URZĄD MIASTA STALOWEJ WOLI
bip.gov.pl
Sonda
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Stalowa Wola wraz z Urzędem Miasta, Jednostkami Organizacyjnymi i Instytucjami Kultury.
OKZ-V.271.33.2018                                                              Stalowa Wola, 19 czerwca 2018 r.

    
 
        Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Stalowa Wola wraz z Urzędem Miasta, Jednostkami Organizacyjnymi i Instytucjami Kultury”.

 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

       Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ), zwanej dalej ustawą Pzp, przedstawia informacje z otwarcia ofert: 
  1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:                  
Cz. 1 – 220 000 zł brutto
Cz. 2 – 70 000 zł brutto
Cz. 3 – 70 000 zł brutto
 Zestawienie ofert złożonych przez Wykonawców w wyznaczonym przez Zamawiającego
   terminie:
  1. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie przy ul. Hestii 1, 81-731 Sopot, cena oferty na część I zamówienia: 352 295,54 zł brutto. Fakultatywne warunki zaproponowane przez Wykonawcę w części I:
Akceptacja następujących warunków: Akceptacja Brak akceptacji
Klauzula funduszu prewencyjnego
1. Ubezpieczyciel przekaże Ubezpieczającemu tytułem funduszu prewencyjnego, kwotę 5.000zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań mających na celu zapobieganie lub ograniczenie ryzyka objętego ubezpieczeniem w ramach niniejszej umowy.
2. Cel prewencyjny, na który zostaną przekazane środki zostanie zaakceptowany przez Ubezpieczyciela, a wszystkie czynności, które zostaną podjęte w związku z przyznaniem środków zrealizowane zostaną w oparciu o uregulowania wewnętrzne Ubezpieczyciela obowiązujące w dniu podpisania umowy prewencyjnej.
 
  x
Klauzula zniesienia franszyz w ubezpieczeniu mienia
Wysokość franszyzy integralnej oraz redukcyjnej, udziałów własnych zostaje całkowicie zniesiona.
 
   
 
 
x
Klauzula zwiększająca wartość szkody w "samolikwidacji" do 10.000zł
Ubezpieczyciel akceptuje stosowanie samolikwidacji w przypadku szkód, których wysokość przewidywanej wypłaty odszkodowania wynosi do 10.000,00 zł brutto.
x  
Klauzula modyfikująca treść KLAUZULI EIB 42 /KLAUZULA DODATKOWEJ SUMY UBEZPIECZENIA
Strony uzgodniły, że:
1.            Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje tzw. dodatkową sumę ubezpieczenia, którą rozdziela się na sumy ubezpieczenia tych pozycji ubezpieczanego mienia, dla których określone sumy ubezpieczenia nie wystarczą na ich odtworzenie. Powyższe może nastąpić np. wskutek niedoubezpieczenia  lub w sytuacji, gdy suma ubezpieczenia jest niewystarczająca ze względu na poniesione koszty związane z uniknięciem lub ograniczeniem rozmiaru szkody.
2.            Dodatkowa suma ubezpieczenia nie ma zastosowania do przedmiotów ubezpieczenia obejmowanych ochroną w systemie na pierwsze ryzyko.
3.            Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym wynosi 5.000.000,00 zł.
 
  x
Klauzula zniesienia zasady proporcji
Jeżeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony zadeklaruje do ubezpieczenia środki trwałe w wartości odtworzeniowej, Ubezpieczyciel akceptuje zadeklarowane wartości bez względu na wiek, stopień umorzenia (amortyzacji) i technicznego lub faktycznego zużycia ubezpieczanego mienia.
Zasady proporcji nie stosuje się (bez względu na zapisy ogólnych warunków ubezpieczenia oraz KLAUZULI EIB 73/KLAUZULA ZASADY PROPORCJI (KLAUZULA LEEWAY).
  x
cena oferty na część II zamówienia: 69 700,00 zł brutto. Fakultatywne warunki zaproponowane przez Wykonawcę w części II:
 
Akceptacja następujących warunków: Akceptacja Brak akceptacji
Klauzula funduszu prewencyjnego
1. Ubezpieczyciel przekaże Ubezpieczającemu tytułem funduszu prewencyjnego, kwotę 5.000zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań mających na celu zapobieganie lub ograniczenie ryzyka objętego ubezpieczeniem w ramach niniejszej umowy.
2. Cel prewencyjny, na który zostaną przekazane środki zostanie zaakceptowany przez Ubezpieczyciela, a wszystkie czynności, które zostaną podjęte w związku z przyznaniem środków zrealizowane zostaną w oparciu o uregulowania wewnętrzne Ubezpieczyciela obowiązujące w dniu podpisania umowy prewencyjnej.
 
x  
Klauzula zniesienia franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej
Wysokość franszyz redukcyjnych, udziałów własnych zostaje całkowicie zniesiona.
 
 
x
 
cena oferty na część III zamówienia: 67 890,90 zł brutto. Fakultatywne warunki zaproponowane przez Wykonawcę w części III:
 
Akceptacja następujących warunków: Akceptacja Brak akceptacji
Klauzula gwarantowanej sumy ubezpieczenia (ubezpieczenie AC)
(ustala się wartość pojazdu odpowiadającą sumie ubezpieczenia jako stała i niezmienną w okresie ubezpieczenia, bez względu na wartość rynkową w dniu powstania szkody. Tak ustalona suma ubezpieczenia i wartość pojazdu stanowią podstawę przy ustalaniu odszkodowania)
 
x  
Klauzula szkód wyrządzonych przez kierowcę będący pod wpływem alkoholu (ubezpieczenie AC)
Ubezpieczyciel odpowiada za szkody spowodowane przez osoby kierujące pojazdem, znajdujące się w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków lub innych podobnie działających środków.
  x
 
  1. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Oddział Rzeszów, ul. Kopisto 8B/510, 35-315 Rzeszów, cena oferty na część I zamówienia: 242 494,16 zł brutto. Fakultatywne warunki zaproponowane przez Wykonawcę w części I:
Akceptacja następujących warunków: Akceptacja Brak akceptacji
Klauzula funduszu prewencyjnego
1. Ubezpieczyciel przekaże Ubezpieczającemu tytułem funduszu prewencyjnego, kwotę 5.000zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań mających na celu zapobieganie lub ograniczenie ryzyka objętego ubezpieczeniem w ramach niniejszej umowy.
2. Cel prewencyjny, na który zostaną przekazane środki zostanie zaakceptowany przez Ubezpieczyciela, a wszystkie czynności, które zostaną podjęte w związku z przyznaniem środków zrealizowane zostaną w oparciu o uregulowania wewnętrzne Ubezpieczyciela obowiązujące w dniu podpisania umowy prewencyjnej.
 
  x
Klauzula zniesienia franszyz w ubezpieczeniu mienia
Wysokość franszyzy integralnej oraz redukcyjnej, udziałów własnych zostaje całkowicie zniesiona.
 
   
 
 
x
Klauzula zwiększająca wartość szkody w "samolikwidacji" do 10.000zł
Ubezpieczyciel akceptuje stosowanie samolikwidacji w przypadku szkód, których wysokość przewidywanej wypłaty odszkodowania wynosi do 10.000,00 zł brutto.
  x
Klauzula modyfikująca treść KLAUZULI EIB 42 /KLAUZULA DODATKOWEJ SUMY UBEZPIECZENIA
Strony uzgodniły, że:
1.            Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje tzw. dodatkową sumę ubezpieczenia, którą rozdziela się na sumy ubezpieczenia tych pozycji ubezpieczanego mienia, dla których określone sumy ubezpieczenia nie wystarczą na ich odtworzenie. Powyższe może nastąpić np. wskutek niedoubezpieczenia  lub w sytuacji, gdy suma ubezpieczenia jest niewystarczająca ze względu na poniesione koszty związane z uniknięciem lub ograniczeniem rozmiaru szkody.
2.            Dodatkowa suma ubezpieczenia nie ma zastosowania do przedmiotów ubezpieczenia obejmowanych ochroną w systemie na pierwsze ryzyko.
3.            Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym wynosi 5.000.000,00 zł.
 
  x
Klauzula zniesienia zasady proporcji
Jeżeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony zadeklaruje do ubezpieczenia środki trwałe w wartości odtworzeniowej, Ubezpieczyciel akceptuje zadeklarowane wartości bez względu na wiek, stopień umorzenia (amortyzacji) i technicznego lub faktycznego zużycia ubezpieczanego mienia.
Zasady proporcji nie stosuje się (bez względu na zapisy ogólnych warunków ubezpieczenia oraz KLAUZULI EIB 73/KLAUZULA ZASADY PROPORCJI (KLAUZULA LEEWAY).
  x
cena oferty na część II zamówienia: 150 000 zł brutto. Fakultatywne warunki zaproponowane przez Wykonawcę w części II:
 
Akceptacja następujących warunków: Akceptacja Brak akceptacji
Klauzula funduszu prewencyjnego
1. Ubezpieczyciel przekaże Ubezpieczającemu tytułem funduszu prewencyjnego, kwotę 5.000zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań mających na celu zapobieganie lub ograniczenie ryzyka objętego ubezpieczeniem w ramach niniejszej umowy.
2. Cel prewencyjny, na który zostaną przekazane środki zostanie zaakceptowany przez Ubezpieczyciela, a wszystkie czynności, które zostaną podjęte w związku z przyznaniem środków zrealizowane zostaną w oparciu o uregulowania wewnętrzne Ubezpieczyciela obowiązujące w dniu podpisania umowy prewencyjnej.
 
  x
Klauzula zniesienia franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej
Wysokość franszyz redukcyjnych, udziałów własnych zostaje całkowicie zniesiona.
 
 
 
x
 
  1. Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa, cena oferty na część I zamówienia: 213 200,30 zł brutto. Fakultatywne warunki zaproponowane przez Wykonawcę w części I:
Akceptacja następujących warunków: Akceptacja Brak akceptacji
Klauzula funduszu prewencyjnego
1. Ubezpieczyciel przekaże Ubezpieczającemu tytułem funduszu prewencyjnego, kwotę 5.000zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań mających na celu zapobieganie lub ograniczenie ryzyka objętego ubezpieczeniem w ramach niniejszej umowy.
2. Cel prewencyjny, na który zostaną przekazane środki zostanie zaakceptowany przez Ubezpieczyciela, a wszystkie czynności, które zostaną podjęte w związku z przyznaniem środków zrealizowane zostaną w oparciu o uregulowania wewnętrzne Ubezpieczyciela obowiązujące w dniu podpisania umowy prewencyjnej.
 
  x
Klauzula zniesienia franszyz w ubezpieczeniu mienia
Wysokość franszyzy integralnej oraz redukcyjnej, udziałów własnych zostaje całkowicie zniesiona.
 
   
 
 
x
Klauzula zwiększająca wartość szkody w "samolikwidacji" do 10.000zł
Ubezpieczyciel akceptuje stosowanie samolikwidacji w przypadku szkód, których wysokość przewidywanej wypłaty odszkodowania wynosi do 10.000,00 zł brutto.
  x
Klauzula modyfikująca treść KLAUZULI EIB 42 /KLAUZULA DODATKOWEJ SUMY UBEZPIECZENIA
Strony uzgodniły, że:
1.            Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje tzw. dodatkową sumę ubezpieczenia, którą rozdziela się na sumy ubezpieczenia tych pozycji ubezpieczanego mienia, dla których określone sumy ubezpieczenia nie wystarczą na ich odtworzenie. Powyższe może nastąpić np. wskutek niedoubezpieczenia  lub w sytuacji, gdy suma ubezpieczenia jest niewystarczająca ze względu na poniesione koszty związane z uniknięciem lub ograniczeniem rozmiaru szkody.
2.            Dodatkowa suma ubezpieczenia nie ma zastosowania do przedmiotów ubezpieczenia obejmowanych ochroną w systemie na pierwsze ryzyko.
3.            Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym wynosi 5.000.000,00 zł.
 
  x
Klauzula zniesienia zasady proporcji
Jeżeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony zadeklaruje do ubezpieczenia środki trwałe w wartości odtworzeniowej, Ubezpieczyciel akceptuje zadeklarowane wartości bez względu na wiek, stopień umorzenia (amortyzacji) i technicznego lub faktycznego zużycia ubezpieczanego mienia.
Zasady proporcji nie stosuje się (bez względu na zapisy ogólnych warunków ubezpieczenia oraz KLAUZULI EIB 73/KLAUZULA ZASADY PROPORCJI (KLAUZULA LEEWAY).
  x
 
Warunki płatności: zgodnie z SIWZ
Termin wykonania: zgodnie z SIWZ
 
powrot
Podmiot publikującyUrząd Miasta Stalowa Wola
WytworzyłLucjusz Nadbereżny - Prezydent Miasta2018-06-19
Publikujący Dariusz Hofman - Kierownik Referatu 2018-06-19 14:08
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wygenerowano: 20 lutego 2019r. 03:47:07
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.