XML
STAN MIENIA KOMUNALNEGO 2010

 

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO w 2010

 

 

Wyszczególnienie

Jedn. miary

Stan na koniec 30.09.2009

zmiany

w 2010 roku   

Stan na koniec  2010r.   

Osiągnięte  dochody

w 2010r.

zwiększ.

zmniejsz.

31.12.2010

Z tytułu dzierż.

Sprzedaży mienia

Z tytułu najmu

I. Prawa własności

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Grunty

ha

713.9129

25

7

731.9129

608497

1892564

-

- rolne

ha

191

-

5

186

11621

-

-

- dz. budowlane

ha

337.9129

12

2

347.9129

-

1892564

-

- pozostałe

ha

185

13

-

198

596.876

-

-

2. Lasy

ha

151

39

-

190

182

-

-

3. Parki

 

-

-

-

-

-

-

-

4. Budynki

szt.

148,5

8,8

3,5

153,8

100082

868845

4492999

- mieszkalne

szt.

35,5

1

1

35,5

100082

390111

3287882

- niemieszkalne

szt.

85

4,8

2,5

87,3

-

478734

1012261

- pozostałe

szt.

28

3

-

31

-

-

192856

5. Garaże

szt.

75

-

-

75

-

-

30958

6. Budowle i 

  urz. techniczne

 

-

-

-

-

-

-

-

- wodociągi

km

1,982

2,639

2,089

2,532

-

568543

-

- wysypiska

ha

2,40

-

-

2,40

-

-

-

- oczyszczalnie

Śr. przep. na dobę

-

-

-

-

-

-

-

- sieci  kanalizacyjne (deszczówka)

km

91,15

0,647

-

91,797

-

-

-

- sieci sanitarne

 

-

7,122

3,723

3,399

270027

1901802

-

- sieci cieplne

km

-

-

-

-

-

-

-

- drogi gminne

   utwardzone

km

80,3

3,42

-

83,72

-

-

-

- stadiony sportowe

szt.

3

-

-

3

-

-

-

7. Środki  

   transportu

 

szt.

43

2

1

44

-

-

-

- sam. osobowe

szt.

7

1

1

7

-

-

-

- sam. ciężarowe

szt.

3

-

-

3

-

-

-

- sam. tow.-osob.

szt.

2

-

-

2

-

-

-

- ciągnik

szt.

2

-

-

2

-

-

-

- autobusy

szt.

27

-

-

27

-

-

-

- sam. specjalist.

szt.

2

1

-

3

-

-

-

II. Ograniczone prawa rzeczowe

 

-

-

-

-

-

-

-

- użyt. wieczyste

ha

64,6643

11

60

15,6643

-

-

-

- udziały w spół.

59826109

2452337

-

62278446

-

-

-

- akcje

693786

-

213395

480391

-

-

-

- posiadanie

 

-

-

-

-

-

-

-

- hipoteka

176444

-

176444

-

-

-

-

 

 

 1. W Gminie Stalowa Wola funkcjonują następujące jednostki organizacyjne:

1)   trzynaście przedszkoli

2)   pięć szkół podstawowych

3)   dwa gimnazja

4)   dwa zespoły szkół ogólnokształcących

5)   dwa zespoły szkół

6)   jeden żłobek

7)   Zakład Administracji Budynków

8)   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

9)   Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

10) trzy instytucje kultury: Muzeum Regionalne, Miejski Dom Kultury i Miejska Biblioteka Publiczna

11) zakład budżetowy – Zakład Miejskiej Komunikacji Samochodowej

12) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

 

Ponadto Gmina jest właścicielem następujących jednoosobowych spółek:

 1. Miejski Zakład Budynków Sp. z o. o. z udziałami w kwocie 760.000,- zł . Podstawowy rodzaj działalności: zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi.
 2. Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. z udziałami w kwocie 53.252.711,19 zł. Podstawowy rodzaj działalności: uzdatnianie, dostawa i dystrybucja wody; odprowadzanie, oczyszczanie i kontrola ścieków,
 3. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. z udziałami w kwocie 7.098.035,20 zł. Podstawowy rodzaj działalności:wytwarzanie i dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody),
 4. Inkubator Technologiczny Sp. z o. o. z udziałami w kwocie 504.000,- zł. Podstawowy rodzaj działalności: badania naukowe i prace rozwojowe.

 

Miasto posiada także udziały w spółkach:

1)   Tygodnik „Sztafeta”                                         -  10.000,- zł

2)   Komas Sp. Z o. o. w Janowie Lubelskim          - 303.700,- zł

3)   Lokalny Fundusz Poręczeń                             - 350.000,- zł

Razem:         663.700,- zł

              

oraz akcje w HSW S.A. w wysokości                        463.813,75 zł.

Zakład Administracji Budynków posiada akcje w HSW S.A. o wartości 16.577,50 zł.

 

Wartość mienia Gminy wraz z jednostkami organizacyjnymi wg stanu na dzień 31.12.2010r. wyniosła 463.341.830,79 zł, w tym aktywów trwałych 440.926.659,37zł oraz aktywów obrotowych 22.415.171,42 zł.

 

Gmina jest właścicielem gruntów o powierzchni 731 ha  i lasów o powierzchni 190 ha.

 

W 2010 roku:

1)   Skomunalizowano:

- 10 ha działek budowlanych

- 39 ha lasów

- 11 ha gruntów pozostałych,

2)   Sprzedano 2 ha gruntów rolnych, które w wyniku sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zostały przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowo-usługowe i jako takie sprzedane,

3)   Nabyto w użytkowanie wieczyste  odHSW 11 ha gruntów leśnych (ograniczone prawo rzeczowe),

4)   W wyniku zamiany gruntów rolnych z osobami fizycznymi ubyło 1 ha gruntów rolnych,

5)   W wyniku zmiany klasyfikacji gruntów 2 ha gruntów rolnych zamieniono na grunty pozostałe.  

 

W wyniku komunalizacji gruntów Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Stalowa Wola i wykonanych transakcji w 2010 roku Gmina Stalowa Wola pozyskała 57 ha gruntów (864 + 57 = 921 ha).

 

Ponadto Muzeum Regionalne w Stalowej Woli jest właścicielem 0,9129 ha gruntów przejętych aktem notarialnym od Gminy Stalowa Wola.

 

Dochody jakie uzyskano ze sprzedaży w wyniku publicznych przetargów  oraz w trybie bezprzetargowym wyniosły 1.892.564 zł., w tym zbyto 2 ha pod budownictwo jednorodzinne na kwotę 1.869.689,- zł (kwota 22.875,- zł stanowią raty ze sprzedaży działek w latach poprzednich).

W wyniku sprzedaży 188 lokali mieszkalnych uzyskano dochody w wysokości 390.111 zł, a w wyniku sprzedaży 6 lokali użytkowych (w tym lokali na raty), uzyskano kwotę 478.734,- zł.

 

Dochody z tytułu:

 

1) użytkowania wieczystego i trwałego zarządu wyniosły              -     538.368,-zł

2) dzierżawy gruntów rolnych i pozostałych                                -     608.497,-zł

3) dzierżawy gruntów leśnych                                                    -            182,zł

4) z tytułu najmu:

- lokali mieszkalnych                                                                 -  3.287.882,-zł

- lokali użytkowych                                                                   -  1.012.261,-zł

- lokali pozostałych                                                                  -     192.856,-zł

- garaży                                                                                   -       30.953,-zł

5) sprzedaży środków trwałych (wodociągi i sieć sanitarna)           -  2.470.345,-zł

6) sprzedaży pozostałych składników majątkowych (drewno)        -         5.547,-zł

  Razem:        8.146.891,-zł

 

Zmiany w stanie mienia komunalnego:

 

Budynki:

 1. W związku z wygaśnięciem trwałego zarządu sprawowanego przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie przyjęto na stan środków trwałych budynek przy ul. Targowej 3,
 2. Z nakładów inwestycyjnych przyjęto do ewidencji środków trwałych wybudowaną Halę Inkubatora Technologicznego przy ul. Kwiatkowskiego,
 3. W zamian za długi z podatku od nieruchomości przejęto od osoby fizycznej budynek CPN w Rozwadowie,
 4. Przyjęto z inwestycji i oddano w administrowanie do Zakładu Administracji Budynków budynek socjalny przy ul. Orzeszkowej,
 5. W trakcie inwentaryzacji ujawniono budynek przy ul. Skoczyńskiego,
 6. Decyzją Sądu Gmina przejęła budynek handlowo-usługowy przy ul. Dmowskiego,
 7. Przejęto część budynku Świetlicy Socjoterapeutycznej przy ul. Wojska Polskiego od Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 8. Przyjęto na stan Zakładu Administracji Budynków część (0,3 szt.) budynku magazynowego po HSW przy ul. Kwiatkowskiego,
 9. Z uwagi na zły stan techniczny rozebrano stary budynek przy ul. Polnej 3A,
 10. Z uwagi na zły stan techniczny rozebrano stary budynek niemieszkalny przy ul. Reja 1A
 11. W drodze przetargu sprzedano budynek niemieszkalny przy ul. Popiełuszki 23.  

 

Budowle i urządzenia techniczne:

1)   W zakresie sieci wodociągowej w poprzednim roku omyłkowo podano brak na stanie Gminy sieci a faktycznie znajdowało się na stanie 1,982 km sieci przy ul. Przemysłowej, Poprzecznej, Rynek, Karnaty i Polnej. W trakcie 2010 roku wybudowano 2,639 km nowej sieci wodociągowej przy ul. Zasanie, ul. Dolina      i ul.  Orzeszkowej. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej przekazano aportem do MZK sieci przy ul. Orzeszkowej o długości 0,107 km oraz sprzedano umową kupna – sprzedaży do MZK sieć o długości 1,982 km przy ulicach: Przemysłowej, Poprzecznej, Rynek, Karnaty i Polnej. Na stanie 31.12.2010 r. na majątku Gminy pozostaje 2,532 km sieci wodociągowej przy ul. Zasanie i Dolina. W związku ze sprzedażą sieci – uzyskano w 2010 roku dochód w wysokości 568.543 zł

2)   Powierzchnia składowisk pozostających w administrowaniu gminy nie uległa zmianie w 2010 r.

             3) W zakresie sieci kanalizacyjnej wyodrębniono:

a) kanalizację deszczową o długości 91,08 km na dzień 30.09.2009r. w  okresie od 1.10.2009r. do 31.12.2010 r. wytworzono 0,647 km, która pozostała na stanie majątku Gminy Stalowa Wola, powiększając jej długość do 91,727 km

b) kanalizacja sanitarna wytworzona od 1.10.2009 r. do 31.12.2010 r. o długości 7,122 km w rejonie Muzeum Regionalnego, ul. Polnej, Przemysłowej, Chyły, Sandomierskiej, na os. Charzewice, ul. Polnej, Owocowej, Topolowej, Przedwiośnie, Żytniej, Poprzecznej, Rynek, os. Rozwadów, ul. Różanej, Orzeszkowej, Brandwickiej i Lipowej. W tym okresie przekazano aportem do MZK sieć o długości 0,260 km oraz sprzedano sieć o długości 3,463 km, czyli o łącznej długości 3,723 km. Na stanie pozostaje sieć sanitarna o długości 3,399km w ulicach: Kochana, Zasanie, Dębowej, Polnej, Krasickiego i Dolina. W związku ze sprzedażą sieci uzyskano dochody w kwocie 1.901.802 zł.

      4) W zakresie dróg  w 2010 r. dokonano zwiększenia z tytułu:

- przekazania nakładów inwestycyjnych na środki trwałe w części ul. Chopina i  dróg serwisowych przy ul. Podskarpowej o łącznej długości 1,488 km.

         - wybudowanie nowych dróg ul. Graniczną z drogą serwisową i utwardzono ul. Różaną o łącznej długości 1,48 km.

        - przejęto od Powiatu Stalowowolskiego ul. Bojanowską o długości 0,452 km.

 

Biorąc powyższe pod uwagę zwiększono długość dróg o 3,42 km z 80,3 km do 83,72 km na dzień 31,12.2010r.

 

Środki transportu:

1)   Zezłomowano samochód osobowy Polonez Caro szt, -  1,

2)   Zakupiono samochód specjalistyczny dla Ochotniczej Straży Pożarnej – szt. 1,

3)   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zakupił samochód osobowy do przewożenia podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy nr 2.      

 

Ograniczone prawa rzeczowe:

W trakcie roku:

1)   Zaktualizowano wartość akcji HSW S.A. – zmniejszono ich wartość o kwotę 213.395 zł.,

2)   Nabyto udziały w Inkubatorze Technologicznym Sp. Z o. o. na kwotę 404.000,-zł,

3)   Podwyższono kapitał zakładowy MZK Sp. Z o. o. o kwotę 2.048.337,- zł,

4)   W wyniku spłat zaległości podatkowych od osób fizycznych z hipoteki zdjęto kwotę 176.444,- zł, w związku z powyższym na dzień 31.12.2010 r. nie ma żadnych zobowiązań na hipotece. 

 

Źródła finansowania aktywów trwałych odzwierciedlają pasywa. Łączna wartość pasywów w Gminie Stalowa Wola na dzień 31.12.2009 r. wyniosła 463.341.830,79 zł.

 

W 2009 roku mylnie podano stan na koniec 30.09.2009 r.

 

Budynki:

było:

razem – 147,5

mieszkalne – 35,5

niemieszkalne – 84

pozostałe – 28

 

winno być:

razem: 148,5

mieszkalne – 35.5

niemieszkalne – 85

pozostałe – 28

 

oraz mylnie podano stan akcji,

było: 693 784

winno być: 693 786

 

 

INFORMACJA O STANIE MIENIA W SPÓŁKACH ZO.O.

W KTÓRYCH GMINA POSIADA 100 % UDZIAŁ

 

 

 

Wyszczególnienie

 

Jedn. miary

Stan na koniec 30.09.2009

zmiany

w 2010 roku   

Stan na koniec     

Osiągnięte  dochody

w 2010r.

zwiększ.

zmniejsz.

31.12.2010

Z tytułu dzierż.

Sprzedaży mienia

Z tytułu najmu

I. Prawawłasności

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Grunty

ha

25,13

-

-

25,13

-

-

-

- rolne

ha

-

-

-

-

-

-

-

- dz. budowlane

ha

14,68

-

-

14,68

-

-

-

- pozostałe

ha

10,45

-

-

10,45

-

-

-

2. Lasy

ha

-

-

-

-

-

-

-

3. Parki

 

-

-

-

-

-

-

-

4. Budynki

szt.

-

-

-

-

-

-

-

- mieszkalne

szt.

-

-

-

-

-

-

-

- niemieszkalne

szt.

25

-

-

25

-

-

111706,02

- pozostałe

szt.

35

-

-

35

-

-

94360

5. Garaże

szt.

13

-

-

13

-

-

900,00

6. Budowle i 

  urz. techniczne

 

-

-

-

-

-

-

-

- wodociągi

km

188,72

2,089

-

190,81

-

-

-

- wysypiska

ha

3,06

-

-

3,06

-

-

-

- oczyszczalnie

Śr. przep. na dobę

8,50 tys m3

-

0,56

7,943tys m

-

-

-

- sieci  kanalizacyjne

km

126,73

3,723

-

130,453

-

-

-

- sieci cieplne

km

197,25

3,31

113,6

86,96

-

20120

-

- drogi gminne

   utwardzone

km

-

-

-

-

-

-

-

7. Środki  

   transportu

 

szt.

47

16

11

53

-

-

-

- sam. osobowe

szt.

5

1

-

6

-

-

-

- sam. ciężarowe

szt.

30

11

4

37

-

168000

657,56

- sam. tow.-osob.

szt.

12

1

7

6

-

-

-

- ciągnik

szt.

3

-

-

3

-

-

-

- autobusy

szt.

-

-

-

-

-

-

-

- sam. specjalist.

szt.

0

1

-

1

-

-

749,00

II. Ograniczone prawa rzeczowe

 

-

-

-

-

-

-

-

- użyt. wieczyste

ha

0,44

-

-

0,44

-

-

-

- udziały w spół.

-

-

-

-

-

-

-

- akcje

13048,25

-

-

13048,25

-

-

-

-posiadanie

 (śr. transportu)

szt.

10

-

10

0

-

-

-

- hipoteka

-

-

-

-

-

-

-

 

MZK Sp. z o.o.

1.       Budynki  - bez zmian.

2.       Garaże – bez zmian.

3.       Budowle i urządzenia techniczne

1) wodociągi – zwiększenie długości sieci

Zwiększenie długości sieci wynika z przyjęcia aportu sieci z Gminy Stalowa Wola w zamian za udziały oraz zakupu sieci na podstawie umowy kupna-sprzedaży.

2) wysypiska- 3,06ha.

     I kwatera – 1,39ha,

     II kwatera -1,67ha

     Łącznie 3,06ha.

     III kwatera – 1,38ha w trakcie budowy.

Przedstawiona powierzchnia wynika z Pozwolenia Zintegrowanego wydanego przez Wojewodę Podkarpackiego w dniu 20.04.2005 r. Grunt jest własnością Skarbu Państwa.

Spółka użytkuje grunty na podstawie umowy dzierżawy zawartej z Gminą Stalowa Wola.

Gmina Stalowa Wola zawarła umowę dzierżawy ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Nadleśnictwo Rozwadów.

3) oczyszczanie -  zmniejszenie przepływu ścieków spowodowane jest dalszym rozdzieleniem kanalizacji ogólnospławnej, ograniczeniem infiltracji wód podskórnych oraz zmniejszeniem zużycia wody.

4) sieci kanalizacyjne – zwiększenie sieci wynika z przyjęcia aportu sieci z Gminy Stalowa Wola w zamian za udziały oraz zakupu sieci do Gminy.

4.       Środki transportu:

- samochody osobowe – wzrost 1 szt. w związku z zakupem nowego samochodu osobowego,

- samochody ciężarowe – wzrost 3 szt. -  zakup, 8 szt. - zmiana klasyfikacji. Zmniejszenie o 2 szt. w wyniku likwidacji i sprzedaży 1 szt,

- samochody towarowo-osobowe – zmniejszenie 3 szt. w wyniku likwidacji oraz 4 szt. związku ze zmianą klasyfikacji,

- ciągniki – bez zmian.

      5.  Ograniczone prawa rzeczowe

- posiadanie (śr. transportu) – zmniejszenie 10 szt. w wyniku wykupienia w 2010r. z leasingu operacyjnego.

 

PEC Sp. z o.o.

1. Sieci cieplne – zwiększenie długości sieci cieplnych wynika z wykonanych przez Spółkę inwestycji – wybudowano 3,31 km nowej sieci natomiast zmniejszenie o 113,6 km wynika z likwidacji zbędnej sieci i dokonanej inwentaryzacji na dzień 31.12.2010r.

2. Środki transportu

- samochody ciężarowe – zmniejszenie stanu wynika ze zmiany w formularzu informacji i wyodrębnieniu w środkach transportu samochodów specjalistycznych, do których został przeniesiony 1 samochód.

 

MZB Sp. z o.o.

W roku 2010 w spółce wyremontowano i zarejestrowano samochód towarowo-osobowy marki Żuk. Pozostałe pozycje pozostają bez zmian.

W 2009r. mylnie podano stan na koniec 30.09.2009r.

 

było:

Budowle i urządzenia techniczne: wodociągi – 99,317 km

Środki transportu: samochody osobowe – 4 szt.

                             samochody ciężarowe – 27 szt

 

winno być:

Budowle i urządzenia techniczne wodociągi – 188,72 km

Środki transportu: samochody osobowe – 5 szt.

                             samochody ciężarowe – 30 szt

 

Podmiot publikującyUrząd Miasta Stalowa Wola
WytworzyłAndrzej Szlęzak - Prezydent Miasta2011-04-01
Publikujący Zespół BIP 2011-04-01 14:09