działkach nr 1283/41, 1283/26, 1283/28, 1283/44, 1283/52, 1283/55, 1280, 1323/2, 876/1, 477/1, 477/2, 64, 904, 1258, 1283/1, 1283/54, 1283/53, 877/1 zlokalizowanych w obrębie 7 Pilchów w Gminie Zaleszany.
Inwestor – Powiat Stalowowolski, ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola.
Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017r. poz. 1405),  w przypadku gdy liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowania przekracza 20, stosuje się przepisy art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, przewidującego powiadomienie stron o czynnościach postępowania poprzez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania.
Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje Prezydent Miasta Stalowa Wola w porozumieniu z Wójtem Gminy Zaleszany zgodnie z art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017r. poz. 1405).
Celem postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia m.in. na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi. Informuję osoby będące stronami o uprawnieniach wynikających z art. 10 K.p.a., polegające na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.), planowane przedsięwzięcie zakwalifikowane zostało do wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 60 w/w rozporządzenia.
Prezydent w/w Miasta po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stalowej Woli oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wody Polskie w Stalowej Woli wyda postanowienie w którym rozstrzygnie co do potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Na podstawie art. 35 § 5 K.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenie postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Na podstawie art. 41 § 1 K.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w/w Urzędu przy ul. Wolności 7 oraz wywieszenie w pobliżu miejsca realizacji przedsięwzięcia w terenie.
           
 
powrot
Podmiot publikującyUrząd Miasta Stalowa Wola
WytworzyłLucjusz Nadbereżny - Prezydent Miasta2018-06-12
Publikujący Aleksandra Szczyrba 2018-06-13 12:25
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wygenerowano: 23 maja 2019r. 17:30:16
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.